WelcomeIP Address Lookup

What's going on here?

Visitors total: 6,010,875 (today: 139)
( 9 user online last 15 min. )

Promotion:
Present Your sAPP here -
totally non-binding & free of charge
"

learn more about OPS!

Site-Report

learn more about CuDocu

learn more about T.O.B.I.

learn more about Tricktresor

Just have a look
&
order a book
Don't try phone but buy phone
then your phone is my phone:
iPhone

You already know your IBAN (the Terrible)?

Our actual sAPPs - effective recommendation pays off!

3rd-Party sAPPs

Who asks is leading! Who answers too!

All translated & titled SAP®-Reports beginning with ...:  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X

(other catalogues & languages)

Raport             Tytuł naukowy                             .

R0PSR000            Raport wywoł. dla zależnych od tabel VIEV MAINTENANCE CALLs w SAPLOPSR.
R396ANLAGE17          Test LFR za pomocą SAPSCRIPT                     .
R396ANLAGE18          Deklaracja wykazu zastawu instytucji kredytowej wg R3/96 Nr 3.3.2   .
R396DV9            Test LFR za pomocą SAPSCRIPT                     .
R3E_RBDSE_PPE         Rozdział ALE iPPE                           .
R3KOV             Przegląd cykli (Rachunek centrów zysku)                .
R3TRNROB            Transport obiektów zakresu numerów                  .
RAABGA01            Rozchody aktywów trwałych                       .
RAABGA_ALV01          Rozch.akt.trw.                            .
RAABGF_ALV01          Rozchody aktywów trwałych (prawo francuskie)             .
RAABST01            Kontrola zgodności KG i księgowości aktywów trwałych         .
RAABST02            Program uzgodn. FI-AA "-" księga gł.: Lista z kontami różnic     .
RAACCOBJ01           Wyświetlanie aktywnych obiektów dekretacji              .
RAAEND01            Zmiana rek. danych podst. akt. trw.                  .
RAAEND02            Zmiany grup aktywów trwałych                     .
RAAFAB00            Przegląd wszystkich obszarów wyceny składnika (tylko na użytek wewn.) .
RAAFAR00            Ponowne obliczanie amortyzacji                    .
RAALTD01            Program przej. starych danych - KsięgAktTrw              .
RAALTD11            Bezp. import danych - Księg. akt. trw.                .
RAALTD11_NONUNICODE      Bezp. import danych - Księg. akt. trw.                .
RAALTD11_UNICODE        Bezp. import danych księgowości aktywów trw. &6.........       .
RAALTDBDBR           Raport do tworzenia danych test. z istniejących rek. danych pods.skł. .
RAALTE00            Program kopiujący historyczne segmenty roczne             .
RAANALYZE01          Zablokowane miejsca powst. kosztów i zlec. wew.            .
RAANANA2            Ustawianie lub przywracanie reguły układu ekranu           .
RAANEACR            Przejmowanie przypadających wartości i kwoty księgowania wg RAAFbNEW .
RAANLA01            Spis niezaksięg. aktywów trw.                     .
RAANLA_ALV01          Spis niezaksięg. aktywów trw.                     .
RAANLH01            Program pomocniczy wpisywania ost. przydziel. podnumeru do ANLH    .
RAANLZ01            Program analizujący ANLZ                       .
RAARCH01            Program archiwizujący księgowość akt.trw. - Archiwizacja       .
RAARCH02            Archiwizacja księgowości akt. trw. - Program usuwający        .
RAARCH03            Archiwizacja księgowości aktywów trw. - Program ponownego odczytu   .
RAARCH04            Archiwizacja księgowości akt. trw. - Program usuwający        .
RAARCH_TEST_READ_BY_ID     Testowy program archiwizacji FIAA                   .
RAASSIGNMENT_SHOW       Przegląd do przypisania do klucza amort.               .
RAAUFW02            Przeszacowanie i nowa wycena aktywów trwałych             .
RABARC01            Kody paskowe                             .
RABEST01            Stan aktywów trwałych                         .
RABEST_ALV01          Stan aktywów trwałych                         .
RABEWG01            Operacje aktywów trwałych                       .
RABEWG_ALV01          Operacje aktywów trwałych                       .
RABIKA01            Porównanie amortyzacji                        .
RABIKA_ALV01          Porównanie amortyzacji                        .
RABUCDEL            Przywracanie zaksięg. amortyzacji jednostki gospodarczej       .
RACALL_XPRA          Do ręcznego uruchomienia XPRA dla migracji klucza amortyzacji     .
RACATT01            Testowanie KF dla ustalenia daty odniesienia             .
RACCR001            Księgowania rozgraniczające                      .
RACCRAPPLOGDEL         Raport dot. usuwania logów ograniczeń                 .
RACCRPROCESS          Wykonanie rozliczenia międzyokresowego                .
RACCRREVERSAL         Cofanie rozliczenia międzyokresowego                 .
RACHECK03           Wywoł. symulacji skł. maj. trw. poprzez ME21N             .
RACHECK1            Raport kontroli spójności konfiguracji FI-AA             .
RACKAR00            Tworzenie rodzajów kosztów dla statyst. autom. księg. skł. akt. trw. .
RACKONT1            AM: Konfiguracja kontroli spójności kont księgi głównej        .
RACLSDEL            Usuw. grup akt. trw.                         .
RACORR01            Program korekcyjny dla różnych kontroli LVA obszarów         .
RACORR02            Program sprawdzania spójności ANEP i ANEA               .
RACORR03            Ponowne ustawienie daty ostatniego rozchodu              .
RACORR04            Suma 'zaksięg. amortyz.' na każdą grupę kont i dział gospod.     .
RACORR05            Tworzenie pozycji pojedynczej/korekty kwoty w poz. poj. (=RAANEPCR)  .
RACORR05A            Generowanie poz. pojed./ korekty kwoty w poz. pojed. (=RAANEPCR)   .
RACORR06            Zmiana poz. księg. w pozycji pojedynczej               .
RACORR07            Usuwanie ANEK/ANEP/ANEA z określonym bieżącym numerem         .
RACORR07_ALL_DOC        Usuw. wszystkich poz. pojedyn. wygen. dla dok. w celu pon. utw.    .
RACORR08            Określanie błędnych wpisów w tabeli TABWA               .
RACORR10            Program korekcyjny: Dodatkowe umożliwienie okresów połowicznych    .
RACORR13            Program korygujący: Uporządkowanie zakresów numerów FI-AA       .
RACORR14            Pon. opracowanie tekstu w T093S                    .
RACORR59_INSERT        Jako racorr59, przeniesienie nieakt. akt. trw. i wstaw. bez aktualiz. .
RACORR95            Wyrównanie ANLB-LGJAN i ANLC-GJAHR (ANLB-LGJAN " ANLC-GJAHR)     .
RACORR96            Porównanie ANLB-LGJAN i ANLC-GJAHR                  .
RACORR96_B           Porównanie ANLB-LGJAN i ANLC-GJAHR, jeśli LGJAN = '0000' nota 373341 .
RACORR_T082J          Raport RACORR_T082J                          .
RACREATE_RSTEXT        Program CREATE_RSTEXT                         .
RAD02_PROJBASED_OP_IT_LIST   Oparta na projekcie lista pozycji nierozliczonych           .
RADACTAL            DD: Aktywacja zbiorcza łącznie z zależnymi obiektami DOMA/DTEL    .
RADBAT00            DD: wykonanie operacji bazy danych                  .
RADBAT01            DD: wykonanie operacji bazy danych                  .
RADBOS01            Przepływ ilości (zlecenie, arkusz wprowadzania, faktura)       .
RADBOS02            Raport ogólny: Specyfikacje usług w SD (z hierarchią)         .
RADBOS03            Raport ogólny: Specyfikacje usług w SD (bez hierarchii)        .
RADBOS04            Specyfikacja usług podwykonawcy                    .
RADBOS05            Raport kalkulacji                           .
RADBTCPY            DD: Konwerter uniwersalny                       .
RADCREMNT           Wypełnianie pola Nametab DBLENGTH2 dla DTEL/TTYP/TABL/VIEW/SQLT    .
RADCUCNT            DD: Wypełnienie Unicode-nametabs                   .
RADCVBTC            Raport dla planowania wsadowego pojedynczej konwersji         .
RADCVDIS            DD: Rozpoczęcie zadań konwertera                   .
RADCVSTA            DD: Obliczanie postępu w ICNV                     .
RADDBXP1            DD: Program włączania właściwości pola ' NOT NULL'          .
RADDJOBS            DD: Planowanie zadań poprzez TACOB i TBATG              .
RADDREX1            DD: Zmiana nazwy elementu danych podczas upgrade'u awaryjnego: Faza 1 .
RADDREX2            DD: Zmiana nazwy elementu danych podczas upgrade'u awaryjnego: Faza 2 .
RADDREXE            DD: XPRA dla wewnętrznej zmiany nazwy elementu danych         .
RADDRREP            DD: Przygotowanie dodatkowych elementów danych z konfliktami     .
RADDTDOR            DD: Zmiana nazwy elementów danych w dokumencie            .
RADDTML1            DD: Lokalna zmiana języka oryginalnego w systemie           .
RADDTRCH            DD: Tworzenie odsyłacza do dok. el. danych & pod starą i nową nazwą  .
RADDTRIS            DD: Tworzenie listy obiektów dla czynności zmiany nazwy w elem. danych.
RADENALL            Raport dla aktywacji wszystkich obiektów blokowania          .
RADENQUFM           Aktywacja obiektów blokow. bez modułu blokowania           .
RADFDSAV            Raport do ustalenia pól zagrożonych usunięciem            .
RADICGET            DD: Zapisuje obiekty do konwersji i ich otoczenie do listy obiektów  .
RADICNTC            DD: Wygenerowane wpisy ICNV30/31L                   .
RADILOOP            DD: Ogólny przyrostowy proces konwersji                .
RADIMOVE            DD: Konwerter uniwersalny                       .
RADINCNV            DD: Program kontrolny dla przyrostowej konwersji tabeli        .
RADINMIG            DD: Wpisy do migracji przyrostowej                  .
RADISTOR            DD: Parametry pamięci w ICNV (wyświetlanie lub opracowanie)      .
RADITFIL            DD: Wypełnienie DDCNVTABL zlecenia transportowego kandydatami ICNV  .
RADIVERI            DD: Weryfikacja ICNV (niszczy dane testowe !)             .
RADLKMIG            IMIG: Ustalanie klucza limitu                     .
RADMAPRCMP           DD: Porównanie protok. czynności aktywacji zbiorczej         .
RADMASDL            Słownik ABAP/4: Program usuwania grupowego              .
RADMASG0            Aktywacja grupowa                           .
RADMASG0_C3          Aktywacja grupowa                           .
RADMROHITS           Horyzont czasowy dla rozliczania wstecznego okresów (zakres pokrycia) .
RADMSERG            Wyświetlanie/zestawienie wyników kontroli zbiorczej          .
RADMSJOB            Wywołanie kontroli zbiorczej Słownika tylko od piątku do niedzieli  .
RADMSSUM            Podsumowanie wyników kontroli zbiorczej DD w formie listy       .
RADMXSET            DD: Opracowanie/wyświetl. wskaźnika multipleksowania w nagłówku tabeli.
RADNTBMV            Przeniesienie Nametab jako ABAP                    .
RADNTDBL2           Wypełnianie pola Nametab DBLENGTH2 dla DTEL/TTYP/TABL/VIEW/SQLT    .
RADNTLANG           Ustawianie znacznika nametab dla tabel z jednym polem LANGU      .
RADNTTAL            DD: Nametab dla użytkownika TTYP - obsługa AS/400           .
RADOPTAUF           Konwersja istn. tabeli przydziału                   .
RADPOCNV            DD: Konwersja puli tabel (dla Unicode)                .
RADPROTA            Wyświetlanie logów                          .
RADPROTB            Wyświetlanie logów                          .
RADPROTJ            Tacob - codzienny                           .
RADSETMNT           Wypełnianie pola Nametab DBLENGTH2 dla DTEL/TTYP/TABL/VIEW/SQLT    .
RADSETVL            Dla tabel z przełącznikiem znacznika zapisu do logu dla wglądu zależn..
RADSHALL            Raport aktywacji wszystkich pomocy wyszukiwania            .
RADSHENT            Raport do wyszukiwania elementów danych za pomocą tabeli wartości   .
RADSPC_IP_STATUS_UPDATE    Zaktualizowany status IP po utworzeniu danych podstawowych      .
RADTBTSP            Raport dla opracowania TSPDD                     .
RADTRACH            Przegląd kontroli słownika                      .
RADTROWS            DD: Kalkulacja liczby linii tabeli dla obiektu            .
RADUTOPS            DD: Dopasowanie parametrów ORA do db_block_size            .
RADUTPAN            DD: Narzędzie do wyciągu wskaźników z protokołu            .
RADVIPAR            DDintern: Parser dla instrukcji Create-view              .
RADVVDE2            Wyświetlanie/porównanie wersji elementu danych            .
RADVVDO2            Wyświetlanie/porównanie wersji domen                 .
RADVVEN2            Wyświetlanie/porównanie wersji obiektów blokowania          .
RADVVIX2            Wyświetlanie/porównanie wersji indeksów                .
RADVVMC2            Wyświetlanie/porównanie wersji obiektów klucza wyszukiwania      .
RADVVMI2            Wyświetlanie/porównanie wersji ID kluczy wyszukiwania         .
RADVVSH2            Wyświetlanie wersji/porównanie pomocy wyszukiwania          .
RADVVSQ2            Wyświetlanie/porównanie wersji fizycznej puli/klastra         .
RADVVTB2            Wyświetlanie/porównanie wersji tabel i struktur            .
RADVVTT2            Wyświetlanie/porównanie wersji ustawień technicznych         .
RADVVTY2            Wyświetlanie/porównanie wersji typów tabeli              .
RADVVVI2            Wyświetlanie/porównanie wersji wglądów                .
RADVVVT2            Wyświetlanie/porównanie wersji ustawień technicznych         .
RAEIS001            Dane EIS-Wydatki na akt. rzecz.: Aktywa trwałe/składniki techniczne  .
RAEWAS0A            Program analizujący różnice pomiędzy operacjami w FI-AA oraz FI-GL  .
RAEWAS0B            EUW: Progr.analiz. alternatywnych aktywów trw. przed i po konwersji  .
RAEWSSUM            Program analizy FI-AA: Wyświetlanie sum aktywów trw. na kontach    .
RAEWUAFA            FI-AA: Uzgodn.: Poz. pojedyn. - rekordy sumar.            .
RAEWUC0B            Program uzgodn. FI-AA "-" księga główna /księgowanie korygujące    .
RAEWUC0P            FI-AA Program korygujący dla ANEP w walucie transakcji EURO      .
RAEWUC1B            Program uzgodn. FI-AA "-" księga gł./ księgowanie korygujące (analiza).
RAEWUS0A            FI-AA Program przygotow. dla konwersji EURO - wskaźniki do pól wart. .
RAEWUS0B            Program uzgodn. FI-AA "-" księga gł./ Wybór              .
RAEWUS1A            FI-AA Program analizy dla konwersji EURO               .
RAEWUS1B            Program uzgodn. FI-AA "-" księga gł./ Wybór (faza analizy)      .
RAEWUTES            Testowanie modułu otwartych pozycji                  .
RAEWUVOR            FI-AA Program przygotowawczy dla jedn. gospodarczej (wewn.!!)     .
RAFABNEW            Automatyczne otwarcie nowego obszaru wyceny              .
RAFODR_POS101         Pozycja klasy gatunków papierów wartościowych: Opracow. strat. wyprow..
RAFODR_POS201         Pozycja klasy na koncie pozycji: Opracowanie strategii wyprowadzenia .
RAFO_CFUPD_GLOBDEL       Usuwanie danych zarządzania agregacji kredytów            .
RAFO_CFUPD_GLOBSHOW      Wyświetlanie danych zarządzania agregacji kredytów          .
RAFO_CFUPD_UPDATE       Aktualizacja informacji agregacji kredytów              .
RAFO_FOI_LOAN_MIGRATION    Migracja integracji OF kredytów                    .
RAFO_FOI_LOAN_MIGRATION_AP   Integracja OF kredytów (analiza) - przetwarzanie zbiorcze       .
RAFO_FOI_LOAN_MIGRATION_AP2  Integracja OF kredytów (analiza) - przetwarzanie zbiorcze       .
RAFO_FOI_LOAN_MIGRATION_LM   FO Integracja kredytów (limit ryzyka nieśc.): Aktualizacja zbiorcza  .
RAFO_FOI_LOAN_MIGRATION_MMIG  Integracja OF kredytów - raport migracji               .
RAFO_FOI_LOAN_MIGRATION_PA   Integracja ObFin Kredytów (analiza renotwności) - przetwarz.zbiorcze .
RAFO_FOI_POS1_MIGRATION    Migracja / przetwarzanie zbiorcze integracji OF pozycji klasy rach. PW.
RAFO_FOI_POS1_MIGRATION_AP   Integracja OF pozycji klasy rach. PW (analiza) - przetwarzanie zbior. .
RAFO_FOI_POS1_MIGRATION_AP2  Integracja OF pozycji klasy rach. PW (analiza) - przetwarzanie zbior. .
RAFO_FOI_POS1_MIGRATION_LM   FO Integracja pozycji klasy rach. PW (limit ryzyka nieśc.): Akt.zbior..
RAFO_FOI_POS1_MIGRATION_MMIG  Integracja OF pozycji klasy rach. PW - raport migracji        .
RAFO_FOI_POS2_MIGRATION    Migracja / Przetwarzanie zbiorcze integr. OF pozycji klasy konta poz. .
RAFO_FOI_POS2_MIGRATION_AP   Integracja OF pozycji klasy konta pozycji (analiza) - przetw. zbiorcze.
RAFO_FOI_POS2_MIGRATION_AP2  Integracja OF pozycji klasy konta pozycji (analiza) - przetw. zbiorcze.
RAFO_FOI_POS2_MIGRATION_MMIG  Integracja OF pozycji klasy konta pozycji - raport migracji      .
RAFO_FOI_POSTPROCESS      Integracja obiektu finansowego: Interfejs do dalszego przetwarzania  .
RAFO_FOI_PROT_DISPLAY     Integracja OF - Wyświetlanie protokołu                .
RAFO_FOI_TRTM_MIGRATION    Przetw.zbiorcze transakcji fin. - transakcje finansowe        .
RAFO_FOI_TRTM_MIGRATION_AP   Integracja OF Zarządzania transakcją (analiza) - przetw. zbiorcze   .
RAFO_FOI_TRTM_MIGRATION_AP2  Integracja OF Zarządzania transakcją (analiza) - przetw. zbiorcze   .
RAFO_FOI_TRTM_MIGRATION_LM   FO integracja otw. TRTM (limit ryzyka nieśc.): Aktualizacja zbiorcza .
RAFO_WORK_STOCK_SHOW      Wyświetlanie list roboczych kontroli spójności OF           .
RAFWCH_BPMIG_CH        Konwersja partnera handlowego: Kontrola i zmiana hierarchii cech   .
RAFWCH_BPMIG_FORCE_COMPLETE  Konwersja PHL: Ustawianie statusu "Zakończony" (bez kontroli spójn.) .
RAFWCH_BPMIG_NO_VALUE_CHANGE  Konwersja PH przy identyczności numerów: Koniec dopasowania HP    .
RAFWCH_BPMIG_PH        Konwersja partnera handlowego: Kontrola i zmiana hierarchii portfela .
RAFWCH_BPMIG_PH_VALUE     Konwersja partnera handlowego: Szyfrowanie wartości cech HP      .
RAFWCH_BP_FCAT         Konwersja partnera handlowego: Kontrola i zmiana wpisów katalogu pól .
RAFWCH_FILTER_FO        Wyświetlanie obiektów finansowych                   .
RAFWCH_SAMPLE_CHAR       Generowanie cech analizatora: Konfiguracja wzorcowa          .
RAFWCH_SAMPLE_CUS_ACT     Struktura analizy: Przejęcie konfiguracji ze wzorca          .
RAFWCH_SAMPLE_DERI       Generowanie konfiguracji wzorcowej dla wyprowadzania         .
RAFWCH_SAMPLE_STR_ACT     Struktura analizy: Aktywacja wzorca                  .
RAFWGO_DELETE_SRP       Usuwanie / Reorganizacja procedury rekordu poj.            .
RAFWGO_EPROK_X         Program konwersji dla przypisania wskaźnik-procedura tworzenia zestaw..
RAFWGO_FRP_BM         Kalkulacja wskaźników Benchmark w Portfolio Analyzer         .
RAFWGO_FRP_PA         Ustalanie wyników końcowych w Analizatorze protfela          .
RAFWGO_FRP_RA         Ustalanie wyników końcowych w Amalizatorze ryzyka rynkowego      .
RAFWGO_REVERSE_AV1       Usuwanie PTZ1 (niezależnie od statusu)                .
RAFWGO_SHOWBM         Monitorowanie ustalenia wskaźników benchmarku             .
RAFWGO_SHOWEP1         Kontrola ustalenia rekordów pojedynczych               .
RAFWGO_SHOWEP2         Kontrola ustalenia wyników końcowych                 .
RAFWGO_UPLOAD_PA        Ustalanie rekordów pojedynczych w Analizatorze portfela        .
RAFWGO_UPLOAD_RA        Ustalanie rekordów pojedynczych w Analizatorze ryzyka rynkowego    .
RAFWKF_MD_SHOW         Monitor: Wskaźniki i procedury zestawienia              .
RAGAFA01            Zaksięgowane amortyzacje                       .
RAGAFA_ALV01          Zaksięgowane amortyzacje                       .
RAGITT01            Siatka aktywów trwałych                        .
RAGITT_ALV01          Siatka aktywów trwałych                        .
RAHAFA01            Umorzenie                               .
RAHAFA_ALV01          Amortyzacja                              .
RAHERK01            Dowód pochodzenia obciążeń aktywów trwałych              .
RAHERK02            Dowód pochodzenia wg rodzajów kosztów                 .
RAHERK02_NACC         Dowód pochodzenia wg rodzajów kosztów                 .
RAHIST01            Hist. akt. trw.                            .
RAHIST02            Hist. akt. trw.                            .
RAIAWEBTOOL_DELETE_STORAGEDATA Program RAIAWEBTOOL_DELETE_STORAGEDATA                .
RAIBWGENIND          BCT-IM: Generowanie indeksu tabeli                  .
RAICCUS1            Agregacja IM: Ustawienia konfiguracji wyprowadzić w pliku       .
RAICDAC1            Agregacja IM: Kopiowanie wartości w ramach bazy danych agregacji   .
RAICDAD1            Wersja agregacji: Selektywne usuwanie wartości z bazy danych agreg.  .
RAICDAR1            Agregacja IM: Replikacja aktualnych wartości w bazie danych agregacji .
RAICDAR2            Agregacja IM: Import wartości z pliku                 .
RAICDAS0            Agregacja IM wewn.: wybór wartości (poprzez log. bazę danych IMA)   .
RAICDAS2            Agregacja IM: Wyprowadzanie aktualnych wart. do pliku         .
RAICDAS3            Agregacja IM: Wyprowadzanie wart. z bazy danych agregacji do pliku  .
RAICDHD1            Agregacja IM: Usuwanie wartości i/lub hierarchii progr. inwest.    .
RAICEND2            Wersja agregacji IM: Usuwanie przypis. encji z bazy danych agregacji .
RAICENR1            Agregacja IM: Replikacja przypisanych encji do BD agregacji      .
RAICENR2            Agregacja IM: Import przypisanych encji z pliku            .
RAICENS2            Agregacja IM: Eksport przypisanych encji do pliku           .
RAICHIER            Agregacja IM: Replikacja hierarchii pr. inwest. w bazie danych agreg. .
RAICMON1            Agregacja IM: Monitor                         .
RAICREC1            System inform. IM (wewn.): dostos. strukt. BAPI1057CD - konf.-tabela .
RAICVALD            Agregacja IM (wewn.): wyświetlanie wartości z podglądem listy     .
RAIDKRA06           Wartość złomowania-szczegóły amortyzacji (amort. jednolita)      .
RAIDKRB01           Rzeczowe skł. maj.: Szczegóły amortyzacji               .
RAIDKRB02           Wartości niematerialne i pr.: Szczegóły amortyzacji          .
RAIDKRC04           Nowy czas użyt. przy zmianie amort. z degr. na lin. dla CTL2 (przed95).
RAIDKRC05           Kontrola zaokrągleń przy uzyskiwaniu wartości złomowej        .
RAIDPL19            Księga aktywów trw.                          .
RAIDPT01            Portugalia: Mapas fiscais (ustalanie danych)             .
RAIDPT02            Portugalia: Mapas fiscais (drukowanie formularzy)           .
RAIDSG_CAP_ALLOW        Sprawozdawczość skład. majątku trwałego - Capital Allowance      .
RAIMACHG            Rozdział budżetu                           .
RAIMAEPR            Zmiany pozycji programu inwestycji                  .
RAIMAETP            Zmiany w programach inwestycyjnych                  .
RAIMAKAE            Wyświetlanie dokumentów zmian dla wniosku inwestycyjnego       .
RAIMAKTB            Dodatkowe ustawienie wskaźnika "podziału budżetu"           .
RAIMARED            Program RAIMARED                           .
RAIMAVAR            Lista danych podstawowych wniosków inwestycyjnych           .
RAIMAVAR1           Lista danych podstawowych wniosków inwestycyjnych           .
RAIMAVAR2           Lista danych podstawowych wniosków inwestycyjnych           .
RAIMAVAR3           Lista danych podstawowych wniosków inwestycyjnych           .
RAIMAVAR4           Lista danych podstawowych wniosków inwestycyjnych           .
RAIMAVCY            Kopiowanie przypisania wersji                     .
RAIMBPBK            Tworzenie brakujących wpisów do BPBK                 .
RAIMBPUP            Rolowanie plan/budżet                         .
RAIMCAOV            Program inwestycyjny: Przeniesienie budżetu              .
RAIMCAOV1           Program inwestycyjny: Przeniesienie budżetu              .
RAIMCAT0            Odczyt wariantów CATT z pliku na serwerze prezentacji         .
RAIMCCP1            Automatyczna kontrola lub dopasowanie wartości (program inwestycyjny) .
RAIMCCP2            Przejęcie planu wniosków inwestycyjnych do planu środków       .
RAIMCCP3            Automatyczna kontrola lub dopasowanie wartości (projekty)       .
RAIMCCP4            Automatyczna kontrola lub dopasowanie wartości (zlecenia)       .
RAIMCOPY            Log                                  .
RAIMCRC2            Ponowne obliczanie planu dla wniosków inwestycyjnych         .
RAIMDELE            Programy inwestycyjne całkowicie usunięte               .
RAIMDIRT            Wyczyszczenie tabeli IMZO (przypisanie środka do pozycji programu)  .
RAIMDNEW            Ponowne wyliczenie wartości rozdziału                 .
RAIMDNEW_30          Ponowne wyliczenie wartości rozdziału dla 3.0             .
RAIMDOLD            Zapis do pliku programu inwestycyjnego                .
RAIMEIS1            EIS: Inwestycje: Zbieranie danych zlecenia/programu inwest./projektu .
RAIMEWMS            TEST                                 .
RAIMGENCHAR          Generowanie katalogu cech dochodzenia (rozszerzenie klienta)     .
RAIMGENR            Tworzenie programu inwestycyjnego                   .
RAIMGENR100          Tworzenie programu inwestycyjnego                   .
RAIMGETV            Odczyt wartości dla BAPI BAPI_EXPENDITUREPROGTREE_GDVAL        .
RAIMHERCHK           Raport kontr.: Dziedziczenie jedn. organ. w programie inwestycyjnym  .
RAIMHIER            Wyświetl./Edycja: Struktura programu inwestycyjnego          .
RAIMHYRP            Korekta informacji dot. hierarchii w programie inwestycyjnym     .
RAIMINFO            Ogólna lista struktury i wartości                   .
RAIMKBUD            Porównanie budżetu pierwotnego z budżetem aktualnym          .
RAIMMOCH            Dodatkowa zmiana wskaźnika nieruchomości w składniku         .
RAIMNOTCON           Środki/ wnioski bez przypisania do programu inwestycyjnego      .
RAIMPBA3            Dopasowanie planu/budżetu do wart. zadysponowanych (projekty)     .
RAIMPBA4            Dopasowanie planu/budżetu do wart. zadysponowanych (zlecenia)     .
RAIMREC1            System inf. IM (wewn.): dostosowanie str. dochodzenia do strukt. wewn..
RAIMREC2            Systemy inf. IM (wewn.): Dostosow. str. dochodzenia do katalogu pola .
RAIMREDA            Dochodzenie progr. inw.: zbieranie danych (poprzez log. BD IMA)    .
RAIMREEB            Pozycja prog. inwest.: Pozycje pojedyncze budżetu           .
RAIMREEP            Pozycja progr. inw.: Pozycje pojedyncze planu             .
RAIMSELM            Rozdział budżetu                           .
RAIMSTAT            Ustalanie struktury ilościowej w programie inwestycyjnym       .
RAIMUPLD            Tworzenie programu inwestycyjnego                   .
RAIMZODL            Usuwanie nielogicznych wpisów IMZO                  .
RAIM_CORR_PREINVESTMENT    Program RAIM_CORR_PREINVESTMENT                    .
RAIM_CREATE_FROM_EO      Tworzenie programu inwestycyjnego z organizacji            .
RAIM_DOWNLOAD         Zapis do pliku progr. inwestycyjnego                 .
RAIM_GEN_FROM_EO        Generowanie programu inwestycyjnego na podst. struktury organiz.   .
RAIM_GEN_FROM_HIER       Tworzenie programu inwestycyjnego                   .
RAIM_GEN_FROM_ORG       Tworzenie programu inwestycyjnego                   .
RAIM_UPLOAD          Tworzenie podrzewa programu                      .
RAINZU10N           Wspieranie inwestycji                         .
RAIPEWU2            Modyfikacje programu inwestycyjnego po konwersji EURO         .
RAIPEWU3            Ponowne obliczanie wartości rozdziel. programu inwestycyjnego     .
RAIP_SIZE           Kalkulacja online rządu wielkości wniosków inwestycyjnych       .
RAIRARDE            Program ARCHIV_DELETE (usuwanie archiwizowanych wniosków inwestyc.)  .
RAIRARWR            Program ARCHIV_WRITE (archiwizacja wniosków inwestycyjnych)      .
RAIR_ARC_LVM_TO_LKZ      Program RAIR_ARC_LVM_TO_LKZ (ustaw. wskaźnika usuw. wnios. inwest.)  .
RAIS_STDREP_RDB        System inf. analizatora                        .
RAITAR01            Rejestr aktywów trwałych (IT)                     .
RAITAR02            Rejestr aktywów trwałych wg lokalizacji stron trzecich (IT)      .
RAI_CORR_PREINVESTMENT     Program RAI_CORR_PREINVESTMENT                    .
RAJABS00            Zamknięcie roku - księgowość aktywów trwałych             .
RAJABS00_NACC         Zamknięcie roku - księgowość aktywów trwałych             .
RAJAWE00            Zmiana roku obr. dla akt. trw.                    .
RAJPVERM            Zeznanie majątkowe (Japonia)                     .
RAKAFA_ALV01          Amortyzacje i odsetki                         .
RAKOMP_ALV01          Stan aktywów trwałych dla kompleksu aktywów trwałych         .
RAKOMP_ALV02          Stan pojed. akt. trw., łącznie z rozw. kompleksem aktywów trwałych  .
RAKOPL02            Planowanie kosztów pierwotnych-amortyzacja/odsetki          .
RALEAS01            Zobowiązania z umów leasingowych                   .
RALEAS01_NACC         Zobowiązania z umów leasingowych                   .
RALMPLANPARAM         Opracowanie zmiennych planowania                   .
RALMPLANPARAM_01        Opracowanie zmiennych planowania                   .
RALMPLANPARAM_02        Opracowanie zmiennych planowania                   .
RALM_ME_25_BAPI_WRAPPER_CHECK MAM 2.5 Kontrola warstwy konwertującej BAPI              .
RALM_ME_25_CASCADING_CHECK   Testowanie połączeń SyncBO                      .
RALM_ME_30_BAPI_WRAPPER_CHECK Kontrola MAM 3.0 warstwy konwertującej BAPI              .
RALM_ME_30_CASCADING_CHECK   Testowanie połączeń SyncBO                      .
RALM_ME_30_CREATE_CHANGE_TEST Kontrola tworzenia/zmiany warstwy konwertującej BAPI         .
RALM_ME_CLASSIFICATION_LIST  Program RALM_ME_CLASSIFICATION_LIST                  .
RALM_ME_EQUIPMENT_LIST     Wybór urządzeń                            .
RALM_ME_EQUI_FULL_DOWNLOAD_SD Raport RALM_ME_EQUI_FULL_DOWNLOAD_SD                 .
RALM_ME_FLOC_FULL_DOWNLOAD_SD Raport RALM_ME_FLOC_FULL_DOWNLOAD_SD                 .
RALM_ME_FUNCLOC_LIST      Wybór lokalizacji funkcjonalnych                   .
RALM_ME_GET_SYNC_STATUS    Odczyt informacji dot. statusu synch. MAM               .
RALM_ME_MEASP_FULL_DOWNLOAD_SD Raport RALM_ME_MEASP_FULL_DOWNLOAD_SD                 .
RALM_ME_MEASURMENT_POINT_LIST Wybór punktów pomiarowych                       .
RALM_ME_PARTNER_LIST      Wybór listy - partner                         .
RALM_ME_PART_FULL_DOWNLOAD_SD Raport RALM_ME_PART_FULL_DOWNLOAD_SD                 .
RALM_ME_PART_FULL_DOWNL_20_SD Raport RALM_ME_PART_FULL_DOWNL_20_SD                 .
RALM_ME_PUSH_LOG_REORG     MAM reorganiz. logu PUSH                       .
RALM_ME_USR_FULL_DOWNLOAD_SD  Sterow. serwerem 90 - replikacja początkowa użytkownika        .
RALNRAN0            Program do sprawdzenia przypis. numerów poz. poj. przy przeks./likw. .
RALNRAN2            Pozycja pojedyncza na każdy składnik                 .
RALNSAN0            Program kontroli wystornowanych pozycji pojedynczych         .
RAMAFA_ALV01          Amortyzacje ręczne                          .
RAMUST00            Wyśw. grup aktywów trw.                        .
RAMUST03            Wyśw. grup akt. trw. dla każdego planu wyceny             .
RAOBJCLN            Korekta AOBJ                             .
RAPERB2000           Okresowe księgowanie aktywów trwałych                 .
RAPERB2010           Program RAPERB2010                          .
RAPERDEL            Ponowne ustawienie okresowego przebiegu stanu             .
RAPERGEN            Generowanie reguł sterowania okresami                 .
RAPERIV01           Uzgodnienie PERIV w T001, T093C, T093B                .
RAPOKZFX            Program dla porówn. i dostosow. pola MARC-APOKZ z modelami integracji .
RAPOKZFX_OLD          Program dla porówn. i dostosow. pola MARC-APOKZ z modelami integracji .
RAPOST2000           Księgowanie amortyzacji                        .
RAPOST2001           Protokół przebiegu amortyzacji                    .
RAPOST2010           Księgowanie amortyzacji                        .
RARCCOA1            Analiza tabel CO - tworzenie wyciągu danych              .
RARCCOA5            Symulacja agregacji dokumentu COEP                  .
RARCCOAA            Analiza tabel CO dla obiektu archiwizacji CO_ALLO_ST         .
RARCCOAP            Analiza tabel CO dla obiektu archiwizacji CO_CCTR_PL         .
RARUECK1            Odroczenie/odpisanie amortyzacji specjalnej dla Francji        .
RASHCO01            Dokument CO z połączeniami, włącz. archiwum              .
RASHFI01            Dokument FI z połączeniami, włącz. archiwum              .
RASHFI11            Dokumenty księgowe                          .
RASHLO00            Wyszukiwanie dokumentów z połączeniami (łącznie z archiwum)      .
RASHMM01            Dokumenty materiałowe z połączeniami (włącz. z archiwum)       .
RASHMM02            Zamówienia z połączeniami (włącz. z archiwum)             .
RASHMM03            Zgłoszenie zapotrzebowania z połączeniami (włącz. z archiwum)     .
RASHMM04            Logistyczne dok. fakturow. z połączeniami (włącz. z archiwum)     .
RASHMM11            Dokumenty materiałowe                         .
RASHMM12            Zamówienia                              .
RASHMM13            Zgłoszenia zapotrzebowania                      .
RASHMM14            Logistyczne dokumenty fakt.                      .
RASHSD04            Kontakty handlowe                           .
RASHSD11            Dokumenty sprzedaży                          .
RASHSD12            Dostawy                                .
RASHSD13            Faktury                                .
RASHSD14            Kontakty handlowe                           .
RASIMU02            Symulacja amortyzacji                         .
RASOPO01            Rozwój pozycji specjalnych                      .
RASOPO_ALV01          Rozwój pozycji specjalnych                      .
RASPEC01            Redystrybucja dla spec. akt. trw.                   .
RAT08400            Aktywa trwałe do pon. oprac.                     .
RAT08401            Aktywa trwałe do pon. oprac.                     .
RAT090L1            Program ładujący dla przejęcia wydajności okresowej          .
RAT090L2            Program ładujący dla przejęcia wydajności okresowej          .
RAT090LR            Program naprawczy dla tabeli T090L z powodu upgrade'u 3.0C -" 3.0D  .
RAT095P            Raport do zmiany KTNAUF w T095P (błąd w AO99)             .
RATAMLAY2           Definicje formatu kopiowania/zmiany/usuwania             .
RATMASFT            DD: Zakres testów dla RADMASFT (Kalkulacja zależności) i Graph_analyse.
RATNSCHK            Szukanie konfliktów w przestrzeni nazw obiektów Słownika       .
RATPONTC            Dopasowanie pola VARDATA z puli tabel                 .
RATRACE0            Wyświetlanie obliczania amortyzacji                  .
RATRACE0N           Wyświetlanie obliczania amortyzacji                  .
RATSTDEL            Usuwanie danych jednostki gospodarczej księgowości aktywów trwałych  .
RAUMBU01            Przeksięgowania aktywów trwałych                   .
RAUMBU_ALV01          Przeksięgowania aktywów trwałych                   .
RAUMFE00            Analiza skł. akt. trw. i otoczenia: Wyszukiwanie danych        .
RAUMFE10            Analiza skł. akt. trw. i otoczenia: Analiza danych          .
RAUMFE20            Analiza skł. akt. trw. i otoczenia: Wyszukiwanie i analiza danych   .
RAUNVA00            Niekompl. aktywa trw. - Lista szczeg.                 .
RAUSAG_ALV01          Porównanie likwidacji                         .
RAUSAG_ALV03          Anal. przych. z rozch. akt.                      .
RAUSAG_ALV04          Analiza przychodu z rozchodu aktywów trwałych             .
RAUSMQ10            Aktywa trwałe - przychody (konwencja środka kwartału)         .
RAUSMQ10_NACC         Aktywa trwałe - przychody (konwencja środka kwartału)         .
RAUSTAUSCHBAR_SEARCH_HELP   Wyszukiwanie odpowiednich części wymiennych NCP dla materiału/zakładu .
RAVC0ALS            FI-AA: Wywołanie klastrów wglądu VC_TAMLAY_00 do oprac. formatu SAP  .
RAVERM01            Wycena akt. trwałych                         .
RAVERM_ALV01          Wycena aktywów trwałych                        .
RAVERS01            Wartości ubezpieczenia                        .
RAVERS_ALV01          Wartości ubezpieczenia                        .
RAVRSN00            Ponowne obliczanie wartości podstawowej ubezpieczenia         .
RAWORK01            Wyświetlanie listy rob.                        .
RAWORK01_NACC         Wyświetlanie listy rob.                        .
RAXPRA07_INT          Wywołanie RAXPRA07 z ekranem wyboru                  .
RAZUGA01            Przychody aktywów trwałych                      .
RAZUGA_ALV01          Przych. akt. trw.                           .
RA_AREA_USAGE_IND_SET     Raport RA_AREA_USAGE_IND_SET                     .
RA_CREATE_ASSET_FM       Tworzenie podnumerów akt. trwał. dla rozlicz. z Rachunkowością budż. .
RA_T090NS           Wyświetlanie metody poz. z opracowania klastra klucza amort.     .
RBANK_DELETE_RUNS       Usuwanie przebiegów zbiorczych dla rodzajów aplikacji         .
RBANK_JC_OVERVIEW       Przegląd sieci zadań                         .
RBANK_JC_START         Uruchomienie kolejności raportów w przetwarzaniu na koniec dnia    .
RBANK_PP_CHECK_CUSTOMIZING   Kontrola ustawień konfiguracji dla przetwarzania równoległego     .
RBANK_PP_DEMO_CREATE_PACKMAN  Program demonstracyjny dla przetwarzania równoległego         .
RBANK_PP_DEMO_GENERATE_DATA  Generowanie danych dla aplikacji Demo dla przetwarzania równoległego .
RBANK_PP_DEMO_RESTART     Ponowne uruchomienie przetwarzania przebiegu zbiorczego        .
RBANK_PP_DEMO_START      Program demonstracyjny dla przetwarzania równoległego         .
RBANK_PP_GENERATE_APPL     Generowanie rodzaju aplikacji dla przetwarzania równoległego     .
RBANK_PP_OVERVIEW       Przegląd aktualnego przebiegów zbiorczych               .
RBCAREVPO           Storno dodatkowych zleceń płatniczych wymiany walut          .
RBCAREVPO_BS          Storno dodatkowych wp.pł. wymiany waluty pozycji wyciągów z konta   .
RBCA_RELEASE_PROCEDURE_CUST  Program RBCA_RELEASE_PROCEDURE_CUST                  .
RBCA_TST_RELEASE        Aplikacja testowa dla narzędzia zatwierdz.              .
RBCA_US_ACTIVATE        Raport RBCA_US_ACTIVATE - Aktywacja wszystkich funkcji US       .
RBCA_US_DEA1          Raport opracowania kont zawieszonych i skonf.             .
RBCA_US_DELETE_MEMO      Usuwanie pozycji pro memoria (zlecenia płat. i pozycje płat.)     .
RBCA_US_DEL_MEMO_MASS     Usuwanie pozycji pro memoria (zlecenia płat. i pozycje płat.)     .
RBCA_US_DS_HOLD        Program rezerwacji kwoty                       .
RBCA_US_FBKLOC1        Blokada konta                             .
RBCA_US_HOLDS_RELEASE     Zatwierdzanie rezerwacji kwot                     .
RBCA_US_OD_ANALYSIS      Zabezpieczenie pokrycia - program analizy i wydruku          .
RBCA_US_OD_PROCESS       Operacja zabezpieczenia pokrycia                   .
RBCA_US_ON_OFF         BCA: Włącz.i wyłącz. ustawień specyficznych dla USA/Kanady      .
RBCA_US_RE_BC         Raport czeku bankowego                        .
RBCA_US_TDRO1         Raport: Aneksowanie depozytu term. - przebieg zbiorczy        .
RBCA_US_TDRO2         Raport: Aneksowanie dep. term. - przebieg poj.            .
RBCONTDL            Wyświetlanie listy kontaktów z możliwością usuwania kontaktów     .
RBCONTFO            Kontakty z klientem                          .
RBDAGAI2            Ponowne przetwarz. dokumentów pośrednich po błędzie wejściowym ALE  .
RBDAGAIE            Ponowne przetwarzanie wyedytowanych IDoc               .
RBDAGAIN            Ponowne przetwarzanie niepoprawnych dokum. pośrednich (wyjście)    .
RBDAGAIP            Ponowne księgowanie częściowo zaksięgowanych IDocs          .
RBDAPP01            Przetwarzanie wejściowe IDocs gotowych do transferu          .
RBDAPP01_PROT         ALE: RBDAPP01 Watcher (dla kontroli szybkości przetwarzania )     .
RBDARTS2            Zaksięgow. materiałów sprzedaży detal. do systemu klienta przez IDOCs .
RBDARTST            Ponowny import IDOC bezp. do folderu wejśc. danych podst. mat. detal. .
RBDAUD01            Analizy statystyczne do kontroli ALE                 .
RBDAUD02            Reorganizacja kontrolnej bazy danych - usuwanie wpisów tabeli     .
RBDAUTHO            Kontrola uprawnień                          .
RBDCCMS1            IDocs dla tRFC                            .
RBDCHECK            Kontrola struktury dok. pośr. na podstawie tabel bazy danych     .
RBDCHSTA            Ponowne ustawianie statusu IDoc dla określonych statystyk (62)    .
RBDCONCH            Kontrola spójności z połączeniem workflow               .
RBDCONFIG           Raport RBDCONFIG                           .
RBDCPCLR            Usuwanie wskaźników zmian                       .
RBDCPIDXRE           Reorganizacja BDCP/BDCPS: Indeksy dla Oracle             .
RBDCPMIG            Migracja wskaźników zmian w archiwum BDCP2              .
RBDCUS02            Transport tabel ALE dla typu komunikatu                .
RBDCUS03            Porównanie międzysystemowe obiektów zakresu numerów          .
RBDCUS15            Generowanie profili partnerów                     .
RBDCUS19            Techniczna kontrola spójności                     .
RBDCUS23            Kontrola spójności: Transfer pomiędzy dwoma systemami         .
RBDCUS26            Kontrola zgodności ALE: Tworzenie zamówienia ze zlecenia sprzedaży  .
RBDCUS31            Modelowanie danych sterow. dla modelu dystrybucji           .
RBDCUS34            Kontrola spójności                          .
RBDCUS35            Modelowanie rozdziału danych konfiguracji               .
RBDCUS40            Generowanie grupy dystrybucji z CONDAT-dystrybucja          .
RBDCUS41            Rozdział konfiguracji ALE: Usuwanie błędów wyjścia tabeli logu    .
RBDCUS42            Analiza definicji obiektów konfiguracji obejmująca system       .
RBDCUS43            Rozdział konf. ALE: Usuw. błędów wyjścia tab logu           .
RBDCUS44            Generowanie zleceń ALE                        .
RBDCUS45            Wyswietlanie grupy dystrybucji do druku                .
RBDCUS47            Import zleceń ALE                           .
RBDCUS48            Rozdział grup dystrybucji                       .
RBDCUS51            Synchronizacja danych konfiguracji: Wyświetlanie modelu dystrybucji  .
RBDCUS57            Generowanie zlecenia konsolidacji ze zleceń ALE            .
RBDCUS58            Wyświetlanie zleceń ALE na wyjściu                  .
RBDCUS59            Wyświetlanie zleceń ALE na wejściu                  .
RBDCUS63            Oracowanie grupy dystrybucji: Wybór obiektu konfiguracji       .
RBDCUS64            IMG-wyświetlanie grup dystrybucji                   .
RBDCUS70            Kontrola spójności dla danych konfiguracji              .
RBDCUS71            Kontrola spójności dla scenariuszy aplikacji             .
RBDFEART            Sprzedaż det.-Pobranie materiału                   .
RBDFECOA            Żądanie rodzaju działania                       .
RBDFECOS            Żądanie miejsca powstawania kosztów                  .
RBDFECRE            Odczyt danych dostawcy                        .
RBDFEDEB            Odczyt odbiorców                           .
RBDFEFUND           Żądanie danych podstawowych funduszu                 .
RBDFEGLM            Odczyt danych podst. kont KG                     .
RBDFEMAT            Pobranie materiału                          .
RBDFEPRC            Odczyt centrum zysków                         .
RBDFE_COM_ITEM         Żądanie pozycji finansowej                      .
RBDFE_FUNDSCENTER       Żądanie stanowiska finansowego                    .
RBDFINISHWI          Zakończenie nadmiarowych pozycji roboczych dla IDoc w statusie 53   .
RBDIDOCCHAN          Szeregowanie przy użyciu typów obiektów: Wyświetlanie seryjnych IDoc .
RBDIDOCR            Redukcja IDoc                             .
RBDINPUT            Przetwarzanie przychodzących IDocs                  .
RBDLSMAP            Narzędzie: Konwersja logicznej nazwy systemu             .
RBDMANI2            Ręczne przetwarzanie IDoc: Księgowanie niezaksięgowanych IDoc     .
RBDMANIN            Rozpoczęcie obsługi błędów dla niezaksięgowanych dokum. pośrednich  .
RBDMATS2            Zaksięgow. materiałów w systemie klienta przez IDOCs         .
RBDMATST            Przedł. IDoc bezpośr. do foldera wejściowego danych podst. mat.    .
RBDMC022            Odczyt z pliku zapasów magazynowych (S032)              .
RBDMC032            Odczyt z pliku zapasów magazynowych (S032)              .
RBDMC035            Odczyt z pliku zapasów (S035)                     .
RBDMCCOP            Wywołanie programu kopiującego struktury inf.             .
RBDMIDOC            Tworzenie IDocs ze wskaźników zmian                  .
RBDMIDOC_RETAIL        Rozdział danych podstawowych artykułów (przetwarzanie pakietów)    .
RBDMIDOC_SELECT_TIME      Raport RBDMIDOC_SELECT_TIME                      .
RBDMMSD1            Kontrola spójności: Transfer pomiędzy dwoma systemami         .
RBDMOIN8            Śledzenie IDoc                            .
RBDMOINA            Workflow wejściowy ALE: Wyśw. potencjalnego wykonawcy         .
RBDMOINC            Kontrola spójności dla wprowadzania                  .
RBDMOIND            Konwersja statusu dla pomyślnego wykonania tRFC            .
RBDMONI3            Workflow wejściowe ALE: Wyśw. poz. roboczej błędu dla IDoc      .
RBDMONI5            Połączenie ALE CCMS: Wyśw. otwartego wsk. zmian dla typu komunikatu  .
RBDMONIC            Konf. ALE/CCMS obiektu monitorowania                 .
RBDOCTBL            Reorganizacja tabeli śledz. BDoc                   .
RBDOUTPU            Przetwarzanie wyjściowe IDoc                     .
RBDPARPR            Konwersja kodów procesów w istniejących protokołach partnerów     .
RBDPROCESS           Przetwarzanie IDoc                          .
RBDQUEUEDELETE         Usuwanie kolejki IDoc                         .
RBDRCCLR            Reorganizacja danych dla odzyskanych obiektów             .
RBDRCOBJ            ALE: Przetwarz. odtworzonych obiektów                 .
RBDSDEST            Ustalanie miejsca przezn. RFC dla synchr. wywołań metod        .
RBDSDMM1            Kontrola spójności: Tworzenie zamówienia ze zlecenia sprzedaży    .
RBDSEACT            Rodzaj MPK/działania: Wysłanie ilości planowych i stawek       .
RBDSEALL            Rozdzielenie wszystkich obiektów modelu konfiguracji wariantów (SCE) .
RBDSEART            Sprzedaż det.- Wysłanie mat.                     .
RBDSEART_DXWB         Wysyłanie materiału (transfer danych - środowisko)          .
RBDSEBMD            Dystrybucja SpM dokumentu                       .
RBDSEBOM            Dystrybucja SpM materiału                       .
RBDSEBPS            ALE: Wysyłanie procesów gospodarczych                 .
RBDSEBPT            ALE: Wysyłanie stawek procesów gospodarczych             .
RBDSECHR            Rozdział wszystkich cech przez ALE                  .
RBDSECLF            Rozdzielenie klasyfikacji przez ALE                  .
RBDSECLS            Rozdział klas przez ALE: przesłanie bezpośrednie           .
RBDSECN1            Rozdział profili konfiguracji dla standardowych sieci         .
RBDSECN2            Rozdział profili konfiguracji dla ogólnych list zadań         .
RBDSECN3            Rozdział profili konfiguracji dla wzorca specyfikacji usługi     .
RBDSECNP            Rozdział profili konfiguracji dla materiałów             .
RBDSECOA            Wysyłanie rodzaju działania                      .
RBDSECOE            Przesyłanie rodz. kosztów                       .
RBDSECOK            MPK/rodzaj kosztów: Wysyłanie danych sterowania (jedn. miary)     .
RBDSECON            Wysyłanie kontraktów                         .
RBDSECOP            Wysłanie struktury kosztów poprzez ALE                .
RBDSECOS            Wysyłanie MPK                             .
RBDSECOT            Wysyłanie rekordów sumar. miejsc powst. kosztów do systemu centr.   .
RBDSECRE            Wysył. danych dostawcy                        .
RBDSEDEB            Klienci - wysłanie                          .
RBDSEDOC            Bezpośr. wysłanie dokumentów                     .
RBDSEDOCUMENT_LOAD_MDTB    Tworzenie IDOC dla transferu danych                  .
RBDSEFUND           FM ALE: Wysyłanie danych podstawowych funduszu            .
RBDSEGLM            Przesyłanie kont KG                          .
RBDSEINF            Wysłanie rekordu informacji zaopat.                  .
RBDSEKNO            Rozdział globalnych zależności obiektowych              .
RBDSEMAT            Wysłanie materiału                          .
RBDSEMCD            Rozdział grupy mater. i powiązanych danych poprzez ALE: Bezpośr. wysł..
RBDSENET            Rozdzielanie sieci zależności za pomocą ALE              .
RBDSEORD            Rozdział specyf. mater. zleceń kl.                  .
RBDSEPAM            Dystrybucja przypisań zakładu do SpM materiału            .
RBDSEPRC            Wysyłanie centrów zysku                        .
RBDSEQMAT           Wysyłanie ustawień kontrolnych                    .
RBDSEQPGR           Wysyłanie grup kodów                         .
RBDSEQPMK           Wysyłanie podst. cech kontrolnych                   .
RBDSEQSMT           Wysyłanie metod kontroli                       .
RBDSER01            Tworzenie IDoc grupy szeregowania ze wskaźników zmian         .
RBDSER02            Wysyłanie IDocs grupy szeregowania                  .
RBDSER03            Kontrola statusu wysyłania IDoc grupy szeregowania          .
RBDSER04            Przetwarzanie wejściowe IDocs grupy przetwarzania seryjnego      .
RBDSERCHECK          Szeregowanie typów obiektu: Kontrola spójności            .
RBDSERED            Wysył. dok.zlec.do kontr.                       .
RBDSESCE            Rozdzielanie baz wiadomości SCE                    .
RBDSESRC            Wysyłanie listy źródeł                        .
RBDSESRV            Przesyłanie rekordu podst. usługi                   .
RBDSESTT            Rozdział wariantów materiału                     .
RBDSEUI            Dystrybucja projektu interfejsu dla konfiguracji wariantów      .
RBDSEVFN            Rozdział funkcji wariantów                      .
RBDSEVTA            Rozdział stuktur dla tabel wariantów                 .
RBDSEVTM            Rozdział tabel wariantów                       .
RBDSEWG1            Bezpośrednie wysyłanie grup materiałów podstawowych          .
RBDSEWGR            Bezpośrednie wysyłanie hierarchii grup materiałowych         .
RBDSE_COM_ITEM         Wysyłanie pozycji finansowej                     .
RBDSE_FUNDSCENTER       Wysyłanie stanowiska finansowego                   .
RBDSE_VALUE_SCALE       Rozdział wszystkich skal wartości i kontyngentów przez ALE      .
RBDSE_VCHARVAL         Rozdział danych wart. cech dostawców przez ALE: Wysyłanie bezpośr.  .
RBDSRCLR            Szergow. wg znacznika czasu: Usuw. starego znacznika czasu      .
RBDSTATE            Wysłanie potwierdzeń dla kontroli ALE                 .
RBDSYNEI            Dalsze przetwarzanie IDoc pomimo błędu składni - Wejście       .
RBDSYNEO            Kontynuacja przetwarzania IDoc pomimo błędu składni (wyjście)     .
RBDSYNER            Dalsze przetwarzanie IDoc pomimo błędu składni            .
RBDTBD22            Mapowanie pomiędzy dokum. zmian i typem IDoc             .
RBDTBD23            Pole obowiązkowe typu IDoc                      .
RBDTBDA1            Aktywacja wskaźnika zmian                       .
RBDTRAN1            Generowanie transportów dla rozdziału danych konfig. ALE (nieaktulne) .
RBDTRAN2            Monitorowanie transportu danych konfiguracji ALE           .
RBFXNET            Program gł. rap. koncentracji walut ze środkami własnymi       .
RBMVREORG           Usuwanie danych bezpośrednio wprowadzonych dla starych zadań     .
RBM_ALOG_RUN          Przegląd logu błędu                          .
RBM_HIER_00          Wyswietlanie/zmiana hierarchii ref.                  .
RBM_OBJECT_TRANSPORT      Transport obiektów                          .
RBM_STRUCTURE_COPY       Kopiowanie struktur                          .
RBM_STRUCTURE_TRANSPORT    Transport struktur                          .
RBM_STRUCTURE_VERSION_CREATE  Tworzenie wersji struktur                       .
RBONRRIE            Korygowanie zarządzania numerami obiektów dla rodzaju ob. IE     .
RBONRROK            Korygowanie zarządzania numerami obiektów dla rodzaju ob. OK     .
RBONRRP1            Naprawa tabel numerów obiektów ONR*                  .
RBONRRVB            Korekta zarządzania numerami obiektów dla rodz. obiektu VB, VK    .
RBOS02_WAP           Arkusz wprowadzania usług: Scenariusz WAP               .
RBPARCDL            Archiwizacja procesów gospodarczych, program usuwania         .
RBPARCWR            Archiwizacja procesów gosp.: Edytor tekstów              .
RBPCTFO            Kontakty z klientem                          .
RBPDELGE            Program korekty: Usuwanie wartości budżetu całk. po zmianie profilu b..
RBPEWU1M            Dopasowanie rachunkowości budżetowej po konwersji EURO: Budżet    .
RBPEWU1O            Dopasowanie zleceń wg konwersji EURO: Budżet             .
RBPEWU1P            Dopasowanie projektów po konwersji EURO: Budżet            .
RBPFCOD1            Deaktywowanie kontroli dostępności dla zleceń             .
RBPFCON1            Ponowne tworzenie kontroli dostępności dla zleceń           .
RBPFCPD1            Deaktywacja kontroli dostępności dla projektów            .
RBPFCPN1            Ponowne tworzenie kontroli dostępności dla projektów         .
RBPGJA01            Przeniesienie budżetu dla projektu                  .
RBPGJA02            Przeniesienie budżetu dla zleceń                   .
RBRF_COPY_APPLCLASS      Kopiowanie i usuwanie klas aplikacji                 .
RBRF_DEMO_001         Program RBRF_DEMO_001                         .
RBRF_DEMO_002         Raport RBRF_DEMO_002                         .
RBRF_DEMO_LB          Raport RBRF_DEMO_002                         .
RBRF_FILL_TBRF185       Automatyczne wypełnianie TBRF185 (określanie klas przypisania)    .
RBRF_FILL_TRESC        Wypełnia TRESC przestrz. nazw klienta                 .
RBRF_OVERVIEW         Przegląd BRF                             .
RBSVCDOC            Dokumenty zmian w zarządzaniu statusem                .
RBSVINFA            Informacje dotyczące profilu statusu                 .
RBSVINFB            Klucz uprawnień: Odsyłacz                       .
RBSVINFO            Informacja dotycząca typu obiektu                   .
RBSVINFS            Status systemu: Odsyłacz                       .
RBSVINFV            Proces - odsyłacz                           .
RBSVREP_JEST_JCDS       Program naprawy dla JEST po aktualizacji na 45B Hp22         .
RBSVREP_JSTO_JCDO       Program naprawy dla JSTO po aktualizacji na 45B Hp22         .
RBSVRP01            Kontrola spójności obiektów statusu                  .
RBSVRP01_CRM          Kontrola spójności obiektów statusu                  .
RBSVSIM0            Symulacja statusu                           .
RBSVSIM0_CRM          Symulacja statusu                           .
RBWOMAN1            Analiza mapowania COSS, COSP                     .
RBZMECHS            Kontrola jedn. miary ze wzgl. na podwójne tłumacz. w MSEh3 oraz MSEH6 .
RBZMEDEL            Usuwanie wszystkich wygenerowanych tłumaczeń jedn. miary dla języka  .
RBZMEREFILL          Kopia mandanta jedn. miary dla języka                 .
RBZMETRA            Analiza wszystkich tłumaczeń jednostek miary             .
RBZMETRANS           Transport jednostek miary                       .
RC12QCMP            EHS: Porównuje symbole w pliku "C:\TEMP\TCGA6.SYM" z symbolami wewn. .
RC12QEXL            EHS: Eksportuje symbole do pliku serwera prezent. "C:\TEMP\TCGA6.SYM" .
RC14KCMP            EHS: Uzgodn. danych podstawowych                   .
RC14KSTA            EHS: Utworzenie/aktualizacja statystyki klas systemu         .
RC14ODEL            EH&S: Usuwanie wszystkich dok. zmian                 .
RC1AENDL            EHS:  Usuwanie dok. zmian, które przekraczają określoną datę    .
RC1AVGE1            EHS: Generowanie listy roboczej dla raportów             .
RC1AVGE2            EHS: Generowanie listy roboczej dla raportów - wybór do kontroli   .
RC1CD100            Wyświetlanie dokumentów zmian                     .
RC1DDIC1            EH&S: Lista indeksów z tabelami i polami               .
RC1DDIC2            EH&S: Lista wglądów z tabelami i polami                .
RC1FIIMP            EHS: Pierwsza baza danych                       .
RC1H0XLS            EHS: Transfer makr Excela do SZD dla inform. o substancji       .
RC1IMPPG            EHS: Program importu                         .
RC1LOCK            EH&S: WEWN.: Aktywacja(dezaktywacja) mechanismu blokady        .
RC1MC13A            EHS: Odczyt klas i cech                        .
RC1MCDOKDEL          Program dla usuwania dokumentów ze znacznikiem usuwania        .
RC1MPHCL            EHS: Pierwsza baza danych z zestawami zdań i połączen. dla cechy klasy.
RC1PRECL            EH&S: Składniki z nieprawidłowymi operatorami ", "=, ...       .
RC1PTDIF            EHS: Wyświetlanie zmiany pomiędzy dwoma standard. drzewami właściwości.
RC1STPHR            EHS: Wyprowadzenie statystyki przypisania tabel dla substancji    .
RC1T22A1            EHS: Dopasowanie drzewa standard. EH&S z EH&S 1.4 do 2.2A dział. PRE .
RC1XPRDR            EHS: Konwersja wszystkich dokumentów WWI na RTF            .
RCATSA01            Arkusz czasu pracy: Zatwierdzanie czasów (wybór poprzez przyp. org.) .
RCATSB01            Arkusz czasu pracy: Zatwierdzanie czasów               .
RCATSBEL            Dokument i kolejne dokumenty arkusza czasu pracy           .
RCATSC01            Arkusz czasu pracy: Zatwierdzanie czasów (wybór wg danych podst.)   .
RCATSCHR            Arkusz czasu pracy: Kontrola spójności między CATSDB i HR       .
RCATSCMP            Arkusz czasu pracy - uzgodnienie czasów                .
RCATSDEL            Arkusz czasu pracy: Usuwanie danych operacji             .
RCATSFAW            Arkusz czasu pracy: Ukrywanie nowych pól dla wersji 4.5A       .
RCATSFAW_1           Arkusz czasu pracy: Ukrywanie nowych pól dla wersji 4.6A       .
RCATSFAW_2           Arkusz czasu pracy: Ukrywanie nowych pól dla wersji 4.6C       .
RCATSFAW_3           Arkusz czasu pracy: Ukrywanie nowych pól wersji 4.7          .
RCATSFAW_4           Arkusz czasu pracy: Ukrywanie nowych pól wersji 4.7          .
RCATSRCO            CATS: Kontrola i reorganizacja tabeli CATSCO             .
RCATSRIF            Reorganizacja tabel interfejsu arkusza czasu pracy          .
RCATSTAL            Arkusz czasu pracy: Transfer do aplikacji docelowych         .
RCATSTCO            Arkusz czasu pracy: Transfer do Controllingu             .
RCATSTHR            Transfer CATS -" HR                          .
RCATSTMP            Wzorzec standardowy dla arkusza czasu pracy              .
RCATSTPM            Arkusz czasu pracy: Transfer do PM/CS                 .
RCATSTPS            Arkusz czasu pracy: Transfer do systemu projektowego         .
RCATSWAO46C_CMP00       Uzgodn. czasów arkusza czasu pracy z wypr. miniapl. ALV        .
RCATSXC_CHECK         Kontrola ustawień konfiguracji                    .
RCATSXC_PROFILE_WHERE_USED   Lista miejsc użycia - profil wprowadzania CATS dla dostawcy usług   .
RCATSXT_CHANGE_USER_DEFAULTS  CATSXT: Zmiana ustawień użytkownika                  .
RCATSXT_DISPLAY_ACTIVITIES   Wyświetl. czasów pracy i czynności                  .
RCATSXT_DISPLAY_ACTIVITY_DTL  Czasy pracy i czynności: Wyśw. danych szczegółowych          .
RCATSXT_EXT_IF_DEBUGGING    Śledzenie CATSXT_EXTERNAL_INTERFACE za pomocą pliku logu       .
RCATS_APPROVE_ACTIVITIES    Zatwierdzanie czasów pracy                      .
RCATS_ARCH_ARCHIVING      Archiwizacja danych arkusza czasu pracy                .
RCATS_ARCH_DELETING      Usuwanie zarchiwizow. danych arkusza czasu pracy           .
RCATS_ARCH_READING       Wyświetlanie zarchiwiz. danych arkusza czasu pracy          .
RCATS_ARCH_RELOADING      Pon. wczytanie zarchiwiz. danych do CATSD               .
RCATS_DISPLAY_ACTIVITIES    Wyświetlanie czasów pracy                       .
RCATS_REPLACE_WF_TASK     Zastąpienie identyfikatorów zadań WF w profilach CATS         .
RCBASECHECK          Program RCBASECHECK                          .
RCBASETABLEINFO        Zawartość bazy danych dotycząca konfiguracji obiektów         .
RCBOMDEL            Program ponownego ustawiania specyfikacji materiałowej        .
RCC00120            Materiały dla numeru zmiany                      .
RCC00130            Wszystkie zmiany dla numeru zmiany                  .
RCC00200            Numery zmian dla SpM                         .
RCC00300            Wyświetlanie dokumentów zmian                     .
RCC00400            ECM: raport statusu - zarządzanie zmianami              .
RCC00500            ECM: numery zmian - przegląd                     .
RCC00600            ECM: browser - hierarchia zmiany                   .
RCC00602            Konwersja pakietu zmiany w rekord danych podst./ zlecenie zmiany   .
RCC00603            Konwersja rek. danych podst.zmiany lub zlecenia zmiany w pakiet zmiany.
RCC00701            Pomoc wyszukiwania - parametr ważności                .
RCC00900            Wyświetlanie listy homogenicz.                    .
RCC00910            Lista miejsc użycia jednostki zmian w liście homogeniczn.       .
RCC01000            Wybór numerów zmian                          .
RCCADI10            Analiza problemowa interfejsu dialogowego CAD             .
RCCADI20            Analiza protokołu transferu dla interfejsu dialogowego CAD      .
RCCARCH1            Program dla archiwizacji rekordów danych podstawowych zmiany     .
RCCARCH2            Program dla archiwizacji rekordów danych podstawowych, progr. usuwania.
RCCARCH3            Archiwizacja rekordów danych podst. zmian, odczyt           .
RCCAVIEW            Wywołanie opracowania wglądu z ustawionym ORK             .
RCCBP_MRP_MASTERDATA_DOWNLOAD Transfer danych podst. do urządzenia plan. CBP            .
RCCBP_MRP_MODEL_INITIALIZE   Zapis danych do pliku i inicjalizacja zewn. urządzenia plan. dla MRP .
RCCBP_MRP_MODEL_UPDATE     Aktualizacja danych w zewn. urządzeniu planowania MRP         .
RCCBP_MRP_START        Planowanie potrzeb materiałowych oparte na ograniczeniu        .
RCCBP_ROUGHCUT_DOWNLOAD    Generow.IDoc profilu planow.zgrubnego                 .
RCCBP_SOP_MASTERATA_DOWNLOAD  Wybór i transfer danych podst. do PP-CBP               .
RCCBP_SOP_MASTERDATA_DOWNLOAD Wybór i transfer danych podst. do PP-CBP               .
RCCEVU01            Zastosowanie cech w formułach i metodach               .
RCCEVU02            Wykorzystanie formuł w formułach i metodach              .
RCCEVU03            Wykorzystanie metod w procesach                    .
RCCEVU04            Wykorzystanie procesów na stanowiskach roboczych           .
RCCEVU05            Zastosowanie elementów CAPP (jednopoziomowo)             .
RCCEVU06            Zastosowanie tabel CAP w formułach lub metodach            .
RCCEVU08            Listy miejsc użycia - elementy CAPP (pojedynczy poziom)        .
RCCEVU10            Elementy CAPP bez zastosowania                    .
RCCFSTDL            Przywracanie wszystkich tabel dla oprac. rekordu danych podstaw. ŚPP .
RCCL1MRD            Przeprowadzone metody                         .
RCCLAPRE            Naprawa AUSP: Podwójna cecha referenc. z konwersją          .
RCCLATZHLOVERFLOW       Program RCCLATZHLOVERFLOW                       .
RCCLAUSPOLDNEW         Wymiana lub inicjalizacja cech w klasyfikacji             .
RCCLBI01            Wprowadzanie wsadowe: Tworzenie klas                 .
RCCLBI02            Wprowadzanie wsadowe: Tworzenie danych klasyfikacji          .
RCCLBI03            Opracowanie danych klasyfikacji                    .
RCCLBISC            Wyświetlanie danych wprowadzania wsadowego z pliku sekwencyjnego   .
RCCLBISH            Wyświetl. danych wprowadz. wsadowego z pliku sekwenc.: Tworzenie klasy.
RCCLBOM            Tworzenie kodów IDoc SpM                       .
RCCLCDOC                        Historia zmian                .
RCCLCLND            Tworzenie kodów IDoc kalend.                     .
RCCLCN00            Wyświetl. wszystkich cech klas dla numeru zmiany           .
RCCLCN01            Klasyfikacja: Użycie numeru zmiany w przypisaniach/wycenach      .
RCCLCN02            Klasyfikacja: Przegląd zmian dla obiektu/klasy            .
RCCLDI01            Wprowadzanie bezpośr.: Tworzenie klas                 .
RCCLDIHI            Rozdział hierarchii klas poprzez ALE                 .
RCCLHIER            Tworzenie kodów IDoc hierarchii/sieci zasobów             .
RCCLINOB            Wyrównanie KSSK-AUSP z INOB                      .
RCCLINOBDEL          Generowanie pliku wprowadzania wsadowego               .
RCCLKUSV            Podział i łączenie klas                        .
RCCLMAT            Tworzenie kodów IDoc mater.                      .
RCCLMDAT            Wybór danych podst. dla transferu                   .
RCCLMONI            Wyśw. protokołów odbioru-odczyt z pliku                .
RCCLMPFS            Wybór danych podst. do wysłania dla PFS                .
RCCLORD            Tworzenie kodów IDoc zlecenia produkc.                .
RCCLPLAF            Tworzenie kodów IDoc zleceń plan.                   .
RCCLREKU            Kontrola rekursywności                        .
RCCLRELE            Masowe zatwierdzenie dla rodzaju klas/klasy              .
RCCLREOB            Klasyfikacja: Wstawianie nowych redund. cech referencyjnych do klasy .
RCCLRMAC            Program dla generowania wpisów RMAC dla dynamicznego ograniczenia   .
RCCLROUT            Tworz. kodów IDoc marszruty techn.                  .
RCCLRSHE            Tworzenie kodów IDoc zleceń seryjn.                  .
RCCLSELSTATISTICS       Program RCCLSELSTATISTICS                       .
RCCLSTA1            Status klasyfikacji dla numeru zmiany                 .
RCCLTRAN            Wybór danych transakcji do transferu                 .
RCCLUKA2            Konwersja KSSK oraz AUSP na wewnętrzny numer (tab. INOB)       .
RCCLUPLD            POI rozp.odcz.danych z pliku                     .
RCCLWCEN            Tworzenie kodów IDoc stan.robocz.                   .
RCCL_CHECK_DEL_ATINN_FROM_UI  Raport kontroli/ korekty CUFM nieistniejących cech          .
RCCM2BATCH           Program RCCM2BATCH: Wykonanie CCM2 jako zadania w tle         .
RCCM2_DISPLAY_CHECK_LOG    Wyświetl. protokołu kontroli konfiguracji (wygener. przez RCCM2BATCH) .
RCCMREP01           Organizacja/użytkownik - raport czasowy                .
RCCMREP02           Organizacja/użytkownik-raport dot. ilości rozmów tel.         .
RCCMREP03           CCM Agent Activity Report                       .
RCCMREP04           Raport dot. profilu CCM                        .
RCCMREP05           CCM Agent Profile Summary                       .
RCCMREP06           CTI profil/Framework: szczeg. wyświetl.                .
RCCMREP07           Wyśw. obiegu dokum.                          .
RCCRY000            Wyrównywanie zdolności produkcyjnych - raport początkowy       .
RCCSBISC            Wyświetlanie danych wprowadzania wsadowego z pliku sekwencyjnego   .
RCCSBIST            Wyświetl. danych wprowadz. wsadowego z pliku sekwen. (dla RCSBI040)  .
RCCSEC_ENC_AR01        Raport RCCSEC_ENC_AR01                        .
RCCSEC_ENC_AR02        Raport RCCSEC_ENC_AR02                        .
RCCSEC_ENC_AR03        Raport RCCSEC_ENC_AR03                        .
RCCSEC_LOG_DEL         Usuwanie rekordów logu poprzez dostęp do karty płatniczej       .
RCCSEC_LOG_SHOW        Analiza rekordów logu na temat dostępu do karty płatniczej      .
RCCSEC_MIGRATION_001      Kodowanie partii kart kredytowych                   .
RCCSEC_MIGRATION_002_003    Kodowanie załączników dot. danych karty                .
RCCSEC_MIGRATION_005      Kodowanie danych płatności - program płatności            .
RCCSEC_MIGRATION_007      Kodowanie ustaleń płatności                      .
RCCSEC_MIGRATION_060      Program RCCSEC_MIGRATION_060                     .
RCCSEC_MIGRATION_070      HCM Typ informacji 0105 - kodowanie kart kredyt. - konwersja danych  .
RCCSEC_MIGRATION_075      Migracja szyfrowania kart kredytowych w Zarządzaniu podróżami służb. .
RCCSEC_MIGRATION_121      Szyfrowanie kart kredytowych - T77REFDOC               .
RCCSEECM            ECM: Dystrybucja ALE - dane podst. zmiany               .
RCCTBI01            Wprowadzanie wsadowe: tworzenie cechy                 .
RCCTBISC            Wyświetlanie i zmiana danych pakietu wsadowego dla cech z pliku sekw. .
RCCTCN01            Zarządzanie cechami: Wyświetlanie cech dla numeru zmiany       .
RCCTCN02            Cechy: wyświetlanie użytych numerów zmian               .
RCCTHLWT            Drukowanie danych cechy                        .
RCCTKLDL            Ponowne ustawienie wszystkich tabel klasyfikacji           .
RCCTKNOW            Usuwanie nieużywanych przypisań zależności obiektowych        .
RCCTMV00            Lista cech                              .
RCCTUT01            Aktualizacja nadpisanych wartości z cechy globalnej          .
RCCTVDEP            Lista zależności w których cecha jest wykorzystywana         .
RCCT_MNT_MAM_BONUS_EXTENDED  Najprostszy sposób obliczania bonusu Miles & More           .
RCCT_MNT_MAM_BONUS_SIMPLEST  Najprostszy sposób obliczania bonusu Miles & More           .
RCCT_TEST_MAINTAIN       Wywoływanie opracowania                        .
RCCT_TEST_PERFORMANCE_API   Test wydajności API opracowania warunku                .
RCCT_TEST_PERFORMANCE_SEL   Wywołanie wyboru                           .
RCCT_TEST_SELECT        Wywołanie wyboru                           .
RCCT_TEST_WORK_AREA_CNTL    Test sterowania obszarem rob. techniki warunków            .
RCCUBD00            Cechy oraz wartości materiału konfigurowalnego            .
RCCUCL00            Wykorzystanie klasy w profilach konfiguracji             .
RCCUCLVW            Lista miejsc użycia dla profilu konfigurowalnego materiału w Konfig. .
RCCUCLVX            Lista miejsc użycia dla profilu konf. sieci standard. w konfiguracjach.
RCCUCO00            Przegląd materiałów skonfigurowanych                 .
RCCUCO10            Skonfigurowane zlecenia sprzedaży                   .
RCCUCO20            Skonfigurowane dostawy                        .
RCCUCO30            Skonfigurowane dokumenty fakturowania                 .
RCCUCO40            Skonfigurowane zlecenia produkcyjne                  .
RCCUCO50            Przegląd sieci skonfigurowanych dla sieci standardowej        .
RCCUCO60            Przegląd skonfigurowanych niezależnych zapotrzebowań         .
RCCUCO70            Przegląd skonfigurowanych materiałów planowania            .
RCCUCO80            Przegląd skonfigurowanego urządzenia                 .
RCCUCO90            Przegląd skonfigurowanych rezerwacji (RESB)              .
RCCUCOCN            Przegląd profili konfiguracji dla numeru zmiany            .
RCCUFN00            Lista funkcji                             .
RCCUFN10            Wykorzystanie cechy w funkcjach wariantów               .
RCCULC01            Transfer danych podstawowych --" Konfigurator SAP           .
RCCUTB00            Lista: struktury tabeli                        .
RCCUTB10            Wykorzystanie cechy w tabelach wariantów               .
RCCUTCLB            Deaktywowanie klastra tabeli dla tabeli wariantów           .
RCCUVTDB            Transfer zawartości tabeli wariantów do tabeli bazy danych      .
RCCUVWFN            Lista miejsc użycia dla funkcji w zależnościach obiektowych      .
RCCUVWTB            Wykorzystanie tabel wariantów w zależnościach             .
RCCU_CHECK_DEL_ATINN_FROM_UI  Raport kontroli/korekty CECUFM dla nieistniejących cech        .
RCCVBISC            Wyświetlanie danych wprowadzania wsadowego z pliku sekwencyjnego   .
RCCYCALCHECK          Kontrola spójności przedziału dostępnych zdolności prod. - kalendarz .
RCCYLOAD            Inicjalizacja obciążenia podstawowego                 .
RCCYMAB1            Definicja parametrów dla planowania grupowego             .
RCCYMAB2            Wykonanie opracowania grupowego (planow., cofanie przydz.) we wsadzie .
RCCYMAB3            Analiza komunikatów i informacji dla przetwarzania grupowego     .
RCCYOVRC            Wyprowadz. i kontrola profilu ogól.                  .
RCC_MIGRATION         Program RCC_MIGRATION                         .
RCDDSACT            Wpisy protokołu                            .
RCDDSDEL            Usuwanie tymczasowych oryginalnych plików na serwerze aplikacji    .
RCDDSSEL            Protokół dystrybucji                         .
RCDDSWFTEST          DDS: Testowanie dystrybucji dokumentów Workflow            .
RCECNDEL            Program ustaw. zarządzania zmianami technicznymi           .
RCEPC_TIME_CORRECTION     EC-PCA: Raport korekty dla niespójnych danych podst. centrum zysku  .
RCEXITCHECK          Aktywne USER EXIT dla wybranych klas projektowych           .
RCFADRD01           Derywaty: Opracowanie strategii wyprowadzania             .
RCFADRF01           Waluty: Opracowanie strategii wyprowadzania              .
RCFADRL01           Kredyty: Opracowanie strategii wyprowadzania             .
RCFADRM01           Rynek pieniężny: Opracowanie strategii wyprowadzania         .
RCFCO100            Wykorzystanie środków pomocniczych produkcji w zleceniach       .
RCFCO110            Wykorzystanie środków pomocniczych produkcji w zleceniach produkcji  .
RCFCO111            Wykorzystanie środków pomocniczych produkcji w zleceniach       .
RCFCO112            Wykorzystanie środków pomocniczych produkcji w sieciach        .
RCFCO120            Wykorzystanie środków pomocniczych produkcji w zleceniach produkcji  .
RCFCO121            Wykorzystanie środków pomocniczych produkcji w zleceniach       .
RCFCO122            Wykorzystanie środków pomocniczych produkcji w sieciach        .
RCFCO130            Wykorzystanie środków pomocniczych produkcji w zleceniach produkcji  .
RCFCO131            Wykorzystanie środków pomocniczych produkcji w zleceniach       .
RCFCO132            Wykorzystanie środków pomocniczych produkcji w sieciach        .
RCFCO140            Wykorzystanie środków pomocniczych produkcji w zleceniach produkcji  .
RCFCO141            Wykorzystanie środków pomocniczych produkcji w zleceniach       .
RCFCO142            Wykorzystanie środków pomocniczych produkcji w sieciach        .
RCFORDCH_OLD          Kontrola niespójności w tabeli CIFORDMAP               .
RCFQICUST           Raport generowania dla grupy funkcyjnej CFQI             .
RCFQIGEN            Generowanie modułów funkcyjnych dla grupy fun. CFQI          .
RCFUPDCR            Reorganizacja zbędnych liczników aktualizacji CIF           .
RCFUPDCR_OLD          Reorganizacja zbędnych liczników aktualizacji CIF           .
RCF_ADDRESS_CHANGE       Program do dostosowania linii adresu                 .
RCF_CLEAR_ACT_TYPE       Czyszczenie działań                          .
RCF_CLEAR_RCF_ROLE       Czyszczenie ról e-Rekrutacji                     .
RCF_CORRECT_ATTACHMENT_PROP  Synchronizacja atrybutów załącznika między tabelą HRP5134 i KPro   .
RCF_CORRECT_DUP        SAP E-Recruiting: Usuwanie niespójnych danych w KPRO         .
RCF_CREATE_USER        Tworzenie wewnętrznego użytkownika i kandydata dla SAP E-Recruiting  .
RCF_DELETE_EXCLUDED_QUALIS   Usuwanie wyłączonych kwalifikacji                   .
RCF_DELETE_EXT_CAND      Program usuwania dla zewnętrznych kandydatów             .
RCF_GENERATE_URL        Zestawianie URL dla aplikacji WWW                   .
RCF_GENERATE_URLS       E-Recruiting: Generowanie wszystkich relewantnych URL         .
RCF_QA_TPL_REPAIR_FWGT     Naprawa wzorców kwestionariusza dla kolumny FWGT (ważenie)      .
RCF_RECREATE_SEARCH_PROFILES  Program dla dostosowania profili wyszukiwania wg zmian konfiguracji  .
RCF_SEARCH_MISSING_PROFILES  Tworzenie wskaźników zmiany dla brakujących profili wyszuk.      .
RCF_SEARCH_VARIANT_LOG     Protokół zleceń rekrutacyjnych dla zleceń rekrutacyjnych       .
RCF_USER_DELETE        Usuwanie użytkownika                         .
RCF_USER_ROLE         Przypisanie roli do użytkownika                    .
RCG_POPUP_TEST         Wewnętrznie: Testowanie wygenerowanego interfejsu dla klasyfikacji  .
RCIFAPS2            Specyficzne dla aplikacji ustawienia w CIF (niezależne od syst. doc.) .
RCIFIGEN            Generowanie rozszerz. ekranu wyboru - ekrany, MF, wariant ref., ...  .
RCIFIMAX            Generowanie/porównanie wersji czasu wykonania aktywnych modeli    .
RCIFIMAX_OLD          Generowanie/porównanie wersji czasu wykonania aktywnych modeli    .
RCIFIMDL            Usuwanie zbędnych kluczy obiektu filtra w tabelach CIF_IM*      .
RCIFIMDL_OLD          Usuwanie zbędnych kluczy obiektu filtra w tabelach CIF_IM*      .
RCIFLOGC            Program do konfiguracji logu aplikacji CIF              .
RCIFMTAC            Ust. zależnych rezerwacji dla ponownie aktywowanych danych podst. mat..
RCIFMTDE            Program do przetwarzania materiałów zdezaktywowanych w CIF      .
RCIFMTDE_OLD          Program do przetwarzania materiałów zdezaktywowanych w CIF      .
RCIFORDER_RESERVATIONS_COMPARE Porównanie/dostosowanie rezerwacji zleceń produkcyjnych APO i ECC   .
RCIFORDT            Raport dla transferu zleceń planowanych, produkcyjnych i procesowych .
RCIFSTCKUCDEL         Usuwanie nieaktualnych liczników aktualizacji dla zapasów       .
RCIFVARIANTCHANGE       Zmiana systemu log. w wariantach CIF                 .
RCIFVARIANTCHANGE_OLD     Zmiana systemu log. w wariantach CIF                 .
RCIIC001            Kopiowanie ustawień standardowych SAP dla komunikatów procesowych   .
RCIIC002            Ustawienia dla zarządzania procesem: kopiowanie pomiędzy zakładami  .
RCIIC005            Kopiowanie ustawień standardowych dla komunikatów procesowych     .
RCIIC006            Kopiowanie stand. ustawień SAP do komunikatów proces. (centralne)   .
RCIIC007            Kopiowanie standard. ustawień SAP do komunikatów proces.(zdecentr.)  .
RCJCD001            Wyświetl. dokumentów zmian: standardowy PSP              .
RCJCD002            Wyświetlanie dokumentów zmian: plan strukturalny projektu       .
RCJCLMIG            Konwersja: definiowalne cechy klasyfik. -" cechy zdefin. przez klienta.
RCJDEL02            Usuwanie standard. PSP w systemach testowych (Uwaga !! Dokument.)   .
RCJ_SEND_PROJECT_ALE      Raport do wybiórczego wysyłania planów strukturalnych projektów    .
RCKSMLPOS           Agregacja pozycji KSML dla zarządzania zmianami            .
RCKUNITCOSTING         Program przykładowy dla wprow. wsadowego kalkulacji bez strukt. iloś. .
RCLAIM001           Jednolita lista reklamacji                      .
RCLAIM002           Hierarchia: Lista reklamacji dla działań               .
RCLAIM_ARCHIV_CORRECT     Raport RCLAIM_ARCHIV_CORRECT                     .
RCLAUSP2            Dostosowanie tabeli AUSP z KSML                    .
RCLAUSP3            Dostosowanie tabeli AUSP z KSML                    .
RCLAUSP4            Dostosowanie AUSP wobec KSSK: Usuwanie samodzielnych wpisów      .
RCLAUSPC            Konwersja AUSP-ATWRT                         .
RCLAUSPR            Rekonstrukcja AUSP (według raportu RCLAUSPT)             .
RCLAUSPT            Konwersja tabeli AUSP                         .
RCLBW_STRUCTURE_GEN      Generowanie struktury dla danych klasyfikacji w BW          .
RCLDELOB            Usuwanie klasyfikacji obiektów bezpośrednio z BD           .
RCLEANFRET           Usuwanie rozdziału                          .
RCLGTGEN            Ustawianie tabel dla wyszukiwania                   .
RCLGT_DELGEN          Program RCLGT_DELGEN                         .
RCLINOB2            Dostosowanie tabel INOB/AUSP z KSSK                  .
RCLWFSBI            WFS raport do tworzenia pliku pliku wejściowego RCCLBI03       .
RCL_CREATE_INIT_LAYOUT     RCL_CREATE_INIT_LAYOUT                        .
RCL_DEL_RCASGVALUE_ENTRY    Usuwanie nadmiernego wpisu w tabeli RCASGVALUE            .
RCMAC_APPLOG_DISPLAY      Wyświetlanie logu aplikacji księgowości dotyczącej studentów     .
RCMAC_FEECALC_HIST       Historia obliczania opłat                       .
RCMAC_FEE_CALC         Program testowy dla obliczania opłat                 .
RCMAC_ISRPAYFLAG        Program RCMAC_ISRPAYFLAG                       .
RCMDIDUM            Program do konwersji poziomu i ścieżki wpisów w PLMZ         .
RCMIG_BOM           Migracja: SpM w strukturze iPPE                    .
RCMIG_BOMSTAT_DELETED     Proszę usunąć wpisy tabeli statusu dla usuniętych już SpM       .
RCMIG_BOM_ARCHIVE       Ustawianie wskaźnika archiwizacji dla migr. SpM            .
RCMIG_ECN           Rozszerzanie AECN o typ obiektu PVS (tylko dla użytku wewnętrznego!) .
RCMIG_PRODVER         Konwersja wersji produkcji                      .
RCMPP000            Rozdział pracy na zasoby siły roboczej - wybór wglądu projektu    .
RCMPP001            Planow. siły rob. - wybór raportu dla logicznej bazy danych PSJ    .
RCMPP002            Rozdział pracy na zas. siły robocz. - wybór wglądu stanowiska robocz. .
RCMPP010            Rozdział pracy na zasoby siły roboczej - zestawienie         .
RCMPROACT           Transfer danych dla produkcji na zlecenie (dostawca)         .
RCMS_EXTRACT_CML_COLLATERAL  Ekstrakt zabezpieczeń z systemu CML jako IDocs            .
RCMS_EXTRACT_CML_LOAN     Ekstrakt kredytów z systemu CML jako IDocs              .
RCMS_EXTRACT_CML_OBJECT    Ekstrakt obiektów CML w IDocs                     .
RCMXDAMON           Monitor MDA                              .
RCMXDATEST02          Program testowy MDA: Odczyt i opis punktów danych           .
RCMXXSARCDEL          XSteps: Program usuwania XStep - archiwizacja             .
RCMXXSARCPUT          XSteps: Program zapisu archiwizacji XStep               .
RCMXXSDELTREE         Program RCMXXSDELTREE                         .
RCMXXSETEST01         XSEditor: Program testowy                       .
RCMXXSETEST02         XSEditor: Program testowy                       .
RCMXXSRMAIN          Program RCMXXSRMAIN                          .
RCMXXSRSELECT         Standardowe repozytorium XStep                    .
RCMXXSTEST01          XSteps: Monitor BADI                         .
RCMXXSTEST02          XSteps: Kontrola struktury tabeli dla tabel kontekstu         .
RCMXXSTEST03          XSteps: Wyświetlanie listy symboli wyceny i zakresów generowania   .
RCMXXSTEST04          XSteps: Wyśw. listy zdefin. miejsc przeznacz. i typów miejsc przezn. .
RCMXXSTEST05          XSteps: Wyświetlanie listy zdefiniowanych typów węzłów niestandard.  .
RCMX_BFW_BUILD_RUNTIME_FILES  Raport RCMX_BFW_BUILD_RUNTIME_FILES                  .
RCN10R01            Odczyt czynności poprzez logiczną bazę danych dla projektu      .
RCN99R01            Odczyt czynności poprzez logiczną bazę danych dla projektu      .
RCNAB000            System informacyjny projektu: Raport ramowy przeglądu relacji     .
RCNAF000            System informacyjny projektu: Raport ramowy przeglądu zlecenia    .
RCNAL000            System inform. projektu: Raport ram. wszyst. przeglądów (pomoc test.) .
RCNAUTCD            Uprawnienia transakcji systemu projektowego              .
RCNAUTO0            System inform. projektu: Tworzenie wariantów wprowadzania wsadowego  .
RCNBF000            Sys. inf. proj.: raport ramowy - ustawienie filtrów zdef. przez użytk..
RCNBF0AB            System inf. proj.: ustawianie zdef. przez użytk. warunków dla relacji .
RCNBF0AF            System inf. proj.: ustawianie zdef. przez użytk. warunków dla zleceń .
RCNBF0CA            System inf. projekt.: Ust. warunków zdefin. przez użytk. dla struktury.
RCNBF0CL            Przetw.zlec.plan.: Zdefiniow.przez użytkow.rek.warun.dla listy składn..
RCNBF0CO            System inf. projekt.: Ust. warunków zdefin. przez użytk. dla struktury.
RCNBF0FH            System inf. proj.: ustawianie zdef. przez użytkownika warunków dla ŚPP.
RCNBF0ID            System informacyjny zleceń: Filtrowanie ruchów materiału       .
RCNBF0IE            System informacyjny zleceń: Filtrowanie punktów wyzwalania      .
RCNBF0IF            System informacyjny zleceń: Filtrowanie ŚPP              .
RCNBF0IG            System informacyjny zleceń: Filtrowanie ruchów materiału       .
RCNBF0IH            System informacyjny zleceń: Filtrowanie nagłówków zlecenia      .
RCNBF0II            System informacyjny zleceń: Filtrowanie pozycji            .
RCNBF0IK            System informacyjny zleceń: Filtrowanie zdolności produkcyjnych    .
RCNBF0IL            Całkowita kontrola dostępności: filtrowanie nagłówków planu      .
RCNBF0IM            System informacyjny zleceń: Składniki filtra             .
RCNBF0IO            System informacyjny zleceń: Filtrowanie operacji           .
RCNBF0IQ            System informacyjny zleceń: filtrowanie operacji           .
RCNBF0IR            System informacyjny zleceń: Filtrowanie potwierdzeń          .
RCNBF0IS            System informacyjny zleceń: Filtrowanie sekwencji           .
RCNBF0IT            System informacyjny zleceń: filtrowanie operacji           .
RCNBF0IV            Całkowita kontrola dostępności: filtrowanie brakujących materiałów  .
RCNBF0IW            System informnacyjny zleceń: Filtrowanie ruchów materiałów z błędami .
RCNBF0KB            Syst.inf.proj.: ustaw. zdef. przez użyt. war. dla zap. na zdoln. prod..
RCNBF0MA            System inf. projekt.: Ust. warunków zdefin. przez użytk. dla struktury.
RCNBF0MP            Kontrola dostępności: Ustawienie filtru zdef. przez użytkownika    .
RCNBF0MR            Syst. inf. proj.: ustawianie zdef. przez użyt. warunków dla składników.
RCNBF0MS            Syst. inf. proj.: ustaw. zdef. przez użytk. warunków dla kamieni mil. .
RCNBF0NP            System inf. proj.: ustawianie zdef. przez użytk. warunków dla sieci  .
RCNBF0PA            System inf. proj.: ustaw. zdef. przez użytk. warunków dla zleceń plan..
RCNBF0PD            Syst. inf. proj.: ustal. zdef. przez użytk. warunków dla def. projektu.
RCNBF0PE            Syst. inf. proj.: ustaw. zdef. przez użytk. warunków dla elementów PSP.
RCNBF0PI            Zlecenie procesowe: Ustawienie filtra zdefiniowanego przez użytkownika.
RCNBF0PL            System inf. projekt.: Ust. warunków zdefin. przez użytk. dla struktury.
RCNBF0PM            Zlecenie PM: Ustawianie filtra definiowanego przez użytkownika    .
RCNBF0PP            Zlecenie produkcyjne: ustawianie filtrów zdefiniowanych przez użytk. .
RCNBF0PS            Sieć: Ustawianie filtra zdefiniowanego przez użytkownika       .
RCNBF0RM            System inf. proj.: ustaw. zdef. przez użytk. warunków dla potwierdz. .
RCNBF0ST            System inf. projekt.: Ust. warunków zdefin. przez użytk. dla struktury.
RCNBF0VB            System inf. projektu: Ustaw. warunków zdef. przez użytk. dla dok. SD .
RCNBF0VF            Kontrola dostępności: Ustawienie filtru zdef. przez użytkownika    .
RCNBF0VG            Syst. inf. proj.: ustawianie zdef. przez użytk. warunków dla czynności.
RCNBF0VP            System inf. projektu: Ustaw. warun. zdef. przez użyt. dla poz. dok. SD.
RCNBF0ZV            Syst. inf. proj.: ustawianie zdef. przez użytk. war. dla przeb. czas. .
RCNCC020            Analiza przypisań kategorii wartości                 .
RCNCC200            Raport uzgodnień danych podst.: Spójność zlecenia klienta/projektu  .
RCNCC300            Raport uzgodnień danych podst.: Spójność wewnątrz struktury projektu .
RCNCCP10            Kopiowanie interfeju do raportów                   .
RCNCHANGEDOC          Dokumenty zmiany dot. projektu                    .
RCNCO083            Import przypisań raportu dla raportów hierarchii           .
RCNCO800            Ponowne tworzenie bazy danych inf. projektu: Koszty/Przychody/Płatn. .
RCNCOHI1            Wybór obiektów do dochodzenia i eksportu do pamięci          .
RCNCOHI2            Wybór obiektu przesyłanego do pamięci (bez RPSCO)           .
RCNCOHIE            Wypełnianie tabeli hierarchii i wstawianie do pamięci         .
RCNCOHIR            Wybór obiektów do dochodzenia i eksportu do pamięci          .
RCNCOPSJ            KAHF Ekran wyboru dochodzenia                     .
RCNCP001            Zlecenia / sieci do projektu: kopiowanie wersji planu         .
RCNCQ001            Integracja planowania dla sieci (przetwarzanie pojedyncze)      .
RCNCQ002            Integracja planowania dla sieci (przetwarzanie zbiorcze)       .
RCNCQSEL            Program RCNCQSEL                           .
RCNCT000            System inf. proj.: zmiana dodatkowych informacji do łańcuchów pól   .
RCNCT001            System inf. proj.: zmiana dodatkowych informacji do łańcuchów pól   .
RCNDBSEL            Raport wyboru do RCNPSJ00                       .
RCNEP002            Aktualizacje budżetu: Łańcuch dokumentów               .
RCNFH000            System informacji projektu: raport ramowy przeglądu ŚPP        .
RCNFS000            System informacyjny projektu: Ustawienie raportu ramowego filtra   .
RCNGNDEL            Raport do usuwania raportów wygenerowanych przez LBD PSJ       .
RCNHI000            Raport wyboru dla MF CJDB_GET_RSTHIE_FROM_LDB_PSJ           .
RCNIF000            Interfejs eksportu i importu sieci poprzez plik ASCII         .
RCNKB000            System informac. projektu: raport ram. przegl.zapotrz. na zdoln. prod..
RCNMAIL0            System inf. projektu: sterownik wywołania z SAP Office        .
RCNMASS0            Wybór projektów do przetwarzania CO (rozliczenie, narzuty, ...)    .
RCNMASSCHANGE         Zmiany grupowe w systemie projektowym                 .
RCNMASSCHANGEPROT       Wyświetlanie protokołów zmian zbiorowych               .
RCNMR000            System informac. projektu: raport ramowy przeglądu składników     .
RCNMS000            System inform. projektu: raport ramowy przeglądu kamieni milowych   .
RCNMT000            Analiza trendu kamienia milowego                   .
RCNNEUPD            Asynchroniczna kalkulacja sieci: koszty planowe i płatności plan.   .
RCNNP000            System inform. projektu: raport ramowy przeglądu sieci        .
RCNOF000            System inform. projektu: raport ramowy ustawiania filtrów obiektu   .
RCNPA000            System inform. projektu: raport ramowy przeglądu zleceń plan.     .
RCNPB_M_CV110_DOC_DIALOG    Wywołanie CV110_DOC_DIALOG we własnym obszarze rolowania       .
RCNPB_W_COPY_POOL       Kopiowanie listy roboczej, kopiowania i ustawień spec. dla użytkownika.
RCNPB_W_DELETE_POOL      Usuwanie zapasu kopiowania, pracy i ustawień specyf. dla użytkownika .
RCNPD000            System inform. projektu: raport ramowy przeglądu definicji projektu  .
RCNPE000            System inform. projektu: raport ramowy przeglądu elementów PSP    .
RCNPRECP            Aktywacja ECP w weielu wersjach planu dla projektów          .
RCNRCJD0            Protokół wyboru danych w dochodzeniu                 .
RCNRCJDS            Przedłożenie na interfejs raport-raport z tablicy plan.        .
RCNRCJES            Import raportów z dowolnych mandantów do aktualnego mandantu     .
RCNRCJEW            Import formularzy z dowolnych mandantów do aktualnych mandantów    .
RCNRCPRO            Przyłączenie pól definicji projektu do raportu            .
RCNREP01            Program naprawy                            .
RCNRM000            System inform. projektu: raport ramowy przeglądu potwierdzeń     .
RCNRW007            Wybór danych podst. i hierarchii dla projektów w edytorze raportu   .
RCNRWSCMA           Generowanie wyciągu raportu: Projekty, elementy PSP, sieci      .
RCNRWSCMA_OM          Wykonanie raportu: Lista robocza zleceń wewnętrznych         .
RCNRWSCMA_PC          Wykonanie raportu: Lista robocza nośnika kosztów           .
RCNSAVVS            Zapamiętanie wersji projektu                     .
RCNSHSEL            Raport wyboru do generowania dostaw z PS               .
RCNSM000            System inform. projektu: raport ramowy wyboru danych z pamięci    .
RCNSO000            System inform. projektu: Raport ramowy wyboru danych oryginalnych   .
RCNST000            System informacyjny projektu: Przegląd struktury           .
RCNST1000           System informacyjny projektu: Przegląd struktury           .
RCNTX000            System inf. projektu: zmiany tekstów słów kluczowych do łańcuchów pól .
RCNVB000            System informacji proj.: raport ramowy przeglądu dokumentów zbytu   .
RCNVG000            System informacyjny projektu: raport ramowy przeglądu czynności    .
RCNVP000            System inf. proj.: raport ramowy przeglądu pozycji dokumentów dystryb..
RCNVS000            Wersje w Systemie Projektowym                     .
RCNZV000            System inf. projektu: Raport ramowy rozwinięcia okresów        .
RCN_PSINFO_MPP         Program GOX_MPP_1                           .
RCOAT001            COAT: Narzędzie do zarządzania obiektami klienta           .
RCOATCRE            Tworzenie początkowej konfiguracji dla COAT              .
RCOCB001            Wykorzystanie cech w planowaniu i sterowaniu procesem         .
RCOCB003            Wysyłanie komunikatów procesowych (tylko wewnętrzne wykorzystanie)  .
RCOCB004            Wysyłanie komunikatów procesowych (zależne od zakładu)        .
RCOCB009            Program usuwania dla komunikatów procesowych             .
RCOCB011            Program usuwania dla protokołu zdarzenia procesu - niezatwierdzone  .
RCOCB012            Transport uzupełniający dod. danych PP-PI do transp.cech poprzez RFC .
RCOCB013            Automatyczne tworzenie komunikatów proces.: Definiow. wariantu    .
RCOCB014            Raport pocz. dla transakcji CO69                   .
RCOCB015            Zależne od zakładu wysyłanie utworzonej recepty sterującej      .
RCOCRDV1            Zlecenia procesowe: odchylenia harmonogramu operacji         .
RCOCRPVG            Generowanie filtra - dane procesu                   .
RCOKLCRE            Tworzenie brakujących rekordów COKL (por. nota 426899)        .
RCOMPANALYSIS         Anal. śledz. postępu: Wybór składników sieci             .
RCOM_CFG_RFC_TRACE_NAVIGATOR  Program RCOM_CFG_RFC_TRACE_NAVIGATOR                 .
RCOOPC_TEST_ITEM_SUBSCR    Program testowy: Tworzenie, kontrola i usuwanie subskrypcji poz. OPC .
RCOP0001            Usuwanie arkusza PI                          .
RCOP0002            Szukanie arkusza PI                          .
RCOP0003            Formatowanie listy archiwizacji arkusza PI              .
RCOPCA00            EC-PCA: Usuwanie danych podst. centrum zysków w ramach konfiguracji  .
RCOPCA01            EC-PCA: Przejęcie zobowiązań / należności               .
RCOPCA02            Centrum zysku: Rzeczywiste pozycje pojedyncze             .
RCOPCA05            EC-PCA: Funkcja wyświetl. dla rekordów podst. konta (CO/FI)      .
RCOPCA08            Centrum zysku: Planowe pozycje pojedyncze               .
RCOPCA09            Centrum zysku: Katalog danych podstawowych              .
RCOPCA09N           Centrum zysku: Katalog danych podstawowych              .
RCOPCA10            Wyświetlanie rekordów sumarycznych                  .
RCOPCA20            Ceny transferowe: Uzgodnienie przy planowaniu na podstawie ilości   .
RCOPCA30            EC-PCA: Przejęcie zapasów materiałowych do Rachunku centrów zysku   .
RCOPCA32            EC-PCA: Przejęcie aktywów trwałych                  .
RCOPCA33            EC-PC: Przejęcie produkcji w toku                   .
RCOPCA34            Centrum zysków: Przeniesienie salda                  .
RCOPCA35            EC-PCA: Raport bazowy dla zapytania - płatności od odbiorców     .
RCOPCA36            EC-PCA: Przejęcie należności/zobowiązań w tle             .
RCOPCA37            EC-PCA: Przejęcie kosztów z kalkulacji PCA              .
RCOPCA44            Uzgadnianie kont KG Rachunkowości finansowej z Rach. centrów zysku  .
RCOPCA48            EC-PCA: Uzupełnienie cykli rozliczenia o obszar rachunku kosztów   .
RCOPCA49            Wywołanie przejęcia należności i zobowiązań              .
RCOPCA55            EC-PCA: Kopiowanie grup MPK                      .
RCOPCA56            EC-PCA: Kopiowanie MPK                        .
RCOPCA60            Opracowanie zbiorcze przypisań jednostek gosp. do centrów zysku    .
RCOPCA60_2           Przetwarzanie zbiorcze przypisania jednostek gosp. do centrów zysku  .
RCOPCA61            Pomoce do opracowania danych podst.                  .
RCOPCA73            CO-PCA: Przedłużanie okresu ważności centrum zysków          .
RCOPCA77            EC-PCA: Monitor: Nie przypisane procesy gospodarcze          .
RCOPCA78            EC-PCA: Monitor: Procesy gospodarcze do grupy centrów zysków     .
RCOPCA79            EC-PCA: Monitor: Procesy gospodarcze do centrum zysków        .
RCOPCA80            CO-PCA: Monitor: Nieprzypisane nośniki kosztów            .
RCOPCA81            EC-PCA: Monitor: Nośnik kosztów do grupy centrów zysków        .
RCOPCA82            EC-PCA: Monitor: Nośnik kosztów dla centrum zysku           .
RCOPCA83            EC-PCA: Monitorowanie: Nieprzypisane projekty             .
RCOPCA84            EC-PCA: Monitor: Projekty do centrum zysków              .
RCOPCA85            EC-PCA: Monitor: Projekty dla grupy centrum zysków          .
RCOPCA86            EC-PCA: Monitor: Materiały dla centrum zysków             .
RCOPCA88            EC-PCA: Monitor: Zlecenia wewnętrzne dla centrum zysku        .
RCOPCA89            EC-PCA: Monitor: Centra zysku bez MPK                 .
RCOPCA90            EC-PCA: Monitor: MPK do centrum zysku                 .
RCOPCA91            EC-PCA: Monitorowanie: Materiały do grupy centrów zysku        .
RCOPCA92            EC-PCA: Monitor: MPK dla grupy centrów zysku             .
RCOPCA93            EC-PCA: Monitor: Zlecenia wewnętrzne do grupy CZ           .
RCOPCA94            EC-PCA: Monitor: Materiały nieprzypisany               .
RCOPCA95            EC-PCA: Monitor: Nieprzypisane MPK                  .
RCOPCA96            EC-PCA: Monitor: Nieprzypisane zlecenia wewnętrzne          .
RCOPCA98            Program dodatk. przetwarzania rozliczeń dla bilansu na centrum zysku .
RCOPCATE            Wykonanie planowania strukturalnego CZ                .
RCOPCA_MD_UPGRADE46C      Program RCOPCA_MD_UPGRADE46C                     .
RCOPCA_REBUILD_GLPCT_BY_GLPCA Ponowne tworzenie GLPCT z GLPCA                    .
RCOPOC_COCKPIT_CLIENT_COPY   Kopiowanie kokpitu produkcji procesowej między mandantami       .
RCOPOC_COCKPIT_DELETE     Usuwanie kokpitu produkcji procesowej                 .
RCOPOC_COCKPIT_GENERATE    Generowanie kokpitu produkcji procesowej               .
RCOPOC_COCKPIT_PLANT_COPY   Kopiowanie kokpitu produkcji procesowej między zakładami       .
RCOPOC_SAP_LAYOUT_CLIENT_COPY Kopia mandantów formatów stand. SAP dla baz. na przegląd. arkusza PI .
RCOPOC_START          Uruchomienie Process Manufacturing Cockpits              .
RCOPOC_TEST_WEBRESOURCE    Test: Odczyt i wczytanie dowolnego zasobu stron WWW          .
RCOPOC_TEST_XML_GENERATOR   Test: Generowanie i zapisywanie pliku XML dla receptury sterującej  .
RCOPOC_TEST_XML_PARSING    Program testowy dla analizy składni dokumentu XML w arkuszu PI    .
RCOPOC_WKLT          Lista robocza dla arkuszy PI                     .
RCOREO01            Dokumentacja danych procesu: Komunikaty                .
RCOTX000            System inf. zleceń: Zmiana tekstów słów kluczowych dla łańcuchów pól .
RCPAENNR            Wszyst.zmiany listy zadań dla nr. zmiany               .
RCPBDEX0            Wprowadz. bezp. dla marsz. techn. z danymi w formacie zewn.      .
RCPBDIN0            Wprowadz. bezp. dla marsz. techn. z danymi w formacie wewn.      .
RCPBTCO1            Wyprowadz. wsadowe dla marszruty techn.                .
RCPCD001            Wyswietlanie dokumentów zmiany grupy receptury            .
RCPCD002            Wyświetlanie dokumentów zmian grupy standardowych marszrut technol.  .
RCPCD003            Wyswietlanie dokumentów zmiany grupy stand. marszruty tech.      .
RCPCD004            Wyświetlanie dokumentów zmian grupy standardowych marszrut technol.  .
RCPCD005            Wyświetlanie dokumentów zmian gr. wzorc. takt. marszrut tech.     .
RCPCD006            Wyświetlanie dokumentów zmian grupy planów              .
RCPDELET            Usuwanie modelu integracji dla transferu zmian dla systemu APO    .
RCPDELET_OLD          Usuwanie modelu integracji dla transferu zmian dla systemu APO    .
RCPDIRO1            Generowanie zestawu danych marszrut tech. dla bezpośredniego wprowadz..
RCPDM_CALL_WORKBENCH      Wywołanie Engineering Workbench w oddzielnym trybie          .
RCPDRK00            Lista wydruku - marsz./plan                      .
RCPDRK01            Lista drukowania recepty podstawowej                 .
RCPDRK02            Lista wydruku wersji produkcji z kontrolą spójności          .
RCPDRKEFF           Lista wydruku - marsz./plan                      .
RCPE_CHKPRICEQUOT       Kontrola spójności notowań kursu CPE                 .
RCPE_CHKPRICEQUOT_ALV     Kontrola spójności notowań kursu CPE                 .
RCPKANTENDEMO         Program demons. dla modułów usługowych krawędzi grupy funkcyjnej CSX4 .
RCPMACHK            Kontrola podwójnych rekordów marszruty/planu             .
RCPMAPL1            Przypisanie materiału do marszruty/planu               .
RCPMAU01            Aktualizacja danych podst. materiału w tle              .
RCPMAU02            Aktualizacja danych podst. mat. w tle z pliku planowania       .
RCPMAU03            Aktualizacja danych podst. materiału                 .
RCPPLKZ1            Dołączanie brakujących rekordów PLKZ                 .
RCPPLMZ3            PLMZ Raport kontrolny                         .
RCPPPI01            Korekta cech instrukcji procesowej bez wpisów formatu         .
RCPPPI02            Usunięcie wskaźnika kalkulacji w operacjach              .
RCPPPI03            Recepta podst.: Usuwanie wskaźnika "płynnego cz. trwania" dla operacji.
RCPPPI04            Korekta wartości dla cech PPPI_MATERIAL w recepturze         .
RCPPPI05            Recept. podstaw.: Usuwanie instrukcji proces. bez faz nadrzędnych   .
RCPPPI06            Cechy instrukcji procesowych bez oceny opisu: usuwanie klucza języka .
RCPPPI07            Plan/Marszruta: Usuwanie rekordów danych bez grupy planów/marszrut  .
RCPPPI09            Plan/Recept.: Usuwanie rekordów danych PLAB bez ważnych wpisów PLPO  .
RCPQUEUE            Monitor transferu danych ruchu                    .
RCPRECO1            Usuwanie podwójnych składników (logika połączeń)           .
RCPRECO2_WITH_OUT_STLTY_W   Usuwanie podwójnych składników (logika połączeń)           .
RCPRECOM            Usuwanie podwójnych składników                    .
RCPREDE1            Usuwanie list zadań z bazy danych                   .
RCPREDE2            Usuwanie marszrut/planów bez archiwizacji               .
RCPREO03            Program przykładowy dla wczytania archiwów              .
RCPREO04            Reorganizacja list zadań                       .
RCPREO05            Program przykładowy dla archiwizacji (program usuwania)        .
RCPREWR1            Archiwiz. i usuwanie marszrut technol.                .
RCPSREP1            Koszty planowane przy sieciach z dekretacją czynności ze znaczn. usuw..
RCPSREP2            Koszty planowane przy sieciach z dekretacją nagłówka ze znaczn. usuw. .
RCPTRA00            Raport test. dla tworzenia pliku wej. dla wprow. wsadowego list zadań .
RCPTRA01            Transfer danych list zadań z systemów zewnętrznych          .
RCPTRA02            Przejęcie danych marszrut tech. za pomocą bezpośredniego wprowadzania .
RCPTRAN4            Zestawianie i wysyłanie zapisów zmian                 .
RCPTRAN4_OLD          Zestawianie i wysyłanie zapisów zmian                 .
RCPUCCHECK           Program RCPUCCHECK                          .
RCPVA00            Lista miejsc użycia dla stanowiska roboczego             .
RCR05GEN            Generowanie raportu FCR05xxx (xxx=mandant) dla formuł         .
RCRA0010            Lista stanowisk roboczych                       .
RCRA0011            Całkowite wykorzystanie stanowisk roboczych              .
RCRA0020            Przypisanie stanowisk roboczych do miejsc powstawania kosztów     .
RCRA0030            St. robocze Zdoln.prod.                        .
RCRA0031            Wykorzyst. zdolności prod.                      .
RCRA0040            Hierarchia stanowisk roboczych                    .
RCRA0050            Dokumenty zmiany stanowiska roboczego                 .
RCRA0060            System inf. stanowiska roboczego                   .
RCRAPDX1            Generowanie zbioru danych dla stanowisk roboczych           .
RCRAPDX2            Kopiowanie danych stanowisk roboczych                 .
RCRARDL1            Usuwanie stanowisk roboczych                     .
RCRARWR1            Archiwizacja i usuwanie stanowisk roboczych              .
RCRMCO_IS_RKKBALV1       Rodzajowy wybór zlecenia                       .
RCRMCO_IS_RKKBALV1_BATCH    Program RCRMCO_IS_RKKBALV1_BATCH                   .
RCS00100            Dokumenty zmiany SpM                         .
RCS00120            Wyświetlanie dokumentów zmian                     .
RCS00140            Informacja o tworzeniu pozycji SpM                  .
RCS00160            Zmiany SpM dla nr zmiany                       .
RCS11001            Jednop. SpM - wielopoz.                        .
RCS11011            Wyśw. struktury dok. - poziomami                   .
RCS12001            Strukt. - wielopoz.                          .
RCS13001            Sumaryczna SpM - wielopoziom.                     .
RCS14001            Porównanie SpM                            .
RCS15001            Lista miej. uż. mat.                         .
RCS15011            Jednopoz. wykorzystanie dok.                     .
RCS15021            Jednop.lista m.użycia klasy                      .
RCSARCH1            Program archiwizacji dla SpM                     .
RCSARCH2            Raport dla archiwizacji SpM, program usuwania             .
RCSARCH4            Archiwizacja SpM: Kontrola użycia                   .
RCSBI010            Tworzenie SpM poprzez wprow. wsadowe                 .
RCSBI020            Zmiana SpM poprzez wprowadzanie wsadowe                .
RCSBI030            Tworzenie wariantowej SpM poprzez wprowadzanie wsadowe        .
RCSBI040            Tworzenie SpM z wszystkimi opisami za pomocą wprowadzania wsadowego  .
RCSIGSEA            Wyszukiwanie cyfrowych podpisów                    .
RCSKDSTD            SpM zlec.: Ustawianie znacznika usuw. we wszystkich jednopoziomych SpM.
RCSURCAL            Program RCSURCAL                           .
RCUCHECK            Raporty konfiguracji wariantów dot. wyszukiwania niespójności danych .
RCUCK_FLAT_VIEW_CBASE     Program RCUCK_FLAT_VIEW_CBASE                     .
RCUCONFCD           Wyświetlanie dokumentów zmian: Konfiguracja wariantów         .
RCUDIRECTCONDITION       Konwersja ręcznie przypisanych warunków                .
RCUIPCSWITCH          Opracowanie przełącznika IPC dla konfigurowalnego materiału      .
RCUIPCSWLIST          Konfigurowalne materiały i przełączanie na IPC            .
RCUKD001            Usuwanie niepotrzebnych wpisów CUEX (z 2.2.X)             .
RCUKD003            Ustawianie statusu relacji na zablokow. (dla pierwszego rekordu BD)  .
RCUKD004            Usuwanie referencji krzyżow. i linii kodu dla zablokowanych zależności.
RCUKD005            Usuw.zależn.obiektow. (Datuv ""0 und AENNR = space wird zu Datuv = 0) .
RCUKDCHK            Kontrola blokowania zależności obiektowych              .
RCUKDDET            Wyświetlanie szczegółów zależności obiektu              .
RCUKDDSP            Przegląd zależności obiektowych                    .
RCUKDECM            Wyświetlanie zależności obiektu dla numeru zmiany           .
RCUKDLIS            Lista zależności                           .
RCUKDUPD            Kontrola bloku zależności obiektowych                 .
RCUKDVWG            Lista miejsc użycia dla zależności                  .
RCUKDXRF            Zastosowanie obiektów w zależnościach                 .
RCUMODEL            Program RCUMODEL                           .
RCUPCDMP            Generowanie krótkiego zrzutu dla segmentu PMS (np. sieć ograniczeń)  .
RCUPMDMP            Generowanie krótkiego zrzutu dla segmentu PMS (np. sieć ograniczeń)  .
RCURTEST            Program RCURTEST                           .
RCURTSTCREATERUNTIMEOBJECT   Program RCURTSTCREATERUNTIMEOBJECT                  .
RCUTABLEINFO          Zawartość bazy danych z odniesieniem do konfiguracji obiektów     .
RCUUPDMATVAR          Aktualizacja konfiguracji wariantów materiału             .
RCUVFSCD            Wyświetlanie dokumentów zmian                     .
RCUVTCCD            Wyświetlanie dokumentów zmian                     .
RCUVTSCD            Wyświetlanie dokumentów zmian                     .
RCUVT_AEBL           Wyświetlanie dokumentów zmian dla tabeli wariantów          .
RCUVT_CHOV           Tabele wariantów: Raport - przegląd zmian               .
RCUVWTF1            Użycie cechy w tabelach wariantów i funkcjach             .
RCUVWTF2            Użycie cechy w tabelach wariantów i funkcjach             .
RCUXAKB            Analiza KB                              .
RCU_CHECK_CONFIGURATION    Kontrola spójności konfiguracji w starych zbiorach          .
RCU_CHECK_IBIN_DATUV      Raport kontroli/korekty - ustalanie daty konfig. przez właściciela  .
RCU_CHECK_INOB_CIRCLE_2    Kontrola struktury konfiguracji dla ref. cykl. - część 2       .
RCU_CHECK_OWNER_INOB      Skontrolowany użytkownik konfiguracji w starym zbiorze        .
RCU_CHECK_SUB_PROF_NO_BOM_EXPL Program RCU_CHECK_SUB_PROF_NO_BOM_EXPL                .
RCU_CLEANUP_CONFIGS_IN_CBASE  Raport dot. czyszczenia konfiguracji w IBase             .
RCU_CLEANUP_IBINOBS      Raport dot. czyszczenia tabeli IBINOBS dla konfiguracji        .
RCU_COMPARE_CONFIGURATIONS   Raport RCU_COMPARE_CONFIGURATIONS                   .
RCU_CONFIG_PROFILE_40_TO_45  Raport konwersji dla profilu konfiguracji z "4.0B do "4.5A      .
RCU_COPY_KMAT         Kopiowanie danych podst. materiału, profili i przypisań klas KMAT   .
RCU_CORR_INTERVAL_IN_IBSYMBOL Raport RCU_CORR_INTERVAL_IN_IBSYMBOL                 .
RCU_CU51_DARK         Transakcja CU51 w tle                         .
RCU_CU51_DARK_JOB       Transakcja CU51 w tle poprzez zadanie                 .
RCU_CUSEPRES          Raport RCU_CUSEPRES                          .
RCU_DEL_CONF_FOR_ARCHMATVAR  Usuwanie konfiguracji zarchiwizowanych wariantów materiałów      .
RCU_DEL_TEMP_OBOM_POS_DELETE  Wyświetlanie/usuwanie usuniętych tymcz. pozycji spec. mat. zlecenia  .
RCU_EXCL_CHARACTERISTICS    Wykluczenie cech dla ustalania typów / porównania konfiguracji    .
RCU_EXCL_COMPARISON      Wykluczenie cech dla ustalania typów / porównania konfiguracji    .
RCU_INTERFACE_DESIGN_40_TO_45 Raport konwersji dla projektu interfejsu/sekwencji cech z 4.0 do 4.5 .
RCU_KSSK_CORRECT        Raport korekty dla brakujących rekordów transakcji KSSK        .
RCU_MAINTAIN_IBASE_STATUS   Opracowanie statusu konfiguracji                   .
RCU_MULTIPLE_DELETE      Raport dla usuwania i wyświetlania wielokr. wpisów INOB        .
RCU_PROF_ORDERBOM_DEFAULT_VAL Raport korekty: Ustawienia domyślne dla profilu SpM zlecenia     .
RCU_RMV_SCREENDEP_VALS     Usuwanie wartości cech SCREEN_DEP w konfiguracjach          .
RCVBI005            Generowanie pliku testowego dla wsadowego wprowadzania dokumentu   .
RCVBI010            Tworzenie rekordów inform. dokumentu poprzez wprowadzanie wsadowe   .
RCVDDOCD            EHS: Usuwanie nieaktualnych dokumentów wysyłki raportów EH&S     .
RCVDLOGD            EHS: Usuwanie nieaktualnych logów aplikacji wysył. raportu EH&S    .
RCVDPHDR            ZDEZAKTUALIZOWANE: Lista wpisów protokołu DDOC            .
RCVTLNCN            Przegląd linii tabeli wariantów dla numeru zmiany           .
RCYLSET            Ustaw. param. użytkow. dla śledzenia                 .
RCYMP001            Program korygujący: usuwanie rekordów KPER bez KBED          .
RCYMP002            Usuwanie przypisań zas. siły rob. bez powiązań ze stanowiskiem rob.  .
RCYMPFI1            System inf. projekt.: Ust. warunków zdefin. przez użytk. dla struktury.
RC_SNRIV            PP: interaktywne wstawienie przedziałów do zakresów numerów      .
RDART_FILE_MERGE        DART: Połączenie plików XML (Portugalia)               .
RDBPA_REC_ARC         Analizator portfela: Archiwizacja rekordów poj.            .
RDBPA_REC_DEL         Analizator portfela: Usuwanie zarchiwizowanych rek. poj.       .
RDBRA_REC_ARC         Analizator ryzyka: Archiwizacja rekordów poj.             .
RDBRA_REC_DEL         Analizator ryzyka: Usuwanie zarchiwizowanych rek. poj.        .
RDBRA_TBG_X          Konwersja TBG                             .
RDD00DOC            Wyprowadzenie dokumentacji pola z dozwolonymi wartościami       .
RDDACLOG            Log przebiegu dla zleceń/zadań                    .
RDDAPPSE            Kontrola podłączonych serwerów aplikacji               .
RDDBASTB            Określanie tabel bazowych z danymi i otoczeniem            .
RDDCACNV            Wywołanie progr. SAPMACO_I w zależności od tablicy zgrupowanej ABAP  .
RDDCHKGN            Procedura wymiany: Kontrola zadanie wsadowe              .
RDDCOMBO            Włączanie pliku poleceń do innego pliku poleceń            .
RDDCP4TB            Repository Switch: modyf. TADIR za pomocą wpisów dla nowej wersji   .
RDDCP6TB            Repository Switch: modyf. TADIR za pomocą wpisów dla nowej wersji   .
RDDCPNTB            Wypełnianie Nametabs wymiany (DDYTT,DDYTF)              .
RDDCRDEV            RS Eksport: Ustalanie wpisów R3TR DEVC                .
RDDCRMUL            Wymiana: Generowanie listy złożonych tabel              .
RDDCRTAB            Wymiana: Generowanie skryptu BD do tworzenia nowych tabel      .
RDDCTBTC            Wykonanie logicznego importu transportu                .
RDDCTCAL            Wykonanie logicznego importu transportu                .
RDDCTEXE            Wykonanie logicznego importu transportu                .
RDDDDATC            Analiza TDDAT - nieprzypisane uprawnienia               .
RDDDELJB            Usuwanie zadań DD                           .
RDDDIC10            Import obiektów definiowanych przez aplikację             .
RDDDIC30            Generowanie programów i ekranów transportu              .
RDDDISTB            2.1 program porównania                        .
RDDDISTR            3.0 program porównania                        .
RDDDISTY            3.0 program porównania                        .
RDDDL4TB            Repository Switch: modyf. TADIR za pomocą wpisów dla nowej wersji   .
RDDENQAC            Aktywacja dodatkowa obiektów blokowania w celu wygenerowania MF    .
RDDEPLOY            Wykonanie kroku transportu T                     .
RDDEXECU            Wykonanie przetwarzania uzupełn. dla importu i XPRA dla transportu  .
RDDFI4TB            Generowanie tabeli wymiany TBDIR z TADIR zgodnie z TODIR       .
RDDFINDL            Progr. pomocy dla RDDFINDO: Wypełnia listę obiektów wyjąt. bez TADIR .
RDDFITOD            Procedura wymiany: Wypełnianie listy obiektów dla wersji       .
RDDFITSP            Wypełnianie TSPDD na podst. logu upgrade'u: FDSAVPRT         .
RDDFUGRP            Tworz. kompatybil.w dół grup funk./rapor. dla tool_import + adj_import.
RDDGENBB            DD: Program koordynujący dla konwertera i programu dystrybucji    .
RDDGETGT            Test na kolizje dla obiektów transportu z dostawą           .
RDDGNVT1            Tworz. kompatybil. w dół grup funk./rap. dla tool_import + adj_import .
RDDGT2TA            Lokalne dopasowanie offline TADIR "--" GTADIR             .
RDDGT2TO            Wymiana: Wypełnianie GTODIR statusem wersji Delta           .
RDDGTSND            Zameldowanie do centralnego zarządzania obiektami           .
RDDINDCH            Wywołanie kontroli indeksu                      .
RDDINSTR            Przetwarzanie końcowe instalacji dla CTS               .
RDDINVALOAD          Unieważnienie Load/bufora po imporcie DDIC              .
RDDIT006            Raport dla ustalenia eksportu klienta dla procedury wymiany      .
RDDIT049            Kontrola spójności TLOCK z E071                    .
RDDIT076            Przegląd zleceń                            .
RDDIT077            Wyświetlanie pojedyncze zlecenia/zadania               .
RDDIT092            Potwierdzenie różnicy z dwóch zleceń                 .
RDDIT093            Potwierdzenie wspólnej części z dwóch zleceń             .
RDDIT094            Usuwanie wszystkich obiektów klasy projektowej ze zlecenia      .
RDDIT197            Ustawianie możliwości zmian systemowych                .
RDDIT200            Zmiana osoby odpowiedz. za obiekty                  .
RDDITCUG            Generowanie wszystkich interfejsów GUI                .
RDDITLCK            RDDITLCK: Blokowanie/odblokowanie systemu SAP dla meldowania     .
RDDKMAND            Korekta pól MANDATORY w DD03L                     .
RDDKOFRK            Usuwanie wersji S kluczy obcych tabeli                .
RDDKOR47            Program wywołujący dla modułów funkcyjnych obsługi TLOGO       .
RDDKOR48            Wyświetlanie wpisów rozwiniętych przez TLOGO             .
RDDKOR51            Sprawdzanie wpisów TRESC                       .
RDDKOR54            Rezerwacje przestrzeni nazw klienta dla tabel/wglądów         .
RDDKOR56            Analiza klas dostawy tabel                      .
RDDKOR60            Wyświetlanie obiektów wymagających przetwarzania po imporcie     .
RDDKOR62            Kontrola spójności definicji obiektów SOBJ              .
RDDMKTOD            Wymiana: Tworzenie TODIR z GTODIR                   .
RDDMODIF            Modyfikacje organizatora ABAP/4 od podanej daty            .
RDDMODPT            Włączanie transparentnych bazowych wglądów do PUTTB          .
RDDMSGPR            Wydruk komunikatów                          .
RDDMTOOL            Test                                 .
RDDMV4TB            Generowanie wymiany-TADIR                       .
RDDMVCUA            Generowanie wymiany-TADIR                       .
RDDMVNTB            Wypełnianie Nametabs wymiany (DDYTT,DDYTF)              .
RDDMVTRE            Generowanie wymiany-TADIR                       .
RDDNT2MT            Tworzenie DDMTT/DDMTF z DDNTT/DDNTF                  .
RDDNT4DL            Usuwanie nieaktywnych wpisów Nametab dla nowych tabel         .
RDDNT4MD            Dopasowanie znaczników trybu w nieaktywnych Nametabs podczas upgrade'u.
RDDNT5MD            Dopasowanie znaczników trybu w nieaktywnych Nametabs podczas upgrade'u.
RDDPRCHK            Kontrola zapisu tabeli do logu                    .
RDDPREPI            Procedura wymiany: Przygotowanie Toolimport, Tabuimport, BASDimport  .
RDDPROTA            Wyświetlanie protokołów                        .
RDDPROTQ            Logi-kolejka                             .
RDDPROTT            Przegląd wszystkich logów transportu zlecenia             .
RDDPRSEL            Tworzenie wariantów dla drukowania obiektów DD            .
RDDPTGTO            Wymiana: Wypełnianie GTODIR                      .
RDDPUT43            EM: Porównanie dwóch systemów za pomocą importowanych transportów   .
RDDPUT46            Pobranie i zapamiętanie inf. o łączeniu ze zdalnego systemu      .
RDDPUTJ1            EM: Zdalne porównanie zawartości tabeli                .
RDDPUTJ2            EM: Usunięty problemowy dokument ze zleceń transportu         .
RDDPUTJ6            EM: GTODIR - Manipulacja                       .
RDDPUTJ8            EM: Lista obiektów testowych w systemie głównym            .
RDDPUTJE            EM: TADIR CHECK SAPK30XHM3 względem TBDIR               .
RDDPUTJH            Wymiana: Tworzenie TODIR z GTODIR                   .
RDDPUTJI            EM: Generowanie zleceń usuwania dla obiektów " 2.2D w 3.0       .
RDDPUTJJ            EM: Usuwanie plików poleceń wymiany przed eksportem (Wykonanie)    .
RDDPUTJR            EM: Kontrola możliwości dostępu TASCON do katalogu standard. protokołu.
RDDPUTJW            EM: Kontrola spójności TODIR                     .
RDDPUTJX            EM: Czyszcz. ogólnego modułu test. dla GrFunk na podst. pliku poleceń .
RDDPUTTB            Narzędzie opracowania tabeli PUTTB (procedura wymiany)        .
RDDPUTU2            Zdalne użycie danych                         .
RDDPUTU4            Zdalne użycie danych                         .
RDDPUTU6            Tworzenie i wypełnianie listy obiektów dla tworzenia delty tygodniowej.
RDDPWCHK            Żądanie hasła DDIC w oknie dialogowym                 .
RDDSETFL            Ustawianie E071-LOCKFLAG dla testu aktywacji zbiorczej        .
RDDSRCG0            Generow. opisu struktury dla języków programowania wysokiego poziomu .
RDDSTCAT            Wymiana: Ustawianie kategorii tabel dla tabel wymiany         .
RDDTADI2            Porównanie online TADIR z GTADIR                   .
RDDTADI7            Zmiany lokalnego katalogu obiektow za pomocą zlecenia         .
RDDTDDAT            Kontrola zapisu do logu tabeli                    .
RDDTDDAT_BCE          Kontrola zapisu tabeli do logu                    .
RDDTO2GT            Wymiana: Wypełnianie GTODIR statusem wersji Delta           .
RDDTODCK            EM: Usunięty problemowy dokument ze zleceń transportu         .
RDDTRA01            Analiza STATLOG dla transportu                    .
RDDTRA10            Wykonanie importu ADO                         .
RDDTTADI            Praca poprzez kontrolę GTADIR wpisów w TTADIR             .
RDDVIEWC            Porównanie definicji wglądu między Słownikiem ABAP i bazą danych   .
RDDXPAND            Rozwijanie listy obiektów na poz. TADIR                .
RDDYT2NT            Wymiana: Kopiowanie nametab kontenera --" nieaktyw. nametab      .
RDELALOG            Usuwanie wpisów w logu aplikacji                   .
RDELALOG_OLD          Usuwanie wpisów w logu aplikacji                   .
RDELBALS            Usunięcie wpisów z indeksu wyszukiwania CIFBALSEL dla logu aplikacji .
RDELBALS_OLD          Usunięcie wpisów z indeksu wyszukiwania CIFBALSEL dla logu aplikacji .
RDELCOMP            Usuwanie przypisań składników do dokumentu SD             .
RDELSTPF_BY_PLNNR       Usuwanie krawędzi                           .
RDELSTPF_SINGLE        Usuwanie drzewa SpM                          .
RDEPINCL            DD: Zależne od CI_INCLUDE i Append                  .
RDISALL            Opracowanie rozdziału kosztów                     .
RDISDISPL           Przegląd rozdziału kosztów                      .
RDISMASS01           Rozdział kosztów                           .
RDISMASSCANCEL         Storno: Rozdział kosztów                       .
RDLCN001            Ręczne dostosowanie potwierdzenia dostawy               .
RDLCN_COMPARE         Porównanie potwierdzeń dostaw z wywołaniami dostaw JIT        .
RDOCFINDER           Wyszukiwanie pełnotekstowe krótkich tekstów i opisów         .
RDPDMRFLOW           Raportowanie: Pozycje nakładów do dokumentu SD            .
RDPEURO01           Konwersja EURO: Porównanie przepływu zbiorczego/pojedynczego     .
RDPEURO02           Konwersja EURO: Kontrola nierozliczonych nakładów           .
RDPFLOW00           Konwersja VA90-"DP90: Przepływ dokumentów do pojedynczych zleceń   .
RDPFLOW01           Konwersja VA90-"DP90: Generowanie profili PPD             .
RDPFLOW02           Konwersja VA90-"DP90: Przepływ dok. zleceń do wygener. profili PPD  .
RDPFLOW03           Konwersja VA90-"DP90: Aktualizacja ustalania typu pozycji       .
RDPFLOW04           Konwersja VA90-"DP90: Profile domyślne dla SD/CS Zlecenia       .
RDPFLOW05           Konwersja VA90-"DP90: Generowanie warunków dot. kosztów        .
RDPFLOWREPA          Przepływ dokumentów dla faktury wg nakładów              .
RDPFLOWREPB          Przepływ dokumentów dla faktury wg nakładów - SD           .
RDPFLOWREPC          Przepływ dokumentów dla faktury wg nakładów - serwis         .
RDPFLOWREPZ          Przepływ dokumentów dla faktury wg wydatków - obiekt CO        .
RDPICB             Faktura według nakładów między jednostkami gosp.           .
RDPICB_CREATE_INDEX      Program RDPICB_CREATE_INDEX                      .
RDPPROF10           Kontrola spójności dla profili PD                   .
RDPPROF45           Kontrola profilu PPD (Lista ALV)                   .
RDPPROF46           Kontrola profilu PPD (Kontrola ALV)                  .
RDPRAFKDAT           Księgowanie uzupeł. daty faktury w przepł. dokum. fakt. wg wydatków  .
RDP_312788           Kontrola i korekta: Podwójne pozycje dynamiczne            .
RDP_365377           Kontrola: Żądanie faktury bez obiegu dokumentów            .
RDRBFI00            Dokumenty księgowe                          .
RDREMAIN            Program RDREMAIN                           .
RDRPDEPB            Rozwinięcie sieci całkowitwj wg przebiegu planowania         .
RDRPDEPM            Rozwinięcie dla materiału                       .
RDRPDEPO            Rozwinięcie dla materiału                       .
RDRPDEPW            Rozwinięcie dla zakładu                        .
RDSVAS_ATTRIBUTE_EDITOR    DSVAS: Edytor atrybutów dla zmiany atrybutów poszczególnych sesji   .
RDSVAS_CHECKMAIN        Program RDSVAS_CHECKPROC1                       .
RDSVAS_CLEAN_SEND_RECV_ERRORS DSVAS: Reorganizacja błędów nadawcy i odbiorcy zarchiwizowanych sesji .
RDSVAS_CONTEXT_CREATE     Raport RDSVAS_CONTEXT_CREATE                     .
RDSVAS_EXECUTE_EVENTS     Program RDSVAS_EXECUTE_EVENTS                     .
RDSVAS_FILE_DISTRIBUTION    Program RDSVAS_FILE_DISTRIBUTION                   .
RDSVAS_FILE_MGET        Program RDSVAS_FILE_MGET                       .
RDSVAS_GRAPH_IGS_TEST     Program do kontroli SAP Internet Graphics Server (IGS)        .
RDSVAS_ITS_START        Program RDSVAS_ITS_START                       .
RDSVAS_MAX_TREE_GENERATE    DSVAS: Tworzenie drzewa maks.                     .
RDSVAS_SDD_GET         Odczyt danych zapisu do pliku danych syst.              .
RDSVAS_SESSADMIN        Program RDSVAS_SESSADMIN                       .
RDSVAS_SESSION_START      Asystent serwisu: otwarcie sesji                   .
RDSVAS_SESSPACK        DSVAS: Opracowanie pakietu sesji                   .
RDSVAS_TEXTUSERS        Program RDSVAS_TEXTUSERS                       .
RDSVAS_TRANSLATE_3       Raport RDSVAS_TRANSLATE_3                       .
RDSVAS_TRANSPORT_ORGANIZER   DSVAS: Wybór obiektu transp.                     .
RDTCMPTB            DD - narzędzia porównywania: ABAP - Słownik - Baza danych - Nametab  .
RDTDVTXT            Selekcja niespójnych stałych wartości tekstowych języka        .
RDTEL_40CMDF          Program konwersji dla modyfikacji klienta w elem. danych przed 4.0  .
RDTVINTG            DD: generowanie dodatkowe nametab z nowym znacznikiem dla wglądu   .
RDVALDEL            Czyszczenie wartości stałych                     .
RDXRUNRESTART         Ponowne uruch. przeb. transeru danych                 .
RDXRUNSTART          Uruchomienie nowego przebiegu transferu danych            .
RE3TR_SELSCREEN        Migracja: Raport nośnika dla elementów tekstowych           .
REA61EX            Transakcja ekspresowa: Zmiana zaliczki                .
REAABR00MABI          Rozliczenie zbiorcze                         .
REAABR00MABI_INST       Zbiorcze rozliczenie poprzez przedziały instalacji          .
REAABR00MACH          Kontrola zbiorcza                           .
REAABR00MASI          Symulacja rozliczenia zbiorczego                   .
REAABR00MASI_INST       Symul. zbiorcza poprzez przedziały inst.               .
REAABR00SIBI          Pojedyncza faktura                          .
REAABR00SICH          Pojedyncza ogólna kontrola                      .
REAABR00SISI          Symulacja pojedyncza                         .
REAABSL1            Automatyczne dostos. planów rozl. zaliczk.              .
REAABSL2            Automatyczne dostos. planów rozl. zaliczk.              .
REAARCH_ANALYSE_HEAD      Analiza dokumentów rozliczeniowych dla archiwizacji          .
REAARCH_ANALYSE_LINE      Analiza dokumentu rozliczeniowego dla archiwizacji linii dokumentu  .
REAARCH_DELETE_HEAD      Usuwanie zarchiwizowanych dokumentów rozliczeniowych         .
REAARCH_DELETE_LINES      Usuwanie zarchiwizowanych linii dokumentu rozlicz.          .
REAARCH_READ_HEAD       Zapis dokumentów rozlicz. w archiwum                 .
REAARCH_READ_LINES       Zapis linii dokumentu rozlicz. w archiwum               .
REAARCH_RELOAD_HEAD      Ponowne załadowanie zarchiwizowanych dokumentów rozliczeniowych    .
REAARCH_RELOAD_LINES      Ponowne załadowanie zarchiwizowanych dokumentów rozliczeniowych    .
REABILLCORR          Korekta faktury                            .
REABPCORRDEL          Usuwanie danych korespondencji dla planów rozliczania zaliczkowego  .
REABP_TVORG          REABP_TVORG                              .
REABURNH            Kopiowanie kalendarza godzin opałowych dla roku            .
REABWTVF_GRID         Lista procedur związanych z ciepłem spal.               .
REACALL            Narzędzie do wyszukiwania i wywoływania transakcji ISU        .
REACALVL            Lista wartości kalorycznej rozliczenia                .
REACAN02            Stornowanie faktury (storno zbiorcze)                 .
REACAN02_NO_FICA_TABLES    Stornowanie dokumentów fakturowania (storno zbiorcze)         .
REACAN03            Stornowanie dokumentu wydruku/rozliczeniowego (storno zbiorcze)    .
REACAN04            Stornowanie dokumentu wydruku/rozliczeniowego (storno pojedyncze)   .
REACAN06            Stornowanie dokumentów rozliczeniowych                .
REACHECK_CAUSES        Kontrola ścieżek rozwiązań dla przyczyn                .
REACOLLREV           Wybór wystornowanych dokumentów (SR)                 .
READFILE            Odczyt pliku za pomocą OPEN DATASET                  .
READYDEL            Usuwanie dynam. rekordów term.                    .
READYSC1            Tworzenie/zastępowanie dynam. rek. terminów              .
READYSC2            Zmiana/wyświetl. dyn. rekordów terminów                .
REAEVALLOG           Program REAEVALLOG                          .
REAEXCEP            Lista niezaakceptowanych dokumentów rozliczenia i fakturowania    .
REAEXTRAUTCORR         Backlog Reduction Engine ( BRE )                   .
REAEXTRGEN           BRE: Tworzenie estraktu błędów z protokołu rozliczenia        .
REAGASDATE           Data dokumentu odczytu licz. gazowego                 .
REAINTRA_SAMPLE        IntraStat: Wybór danych - Wysyłanie (IS-U)              .
REAINV01            Tworzenie faktury (tworzenie zbiorcze)                .
REAINV03            Tworzenie faktur częściowych (tworzenie zbiorcze)           .
REAINV04            Żądanie wpłat (tworzenie zbiorcze)                  .
REAINV04_IC          Wymaganie żądania zaliczki klienta przemysłowego (tworzenie zbiorcze) .
REAINV05            Tworzenie faktury (tworzenie pojedyncze)               .
REAINV06            Tworzenie faktur częściowych (tworzenie pojedyncze)          .
REAINV07            Tworzenie faktury zbiorczej (tworzenie zbiorcze)           .
REAINV08            Łączne tworzenie faktury i fakt. częściowej (Tworzenie pojedyncze)  .
REAINV09            Łączne tworzenie faktur i faktur częściowych (Tworzenie zbiorcze)   .
REAINV10_AGGRBILL       Tworzenie faktury zagregowanej                    .
REAINV11            Tworzenie dokumentu zmiany zaliczki (tworzenie zbiorcze)       .
REAINV_EURO_CONV_DFKKRD    Program konwersji euro dla tabeli DFKKRD               .
REAOEA20            Referencja dla starej/nowej nazwy programu              .
REAOPERAND           Lista operandów                            .
REAOUTL            Program REAOUTL                            .
REAOUTLBON           Program REAOUTLBON                          .
REAOUTLCANC          Program REAOUTLCANC                          .
REAPRIN0            Drukowanie dokumentu(ów)                       .
REAPRIN1            Drukowanie faktury zbiorczej (stara wers.-nie należy używać!)     .
REAPRIN2            Drukowanie faktury zbiorczej                     .
REAPRINRDMMASS         Wydruk bonu na odb. nagr.                       .
REAPROT01           Wyświetlanie wpisów logu zbiorczego przebiegu równoległego      .
REAPROT02           Wyświetlanie wpisów logu zbiorczego przebiegu równoległego      .
REAPROTEXTR          Początk. wypełnienie ekstraktu INSTSET dla równocz. przebiegu rozlicz..
REARANGE_ACC_CAL        Program RANGE_ACC_CAL                         .
REARANGE_INST_CAL       Program RANGE_INST_CAL                        .
REARATELIST          Lista taryfikatorów                          .
REARATETYPELIST        Lista typów taryfy                          .
REARCH_BCONT_DELETE      Program do usuwania kontaktów z partnerem handlowym po archiwizacji  .
REARCH_BCONT_READ_SEQ     Program dla sekwenc. odczytu zarchiwizowanych kontak. z part. handl. .
REARCH_BCONT_WRITE       Program do archiwizacji kontaktów z partnerami handlowymi       .
REAR_ANALYSE_BBP        Analiza planów zaliczek dla archiwizacji               .
REAR_ARCH_BBP         Archiwizacja planów zaliczek                     .
REAR_DEL_BBP          Usuwanie zarchiwizowanych planów rozliczania zaliczkowego       .
REAR_REL_BBP          Ponowne wprowadzanie planów rozliczania zaliczkowego         .
REASCBEL            Usuwanie numeru dokumentu storna dostosow. ze zlecenia rozliczenia  .
REASCHEMA           Wydruk faz schematu                          .
REASCHEMALIST         Lista schematów                            .
REASPCAN            Storno dostosowawcze dla dok. rozlicz.                .
REASPCAN_OLD          Storno dostosowawcze dla dok. rozlicz.                .
REASTA00            UIS: Symulacja aktualizacji dokumentu                 .
REASTA01            UIS: Aktualizacja statystyki sprzedaży                .
REASTA02            UIS: Nowa struktura inf. z dokumentów rozliczeniowych         .
REASTA_EURO          Konwersja EURO struktur inform. przeds. użyt. publ.          .
REASTA_TRIGG01         Program REASTA_TRIGG01                        .
REATER10_ALV          Wszystkie jedn. odczytu grupy umów                  .
REATER12            Aktywacja wszystkich jedn. odczytu dla grupy umów           .
REATERM1            Tworzenie rek. term.                         .
REATERM2_ALV          Usuw. rekordów term.                         .
REATERM3            Tworzenie rek.term. wszystkich jedn. odczytu jedn. typów um.     .
REATERM4            Raport analizy dla alternatywnej grupy umów w umowie         .
REATERM5_ALV          Lista terminów jedn. odczytu/ grup umów                .
REATERM6_ALV          Lista wszys. rek. dan. podst. term jedn. odcz./grup umów       .
REATERM7_ALV          Wszystkie przypisane jednostki odczytu podstawowej jednostki odczytu .
REATERM8_ALV          Usuwanie rek. terminów dla dynam. jednostek odczytu (bez wym. okr.)  .
REATERM9_ALV          Lista wszyst. rek. param.                       .
REATHGVF            Lista procedur dotycz. gazu                      .
REATHGVF_GRID         Lista procedur dotycz. gazu                      .
REATRMSA_ALV          Wyświetl. rek. terminów jedn. odczytu                 .
REATRMSP_ALV          Wyświetlanie rekordów terminów grupy umów               .
REAUFK20_HIERARCHY       Przetwarzanie listy dla hierarchii zlecenia              .
REAUFK20_WM_ORDER_1      Wywołanie z raportu REAUFK20 z MiniApp WM_ORDER            .
REAVAR01            Lista wariantów                            .
REAVAR23            Zestawienie wariantów R/3                       .
REAWRITE_LOG          Program REAWRITE_LOG                         .
REAZZHVF            Lista procedur współczynnika korekty obj. gazu            .
REAZZHVF_GRID         Lista procedur współczynnika korekty obj. gazu            .
REA_BILLP_P301         RAPORT ANALIZY - ANALIZA BŁĘDU ROZLICZANIA ( Wersja BRE )       .
REA_BILLP_P301_01       RAPORT ANALIZY - SZCZEGÓŁ. ANALIZA BŁĘDU ROZLICZANIA ( Wersja BRE )  .
REA_BILL_CUSTOM_DATA_CHECK   Zbiorcza kontrola konfiguracji rozliczenia              .
REA_BILL_MASTER_DATA_TRANSPORT WEWN.: Kompletny transfer danych podst. rozliczenia          .
REA_BRE_CLEAR_TABLES      BRE: Reorganizacja lub usuwanie kilku tabel !! Uwaga!!        .
REA_CHECK_FM          Kontrola modułów rozwiązań                      .
REA_CHECK_SOLUTIONS      Kontrola metody rozwiązania                      .
REA_CREATE_WORKLIST      Tworzenie listy roboczej z wpisów ZINSTSET              .
REA_DELETE_UNIMP        Bez dalszego usuwania istotnych linii dok. rozlicz.          .
REA_EANL_ARCHIVE        Raport REA_EANL_ARCHIVE                        .
REA_EANL_DELETE        Raport REA_EANL_DELETE                        .
REA_ERCHVGEN_DEL        Usuwanie wygenerow. ERCHV                       .
REA_ETTIFN_WAERS_CORRECT    Program REA_ETTIFN_WAERS_CORRECT                   .
REA_FIND_MISSING_SOLPATH    Kontrola ekstraktu błędów pod wzgl. brakujących/nieakt. metod rozw.  .
REA_GET_ABRDATS        OKreślenie planowanego terminu rozliczenia zbiorczego         .
REA_INSTSET          Opracowanie wpisu dot. zaległości w ekstrakcie ZINSTSET        .
REA_INSTSET_DISP        Wyświetlanie wpisu dot. zaległości w ekstrakcie INSTSET        .
REA_INSTSET_INIT        Opracowanie wpisu dot. zaległości w ekstrakcie INSTSET        .
REA_INST_BIVIEW        Wgląd rozliczenia instalacji                     .
REA_PPM_ARCH          Analiza i archiwizacja dokumentów przedpłaty             .
REA_PPM_DELETE         Usuwanie dokumentów przedpłaty                    .
REA_PPM_RELOAD         Pon. wczyt. zarchiwiz. dokum. przedpłaty               .
REA_PRICE_NEW         Cennik                                .
REA_PRICE_NOTE_FILL      Przejęcie starych not do ceny                     .
REA_RTRANS_DELETE       Raport - usuwanie danych podstaw. rozlicz.              .
REA_RTRANS_DOWNLOAD      Wybiórczy transport taryf - odczyt                  .
REA_RTRANS_DOWNLOAD_MUSTER   Wybiórczy transport taryf - odczyt                  .
REA_RTRANS_UPLOAD       Wybiórczy transport taryf - odczyt                  .
REA_SET_STATUS         Zmiana statusu archiwizacji                      .
REA_SIMINDICES_BILL      Rozliczenie zbiorcze indeksów symulacji                .
REA_SIMINDICES_COUNT      Statystyka indeksów symulacji                     .
REA_SIMINDICES_CREATE     Tworzenie indeksów symulacji zbiorczej                .
REA_SIMINDICES_DELETE     Usuwanie indeksów symulacji zbiorczej                 .
REA_SIMINDICES_MONITOR     Monitor symulacji zbiorczej                      .
REA_SIM_DEL          Usuwanie symulowanych dokumentów rozliczeniowych i wydruku      .
REA_UIS_VERSION_FOR_MASS_SIM  Tworzenie wersji UIS dla symulacji zbiorczej             .
REA_VBS_ARCHIVE        Raport REA_VBS_ARCHIVE                        .
REA_VBS_DELETE         Raport REA_VBS_DELETE                         .
REA_WORKLIST          Lista robocza ekstraktów błędów dla napraw ręcznych          .
REA_WRITE_DGEN         BRE: Przegląd tworzenia ekstraktu                   .
REBATE_GENERAL_ANALYZE     Narzędzia analizy rabatu                       .
REBII_355496          VA90: Kontrola spójności tabeli EBII                 .
REBII_363833          VA90: Kontrola pod względem zbędnych wpisów w tabeli EBII       .
REBII_453124          VA90: Kontrola pod kątem podwójnych wpisów EBII            .
REBII_453124_EXT        VA90: Usuwanie wpisów EBII                      .
REBPCT_CHECK_CRM_REPLICATION  Raport do testowania replikacji kontaktu -" działanie CRM       .
REBPPEVENTLOG_DISPLAY     Program REBPPEVENTLOG_DISPLAY                     .
REBPP_REC_INV         Biller Direct - przyjęcie faktury                   .
REBPP_REC_INV_CONN       EBPP Biller Direct - przyj. faktury: Połączenie zarchiwizow. plików  .
REB_COPY_CONDTYPES_FROM_PRC  Program REB_COPY_CONDTYPES_FROM_PRC                  .
REB_MAINTAIN_CONDTYPE     Wgląd opracowania dla rodzajów warunków                .
RECCPCALLBACK_TEST       Program RECCPCALLBACK_TEST                      .
RECPCA04            EC-PCA: Raport kopiujący dla wersji sprawozdania finansowego FI -" PCA.
RECPCA11            EC-PCA: Kopiowanie grup rodzajów kosztów CO-CCA w rach. centr. zysków .
RECP_CUST_FILL         Program RECP_CUST_FILL                        .
RECTHI01            Zagregowane księgowanie na kontach umowy usługodawcy         .
RECTHP01            Program dla tworzenia księgowania dostawcy FI             .
RECTHP02            Program dla tworzenia księgowania dostawcy FI             .
RECTMA01            Analiza istn. kontaktów z klientem                  .
RECTRANSF           Zagregowane księgowanie faktur przychodzących             .
RECVBP00            IS-U Przegląd danych klienta                     .
RECVBP00_ALV          IS-U Przegląd danych klienta                     .
RECVBP02            IS-U Przegląd danych klienta                     .
RECVBP03            IS-U Przegląd klienta HTML                      .
RECVBP_COPCONF         Kopiowanie konfiguracji przeglądu klientów              .
RECVBP_MKLANG         Generuje wersję języka konfiguracji informacji klienta HTML      .
RECVBP_RESEXP         Eksport zasobów z repozytorium WWW                  .
RECVCO00            Przegląd IS-U: Obiekt przyłącz. (FrontOffice)             .
RECV_FORECAST_VARIANTS     Raport dla prognozy przyjęcia mat. (miniALV)             .
REDEREGANAFUNC         Analizy dot. miejsca dostawy i dostawcy usług             .
REDEREGPARA_001        Raport konwersji dla SAV dla procesu deregulacji INV_OUT       .
REDEREGPARMCONTR        Wybór dodatkowych parametrów do umowy                 .
REDEREGPARMINSTLN       Wybór dodatkowych parametrów do instalacji              .
REDEREGPARMSERV        Wybór dodatkowych parametrów do usługi dot. miejsca dost.       .
REDEREGSPMETHD01        Wybór dostawcy usług dla scenariusza dot. zasilania          .
REDEREGSPMETHD02        Wybór opcjonalnego dostawcy usług do scenariusza zasilania      .
REDEREG_DISPLAY_ETRANSF    Raport REDEREG_DISPLAY_ETRANSF                    .
REDEREG_DISPLAY_THI      Zestawienie rekordów transferu dla tworzenia faktury przez str. trz. .
REDEREG_DOC_REPAIR_PREP    Analiza nieprawidłowych dokumentów w zdereg.             .
REDEREG_ETHI_REV        Stornowanie zagregowanego księgowania dla faktur. dostawcy usług   .
REDEREG_ETRANSF_REV      Raport REDEREG_ETRANSF_REV                      .
REDEREG_INV_DOC_RESET     Ponowne ustawianie zakończonych dokumentów przyjęcia faktury     .
REDEREG_SPAGREE_CONS_CHECK   Kontrole spójności uzgodnień z dostawcą usług             .
REDESIGN_600_ADAPTION     Program REDESIGN_600_ADAPTION                     .
REDISCPRINT          Zbiorcze drukowanie blokady zasilania                 .
REDISND1            Generowanie elektronicznych faktur                  .
REDR_CHK_EXECUTE        Deregulacja: Struktura kontroli dla przetwarzania korzystania z sieci .
REDUCED_WIP_VALUE_FLOW     Wyśw. przepływu wartości dla zredukowanej PwT             .
REEABPDEL           Usuwanie planu zaliczek (struktury EABP+FKKOP)            .
REEABPPC            Dostosowanie zaliczek do nowych terminów rozlicz.           .
REEABP_EURO          Dostosowanie planów rozlicz. zaliczkowego do zmien. waluty transakcji .
REEDMCHECK_SEASON_DAYTYPEBLOCK Program RCHECK_SEASON_DAYTYPEBLOCK                  .
REEDMFICALCULATE        Uruchomienie obliczania profilu                    .
REEDMFICALC_COMPRESS_TRIGGER  Zwijanie programu wyzwalania obliczania                .
REEDMFICALC_CONTROL      Monitorowanie obliczania profilu                   .
REEDMFICALC_CREATE_TRIGGER   Ręczne zaznaczanie przypisania instancji do kalkulacji        .
REEDMFICALC_DEL_RUN_CONTR_DATA Analiza/usuwanie danych kontroli do przebiegów obliczania       .
REEDMFICALC_EXECUTE      Wykonywanie obliczania profilu wg dyspozytora             .
REEDMPROFILECOPY        Kopiowanie pliku z wartościami profilu                .
REEDMPROFILECOPYINTERVAL    Kopiowanie pliku z wartościami profilu (z różnymi przedziałami/datą) .
REEDMPROFILEDOWNLOAD01     Zapis do pliku wartości profili z wykorz. miejsca dostawy       .
REEDMPROFILEDOWNLOAD02     Zapis do pliku wartości profilu z wykorz. numeru profilu       .
REEDMPROFILEIMP        Odczyt wartości profili z wykorz. punktu dostawy           .
REEDMPROFILEIMP01       Odczyt z pliku wartości profili z wykorz. numeru profilu       .
REEDMSENDPROFILE01       Wysyłanie profili                           .
REEDMSETTLANALYSEDOC      Analiza miejsca dostawy dla dokumentu                 .
REEDMSETTLANALYSEPOD      Analiza dla miejsca dostawy                      .
REEDMSETTLARCH_ARCH      Analiza i archiwizacja dokumentów bilansowania            .
REEDMSETTLARCH_DELETE     Usuwanie dokumentów bilansowania                   .
REEDMSETTLARCH_READ      Wyświetlanie archiwum dokumentu bilansowania             .
REEDMSETTLARCH_RELOAD     Ponowne wczytyw. zarchiwizowanych dokum. bilans.           .
REEDMSETTLDOCCREATE      Tworzenie dokumentu bilans. i uruchamianie przebiegu bilansowania   .
REEDMSETTLDOCSTART       Uruchamianie przebiegu bilansowania                  .
REEDMSETTLPODCONSGEN      Generowanie historii zużycia dla każdego miejsca dostawy       .
REEDMSETTLPROC_EXTANALYT    Program: Rozszerzona procedura analitycza (zoptymal.)         .
REEDMSETTLPROC_FINSETTL    Program: Ustalenie większych-mniejszych ilości VV2          .
REEDMSETTLPROC_FINSETTL_GRP  Program: Specyf. dla grup klientów ustalanie nadwyżek/niedoborów   .
REEDMSETTLPROC_VV2_ANAEXT   Program: Zaawansowana procedura analityczna wg VV2          .
REEDMSETTLPROC_VV2_ANALYT   Program: Analityczna procedura bilansowania wg VV2          .
REEDMSETTLPROC_VV2_SCHEDU   Program: Zarządzanie harmonogramem transportu wg VV2         .
REEDMSETTLPROC_VV2_SYNTH    Program: Syntetyczna procedura bilansowania wg VV2          .
REEDMSETTLPROC_VV2_SYNTH_GRP  Program: Spec. dla grup klientów syntetyczna procedura bilansowania  .
REEDMSETTLVERSION0_1_SET    Uruchamianie przebiegu bilansowania                  .
REEDMUISETTLUNITGENERATE    Generowanie jednostek bilansowania                  .
REEDM_ARCH_PROFVALS      Analiza i archiwizacja wartości profili EDM              .
REEDM_DELETE_PROFVALS     Usuwanie zarchiwiz. wart. prof. EDM                  .
REEDM_EUFASS_ARCHIVE_ARCH   Analiza i archiwizacja przypisań profilu               .
REEDM_EUFASS_ARCHIVE_DELETE  Usuwanie przypisań profilu                      .
REEDM_EUFASS_ARCHIVE_READ   Odczyt przypisań profilu z archiwum                  .
REEDM_EUFASS_ARCHIVE_RELOAD  Ponowne wczytywanie zarchiwizowanych przypisań profilu        .
REEDM_FACTOR_PROFILE_CALCULATE Program EEDM_FACTOR_PROFILE_CALCULATE                 .
REEDM_PROFILE_STATUS_COMPRESS Zwijanie statusu wartości profilu...                 .
REEDM_PROF_VERS_CHECK_DB    Sprawdzanie danych wersji dla profilu w BD              .
REEDM_RELOAD_PROFVALS     Ponowne wczytanie wartości profili EDM                .
REEDM_ROLLBACK_ARCHIVING    Wart.profili EDM: Ponowne ustawianie przeb.archiwiz.         .
REEDM_SET_PROFROLE       Ustawianie roli przypisania profilu do instalacji           .
REEIDE_SWITCH_TEST_SWTTIMES  Kontrola ustawień rodzajów terminu                  .
REEWA_ANALYSE_ROUTE      Analiza trasy gospodarki odpadami w celu archiwizacji         .
REEWA_ARCHIVE_ROUTE      Archiwizacja tras                           .
REEWA_DELETE_ROUTE       Usuwanie zarchiwizowanych tras                    .
REEWA_WDO_ARCHIVE       Archiwizacja zleceń usuwania odpadów                 .
REEWA_WDO_DELETE        Usuwanie zarchiwizowanych tras                    .
REEWA_WDO_RELOAD        Ponowny odczyt zarchiwizowanych zleceń usuwania odpadów        .
REE_DATEX_AGGREGATE_IDOCS   Eksport zagregowanych komunikatów                   .
REE_DATEX_MONITORING      Monitorowanie zadań wymiany danych                  .
REE_DATEX_MON_AGGREGATE_IDOCS Monitorowanie zagregowanych komunikatów                .
REE_DATEX_TASKS_DATA_SEND   Wysyłanie danych dotyczących zadań wymiany danych do realizacji    .
REE_DATEX_TASKS_DELETE     Usuwanie zadań wymiany danych                     .
REE_DATEX_TASKS_DUE_EVENT   Wywoływanie zdarzeń dla zadań wymiany danych do realizacji      .
REE_DATEX_TASKS_EXECUTE    Wykonanie zadań wymiany danych                    .
REE_DATEX_TASKS_GENERATE    Generowanie zadań wymiany danych                   .
REE_DATEX_TASKS_REEXECUTE   Ponowne wysyłanie zadań DA                      .
REE_DATEX_TASKS_REV_GENERATE  Anulowanie generowania zadań wymiany danych              .
REE_IDE_SWITCH_MONITORING   Monitorowanie dokumentów zmiany                    .
REFACT_ARCHIVE         Archiwizacja określonych wartości instalacji             .
REFACT_DELETE         Usuwanie określonych wartości instalacji po przebiegu archiwizacji  .
REFDISCOBJH          Korekta zablokowanych odłączonych obiektów w anulowanych dok. odłącz. .
REFDISCOBJH_SEARCH       Ustalanie zablokowanych, odłączonych obiektów w anulowanych dokum.  .
REFG_GET_NON_PWB_SAPFORMSTOP  Include REFG_GET_NON_PWB_SAPFORMSTOP                 .
REFG_UPDATE_LANGUS_VERS_ADMTOP Include REFG_UPDATE_LANGUS_VERS_ADMTOP                .
REFSETOFOPR_CREATE_SAMPLE_FILE Eksport danych marszruty tech. jako pliku               .
REFUGRRE            Naprawa grup funkcji                         .
REF_REFERENCE_TYPE       Program REF_REFERENCE_TYPE                      .
REGANLIF            Tworzenie urządzeń                          .
REGEAGVW            INTERN: Wyprowadzanie listy miejsc użycia dla grup wej./wyj.     .
REGEGLO0            Wyprowadzanie urządzeń partii próbek                 .
REGENERATE_SAP_APP       Automatyczne tworzenie profilu SAP_APP                .
REGKOGVW            INTERN: Wyprowadzanie listy miejsc użycia dla grupy poleceń      .
REGKOMVW            INTERN: Wyprowadzanie listy miejsc użycia dla poleceń         .
REGLOS00            Raport dla EG84: Ustalanie urządzeń partii              .
REGLOS03            Usunięcie partii                           .
REGLOS04            Wrowadzanie partii do urządzeń - przetwarzanie zbiorcze/w tle     .
REGLOS06            Ekstraktor BW do potwierdzania partii                 .
REGLOT_B_NL          Zestawianie danych partii dla Belgii/Holandii             .
REGLOT_B_NL_LOTS        Tworzenie partii dla Belgii/holandii                 .
REGTYPVW            INTERN: Wyprowadzanie listy miejsc użycia dla typów urządzeń     .
REGTYPVW1           INTERN: Wyprowadzanie listy miejsc użycia dla typów urządzeń     .
REGWDR01            Tworzenie zleceń prac/komunikatów dla zmiany urządzenia        .
REGWEC00            Tworzenie listy wymiany okresowej                   .
REGWEC01_LOS          Rozszerz. listy wymian okresowych o pojed. partie           .
REGWIKVW            INTERN: Wyprowadzanie listy miejsc użycia dla grupy uzwojeń      .
REGZWGVW            WEWN.: Wyprowadzanie listy miejsc użycia dla grup liczydeł      .
REG_LOTCLEAR          Usuwanie z partii urządzeń zaznacz. do usunięcia/ nieaktywnych    .
REG_TEKENNZIFF_XPRA      Tworzenie tabeli wskaźników                      .
REHSQCATDOWNLOAD        Eksport katalogu pytań                        .
REHSQCATUPLOAD         Import katalogu pytań                         .
REHSQUESTCATPRNT        Program drukowania katalogu pytań (wgląd techniczny)         .
REHSQUESTIONPRNT        Program drukowania pytań i grup pytań w katalogu           .
REHSQUESTPRNT         Progam drukowania ogólnego kwestionariusza              .
REHSUPLOAD_QUESTCATALOG    Program kopiowania starych danych katalogu pytań (tbl_q_catalog.txt) .
REHSUPLOAD_QUESTIONNAIRE    Program do kopiowania ankiety EH&S                  .
REIDEUIPODGROUPGENERATE    Generowanie grup miejsc dostaw                    .
REIDE_CORRECT_POD_ASSIGNMENTS Kontrola i korekta przypisania miejsc dostawy do instalacji      .
REIDE_SET_FROMDATE_POD_INITIAL Ustaw. daty początk. dla miejsca dost. w EUIIINSTLN na 1.1.1900    .
REIDE_SWITCHDOC_ARCH      Archiwizacja ISU: Analiza/Archiwizacja dokumentów zmiany       .
REIDE_SWITCHDOC_DELETE     Archiwizacja ISU: Usuwanie dokumentów zmiany             .
REIDE_TLS_ACCDETERM_BY_SPA   Analiza: Wyszukiwanie konta dla kilku dostawców usług         .
REIDE_TLS_RECONCILE_CL_ACC   Analiza: Uzgodnienie konta rozliczeń bankowych            .
REKBBPREP_CHECKPAYM      Wyszukiwanie i naprawa nieprzyp. płatności zaliczkowych (nota 498099) .
REKBBPREP_CHECKPAYM_TAX    Raport REKBBPREP_CHECKPAYM_TAX                    .
REKCOLLBIGEN          Generowanie faktury zbiorczej dla pozycji pojed. bez referencji do FZ .
REKCOPA1            Kopiowanie danych rozliczenia do CO-PA wg miesięcy zużycia      .
REKCOPA2_SETUP_EITCOPA     Ponowne tworzenie indeksów EITCOPA dla kopiowania dokumentu do CO-PA .
REKDELEAUGRS          Program Z_AUGRSRAUS                          .
REKREPAUGBT          Naprawione AUGWA i AUGBT w planach rozliczania zaliczkowego      .
REKREPBBPLAN          Ustawianie pola WHANG we wszystkich planach rozl. zaliczk.      .
RELADB01            Zestawienie instalacji, urządzeń i liczydeł dla jednostki odczytu   .
RELADB02            Wgląd statusu odczytu urządzeń                    .
RELADB03            Struktura ilości jednostek odczytu                  .
RELADB06            Zestawienie instalacji, urządzeń i liczydeł dla jednostki odczytu   .
RELARCH_ANALYSE_EABL      Analiza wyników odczytu dla instalacji w celu archiwizacji      .
RELARCH_ARCH_EABL       Archiwizacja wyników odczytu                     .
RELARCH_DEL_EABL        Usuwanie zarchiwizowanych wyników odczytu               .
RELARCH_DEL_EMRDETAIL     Usuwanie wpisów EMRDETAIL dla zarchiwizowanych dokumentów odczytu   .
RELARCH_REL_EABL        Ponowne wczytanie zarchiwizowanych wyników odczytu          .
RELAUFT0            Tworzenie zlecenia zbiorczego                     .
RELCHGE1            Test: otwarty moduł                          .
RELCORRDELEABL         Program RELDELEABL                          .
RELCORRLIST          Lista niewiarygodnych wyników odczytu                 .
RELCORRLIST_OLD        Lista ALV nieprawdopodobnych wyników odczytu             .
RELDELEB            Szacowanie dezaktywacji wyników odczytu w rozliczeniu dla pojed. inst..
RELDOCPROC           RELDOCPROC: Ponowne przetwarz.IDOC dla odczytu z pliku stanów licznika.
RELDOCPROC_MA         Program RELDOCPROC_MA                         .
RELEABL1            Wyprowadzanie zlecenia odczytu                    .
RELEABL3            Wyświetlanie zlecenia/wyniku odczytu                 .
RELEABL6            Stornowanie zlecenia/wyniku odczytu                  .
RELEABL6_1           Stornowanie zlecenia/wyniku odczytu                  .
RELEABL7            Monitorowanie                             .
RELEABL8            Przetwarz. danych odczytu: Storn., druk., zapis do pliku, odczyt z pl..
RELEABL9            Szacowanie wyników odczytu                      .
RELEAST1            Lista zużycia w ciągu okresu                     .
RELEINH1            Zmiana zbiorcza: Jedn. odczytu licznika                .
RELETRG1            Zlecenia rozlicz.                           .
RELETRGU01           RELETRGU02: Kontrola i korekta statusu zlecenia rozliczenia      .
RELITEST            Test literałów obejmujących więcej niż jedną linię          .
RELMADUE            Automatyczne monitorowanie danych odczytu               .
RELREP02            Korekta raportu dot. korekty EABLG przy wym. urządzenia        .
RELREP30            Łączenie lub usuwanie podwójnych zleceń odczytu            .
RELSETEB            Szacowanie aktywacji wyników odczytu dla pojedynczej instalacji    .
RELSETEBMASS          Szacowanie aktywacji wyników odczytu w rozlicz. dla kilku instalacji .
RELUPLD1            Program RELUPLD1: Symulacja odczytu z pliku              .
REL_CREATE_MOVEIN_MRRES    Gener. statusów zaw. umowy dla urządzeń zainstal. po zawarciu umowy  .
REL_DEV_FOR_MRU        Przegląd urządzeń                           .
REL_DEV_NOT_IN_MSR       Wyświetl. jedn. odczytu                        .
REL_MA_CORR_IMPLRES      Program REL_MA_CORR_IMPLRES                      .
REL_MA_MRIDOC         Program REL_MA_CORR_IMPLRES                      .
REMA_OBJECT_NAVIGATOR_FAVORITE Kopiowanie "Ulubionych" z nawigatora obiektów pomiędzy systemami   .
REMIG002            Migracja: Generowanie raportu                     .
REMIG003            Migracja: Generowanie INCLUDE                     .
REMIG005_NEW          Migracja: Wyświetlanie plików systemu zewnętrznego          .
REMIG007            Migracja: Analiza statystyki migracji                 .
REMIG008            Migracja: Opracowanie parametrów interfejsu modułu funkcyjnego    .
REMIG009            Migracja: Aktualizacja tabeli kontrolnej               .
REMIG050            Migracja: Opis tabel dla generowania języka programowania       .
REMIG100            Migracja: Środowisko projektowe                    .
REMIG101            Migracja: Wyświetlanie struktury klienta               .
REMIG102            Migracja: Podręcznik migracji                     .
REMIG103            Migracja: Lista przeglądu obiektów migracji              .
REMIG201            Migracja: Generowanie raportu poprzez zdarzenia            .
REMIG202            Migracja: Konwersja klas i parametrów serwisowych           .
REMIG203            Migracja: Usuwanie wygenerowanych wariantów i ust. licznika na 0   .
REMIG461_EVENT         Migracja: Dodanie zdarzenia do wersji 4.61              .
REMIG_ANALYSE_FILE       Analiza pliku migracji                        .
REMIG_CHECK_OBJECT       Kontrola przedsiębiorstwa/ obiektu migracji pod wzgl. spójności konf. .
REMIG_COMPARE_OBJECTS     Porównanie z obiektami migracji                    .
REMIG_CORRECT_EVENT_461_1   Raport korekty - wskazówka 332156                   .
REMIG_CUSTOMER_TO_PARTNER   Migracja IS-U: Transfer odbiorcy SD do struktur partn. handl.     .
REMIG_DECOUPLING        Migracja: Konwersja dla rozłączenia                  .
REMIG_DICT_CHECK        Migracja: Porównanie pola struktur migracji ze słownikiem       .
REMIG_DOCU_CHECK        Wyświetlanie/Kontrola dokumentacji dla ob. TEMDB/TEMRE        .
REMIG_DOCU_COPY        Kopiowanie dokumentacji do migracji                  .
REMIG_FILE_CREATE       Tworzenie binarnego piku importu z pliku tekstowego          .
REMIG_FILE_PARSE        Podział pliku migracji                        .
REMIG_FILE_TRANSFORM      Konwersja pliku na format migracji                  .
REMIG_FINAL          IS-U Migracja: Przygotowanie dostawy wych.              .
REMIG_FINISH_GROUP_STEP    Ustawianie końca zadania dla grupy zadań               .
REMIG_JOB_SUBMIT        Potwierdzanie zbiorcze przebiegów importu dla migracji IS-U      .
REMIG_LOCKTABLE        Migracja: Opracowanie tabeli blokowania                .
REMIG_MASS_RUN_LIST      Wyświetl. szczeg. przebiegu importu do rozdzielonego importu     .
REMIG_MASS_RUN_LIST_ALL    Program REMIG_MASS_RUN_LIST                      .
REMIG_MASS_RUN_MASTER     Include REMIG_MASS_RUN_MASTER                     .
REMIG_MERGE_ERRORLOG      Zestawienie protokołów błędu obiektu migracji w protokole       .
REMIG_OBJECT_HIERARCHY     Wyświetlanie zależności ob.migracji                  .
REMIG_PART_BILL_GL_POSITIONS  Analiza kont pod. VAT po migracji faktur częściowych         .
REMIG_RECON          Program REMIG_RECON                          .
REMIG_REEGMM00_SPLIT      Rozdział pliku migracji do instalacji urządz. RIVA          .
REMIG_SPLIT_SUBMIT       Podział pliku migracji i ewentualne rozpoczęcie importu        .
REMIG_UPLOAD          Odczyt pliku lokalnego i tworzenie pliku importu do migracji     .
REMMACASELIST         Lista przypadków do wyjaśnienia                    .
REMMACASELIST_SHL       Lista przypadków do wyjaśnienia z klawiszami skrótów         .
REMMAJOBDISP          Wyświetlanie zadania                         .
REMMAJOBLIST          Analiza procesów gosp.: Lista zadań                  .
REMMAJOBPROC          Analiza procesów gosp.: Przetwarzanie zadań              .
REMMALOADAPPLLOG        Kontrola & porównanie komunikatów logu aplikacji z SLG1 & SLG_ISU   .
REMMALOADIDOCLOG        Analizowanie logu zadania w tle                    .
REMMALOADJOBLOG        Analizowanie logu zadania w tle                    .
REMMALOGANALYSIS        Analiza procesu gospodarczego i generowanie przypadku         .
REMMAREADAPPLLOG        Kontrola & porównanie komunikatów logu aplikacji z SLG1 & SLG_ISU   .
REMMA_CALL_BUSOBJ_METHOD    Wywołanie metody (dom.) obiektu gospodarczego             .
REMMA_CASE_ARCHIVE_DELETE   Program usuwania do archiwizacji przypadków do wyjaśnienia      .
REMMA_CASE_ARCHIVE_RELOAD   Program do ponownego odczytu zarchiwizowanych przyp. do wyjaśnienia  .
REMMA_CASE_ARCHIVE_WRITE    Program zapisu do archiwizacji przyp. do wyj.             .
REMMA_CLIST_AUTPROC_EXEC    Wykonanie automatycznych procesów                   .
REMMA_JOB_ARCHIVE_DELETE    Program usuwania do archiwizacji przypadków do wyj.          .
REMMA_JOB_ARCHIVE_WRITE    Program zapisu do archiwizacji zadań wyj.               .
REMMA_VIEW_CLUSTER_MAINTAIN  Wywołanie klastra wglądu                       .
REMMEDIASN           Monitor IDoc dla przychodzących awiz dostawy             .
REMMEDIASN_LIST        Raport REMMEDIASN_LIST                        .
REMOTE_INFOCUBE_READ_TEST   remote_infocube_read_test                       .
REMOVEINOFOWNERCREATE     Test metod MOVEINDOC.MoveInOfOwnerCreate(NoDialog)          .
RENAME_DUPLICATE_ELEMENTS   Program RENAME_DUPLICATE_ELEMENTS                   .
RENAVSINGLE          Nawigacja dla wpływających pojedynczych faktur            .
REORG_ASSORTMENT        Aktualiz. asortymentu poprzez dane zakładu              .
REPAIR_DOCU          Naprawy dokumentów                          .
REPAIR_DOCU2          Wskaźnik znaczący: Spójność między T100 / T100U / DOKIL        .
REPAIR_EXCEPTIONS       Program REPAIR_EXCEPTIONS                       .
REPAIR_METH_ENHANCEMENTS_CLAS Program konwersji include metody na nową koncepcję          .
REPAIR_T512U          Naprawa T512U Nota 765649                       .
REPDAR_ANALYSE_HEAD      Analiza nagłówków dokumentów wydruku dla archiwizacji         .
REPDAR_ANALYSE_LINES      Analiza dokumentów wydruku dla archiwizacji              .
REPDAR_ARCH_HEAD        Archiwizacja nagłówków dokumentu wydruku               .
REPDAR_ARCH_LINES       Archiwizacja linii dok. wydruku                    .
REPDAR_DEL_HEAD        Usuwanie zarchiwizowanych nagłówków dokumentów wydruku        .
REPDAR_DEL_LINES        Usuwanie zarchiwizowanych linii dokumentów wydruku          .
REPDAR_REL_HEAD        Ponowne wprowadzanie zarchiwizowanych nagłówków dokumentów wydruku  .
REPDAR_REL_LINES        Ponowne wprowadzanie zarchiwizowanych linii dokumentów wydruku    .
REPLACE_1KE8          Przetworzone 1KE8                           .
REPLICATE_EXCEPTIONS      Replikacja informacji o wykorzystaniu.                .
REPLICATE_FROZEN_OBJECTS    Replikacja informacji o zamrożonych obiektach             .
REPORT_VIEW_MODPERSNUM     Program REPORT_VIEW_MODPERSNUM                    .
REPPINIT            Sprawozdaw.CO-OM: Inicjalizacja tabel REPP (tylko dla użytku wew.)  .
REPPXXXN            System informacyjny CO-OM: Opracowanie listy ustawień wstępnych    .
REPS_LINE_CRT         Tworznie linii żądania zaliczki dla schematu płatności        .
REPTRAN            Program transportu raportów i puli modułów              .
REP_MAIN_QUEUE         Aktualizacja kolejki rezerw                      .
REP_MPLA_FABKL         Raport naprawy dla ustawiania kalendarza zakładowego w planie obsługi .
REP_OBJHIST          Program REP_OBJHIST                          .
REP_PSTX            Analiza i korekta niespójności w PSTX i PRTX             .
REP_TCACS_UPD         Program REP_TCACS_UPD                         .
REQMEL20_WM_NOTIF_1      Wywołanie z raportu REAUFK20 z MiniApp WM_ORDER            .
RERCH_DOC_DATA_DEL       Usuwanie wyciągów z dokumentów rozliczeniowych            .
RERCH_DOC_EXTR_DEL       Usuwanie indeksu ekstraktu                      .
RERCH_DOC_EXTR_EXP       Ekstrakcja danych - dok. rozlicz.                   .
RERCH_DOC_EXTR_EXTR      Ekstrakty danych: Eksport wyekstrahowanych dokum. rozliczeniowych   .
RERCH_DOC_EXTR_IMP       Import danych - ekstrakt                       .
RERD_DOC_DATA_DEL       Usuwanie ekstraktów dokumentów wydruku                .
RERD_DOC_EXTR_DEL       Program RERD_DOC_EXTR_DEL                       .
RERD_DOC_EXTR_EXP       Ekstrakcja danych - dokumenty wydruku                 .
RERD_DOC_EXTR_EXTR       Ekstrakty danych: Eksport wyekstrahowanych dokumentów wydruku     .
RERD_DOC_EXTR_IMP       Import danych wyekstrahowanych dokumentów wydruku           .
RERELEASEINVOICE        Zatwierdzanie dokumentów wydruku                   .
REREMITADV           Moduł przetwarzania dla zawiadomień o transmisji           .
REREMITADV_SOLEPRV       Moduł przetwarzania dla zawiadomień o transmisji           .
RERODOWN            Wyprowadzanie usług dla zewn. planowania tras             .
RESANL00            Lista instalacji                           .
RESANLCHECKTSL         Instalacje: Wyświetlanie/ usuwanie niespójności            .
RESANLCORRECTINVALIDTSL    Instalacje: Wyświetlanie/ usuwanie niespójności            .
RESCD100            Wyświetlanie dokumentów zmian                     .
RESCON00            Obiekty przyłączone i lokale                     .
RESDEDILIST          Linie harmonogramu i teksty                      .
RESDEDILISTJIT         Dane IDoc                               .
RESDEDIMON           Monit. dla przych. harmon. dostaw/harm. dostaw term.         .
RESDEDIMONJIT         Monitor IDoc dla wchodzących wywołań dostaw JIT            .
RESDEDIORD           Monitor IDoc dla zleceń SD                      .
RESELA00            Program lojalnościowy - tworzenie tła konta progr. lojaln.      .
RESERVICEREQUEST_DEREG     Tworzenie wychodzących IDOCS dla zawiadomień serwisowych       .
RESET_INT_OLD         Aktualizacja Zarządzania środkami pien. ze zmiennym oproc.      .
RESEVT01            Program RESEVT01                           .
RESHAU00            Zestawienie obiektu przył.                      .
RESNMON1            Wyszukiwanie obiektów dla pakietów TRESN (zarezerw. przestrzeń nazw) .
RESUPERMONITORING       Monitorowanie przebiegów zbiorczych                  .
RETAIL_RECLASSIFICATION    Ponowna klasyfikacja artykułu sprzed. detal.             .
RETECAMIOFLDVIS        Program RETECAMIOFLDVIS                        .
RETRIEVE_REMOTE_MI_CONFIG   Odczyt danych konfiguracji Mobile Infrastructure z miejsca przezn. RFC.
RETRIGG01           Przedł. pl. rozlicz. zal.                       .
RETRIGG02           Zestawienie nierozliczonych zleceń rozlicz./niezafaktur. dok. rolicz. .
REUFP04M_FIKEY_SEARCH     Wyszukiwanie brakujących kluczy uzgodnienia              .
REUMWS00            Dostosowanie zaliczek po zmianie stawki VAT              .
REUSE_FILTER_1         Przykład filtra                            .
REUSHIPTO           Program REUSHIPTO                           .
REUSTACT            Aktualizacja statystyki zapasów                    .
REUSTAUF            Ustawianie statystyki zapasów                     .
REUSTTRGACT          Tworzenie wyzwalacza dla statystyki                  .
REUSTTSLICE          Aktualizacja statystyki zapasów                    .
REUTE419_ALV          Usuwanie rekordu param.                        .
REUTE420_ALV          Usuwanie rekordu terminów: grupa                   .
REUTE422_ALV          Usuwanie rek. danych podst. terminów: Jednostka odczytu        .
REUT_CONFIG_RRI        System informacyjny CO-OM: Interfejs raport-raport dla transakcji CO .
REUUKNA1            Raport z naprawy KNA1-ADRNR                      .
REU_ADJUST_SD_CUSTOMER     Raport z naprawy klienta SD                      .
REU_BUPA_ADRT_DEL       Raport korekty CRMKUNNR i CRMM_BUT_CUSTNO               .
REU_BUPA_ADRX_ISU       Raport korekty CRMKUNNR i CRMM_BUT_CUSTNO               .
REU_BUPA_ADRY_ISU       Raport korekty CRMKUNNR i CRMM_BUT_CUSTNO               .
REU_BUPA_BUT020_STANDARD    Raport korekty CRMKUNNR i CRMM_BUT_CUSTNO               .
REU_BUPA_BUT020_XDFADR     Raport korekty CRMKUNNR i CRMM_BUT_CUSTNO               .
REU_BUPA_CRMKUNNR_ISU     Raport korekty CRMKUNNR i CRMM_BUT_CUSTNO               .
REU_SEARCH_IND_UPDATE     Ponow. tworz. ind. wyszuk. partnera gosp. wg adresu serw.       .
REVCHREQ            Wymagane są wyniki planowania APO                   .
REWAORDER           Tworzenie zleceń na usuwanie odpadów                 .
REWAORDER_DOWNLOAD       Wyprowadzanie zleceń usuwania odpadów                 .
REWAORDER_PLAN         Planow.zlec.usuwania odpad.                      .
REWAORDER_RESULT        Potwierdzanie zlecenia usuwania odpadów                .
REWA_AAT_CHECK         Kontrola spójności ustawień rozl. specyficznych dla usuwania odpadów .
REWA_DEL_ORDER         Usuwanie zleceń usuwania odpadów                   .
REWA_ROUTE_DATES_CORRECT    Program BG_ROUTE_DATES_CORRECT                    .
REWM_CPD_AUFK20        Wybór zlec. wg danych kl. jednoraz. (CpD)               .
REWM_ISU_SDSM_COMP       Wybór zleceń i generowanie Idoc ISU_SDSM_COMP             .
REWM_REGIOAREA_CORRECT     Dostosowanie konfiguracji dla obszaru strukt. region. wg wskaz. 185150.
REWPACT0            Wewn.: Testowanie wyszukiwania wykonawcy IS-U             .
REWW2_WI_FOR_OBJ_DISP     Analizy workflow (raport)                       .
REW_RELATIONS_CORRECTION    Program do korekty powiązań obiektów                 .
REXPDSEL            Śledzenie postępu: Wybór zamówień                   .
REXPDSEL_COMP         Śledzenie postępu: Wybór składników sieci               .
RE_BBP_PART_BILL_CHECK     Uwzgl. na liście różnic pomiędzy fakturą częściową i pl. rozl. zalicz..
RE_BBP_WASTE_CREATE      Tworzenie planów rozliczania zaliczkowego (działanie zbiorcze)    .
RE_BI_RATEDET_LIST       Lista ustaleń taryfy                         .
RE_COLL_BILL_AMOUNT_CORRECTION Faktura zbiorcza, uzgodnienie kwoty                  .
RE_CU_ANALYSIS         Analiza operacji na liście zadań                   .
RE_FILL_INVPARTY_2_ERDK    Raport do uzupełniania pola INVOICING PARTY do tabeli ERDK      .
RE_INSP_ARCH_ARCHIVE      Zapisanie kampanii listy inspekcji w archiwum             .
RE_INSP_ARCH_DELETE      Usuwanie zarchiwizowanej kampanii listy inspekcji           .
RE_INSP_ARCH_PREPARE      Przygotowanie kampanii listy inspekcji dla archiwizacji        .
RE_INSP_LIST_CREATE      Tworzenie/ rozszerzenie listy inspekcji                .
RE_INSP_LIST_DISPLAY      Zmiana/wyświetlanie listy inspekcji?                 .
RE_INSP_ORDERNOTIF_CREATE   Tworzenie zleceń roboczych/ zawiadomień dla inspekcji         .
RE_INV_ADDONS_ADJUST      Raport RE_INV_ADDONS_ADJUST                      .
RE_SR_FREE_BY_CHILD_DUE_DATE  Usuwanie zaliczek z faktury zbiorczej                 .
RE_TAMLAY2_NOTIZZEILE_LOESCH  Program RE_TAMLAY2_NOTIZZEILE_LOESCH                 .
RE_TEST_UPLOAD         Program testowy dla BAPI_UPLOAD                    .
RF0KQST5            Raport podatku źródłowego dla Włoch: Modello 770           .
RF110SMS            Program RF110SMS                           .
RF150SMS            Program RF150SMS                           .
RF42BAGV            Lista procedur rozliczeniowych                    .
RF42BSHW            Program RF42ZSHW                           .
RF42_SHW            Program RF42ZSHW                           .
RF66EDTD            Transfer starych danych: Oprac. stóp opcji w tabeli transferu     .
RF66IDEL            Transfer starych danych: Cofanie stóp opcji/mieszanych        .
RF66IMPD            Transfer starych danych: Tworzenie stóp opcji - pocz. w tab. transferu.
RF66PUTD            Transfer starych danych: Transfer stóp opcji do danych podstawowych  .
RF66VSTC            Transfer starych danych: Wartości uzgodnione podatku naliczonego   .
RF66VSTM            Transfer starych danych: Pon. ustawienie starych danych dla poz. uzg. .
RFABADAB            Katalog programów ABAP/4                       .
RFAGL_COPY_DOCUMENT_TYPES   Kopiowanie wartości dom. dla rodzajów dok. (Wgląd wprow. -.KG)    .
RFAGL_COPY_NUMBER_RANGES_GLF  Kopiowanie przedziałów zakresu numerów z RF_BELEG do FAGL_DOCNR    .
RFAGL_GET_DOCNUMBER      Odczyt numeru dokumentu z pól wyświetlania waluty           .
RFAGL_SWAP_IMG_NEW       Włączanie/wyłączanie Przewodnika wdrożenia              .
RFAGL_SWAP_IMG_OLD       Włączanie/wyłączanie poprzedniego przewodnika wdrożenia        .
RFAGL_SWAP_MENU_NEW      Włączanie/wyłączanie nowego menu                   .
RFAGL_SWAP_MENU_OLD      Włączanie/ wyłączanie poprzedniego menu                .
RFAGL_TABLE_ENTRIES_FR_CLIENT Import wpisów zależnych od mandanta z mandanta źródłowego       .
RFALEX00            Podział kursów walutowych                       .
RFAPBALANCE          Wyświetlanie sald dostawców                      .
RFAPBALANCE_RRI        Wywołanie wyświetlania salda poprzez BBS               .
RFAPS_HTL_CTLG_API       Porównanie z katalogiem hoteli Amadeus                .
RFARBALANCE          Wyświetlanie sald odbiorców                      .
RFARBALANCE_RRI        Wywołanie - wyświetlanie salda przez BBS               .
RFARHTP12           Synchronizacja planów podróży poprzez rekordy interfejsu aMaDEUS (AIR).
RFARHTP14           Synchronizacja offline AMADEUS z mechanizmem kolejki         .
RFARI020            FI-ARI: Wyciąg z danych podstawowych kredytu             .
RFARI030            FI-ARI: Import danych podstawowych kredytu              .
RFASLD02            Informacja podsumowująca (Belgia)                   .
RFASLD02_P           Lista handlowa UE (Belgia)                      .
RFASLD11            Informacja podsumowująca (Hiszpania)                 .
RFASLD11B           Informacja podsumowująca (Hiszpania)                 .
RFASLD11_P           Lista handlowa UE (Hiszpania)                     .
RFASLD12            Informacja podsumowująca (Austria)                  .
RFASLD12_P           Lista handlowa UE (Austria)                      .
RFASLD15            Lista VAT UE dla Polski, Węgier i Czech                .
RFASLD20            Lista handlowa UE w formacie KND                   .
RFASLDPC            Płatności międzynarodowe - zapis pliku na dyskietce          .
RFASLM00            Informacja podsumowująca                       .
RFASLM00_P           Lista handlowa UE                           .
RFASSIGNAR           Przypisanie nierozliczonych pozycji                  .
RFAUDI07            Liczba stand. dokumen. FI                       .
RFAUDI20            Dowód użycia: Obiekt uprawnień -" Transakcja/Program (z Se84)     .
RFAUDI20_BCE          Lista miejsc użycia: Obiekt uprawn. -" transakcja/program (z SE84)  .
RFAUDI30            Wyszukiwanie konta                          .
RFAUDI40            Salda KG w walucie krajowej wedłu cechy klasyfikacji         .
RFAUSZ00            Wyciągi z kont odbiorców / dostawców / KG               .
RFAUSZ00_NACC         Wyciągi z kont odbiorców / dostawców / KG               .
RFAVIS10            Przegląd awizów                            .
RFAVIS20            Awiza płatności: Reorganizacja                    .
RFAVIS30            Przegląd awizów (Dane nagłówka i pozycji)               .
RFAVIS40            Awizo płatności: Księgowanie rozliczenia               .
RFAWVZ40            Raporty przepisów handlu zagranicznego Z4               .
RFAWVZ40N           Sprawozdanie Z4 PHZ na podstawie należności/zobowiązań        .
RFAWVZ40_NACC         Raporty przepisów handlu zagranicznego Z4               .
RFAWVZ58            Raport Z5a o niemieckich przepisach handlu międzynarodowego      .
RFAWVZ5A            Raport Z5a o niemieckich przepisach handlu międzynarodowego      .
RFAWVZ5A_NACC         Raport Z5a o niemieckich przepisach handlu międzynarodowego      .
RFAWVZ5P            Meldunek AWV Z5a - Zapis pliku KND na dyskietkę            .
RFAWVZ5P_NACC         Meldunek AWV Z5a - Zapis pliku KND na dyskietkę            .
RFBABL00            Wyświetlanie zmienionych dokumentów                  .
RFBABL00_NACC         Wyświetlanie zmienionych dokumentów                  .
RFBANK_ALE           Rozdział danych podstawowych banku                  .
RFBBBNR1            Zamienianie 8 znak. numeru spółki w numer międzyn. numer lokal. (ILN) .
RFBBEW00            Wycena walut obcych (banki) w dniu DD.MM.RR              .
RFBBEW01            Drukowanie specjalnego pokrycia z T044E                .
RFBBEW10            Bilans walutowy (banki) w dniu DD.MM.RR                .
RFBELJ00            Zbiorczy dziennik dokumentów                     .
RFBELJ00_NACC         Zbiorczy dziennik dokumentów                     .
RFBELJ10            Dziennik dokumentów (dostępny)                    .
RFBELJ10_NACC         Dziennik dokumentów                          .
RFBIBL00            Dokumenty wprowadzania wsadowego                   .
RFBIBL01            Dokumenty wprowadzania wsadowego                   .
RFBIBLK0            Bezpośrednie wprowadzanie dla zleceń                 .
RFBIBLK1            Dokumenty wprowadzania wsadowego                   .
RFBIBLT0            Dane testowe dla RFBIBL00                       .
RFBIDE00            Interfejs wsadowego wprowadzania danych dla odbiorców         .
RFBIDE10            Transfer danych podst. odbiorcy ze źródłowej jedn. gosp.: Wysyłanie  .
RFBIDE15            Eksportuje dane banku odbiorcy z IBAN bez numeru konta bankowego   .
RFBIDE20            Transfer danych odbiorcy ze źródłowej jedn. gosp.: Odbiór       .
RFBIDEG0            Raport z wsadowego wprowadzania danych odbiorców           .
RFBIDEK0            Interfejs wsadowego wprowadzania danych dla odbiorców         .
RFBIDET0            Dane testowe dla RFBIDE00                       .
RFBIFOCR            Wydruk bilansu na formularzu/Generowanie formularza          .
RFBIFOPR            Wydruk bilansu na formularzu / Wypełnianie formularza         .
RFBIKR00            Interfejs wsadowego wprowadzania danych dostawców           .
RFBIKR10            Transfer danych podst. dostawcy ze źródłowej jedn. gosp.: Wysłanie  .
RFBIKR15            Eksportuje dane banku dostawcy z IBAN bez numeru konta bankowego   .
RFBIKR20            Transfer danych podst. dostawcy ze źródłowej jedn. gosp.: Odbiór   .
RFBIKRG0            Raport z wsadowego wprowadzania danych dostawców           .
RFBIKRK0            Interfejs wsadowego wprowadzania danych dostawców           .
RFBIKRT0            Dane testowe dla RFBIKR00                       .
RFBILA00            Sprawozdanie finansowe                        .
RFBILA10            Sprawozd. finans. dla ks. spec.                    .
RFBIPPG0            Raport generowania: Pakiet wsadowy dla wstępn. wprow. dokumentów   .
RFBIPPG1            Raport generowania:Przywracanie pól bloku dekretacji (jeśli konieczne).
RFBIPPG3            Raport generowania: Przywracanie pól jeżeli jest to konieczne (BSEG) .
RFBISA00            Interfejs dla danych podstawowych kont KG               .
RFBISA01            Interfejs dla danych podstawowych kont KG               .
RFBISA10            Transfer danych podstawowych kont KG: Wysyłanie            .
RFBISA20            Kopiowanie danych podst. konta KG w docelowej jedn. gosp.: Odbiór   .
RFBISA30            Tworzenie danych podst. kont KG z refer. - tworzenie pakietu wsadowego.
RFBISA40            Kopiowanie jednostki gospodarczej: Konta KG              .
RFBISA50            Wyciąg danych podstawowych konta KG w pliku              .
RFBISA51            Wyciąg danych podstawowych konta KG w pliku              .
RFBISAG1            Program generowania dla RFBISA11                   .
RFBITB01            Księgowanie niedokonanych operacji płatności             .
RFBITB01_NACC         Księgowanie niedokonanych operacji płatności             .
RFBKABL0            Wyświetlanie zmian banków                       .
RFBKABSA            Archiwizacja wyciągu z konta: Program archiwizacji          .
RFBKABSD            Archiwizacja wyciągu z konta: Program usuwania            .
RFBKABSR            Archiwizacja wyciągu z konta: Program ponownego odczytu        .
RFBKABSS            Archiwizacja wyciągu z konta: Program odczytu             .
RFBKACCB            Konta zablokowane przez przetwarzanie na koniec dnia         .
RFBKACCBSINGLE         Konta zablokowane przez poj. rozliczenie               .
RFBKACCINPROC         Lista kont przetwarzanych na koniec dnia               .
RFBKACCL            Raport: Zamknięcie konta                       .
RFBKACFA            Archiwizacja przeniesienia salda: Program archiwizacji        .
RFBKACFD            Archiwizacja przeniesienia salda: Program usuwania          .
RFBKACFR            Archwizacja przeniesienia salda: Program pon. wczytania        .
RFBKACFS            Archiwizacja przeniesienia salda: Program analizy           .
RFBKAGLA            Dane KG BRB: Program archiwizacji                   .
RFBKAGLD            Dane KG BRB: Program usuwania                     .
RFBKAGLR            Dane KG BRB: Program ponownego odczytu                .
RFBKAICA            BRB, archiwizacja szcz. danych rozliczenia konta: Program archiwizacji.
RFBKAICD            BRB, archiw. szczeg. danych rozlicz. konta: Program usuwania     .
RFBKAICR            BRB, archiwizacja szcz. danych rozlicz. konta: Program pon. wczytania .
RFBKAICS            BRB, archiw. szczeg. danych rozlicz. konta: Program odczytu      .
RFBKAITA            Archiwizacja pozycji płatności: Program archiwizacji         .
RFBKAITAN           Archiwizacja pozycji płatności: Program zapisu            .
RFBKAITD            Archiwizacja pozycji płatności: Program usuwania           .
RFBKAITR            Archiwizacja pozycji płatności: Program ponownego odczytu       .
RFBKAITS            Archiwizacja pozycji płatności: Program analizy            .
RFBKAORA            BRB, archiwizacja zlecenia płatniczego: Program archiwizacji     .
RFBKAORD            BRB, archiwizacja zlecenia płatniczego: Program usuwania       .
RFBKAORR            BRB, archiwizacja zlecenia płatniczego: Program ponownego odczytu   .
RFBKAORS            BRB, archiwizacja zleceń płatn.: Program odczytu           .
RFBKAPCA            BRB, archiwizacja danych rozlicz. konta: Program archiwiz.      .
RFBKAPCD            BRB, archiwizacja danych rozliczenia konta: Program usuwania     .
RFBKAPCR            BRB, archiw. danych rozliczenia konta: Program pon. odczytu      .
RFBKAPCS            BRB, archiwizacja danych rozliczenia konta: Program odczytu      .
RFBKAPPLLOGDEL         Raport usuwania protokołów aplikacji wykorzystywanych w ramach BRB  .
RFBKASOA            BRB, archiwizacja zlecenia stałego: Program archiwizacji       .
RFBKASOD            BRB, archiwizacja zlecenia stałego: Program usuwania         .
RFBKASOR            BRB, archiwizacja zlecenia stałego: Program ponownego odczytu     .
RFBKASOS            BRB, archiwizacja zlecenia stałego: Program odczytu          .
RFBKATOA            Archiwizacja obrotów dot.daty waluty: Program archiwizacji      .
RFBKATOAN           Zarchiwizowane obroty dot. daty wal.: Prog.arch. z udoskonal.wydajn. .
RFBKATOD            Archiwizacja obrotów dot. daty waluty: Program usuwania        .
RFBKATOR            Archiwizacja obrotów dot. daty waluty: Program ponownego odczytu   .
RFBKATOS            Archiwizacja obrotów dot. daty waluty: Program odczytu        .
RFBKBAL1            Zestawienie sald                           .
RFBKBAL1_VAL          Zestawienie sald wg terminu (data waluty lub księgowania)       .
RFBKBALNOT           Tworzenie zawiadomień o saldzie - przebieg zbiorczy         .
RFBKBALNOTFILL         BRB: Wypełnianei okresowych danych dla ustalania salda        .
RFBKBALNOT_REST        Uruchomienie zawiadomień o saldach - Ponowne ustawienie        .
RFBKBALNOT_SINGLE       Tworzenie pojedynczego zawiadomienia o saldzie (na żądanie)      .
RFBKBANKSTATDUPL        Uruchomienie tworzenia duplikatu z wyciągów z konta          .
RFBKBDCOND           RFBKBDCOND - Wst. oddział. zmiany warunków standardowych       .
RFBKBENCH00          Benchmark BRB: Obrót płatniczy                    .
RFBKBENCH01          Benchmark BRB: Rozliczenie konta                   .
RFBKBENCH03          Benchmark BRB: Wyciąg z konta                     .
RFBKBENCH10          Benchmark BRB: Obrót płatniczy przez użytkownika onine        .
RFBKBENCHGE2          Benchmark BRB: Generowanie danych podstawowych            .
RFBKBENCHGE3          BRB Benchmark: Księgowania dla rozliczenia konta           .
RFBKBENCHGE4          BRB Benchmark: Księgowania dla rozliczenia konta           .
RFBKBENCHMON00         Benchmark BKK: Monitor benchmark dla obrotu płatniczego        .
RFBKBENCHMON01         Benchmark BRB: Monitor zaksięgowanych danych             .
RFBKBENCHUTI01         Benchamrk BRB: Narzędzie - przyg. ponow. uruch. przetw. na koniec dnia.
RFBKBENCHUTI02         Benchmark BRB: Narzędzie - cofanie rozliczenia konta         .
RFBKBENCHUTI03         Benchmark BRB: Narzędzie - przygotowanie BKKM2 do ponownego uruchom. .
RFBKBENCHUTI05         Program testowy BRB: Narzędzie - usuw. danych progr. testowego    .
RFBKBKK45_CORR_FILL      Migracja do zarządzania odbiorcami korespondencji           .
RFBKBSRE            Uruchomienie wyciągów z konta - Ponowne ustawienie          .
RFBKBSSG            Utworzenie pojedynczego wyciągu z konta (na żądanie)         .
RFBKBSSG_DUPL         Tworzenie duplikatu wyciągu z konta (Przebieg pojedynczy)       .
RFBKBSST            Uruchomienie wyciągu z konta                     .
RFBKBTEINFO          Business Transaction Events: Interfejsy Publish&Subscribe       .
RFBKCCINF01          Przegląd kont do konwersji waluty                   .
RFBKCHACCUR          Raport dotyczący konwersji waluty konta                .
RFBKCHAINOVR          Przegląd statusu dla raportów w ramach przetwarz. na koniec dnia   .
RFBKCHAINSTART         Uruchomienie kolejn. raportów w przetwarzaniu na koniec dnia     .
RFBKCHQ1            Blokada czeku                             .
RFBKCLEB            Przetw. na koniec dnia w tle: Przes. daty księg. rozl. do przodu   .
RFBKCLOSUREUNDO        Raport: Cofanie zamknięcia konta, przebieg pojedynczy         .
RFBKCOMP_BKK9B_BKKIT      Porównanie BKK9B - BKKIT                       .
RFBKCON3            Lista skali odsetek                          .
RFBKCON4            BRB: Ponowny zapis tabeli obrotów dla konta              .
RFBKCON5            BRB: Ponowny zapis tabeli obrotów dla obszaru bankowego        .
RFBKCON6            Wewnętrzne konta refer. (dla zamknięcia)               .
RFBKCON6X           Zewnętrzne konta refer. (dla zamknięcia)               .
RFBKCONA            Ekran początk. rozlicz. międzyokr. dla KG               .
RFBKCONACBALBEFOREPRODDATE   Korekta: Błędne rozliczenie konta przed przejściem do pracy produktyw..
RFBKCONB            BRB: Ekran pocz. pon. uruchamiania rozlicz. konta (odsetki i opłaty) .
RFBKCONC            Ekran początk. zbiorczego rozl. konta (kalkulacja odsetek i opłat)  .
RFBKCONCOMP01         Rozliczenie: BKK92 / porównanie księgowań starego systemu       .
RFBKCONCOMP02         Limit: BKKE1, ustawianie daty 'Ważne od'               .
RFBKCOND            Ekran początkowy poj. rozliczenia konta (kalkulacja odsetek i opłat) .
RFBKCONH            BRB: Wstaw. danych dla rozliczenia przes.w przód (okresowo)      .
RFBKCONHLST          Lista danych dla rozlicz.przes.w przód                .
RFBKCONI            Ekran początkowy dla zbiorczego rozliczenia kont przes.w przód    .
RFBKCONJ            Ekran początkowy dla wyprowadzania rozliczonych kont         .
RFBKCONL            Ekran początkowy pon. uruchamiania rozliczenia poj. konta       .
RFBKCONM            Ekran początkowy pon. uruchamiania rozl. międzyokr. ods. dla KG    .
RFBKCONN            BRB: Ekran początkowy dla rozliczenia poj. konta przes. w przód    .
RFBKCONO            Ekran początkowy: Kontrola przejęcia danych zew. dla rozlicz. konta  .
RFBKCONP            Test przejęcia danych zew. dla rozliczenia konta           .
RFBKCON_ACBAL_BEFORE_PRODDATE Korekta: Błędne rozliczenie konta przed przejściem do pracy produktyw..
RFBKCOOR            Wyświetlanie rekordów sumarycznych z obrotu płatn.          .
RFBKCORR_BALANCE_PERIOD    Program RFBKCORR_BALANCE_PERIOD                    .
RFBKCORR_BKK51         Raport korekty salda pł.ost.                     .
RFBKCORR_BKKVRS        Raport korekty salda kol.dysp.                    .
RFBKCORR_GL_CUSTOM_CHECK    Kontrola konfiguracji KG                       .
RFBKCORR_GL_GEN_DELETE_TABLES Korekty: Usuw. tabel Księgi Głównej dla obszaru bankowego zabezpiecz. .
RFBKCORR_GL_GEN_RELOAD_TABLES Korekty: Ponowny odczyt zapamiętanych danych             .
RFBKCORR_GL_GEN_SAVE_TABLES  Korekty: Zapamiętanie tabel Księgi Głównej w innym obszarze bankowym .
RFBKCORR_LIM_401_PREP_NEW_REL Uzupełnienie definicji limitu przed zmianą wersji           .
RFBKCORR_LIM_COMPLETE_LIMITS  Uzupełnienie definicji limitu                     .
RFBKCORR_PI_DIRDEB       Opracowanie beneficjenta w poz. płatności dla zlecenia wyksięgowania .
RFBKCPBL            Ustawianie daty produktywnego uruchomienia i przenoszenia sald    .
RFBKCURCHDAT          Opracowanie daty konwersji waluty (BRB)                .
RFBKCUST            Przejęcie ustawień konfiguracji                    .
RFBKDEL1            Usuwanie danych podstawowych konta                  .
RFBKDEL1_EXT          Usuwanie danych podstawowych konta poprzez zewn. numer konta     .
RFBKDEL1_INT          Usuwanie danych podstawowych konta poprzez wewn. numer konta     .
RFBKDEL3            Usuwanie danych aktualizacji KG                    .
RFBKDEL5            Usuwane są dane hierarchii                      .
RFBKDIRDEBCHCURR        Program konwersji waluty zleceń wyksięgowania             .
RFBKDISPJOB          Przebieg w ramach zadań w tle                     .
RFBKENQ1            BRB: Przeksięgowanie pozycji płatności z BKKITENQ do BKKIT      .
RFBKEOFDAYPROC_WAIT      Oczekiwanie na koniec poprzedniego zadania              .
RFBKFILL_BKK45_HISTORY     Raport do wypełniania tabeli BKK45_HISTORY z dokumentów zmian     .
RFBKFIXBKKCORR         Ogól.: Uzupełnianie / usuwanie tab. BKKCORR*             .
RFBKFOCHCUR          Konwersja waluty na Euro dla zleceń terminowych            .
RFBKFOLLOWUP          Ponow. przedł. dla kont                        .
RFBKFUT            BRB: Wyświetlanie zaplanowanych pozycji płatności           .
RFBKGL01            Transfer bieżących kont bankowych - FI - Księga Główna        .
RFBKGL11            Uzgodnienie: Przegląd kluczy uzgodnienia BCA             .
RFBKGL12            Uzgodnienie: Sumy księgowania dla klucza uzgodnienia BCA       .
RFBKGLBKKC30          KG: Dane przygotowania bilansu - wyświetlanie szczegółów       .
RFBKGLBSPREP          Przygotowanie bilansu bieżącego rachunku bankowego - Księga Główna FI .
RFBKGLC1            Uzgodnienie: Porównanie - suma księgowania BCA z sumą księgow. FI   .
RFBKGLC2            Uzgodnienie: Porów. pozycji płatności BCA z sumami księgow. BCA dla FI.
RFBKGLC4            Przestarzałe! Proszę zamiast tego zastosować transakcję F97E!     .
RFBKGLC6            Uzgodnienie: Lista linii dokumentu FI według klucza uzgodn. BCA    .
RFBKGLCM            Kompensata: Przegląd kont BCA do kompensaty              .
RFBKGLCOMP01          Korekta: Porównanie BKKC10 / obroty                  .
RFBKGLDI_FIKEY         Zarządzanie informacjami KG podczas transferu danych (FIKEYs)     .
RFBKGLFIX01          Korekta: Dane bilansu w przypadku niespójnej daty księgowania     .
RFBKGLFIX02          Korekta: Zmiana statusu transferu klucza uzgodnienia         .
RFBKGLFIX03          Korekta: BKKC01 / BKKC01C porównanie liczników (CNT_UPD / CNT_COM)  .
RFBKGLIA            Rozliczenie międzyokresowe odsetek: Przegląd tworzonych rozl.międz.od..
RFBKGLIA_DETAIL        Rozl. międzyokr.: Wykaz poz. dla utworz. rozl. międz.         .
RFBKGLPP            Przetwarz. dodatkowe: Salda kont BCA i FI dla pozycji w przetw. dod. .
RFBKGLRV            Gener. księgowań przeciwst. dla dokum. FI podczas transf. star. danych.
RFBKGL_AT           Protokół: Związek między pozycjami płatności oraz dokumentami FI   .
RFBKGL_CHECK_CUSTOMIZ     Kontrola ustawień konfiguracji dla transferu do KG          .
RFBKGL_GLDATA         Replikacja danych Księgi Gł. dla oddzielonych FI i kontroli      .
RFBKGL_REC_BALANCE       Wykaz sald konta Księgi Głównej w odniesieniu do sald kont BRB    .
RFBKGL_REC_START        Wykaz księgowań BRB dla poz. dokumentu FI - ekran początkowy     .
RFBKGL_VA_CALC_POST      Księgowanie korekty wartości                     .
RFBKGL_VA_DI          Korekta wartości pojedynczej - Transfer starych danych        .
RFBKGL_VA_MAINTAIN       Przetwarzanie listy propozycji - korekta wartości           .
RFBKHISTORY_INDIV       Wyświetlanie dokumentów zmian dla warunków indywidualnych       .
RFBKHISTORY_STAND       Wyświetlanie dokumentów zmian dla warunków standardowych       .
RFBKHISTORY_ZUORD       Wyświetlanie dokumentów zmian dla przypisań warunków         .
RFBKINDCOND          Raport: Edycja warunków indywidualnych                .
RFBKINITARCH          Inicjalizacja zarządzania zarchiwizowanych okresów          .
RFBKINTEREST_INDIV       Warunek indywidualny                         .
RFBKIZI1            BRB: Raport sterow. dla poz.i płatn. (dod. przetw.+zatwierdz.)    .
RFBKIZI2            BRB: Rap. ster. dla poz. płatn. (licz., storn., ks. zwr., przetw. og.).
RFBKIZI3            BRB: Raport sterowania dla pozycji płatności CpD           .
RFBKIZO1            BRB: Raport ster.dla procesów prowadzenia konta -" Zlecenie płatności .
RFBKKC20            Koncentracja środków pieniężnych: Przebieg zbiorczy          .
RFBKKCFILL           Raport do wypełnienia typów transferu i pozycji zaokrągl.konc.śr.pien..
RFBKLIRE            Raport: Lista limitów do zatwierdzenia                .
RFBKLIRL            Opracowanie limitu                          .
RFBKLOC1            BLOKADYKONTA                             .
RFBKMAINJOB          Program RFBKMAINJOB                          .
RFBKMAINOFFICCHANG       Zmiana partnera handlowego                      .
RFBKOVR1            Lista przekroczeń                           .
RFBKOVR_CNTRL         Tolerowane przekroczenia                       .
RFBKOVR_CNTRL_LIST       Konta z tolerowanym przekroczeniem                  .
RFBKPARUNOVR          Przegląd aktualnych przebiegów przetwarzania na koniec dnia      .
RFBKPAYD            Lista regulacji płatności do zapisu do Excela             .
RFBKPAYMEX_DE_DTA       Raport dla tworz. komp. nośn. danych                 .
RFBKPAYMEX_HEADER       Przegląd wygener. plików komp. nośn. danych (wypł. obrót płatn.)   .
RFBKPAYMINREV_DE_DTA      Przebieg stornow. komp. nośn. danych w formacie DTAUS         .
RFBKPAYMIN_DE_DTA       Importujący raport komp. nośn. danych w formacie DTAUS        .
RFBKPAYMIN_HEADER       Przegląd plików komp. nośn. danych (wpływ. obrót płatn.)       .
RFBKPDT2            BRB: Ustawianie daty księgowania w trybie wsadowym/online       .
RFBKPDT4            BRB: Ustawianie daty księgowania w trybie wsadowym/online dla testu  .
RFBKPI02            Usuwanie poz. plan.                          .
RFBKPICHCUR          Konwersja waluty na Euro dla pozycji planowania            .
RFBKPO02            ObBank: Usuwanie zlecenia forward                   .
RFBKPOEX            Przekazanie pozycji odbiorcy ze zleceń płatności do poprzedniego syst..
RFBKPRE1            Przeksięgowanie zaplanowanych pozycji płatn. (LIMIT)         .
RFBKPRODUCTDELETE       Usuwanie produktów z tabel konfiguracji                .
RFBKREBOOK           Raport korekty dla dodatk. ustawiania znacznika przeksięgowania    .
RFBKRELCHCUR          Opracowanie zmiany waluty                       .
RFBKSOCHCUR          BCA, zlecenia stałe konwersji na euro                 .
RFBKSOCR            Księgowanie zleceń stałych                      .
RFBKSOCRPAR          Księgowanie zleceń stałych                      .
RFBKSTANDORDWDAY        Zlecenie stałe: Ustawianie dnia rob. wykonania (wszystkie zlec. stałe).
RFBKTDEPOSITCOLLECTION     Pobranie sumy umowy i kwoty zwiększenia na kontach dep. term.     .
RFBKTMP1            BRB: Przeksięgowanie zaplanowanych pozycji płatności do BKKIT     .
RFBKTMP1_PO          ObBank: Księgowanie zlecen forward                  .
RFBKTTERMCONTROL        Okres st.ods. kont depozytów term.                  .
RFBKTTERMPOSTPROCESSING    Dalsze przetw. dep. term.                       .
RFBKTTERMPRENOTICE       Zawiadomienie o term. zapad. kont depozytów term.           .
RFBKTTERMRESTART        Pon. ustawianie dep. term.                      .
RFBKTTTERMMATURE        Zapadalność kont depozytów term.                   .
RFBKUPTJOB           Ustawanie równoległe zadania UPT                   .
RFBKUPTSYNC          Raport synchronizacji UPT                       .
RFBKVZ00            Katalog banków                            .
RFBKXPR_BDC          XPRA Konwersja BKK92 - Aktualizacja kwot opłat, jeśli NRADD"0    .
RFBK_ACCNT_CLOSE_RELEASE    Rozw. umowy dot. konta: Zatwierdz.                  .
RFBK_BDT_CUST_CHECK_CLIENT   Porównanie najważniejszych tabel BDT mandantów            .
RFBK_BUPA_SHOW_ALL       Partner handlowy: Wyświetlanie wszystkich ról             .
RFBK_CHECK_INT_METHOD     Program RFBK_CHECK_INT_METHOD                     .
RFBK_CORRECT_BALANCE_PERIOD  Raport RFBK_CORRECT_BALANCE_PERIOD                  .
RFBK_NOTICE_RELEASE      Wypowiedzenie: Zatwierdzanie                     .
RFBK_PAR_NUMRG_GENERATE    Generowanie przedz. zakres. numerów dla przetw. równol. poz. płatności.
RFBK_PAR_REALLOCATE_INTERV   Ponowne tworzenie tabeli przedz. w celu przetwarz. równol. księg. poz..
RFBK_PRODUCT_CHANGE      Zmiana produktu wszystkich kont obszaru bankowego           .
RFBK_SO_RELEASE        Przetwarzanie zlecenia stałego                    .
RFBLBC00            Drogi bankowe dla banków własnych                   .
RFBLBC01            Drogi bankowe dla przeniesienia kont bankowych            .
RFBLBC02            Drogi bankowe dostawców/odbiorców                   .
RFBNUM00            Luki w przydziale numeru dokumentu                  .
RFBNUM00N           Luki w przydziale numeru dokumentu                  .
RFBNUM10            Podwójnie nadane numery faktur                    .
RFBPDKCD            Wyświetlanie dokumentu zmiany dla dokumenty wprowadzania budżetu   .
RFBPET00            Wyciąg pozycji dokumentu                       .
RFBPET00_NACC         Wyciąg pozycji dokumentu                       .
RFBREAKDOWNGTS         Uzupełniające wykonanie kontroli w SAP GTS dla FI           .
RFBUEB00            Lista dokumentów                           .
RFBUEB01            Lista dokumentów                           .
RFBUST00_P           Podatek niezależny od jednostki gospodarczej (Japonia i Dania)    .
RFBUST10            Przeksięgowanie grupowe                        .
RFBUST10_P           Podatek niezależny od jednostki gospodarczej             .
RFBUSU00            Suma księgowania                           .
RFBVALL_0           Kopiowanie danych banku specyf. dla kraju               .
RFBVBIC_0           Transfer katalogu banków z pliku BIC                 .
RFBVCA_0            Transfer danych bankowych (Kanada)                  .
RFBVCH_0            Transfer szwajcarskich danych bankowych (dyskietka)          .
RFBVGB_0            Transfer danych bankowych (Wielka Brytania)              .
RFBVOR00            Lista operacji niezależnych od jednostki gospodarczej         .
RFBVZA_0            Kopiowanie danych bankowych (Afryka Płd.)               .
RFBYPASS            Różnica między dokument., które zostały zaksięgowane z oraz bez bypass.
RFBYPASS_ON_OFF        Aktywacja i dezaktywacja Bypass pod. w interfejsie FI         .
RFCASH00            Raport kasowy                             .
RFCASH10            Raport kasowy: Usunięte dokumenty                   .
RFCASH20            Dziennik raportów kasowych                      .
RFCATX00            Księgowanie PST do okresu przed zapisem (Kanada)           .
RFCCDLOG            Karty płatnicze: Usuwanie starych informacji protokołu        .
RFCCRSTT            Karty płatnicze: Powtórzenie rozliczenia               .
RFCCSIMU            Symulacja odpowiedzi na przebieg rozliczenia dla kart płatniczych   .
RFCCSSTT            Karty płatnicze: Przeprowadzenie rozliczenia             .
RFCCSSTT_NACC         Karty płatnicze: Przeprowadzenie rozliczenia             .
RFCDAT00            Tylko dla danych test.: Zmiana roku - dane test.           .
RFCHAINRVS           Storno zleceń płat. IHC                        .
RFCHIL00            Przedziały numerów czeków                       .
RFCHIL10            Lista przedziałów numerów czeku możliwa do konfigur.         .
RFCHKA00            Archiwizacja danych czeków                      .
RFCHKA10            Usuwanie danych czeków w archiwum                   .
RFCHKA20            Odtwarzanie danych czeków z archiwum                 .
RFCHKD00            Usuwanie informacji czekowych o przebiegu płatności          .
RFCHKD10            Usuwanie informacji o czekach unieważnionych             .
RFCHKD20            Usuwanie informacji o czekach wystawionych ręcznie          .
RFCHKD30            Ponowne ustaw. danych informacji o czeku               .
RFCHKE00            Tworzenie wyciągu z czeków                      .
RFCHKL00            Lista czeków dla jedn. gosp. &0..                   .
RFCHKN00            Wykaz czeków                             .
RFCHKN10            Wykaz czeków                             .
RFCHKR00            Wydłużenie numerów czeków dla konta &0.. &1... &2...         .
RFCHKR10            Zaniechanie transakcji 'ponowny wydruk'                .
RFCHKR10_NACC         Zaniechanie transakcji 'ponowny wydruk'                .
RFCHKU00            Tworzenie referencji dokumentu płatności dla czeku          .
RFCJ10             RFCJ10                                .
RFCLLIB00           Raport kasowy - Libro de Caja                     .
RFCLLIB01           Dziennik - Libro Diario                        .
RFCLLIB02           Księga główna - Libro Mayor                      .
RFCLLIB03           Księga sprzedaży - Libro de Ventas                  .
RFCLLIB04           Księga zaopatrz. - Libro de Compras                  .
RFCMCRCV            Zarządzanie kredytem: Tworzenie wektora kredytu            .
RFCMDECV            Usuwanie wektora kredytu                       .
RFCODOCUMENT          Wyświetlanie dokumentów kosztów wady                 .
RFCONVTP            Rezerwacja środków: Konwersja konfiguracji rodzajów wzorca i ster.pol..
RFCOPY00            Kopiowanie tabeli konfiguracji RWP                  .
RFCOREPORT_EXCESS       Raport 'Dod. wydatek' w Przetwarzania kosztów wady          .
RFCOREPORT_NOTIF        Raport zawiadomienia QM w Przetwarzaniu kosztów wady         .
RFCOREPORT_RESPCC       Raport 'Odpowiedzialne MPK' w Przetwarzaniu kosztów wady       .
RFCOREPORT_REW         Raport 'Poprawka' w Przetwarzaniu kosztów wady'            .
RFCOREPORT_REWCOST       Raport 'Koszty poprawki' w Przetwarzaniu kosztów wady'        .
RFCOREPORT_SCRAP        Raport 'Koszty braków' w Przetwarzaniu kosztów wady'         .
RFCORR14            Ponow. ustawianie przebiegu monit. poprzez MHNK / MHND        .
RFCORR26            Test spójności kodu podatku (A003/KONH/KONP)             .
RFCORR40            Porównanie programu RFCORR40                     .
RFCORR53            FI: Usuwanie słów kluczowych dla zarchiwiz./usun. kont księg głównej .
RFCORR57            Oznaczenie dokumentów wstępnych jako niewłaściwych do zatwierdz. (WF) .
RFCORR58            Cofnięcie zatwierdz. dla płatn. (blokada płatn. i zatw. WF dla płatn.).
RFCORR78            Korekta PSWBT i PSWSL przez księgowania SGA              .
RFCORR90            Korekta tabeli GLT0 dla kont rozliczeń skonta             .
RFCORR99            Program analizy podatku                        .
RFCORRA7            Porównanie T001_ARCH z T001                      .
RFCORRFA            Korygowanie obszarów funkcyjnych w dokumencie FI           .
RFCOSELECTION         Wzorzec kopiowania wyboru dokumentu                  .
RFCOVALUATION         Wycena dla dokumentów kosztów wady                  .
RFCRDB10            Wprow. wsadowe: Dane podst. kart płatn.                .
RFCRDFDF            Plik karty płatniczej: Ustawianie wskaźnika archiwiz. (archiwizacja) .
RFCRDFDL            Plik kart płatniczych: Program usuwania (archiwizacja)        .
RFCRDFRL            Plik karty płatniczej: Pon. wczytanie zarchiwiz. danych        .
RFCRDFWR            Plik karty płatniczej: Zapis archiwum                 .
RFCRDL00            Rek. danych podst. karty: Opr. listy                 .
RFCRDL10            Dokumenty kart: Opracowanie listy                   .
RFCRDL20            Karty płatnicze: Analiza pliku logu                  .
RFCRDMDF            Rek. danych podst.: Ustawianie wskaźnika archiwizacji (archiwiz.)   .
RFCRDMDL            Rek. dan. podst. karty: Progr. usuw. (archiwiz.)           .
RFCRDMRL            Rek. dan. podst. kar.: Pon. wczytanie zarchiwiz. danych        .
RFCRDMWR            Rek. danych podst. karty: Zapis archiwum               .
RFCTST01            Program testowy RFC                          .
RFCTST02            Program testowy RFC                          .
RFCTST03            Statystyka RFC                            .
RFCZZNP0            Obowiązek zeznania dla płatności osób fizycznych - Czechy       .
RFC_AUTH_TRACE_TEST      Program RFC_AUTH_TRACE_TEST                      .
RFC_R_SCMABOX_TCODE_RFC    Menedżer harm.: Wywołanie kodu transakcji w systemie satelitarnym   .
RFC_SCMA_ACTIVATE       Menedżer harm.: Aktywacja niezależna od mandanta           .
RFDABL00            Wyświetlenie zmian - Odbiorcy                     .
RFDABL00_NACC         Wyświetlenie zmian - Odbiorcy                     .
RFDANZ00            Lista nierozlicz. zaliczek wg terminu - Odbiorcy           .
RFDAPO00            Lista rozliczonych pozycji odbiorcy                  .
RFDAPO00_NACC         Lista rozliczonych pozycji odbiorcy                  .
RFDAUB00            Dokumenty księgowania okresowego                   .
RFDAUB00_NACC         Dokumenty księgowania okresowego                   .
RFDBLIW0            Belgia BNB: Pozycje nierozliczone z odbiorcami zagranicznymi     .
RFDCON00            Krytyczne zmiany odbiorcy wyświetl./potwierdz.            .
RFDELPLN            Usuwanie danych planowania FI                     .
RFDEPL00            Lista pozycji odbiorców                        .
RFDEPL00_NACC         Lista pozycji odbiorców                        .
RFDFILZE            Zarządzanie kredytem: Program uzgodnień Filia/Centrala        .
RFDIFF00            Sprawdz. różnic pomiędzy RDIFF i BDIFF dla operacji rozliczenia    .
RFDIOBK0            Bezpośrednie wprowadzanie obiektów i relacji obiektów         .
RFDKAG00            Porównanie danych podstawowych odbiorców               .
RFDKLI10            Odbiorcy bez danych kredytowych                    .
RFDKLI20            SD, FI: Ponowne tworzenie danych kredytowych po zmianach organizac.  .
RFDKLI20_NACC         SD, FI: Ponowne tworzenie danych kredytowych po zmianach organizac.  .
RFDKLI30            Przegląd limitu kredytu                        .
RFDKLI40            Przegląd kredytów                           .
RFDKLI40_NACC         Przegląd kredytów                           .
RFDKLI41            Arkusz podstawowy kredytów                      .
RFDKLI41_NACC         Arkusz podstawowy kredytów                      .
RFDKLI42            Zarządzanie kredytem: Lista wczesnego ostrzegania           .
RFDKLI43            Zarządzanie krdytem: Lista danych podstawowych            .
RFDKLI50            Zmiany grupowe - dane limitu kredytu                 .
RFDKLIAB            Wyświetlanie zmian zarządzania kredytami               .
RFDKLIAB_NACC         Wyświetlanie zmian zarządzania kredytami               .
RFDKVZ00            Lista odbiorców                            .
RFDKVZ00_NACC         Wykaz odbiorców (niedostępny)                     .
RFDLCI00            Raport podatkowy dla Chile                      .
RFDLCI02            Libro de estampillas (Chile)                     .
RFDLKBLA            Usuwanie wszystkich rezerwacji środków FI-FM dla mandanta       .
RFDLKBLE            Usuwanie rekordów projektowania w KBLE i KBLEW            .
RFDLKBLX            Wybiórcze usuwanie rezerwacji środków FI-FM              .
RFDM1000            Porównanie przypadków spornych między Zarządzaniem sprawami spor. a FI.
RFDM1010            Wyświetlanie lokalnych danych przypadku spornego (wgląd tech.)    .
RFDM2000            Aut. wyksięgowanie przypadków do wyjaśnienia             .
RFDM2010            Ponowne ustawianie aut. wyksięgowania przypadków spornych       .
RFDM3000            Aut. tworzenie przypadków spornych                  .
RFDOFW00            Pozycje nierozliczone - prognoza terminów płatności odbiorców     .
RFDOPO00            Lista pozycji nierozliczonych odbiorców                .
RFDOPO00_NACC         Lista pozycji nierozliczonych odbiorców                .
RFDOPO10            Lista pozycji nierozliczonych odbiorców                .
RFDOPO10_NACC         Lista pozycji nierozliczonych odbiorców                .
RFDOPR00            Ocena odbiorców z grupowaniem pozycji nierozliczonych         .
RFDOPR00_NACC         Ocena odbiorców z grupowaniem pozycji nierozliczonych         .
RFDOPR10            Analiza NP odbiorców wg sald pozycji przeterminowanych        .
RFDOPR10_NACC         Analiza NP odbiorców wg sald pozycji przeterminowanych        .
RFDOPR20            Przebieg płatności odbiorców                     .
RFDQST70            Belgijski raport dot. podatku źródłowego (należności)         .
RFDRRANZ            System informacyjny odbiorców                     .
RFDRRE01            Analiza terminów płatności - tworzenie zestawień (pula podprogramów) .
RFDRRE01_NACC         Analiza terminów płatności - tworzenie zestawień (pula podprogramów) .
RFDRRE02            Historia płatności - wykonanie zestawień (pula podprogramów)     .
RFDRRE02_NACC         Historia płatności - wykonanie zestawień (pula podprogramów)     .
RFDRRE03            Ryzyko kursowe - wykonanie zestawień (pula podprogramów)       .
RFDRRE03_NACC         Ryzyko kursowe - wykonanie zestawień (pula podprogramów)       .
RFDRRE04            Pozycje zaległe - tworzenie zestawień (pula podprogramów)       .
RFDRRE04_NACC         Pozycje zaległe - tworzenie zestawień (pula podprogramów)       .
RFDRRE05            Analiza terminów płatności - tworzenie zestawień (pula podprogramów) .
RFDRRE05_NACC         Analiza terminów płatności - tworzenie zestawień (pula podprogramów) .
RFDRRE06            Dni uzgodnione/zrealiz.- tworzenie zestawień (pula podprogramów)   .
RFDRRE06_NACC         Dni uzgodnione/zrealizowane - tworzenie zestawień (pula podprogramów) .
RFDRRGEN            Tworzenie zestawień dotyczących systemu informacyjnego odbiorców   .
RFDRRGEN_NACC         Tworzenie zestawień dotyczących systemu informacyjnego odbiorców   .
RFDRRSEL            Tworzenie zestawień dotyczących systemu informacyjnego odbiorców   .
RFDRRSEL_NACC         Tworzenie zestawień dotyczących systemu informacyjnego odbiorców   .
RFDSLD00            Salda odbiorców (w walucie krajowej)                 .
RFDSLD00_NACC         Salda odbiorców (w walucie krajowej)                 .
RFDUML00            Obroty odbiorców                           .
RFDUML00_NACC         Obroty odbiorców                           .
RFDUNSEL            Wybór klientów                            .
RFDUZI00            Naliczanie odsetek za zwłokę                     .
RFDWZFF0            Interfejs plików DWZ: Odczyt kursów zamknięcia roku          .
RFDZIS00            Skala odsetkowa - odbiorcy                      .
RFDZIS00_PDF          Poziomy odsetek dla kont odbiorców                  .
RFEBBE00            Zamiana formatu wyciągu z konta banku belgijskiego na format Multicash.
RFEBBE00_NACC         Zamiana formatu wyciągu z konta banku belgijskiego na format Multicash.
RFEBBECODA00          Konwersja wyc.z konta w formacie CODA-2.1 do formatu MultiCash/Belgia .
RFEBBU00            Aktualizacja księgowania - wyciąg z konta/okaziciel czeku       .
RFEBBU00_NACC         Aktualizacja księgowania - wyciąg z konta/okaziciel czeku       .
RFEBBU01            Wywołanie księgowania danych z bufora                 .
RFEBBU01_NACC         Wywołanie księgowania danych z bufora                 .
RFEBCH00            Konwersja wyciągu z konta na format MultiCash (Szwajcaria)      .
RFEBCK00            Zwrot czeków                             .
RFEBCK00_NACC         Zwrot czeków                             .
RFEBCK10            Zwrot czeków                             .
RFEBCKT0            Zrealizowane czeki (USA)                       .
RFEBDK00            Zamiana formatu wyciągu bankowego na format Multicash (Dania)     .
RFEBES00            Proszę nie używać tego programu! Proszę użyć RFEBKA00!        .
RFEBESCSB00          Wyciąg bankowy - Hiszpania - konwersja do formatu MultiCash      .
RFEBEST0            Generowanie danych testowych dla MultiCash              .
RFEBEXTTRN_LOAD        Program FEBEXTTRN_LOAD                        .
RFEBFD00            Import elektronicznego wyciągu z konta                .
RFEBFD00_NACC         Import elektronicznego wyciągu z konta                .
RFEBFI00            Wyciąg bankowy - Finlandia - Konwersja na Multicash          .
RFEBFI00_NACC         Wyciąg bankowy - Finlandia - Konwersja na Multicash          .
RFEBFILUM00          Wyciąg bankowy - Finlandia - konwersja na format MultiCash      .
RFEBFR00            Proszę nie używać tego programu! Proszę użyć RFEBKA00!        .
RFEBFRT0            Generowanie danych testowych dla MultiCash              .
RFEBGB00            Import wyciągu z konta: Wielka Brytania                .
RFEBGB00_NACC         Import wyciągu z konta: Wielka Brytania                .
RFEBIT00            Wyciąg bankowy: Włochy CBI - Konwersja na Multicash          .
RFEBJP00            Import wyciągu z konta: ZENGINKYO (Japonia)              .
RFEBJP00_NACC         Import wyciągu z konta: ZENGINKYO (Japonia)              .
RFEBKA00            Wyciąg z konta: Różne formaty (SWIFT, MultiCash, BAI...)       .
RFEBKA00_NACC         Wyciąg z konta: Różne formaty (SWIFT, MultiCash, BAI...)       .
RFEBKA10            Porównanie księgowań i pozycji wyciągu z konta            .
RFEBKA30            Aktualizacja wyciągu z konta                     .
RFEBKA30_NACC         Aktualizacja wyciągu z konta                     .
RFEBKA40            Wyciąg dzienny: Tworzenie rekordów pojedynczych            .
RFEBKA40_NACC         Wyciąg dzienny: Tworzenie rekordów pojedynczych            .
RFEBKA80            Zestawienie danych banku dla dodania KNBK poprzez RFBIDE00      .
RFEBKA90            Ustawienie statusu wyciągu z konta na "Zaktualizowany"        .
RFEBKA91            Wstawianie kodów walut do FEBKO-ABSND                 .
RFEBKA96            Usuwanie bufora                            .
RFEBKAD0            Usuwanie wyciągów z kont i listy okazań czeków z bufora        .
RFEBKAJ0            Wydruk wyciągu z konta (Japonia)                   .
RFEBKAJ0_NACC         Wydruk wyciągu z konta (Japonia)                   .
RFEBKAP0            Wydruk wyciągu z konta                        .
RFEBKAT0            Generowanie danych testowych dla MultiCash              .
RFEBKAT1            Generowanie danych testowych dla MultiCash              .
RFEBKAT3            Tworzenie danych testowych (IDoc)                   .
RFEBKAT4            Program testowy: Z danych pamięci danych bankowych zost. utworz. IDoc .
RFEBKAT5            Generow.danych testowych dla wyciągu z konta BAI i tworz.nierozl.poz. .
RFEBKATX            Narzędzia testowe RFEBKATX: Tworzenie poz.nierozl.i plików wyc.z konta.
RFEBLB00            Główny raport Lockbox                         .
RFEBLB00_NACC         Główny raport Lockbox                         .
RFEBLB30            Główny raport Lockbox                         .
RFEBLB30_NACC         Główny raport Lockbox                         .
RFEBLBLO            Tworzenie pliku Lockbox dla kredytów                 .
RFEBLBP0            INCLUDE RFEBLBP0                           .
RFEBLBR1            Raport sumaryczny-Lockbox                       .
RFEBLBT1            AutoCash: Lockbox                           .
RFEBLBT2            Autocash: Lockbox - Tworzenie danych test. dal formatu BAI2      .
RFEBLBT3            Autocash: Lockbox - Tworzenie danych testowych dla formatu IDoc    .
RFEBNO00            Zamiana formatów wyciągów z kont banku norweskiego na format Multicash.
RFEBNORDIC           Odczyt pliku EDIFACT/Konwersja na format MultiCash (Norwegia)     .
RFEBPI00            Import informacji polling do bufora tabel bankowych          .
RFEBPI20            Wyciąg konta-polling: Przegląd i przetwarzanie            .
RFEBPI20_NACC         Wyciąg konta-polling: Przegląd i przetwarzanie            .
RFEBSC00            Interfejs dla danych okaziciela czeku wprowadzonych zewnętrznie    .
RFEBSC00_NACC         Interfejs dla danych okaziciela czeku wprowadzonych zewnętrznie    .
RFEBSC10            Księgowanie danych okaziciela czeku wprowadzonych zewnętrznie     .
RFEBSC10_NACC         Księgowanie danych okaziciela czeku wprowadzonych zewnętrznie     .
RFEBSE00            Zamiana szwedzkiego wyciągu z konta na format Multicash        .
RFEBSE00_NACC         Zamiana szwedzkiego wyciągu z konta na format Multicash        .
RFEBSTMTTOOL          Program RFEBSTMTTOOL                         .
RFEBVND1            Przelew online i żądania płatności dostawców             .
RFEPOJ00            Dziennik pozycji pojedynczych                     .
RFEPOJ00_NACC         Dziennik pozycji pojedynczych                     .
RFESR000            Przetwarzanie przyjęcia danych ASR lub poczty i banku ESR       .
RFESR100            Przygotowanie danych ESR (5 1/4" i 3 1/2" dyskietki MS-DOS)      .
RFEWA001            FI "-" Analiza jednostek gospodarczych (bez statusu)         .
RFEWA002            FI "-" Analiza konfiguracji (bez statusu)               .
RFEWA003            FI "-" Porównanie pozycji nierozl. z obrotami (bez statusu)      .
RFEWA004            FI "-" Porównanie ksiąg pomocniczych z Księgą Główną (bez statusu)  .
RFEWA008            FI "-" Analiza pozycji do rozliczenia (bez statusu)          .
RFEWA015            Program RFEWA015                           .
RFEWA016            EUW: Dostosowanie podziału dokumentu                 .
RFEWA017            Konwersja EUW: Korekta podziału dokumentów rozliczeniowych      .
RFEWACUS            FI Faza analizy "-" Kontrola konfiguracji               .
RFEWC110            Kontrola zamknięcia przebiegów płatności               .
RFEWC150            Kontrola zamknięcia przebiegów monitowania i wydruków         .
RFEWSBAL            Program analizy FI "-" Wyświetlanie różnic korekty FI/AA       .
RFEWSDOC            Program analizy FI "-" Wyświetlanie krytycznych dokumentów      .
RFEWSSCA            Program analizy FI "-" Wyświetlanie korekty operacji rozlicz.     .
RFEWSSOP            Progr.analizy FI "-" Wyświetl. sumy pozycji nierozl. dla wyznacz. dnia.
RFEWUC0C            FI Faza porównania "-" Operacje rozlicz. "" 0 (Korekta)        .
RFEWUC0F            FI Faza uzgodnienia "-" Suma pozycji nierozl./księga (Korekta)    .
RFEWUC0O            FI Faza uzgodnienia "-" księgi pomocnicze/księga główna (Korekta)   .
RFEWUC1F            FI Faza analizy "-" Suma pozycji nierozlicz./księga (Analiza)     .
RFEWUC1O            FI Faza analizy "-" Księgi pomocnicze/Księga główna (Analiza)     .
RFEWUD0P            FI Faza uzgodnienia "-" Usuwanie tabeli EWUFI_SOP           .
RFEWUS0C            FI Faza uzgodnienia "-" Operacje rozlicz. "" 0 (Wybór)        .
RFEWUS1C            FI Faza analizy "-" Operacje rozlicz. ""0 (Wybór)           .
RFEWUSHK            Salda wskaźnika specjalnej księgi głównej               .
RFEXBLK0            Eksport danych wykonania                       .
RFF110S            Raport dla automatycznego planowania programu płatności        .
RFF110SSP           Kontrola salda wg propozycji płatności                .
RFF110SSPL           Kontrola salda: Przegląd zablokowanych kont              .
RFFAKP01            Generowanie masek szybkiego wprowadzania               .
RFFAKPC1            Kontrola spójności mask szybkiego wprowadzania            .
RFFAKPST            Wariant szybkiego wprowadzania: Generowanie danych dla war. stand.  .
RFFBWD00            Kopiowanie awiza dla płatnych weksli do systemu plików UNIX'a     .
RFFBWD10            Transfer awiza weksli do banku poprzez lokalny nośnik danych     .
RFFBWD99            USUWANIE                               .
RFFBWE00            Ponowne utworzenie pliku KND dla okazania weksla           .
RFFBWG10            Przejęcie danych KND                         .
RFFBZP10            Konfiguracja programu płatności: Wywołanie wglądu (f.płatn./JedGosp) .
RFFBZP20            FBZP: Wywołanie opracowania kodów pocztowych             .
RFFBZP30            Program RFFBZP30                           .
RFFBZP40            FBZP: Wywołanie opracowania kodów pocztowych             .
RFFCRCCD            Rek. dan. podst. kar. płatn.: Wyśw. dokum. zmian           .
RFFCRD00            Karty płatn.: Wczytanie, wyświetlanie, kontrola, zapamiętanie pl. wej..
RFFCRD05            Karty płatnicze: Usuwanie zapamiętanego pliku             .
RFFCRD10            Karty płatn.: Wyświetlanie pliku, generowanie księgowań, edycja logu .
RFFCRD20            Karty płatnicze: Pojedynczy wybór rekordów logu i edycja       .
RFFCRD99            Karta płatn.: Zapamiętanie nowych kodów wyboru z pliku w tab. TCRSCODE.
RFFDBU00            Zaksięgowanie awizów Zarz.śr.pien.                  .
RFFDDA00            Raport struktury Zarz.śr.pien. - Kredyty               .
RFFDDL00            Raport usuwania dla danych Zarz.śr.pien. FI/MM/SD/TR         .
RFFDEA00            Rozszerzone uzgodnienie Zarz.śr.pien.                 .
RFFDEP00            Rejestr rekordów podsum. dyspozycji finans. z księgowań        .
RFFDIM00            Raport struktury Zarz.śr.pien. - Nieruchomości            .
RFFDINSK            Inicjalizacja pól FI w nierelew. pozycjach konta KG          .
RFFDIS00            Reorganizacja Zarządzania środkami pieniężnymi            .
RFFDIS35            Dziennik wprowadzonych i zmienionych awizów              .
RFFDIS40            Porównanie rekordów sum. Zarz.śr.pien. z księgowaniami        .
RFFDIS45            Porównanie konto bankowe - awiza                   .
RFFDIS45_NACC         Porównanie konto bankowe - awiza                   .
RFFDIS46            Porównanie awiza z wyciągiem z konta                 .
RFFDIS46_NACC         Porównanie awiza z wyciągiem z konta                 .
RFFDIS47            Porównanie awizów wyciągu z konta bankowego "-" Awiza ręczne     .
RFFDIS50            Korespondencja bankowa                        .
RFFDIS50_PDF          Korespondencja bankowa                        .
RFFDKO00            Zarządzanie środkami pien.: Raport korekty po zmianie gr./poz. planow..
RFFDKU00            Kopiowanie kont rozrachunkowych do Zarządzania środkami pieniężnymi  .
RFFDLF00            Kopiowanie transakcji agencyjnych do Zarządzania środkami pieniężnymi .
RFFDMM00            Porównanie pozycji pojedynczych MM z rekordami sum. dyspozycji finans..
RFFDMM10            Transfer zamówień do Zarządzania środkami pieniężnymi         .
RFFDMM20            Przejęcie zgłoszeń zapotrzebowania do Zarz.śr.pien.          .
RFFDMV00            Przejęcie rezerwacji środków do Zarządzania środkami pieniężnymi   .
RFFDNA00            Dyspozycja finans.: Usuwanie i reorganizacja             .
RFFDSD00            Porównanie pozycji pojedynczych SD z rekordami sum.          .
RFFDSD10            Reorganizacja danych Zarz.śr.pien. z SD                .
RFFDSD11            Reorganizacja danych dyspozycji fin. z dokumentów dystrybucji zleceń .
RFFDSK00            Zarz.śr.pien.: Ręczne tworzenie/zmiana rekordu sum.(tylko dla wyjątk.).
RFFDTL00            Lista telefonów                            .
RFFDTR00            Raport struktury Zarz.śr.pien. dla Treasury              .
RFFDUZ00            Warunki bankowe                            .
RFFDUZ00_NACC         Warunki bankowe                            .
RFFDWP00            Raport struktury Zarz.środkami pien. przpeływów plan. pap.wart.    .
RFFDZA00            Tworzenie żądań płatności na podst. awizów Zarz.śr.pien.       .
RFFDZZ00            Aktualizacja rekordów sum. Zarz.śr.pien. (tylko dla wyjątków)     .
RFFFBEST            Przegląd zapasów: Jednostka gospodarcza/Zakład/Magazyn/Partia     .
RFFFBESTN           Przegląd zapasów: Jednostka gospodarcza/Zakład/Magazyn/Partia     .
RFFFBSTA            Ustalanie zapasów dla części wymienialnych grupy           .
RFFFBSTS            Klasa FFF: Sumy dla przeglądu zapasów                 .
RFFFCLASS_SEARCH_HELP     Pomoc wyszukiwania dla części z klasy FFF               .
RFFMABL1            FIFM: Wyświetlanie dokumentów zmian danych podstawowych        .
RFFMALH            Alternat. hierarchia                         .
RFFMALV            Lista ALV dla dokumentu wprowadzenia                 .
RFFMAR01            Archiwizacja księgowań FI w Rach. budżetowej             .
RFFMAR02            Zestawienie zarchiwizowanych księgowań FI w Rachunkowości budżetowej .
RFFMAR04            Usuwanie zarchiwizowanych księgowań FI w Rachunkowości budżetowej   .
RFFMAR05            Ponowne wczytanie zarchiwizowanych księgowań FI w Rachunk. budżetowej .
RFFMAR11            Archiwizacja obliga i przeksięgowań środków w Rachunkowości budżetowej.
RFFMAR12            Zestawienie zarchiw. obliga i przeksięgowań środków w Rach. budżetowej.
RFFMAR14            Usuwanie zarchiw. obliga i przeksięgowań środków w Rach. budżetowej  .
RFFMAR15            Ponowny odczyt zarchiw. obliga i przeksięgow. środków w Rach. budżet. .
RFFMAR21            Archiwizacja księgowań CO w Rach. budżetowej             .
RFFMAR22            Zestawienie zarchiwizowanych księgowań CO w Rach. budżetowej     .
RFFMAR24            Usuwanie zarchiw. księgowań CO w Rach. budżetowej           .
RFFMAR25            Ponowny odczyt zarchiw. księgowań CO w Rach. budżetowej        .
RFFMAR31            Archiwizacja obliga/rzeczywistych rekordów sumarycznych w Rach.budż. .
RFFMAR34            Usuwanie zarchiwizowanego pbliga/rzeczywistych rekordów sum. w RB   .
RFFMAR35            Ponowny odczyt zarchiwizowanego obliga/rzecz.rekordów sumar. w RB   .
RFFMAR41            Archiwizacja dokumentów hierarchii budżetowej w Rach. budżetowej   .
RFFMAR44            Usuwanie zarchiw. dokumentów hierarchii budżetowej w Rach. budżetowej .
RFFMAR45            Ponowny odczyt zarchiw. dokumentów hierarchii budżetowej w Rach. budż..
RFFMAR46            Usuwanie niewykorzystanych tekstów budżetowych w RB          .
RFFMAR51            Archiwizacja dokumentów wprowadzania budżetu w Rachunkowości budżet. .
RFFMAR54            Usuwanie zarchiwizowanych dokumentów wprowadzania w Rachun.budżetowej .
RFFMAR55            Ponowne odczytanie zarchiwizowanych dokumentów wprowadz.budżetu w RB .
RFFMAR61            Archiwizacja rekordów sumarycznych budżetu w FM            .
RFFMAR64            Usuwanie zarchiwizowanych rekordów sumarycznych budżetu w RB     .
RFFMAR65            Ponowne odczytanie zarchiw. rekordów sumarycznych budżetu w RB    .
RFFMARCFTD           Archiwizacja sum ZRO w FM: Usuwanie programu             .
RFFMARCFTW           Archiwizacja sum ZRO w FM: Zapis programu               .
RFFMARIT            Archiwizacja pozycji rzeczywistej/obliga               .
RFFMAV01X           Pozycje pojedyncze obligo/rzecz. do zadysponowanego rocznego budżetu .
RFFMAV02X           Obligo/rzecz. poz. pojed. dla dysp. budżetu całk.           .
RFFMAV03X           Deficyt w pokryciu budżetu przy wydatkach               .
RFFMAV04X           Deficyt w pokryciu budżetu przy wpływach               .
RFFMAV05X           Zewnętrzne zadysponowanie i wykorzystanie               .
RFFMAVCCUST01         Podsumowanie ustawień konfiguracji AKD                .
RFFMAVCCUSTDEF         Konrola konfiguracji dla kontroli dostępności (FI-FM)         .
RFFMAVCDERIAOPREDEF      Dołącz. wstępnie zdef. etapów wypr. dla obiektów kontroli dla strateg..
RFFMAVC_CHANGE_DOC_DELETE   Usuwanie dokumentów zmian dla tabeli sum AKD             .
RFFMAVC_HIER_VIEW       Wyświetlanie wartości rocznych obiektów kontroli           .
RFFMAVC_OVERALL_VIEW      Wyświetlanie całkowitych wartości obiektów kontroli dostępności    .
RFFMAVC_REINIT         Ponowna inicjalizacja księgi kontroli dostępności (FM)        .
RFFMBAL1            Przejęcie wersji planu do wersji budżetowania sald          .
RFFMBE01            Kontrola danych podstawowych hierarchii dla pozycji i stan. finansow. .
RFFMBEIOB           Raport rzecz./obligo dla jednostki gosp.               .
RFFMBEIOH           Raport rzecz./obligo z hierarchią                   .
RFFMBELI            Lista przetwarzania                          .
RFFMBEPI            Raport plan.-rzecz.-obligo                      .
RFFMBE_INVDELTA        Analiza różnic pozycji (w walucie obszaru fin.)            .
RFFMBGA            Lista podatku VAT dla działalności komercyjnej            .
RFFMBGCPY           Kopiowanie zależnych od roku przypis. dekret. dział. komerc.     .
RFFMBGDC            Wsteczne rozliczenie skonta i podatku dla działalności komercyjnej  .
RFFMBGKONT           Przypisanie dekretacji FM do działalności komercyjnej         .
RFFMBI91            Eksport danych podstawowych stanowisk finans. do pliku UNIX'a/PC   .
RFFMBI95            Import danych podstaw. z pliku UNIX'a/pliku PC            .
RFFMBLTR            Pomoce do śledzenia wyprowadzania konta w księdze budżet.       .
RFFMBSDERIBOPREDEF       Wstaw. wstępnie zdefin. etapów do strategii wyprowadz. dla nośn. budż..
RFFMBS_BDATA_INCONSISTENCIES  Wyświetlanie niespójności danych budżetowych             .
RFFMBS_BO_FROM_BUDGET_GENER  Generowanie dekretacji budżetu z danych budżetowych          .
RFFMBS_BO_HIST         Dokumenty zmian dla dekretacji budżetu                .
RFFMBS_BO_HIST_DEL       Usuwanie dokumentów zmian dla dekretacji budżetu           .
RFFMBS_COPY          Kopiowanie dekretacji budżetu i księgowania              .
RFFMBS_DELETE_BOBJECTS     Usuwanie dekretacji budżetu                      .
RFFMBS_DELETE_POBJECTS     Usuwanie dekretacji budżetu                      .
RFFMBS_INDEX_INCONSISTENCIES  Wyświetlanie niespójności indeksu                   .
RFFMBS_MAINTAIN_BOBJECTS    Opracowanie dekretacji księgowania                  .
RFFMBS_MAINTAIN_POBJECTS    Opracowanie dekretacji księgowania                  .
RFFMBS_OBJECT_HIST       Zmiana dokumentów dla struktury budżetu                .
RFFMBS_PDATA_INCONSISTENCIES  Wyświetl. niespójności danych księgowania               .
RFFMBS_PO_FROM_FM_GENER    Generowanie dekretacji księgowania z danych księgowania        .
RFFMBS_PO_HIST         Dokumenty zmian dla dekretacji księgowania              .
RFFMBS_PO_HIST_DEL       Usuwanie dokumentów zmian dla dekretacji księgowania         .
RFFMBS_RECONSTRUCT_INDEX    Rekonstrukcja indeksu dekretacji księgowania i budżetu        .
RFFMBS_SELECT_ADDR       Wybór wszystkich dekretacji Rachunkowości budżetowej         .
RFFMBS_STATUS         Podsumowanie ustawień planu strukturalnego budżetu          .
RFFMBUD2            Usuwanie danych budżetu pozycji finansowej              .
RFFMBUE1            Eksport budż.pierw.dla wprow.wsadowego                .
RFFMBUI1            Import budż.pierw.dla wprow.wsadowego                 .
RFFMBUM1            Wyświetlanie niespójności: Suma numerów dok. łącznych/wartości rocz. .
RFFMBUM2            Suma wartości "" Wartości roczne                   .
RFFMBUM3            Dane budżetu bez odpowiednich danych podstawowych           .
RFFMBUM5            Kontrola spójności budżet/zatwierdzenie                .
RFFMBUM6            Niespójność pomiędzy planem strukturalnym budżetu i danymi podst.   .
RFFMBUM7            Wyświetlanie niespójności: Suma numerów dok. łącznych/wartości rocz. .
RFFMBUM8            Wyświetlanie niespójności: Suma numerów dok. łącznych/wartości rocz. .
RFFMBUND            Zbiór dokumentów FI dla zlecenia                   .
RFFMBW00            Przeszacowanie nierozliczonych kwot w unieruchomieniu środków     .
RFFMBWBM            BW: Odczyt tekstu                           .
RFFMBWB_SEARCHDOC       Wyszuk. dokumentu wprowadz.                      .
RFFMCBAKT           Aktywacja/Dezaktywacja Zarządzania budżetem w jednostce gosp.     .
RFFMCBFI            Dezaktywacja aktualizacji online Zarz.śr.pien. z FI          .
RFFMCCF0            Ręczne przeniesienie w pełni zredukowanych dokumentów         .
RFFMCCF1            Operacje zamykające: Przeniesienie pozycji nierozliczonych      .
RFFMCCF1_CHAIN         Operacje zamykające: Przeniesienie pozycji nierozlicz. (łańcuch)   .
RFFMCCFD            Operacje zamykające: Przeniesienie obliga wg daty wprowadzenia    .
RFFMCCFR            Operacje zamykające: Cofanie przeniesienia pozycji nierozliczonych  .
RFFMCCFR_CHAIN         Operacje zamykające: Cofanie przeniesienia nierozl. pozycji (łańcuchy).
RFFMCCF_APPROVE        Zatwierdzenie do przeniesienia pozycji nierozlicz.          .
RFFMCCF_APPROVE_CHAIN     Zatwierdzenie do przeniesienia pozycji nierozl. (łańcuchy)      .
RFFMCCF_DISPLAY        Wyświetlanie dokumentów zmiany roku                  .
RFFMCCF_DP           Operacje zamykające: Przenoszenie zaliczek i rozliczeń zaliczek    .
RFFMCCF_UPD_RECEIVER      Raport przetw. końcowego konwersji danych zmiany roku obrot. (FM)   .
RFFMCCF_UPG_TRANSFER      Raport przetw. końcowego konwersji danych zmiany roku obrot. (FM)   .
RFFMCCLS            Oper. zamyk.: Zamknięcie pozycji nierozlicz.             .
RFFMCCOVR           Operacje zamykające FM: Zmiana dekretacji nierozl. obliga       .
RFFMCC_REPORT01        Raport kontroli dostępności                      .
RFFMCDCI            Wyświetlanie dokumentów zmian dla poz. finans. w obszarze finansowym .
RFFMCDFUND           FIFM: Wyświetlanie dokumentów zmian danych podstawowych        .
RFFMCDP1            Wyświeltanie dok. zmian dla pozycji finans. w planie poz. finans.   .
RFFMCDP2            Wyświetlanie dokumentów zmian dla poz. finans. w obszarze finansowym .
RFFMCDRB            Przychody zwiększające budżet -Rząd Kanady              .
RFFMCDS1            Wyświetlanie dokumentów zmian dla stanowisk fin. w obsz. finans.   .
RFFMCDUD            Wyświetlanie dokumentów zmian dla daty spec. dla klienta w FI-FM   .
RFFMCE01            Monitorowanie dot. możliwości pokr.                  .
RFFMCE11            Przegląd wydatków puli pokrycia z dekretacjami Rach. budżetowej    .
RFFMCE12            Przegląd puli pokrycia                        .
RFFMCE13            Wpływy dodatkowe dla puli pokrycia przychodów             .
RFFMCE21            Dekretacje FI-FM podlegające pokryciu/uprawnione do pokrycia     .
RFFMCE22            Dekretacje FM uprawnione do pokrycia/podlegające pokryciu       .
RFFMCE23            Dekretacje FM podlegające pokryciu dla puli pokrycia wydatków     .
RFFMCE31            Reguły danych podstawowych dla wpływów zwiększających budżet     .
RFFMCE32            Reguły danych podstawowych dla puli pokrycia wpływów         .
RFFMCE41            Lista dekretacji FI-FM dla wykazu zbiorczego             .
RFFMCE_DELCOVERGR       Usuwanie reguły ZP                          .
RFFMCE_GENCOVERGR       Generowanie reguł zdolności pokrycia                 .
RFFMCE_HIER_VIEW        Przegląd wartości dla automatycznych grup pokrycia          .
RFFMCE_HISCOVERGR       Historia zmian reguł zd. pokrycia                   .
RFFMCE_HISCOVERGR_DEL     Usuwanie rekordów historii zmiana dla reguł zdolności pokrycia    .
RFFMCF25            Operacje zamykające budżet: Ustalenie kwot              .
RFFMCF26            Opracowanie zamykające budżetu: Usuwanie ustal. kwot         .
RFFMCF30            Operacje zamykające budżet: Wykonanie transferu            .
RFFMCFC1            Kopiowanie reguł transferu                      .
RFFMCFL1            Wyświetlanie reguł transferu                     .
RFFMCFLEV           Ustawianie/pon.ustaw. wsk.poziomu przeniesienia dla wpisów FM     .
RFFMCFM1            Monitorowanie operacji zamykających                  .
RFFMCFRB            TR-FM: Cofnięcie zmiany roku obrotowego, budżetu           .
RFFMCFRC            Porównanie rek. sumar. zm. roku obrotow. z pojed. poz.        .
RFFMCFTR            Konwersja danych opracowania końcowego na struktury danych 40C    .
RFFMCHAB            Wybór dokumentów, zmiana dekretacji dokumentów            .
RFFMCHAC            Wybór dokumentów, CO-tabela relacji                  .
RFFMCHAD            Usuwanie listy rob., narzędzia zmiany dekretacji           .
RFFMCHAG            Wybór dokumentów, łączna zmiana dekretacji              .
RFFMCHAJ            Wybór dokumentów, tabela relacji CO (Struktura obligatoryjna)     .
RFFMCHAN            Wybór dla ponownej dekretacji                     .
RFFMCHAR            Raport listy rob., narzędzie zmiany dekretacji            .
RFFMCHAT            Konwersja dokumentów, ponowna dekretacja i przedekretowanie      .
RFFMCHDP            Dopasowanie starego rozliczenia zaliczki do nowej logiki aktualizacji .
RFFMCHK1            FIFM: Program kontroli klucza użytkownika dla pozycji finans. (FIPEX) .
RFFMCJFI            Transfer danych offline w dod. raporcie kasowym do Rachunkowości   .
RFFMCONVPD           Konwersja starych dokumentów dla rozdziału płatności         .
RFFMCOPI            Przejęcie danych planowych z CO                    .
RFFMCOVTRANS          Przeksięgowanie pozostałości budżetowych z puli pokrycia       .
RFFMCP01            Kopiowanie poz. finan. w KG ze źródłowej do docelowej jednostki gosp. .
RFFMCRCD            Wyświetlanie dokumentów zmian dla rezerwacji RB            .
RFFMCY_COPY_DOCUMENT      Kopiowanie dokumentów budżetowych                   .
RFFMCY_CO_COPI         Transfer danych planowych z CO do SZB                 .
RFFMCY_FREEZE         Ustalenie danych budżetu                       .
RFFMCY_LOAD          Generowanie danych budżetu                      .
RFFMCY_PREP          Tworzenie danych planowych                      .
RFFMCY_RESET          Ponowne ustawienie danych planowych                  .
RFFMCY_TEXT          Kopiowanie tekstów budżetu                      .
RFFMD020            Usuwanie zleceń                            .
RFFMDA01            Automatyczne uzupełnianie puli pokrycia                .
RFFMDAOPA           Rozliczenie zaliczek odbiorcy                     .
RFFMDEIT            Usuwanie dok. pozycji rzeczywistych/obliga              .
RFFMDERIVATIONANALYSIS     Raport analizy dla wyprowadzania dekretacji i zmiany dekretacji FM  .
RFFMDERIVATIONANALYSIS_ACCAS  Raport analizy do wyprowadzania dekretacji FM             .
RFFMDERIVATIONANALYSIS_REAS  Raport analizy dla wyprowadzania zmiany dekretacji          .
RFFMDI10            Bezpośrednie wprowadzanie dla budżetu                 .
RFFMDL02            Pozycje pojedyncze: Rekordy danych do usunięcia            .
RFFMDL03            Usuwanie pozycji finansowej z kont KG dla jednostki gospodarczej   .
RFFMDL16            Usuwanie pozycji pojedynczych w Projekt-Cashmanagement        .
RFFMDL17            TR-CM-CB: Pojed. program usuwania (operacja/dekretacja)        .
RFFMDL18            TR-CB: Program testowy - cofanie rozliczenia             .
RFFMDL50            Program usuwania Zarządzania budżetem                 .
RFFMDL50_SU          Program usuwania Zarządzania budżetem                 .
RFFMDL51            Usuwanie danych histor. i łańcuchów w Zarz.śr.pien.          .
RFFMDL52            Usuwanie danych rzeczyw. obszaru finansowego w zarządzaniu budżetem  .
RFFMDL53            Usuwanie danych planowanych obszaru finans. dla zarządzania budżetem .
RFFMDL5T            TR-CB: UMBKZ-ponowne zaznaczenie w przeksięg. częściowo połączonych  .
RFFMDL82            Usuwanie danych rzeczywistych obszaru finansow. w zarządz. śr. fin. PS.
RFFMDL90_ISPS         Program wywołania dla usuwania danych budżetu             .
RFFMDL91_ISPS         Usuwanie danych budżetowych                      .
RFFMDLBL            Usuwanie przeniesienia salda                     .
RFFMDLCFRULE          Usuwanie reguł transferu                       .
RFFMDLCL            Usuwanie rachunku środków finansowych - informacja o rozlicz.     .
RFFMDLCU            Usuwanie danych controllingu z FM (księga 9C)             .
RFFMDLFI            Usunięcie danych rzeczywistych (dowolny wybór)            .
RFFMDLFM            Usuwanie danych rzecz. i danych obliga w FI-FM            .
RFFMDLFMIT           Usuwanie rekordów danych z tabeli FMIT                .
RFFMDLFMIT_QUICK        Usuwanie FMIT                             .
RFFMDLOG            TR-CB Program usuwania FMLOG                     .
RFFMDLOI            Usuwanie danych obliga (dowolny wybór)                .
RFFMDLPF_NEW          Anulowanie PAYFLG (faktury rozliczone)                .
RFFMDLPF_OLD          Funkcja standardowa rozliczenia płatności: Usuwanie rekordów płatności.
RFFMDLRC            Test anulowania rozliczenia w FI-FM (tylko dla pracowników SAP)    .
RFFMDL_NEW_S200_ITEMS     Ponowne ustawienie RFFMS200 (nowy) Płatności w roku obrotowym     .
RFFMDL_S200NEW_QUICK      Ponowne ustawienie RFFMS200 (nowy) płatności w roku obrotowym     .
RFFMDL_S200OLD_QUICK      Usuwanie rekordów S200 ( RFFMS200_OLD )                .
RFFMDRFI            Kopiowanie pul pokrycia                        .
RFFMD_COPY_HIVARNT       Program RFFM_COPY_HIVARNT                       .
RFFMEDDL            Archiw. dokumentów wprow. budżetu w FI-FM (BCS): Usuwanie programu  .
RFFMEDWR            Archiw. dokumentów wprowadz. budżetu w FI-FM (BCS): Zapis programu  .
RFFMED_DRILLDOWN        Wyszuk. dokumentu wprowadz.                      .
RFFMED_PRINT          Wyświetlanie/ Drukow. dok. wprow.                   .
RFFMEP1BX           Budżet roczny: Pozycje pojedyncze wg numeru dokumentu         .
RFFMEP1GX           Zmiana roku obrotowego: Przeniesione obligo i budżetu         .
RFFMEP1M            Pozycje pojed. obligo/rzecz. wg numeru dokumentu           .
RFFMEP1NET           Wyświetlanie pozycji poj. netto na pozycji finansowej         .
RFFMEP2AX           PBET - Pozycje finansowe / rzecz. pozycje pojedyncze         .
RFFMEP2BX           Budżet całkowity: Pozycje pojedyncze wg numeru dokumentu       .
RFFMEP30X           PBOF - Budżet łączny a pozycje pojedyncze rzeczywiste i obliga    .
RFFMEP31X           PBET - Budżet łączny wobec rzecz. pozycji pojed./obliga        .
RFFMEP3B            Budżet: Dokumenty wprowadzania                    .
RFFMEP3GX           Zamknięcie roku obrot.: Wybrany wstępnie budżet            .
RFFMEP4BX           Budżet okresowy: Pozycje pojedyncze wg numeru dokumentu        .
RFFMEPG2X           Dziennik dokumentów                          .
RFFMEPGAX           Dziennik dokumentów                          .
RFFMERKK            Zakończenie rezerwacji środków (Dokument łączny)           .
RFFMERLK            Zakończenie rezerwacji środków                    .
RFFMFA02            Katalog obszarów funkcjonalnych                    .
RFFMFBAO            Dziennik zleceń                            .
RFFMFC02            Indeks funduszy                            .
RFFMFCP0            Tworzenie europejskiego obszaru finansowego              .
RFFMFCP1            Kopiowanie danych podst. w obszarze finansowym euro          .
RFFMFCP8            Usuwanie rekordu zarządzania dla obszaru finansowego EURO       .
RFFMFG_EF_PARK_TO_POST     Księgowanie wst. wprowadzonych dok. rezerwacji środków        .
RFFMFIDYNPGEN         Ponowne generowanie ekranów danych banku przy błędach generowania   .
RFFMFITABS           Zamknięcie dnia                            .
RFFMFITABS_INIT        Wprowadzanie wstępnych sald zamknięcia dnia              .
RFFMFK02            Przyporządkowanie pozycji finansowych do kont KG           .
RFFMFK04            Wyszukiwanie konta dla zleceń                     .
RFFMFK_COMPARE         Porównanie: Przypisanie konto - poz.fin. w różnych jednostkach gosp. .
RFFMFMMDSUB_SET        Tworzenie zestawu dla danych podstaw.                 .
RFFMFMMD_SETGEN        Generowanie grup łańcuchów częściowych                .
RFFMFP02            Indeks pozycji finansowych                      .
RFFMFPCPY           Kopiowanie przypisania poz. finansowej do rodz. wpływów        .
RFFMFS02            Indeks stanowisk finansowych                     .
RFFMFV02            Indeks wykorzystania funduszy                     .
RFFMFYCVA           Prace zamykające: Wykonanie dostosowania kwot w łańuchach dokumentów .
RFFMFYCVA_REV         Prace zamykające: Cofanie dostosowania kwot w łańcuchach dokumentów  .
RFFMFYC_EF_DELETE_WF      Ponowne ustawianie workflow dot. rezerwacji środków          .
RFFMFZ10            Przypisanie miejsca powstawania kosztów do dekretacji FM       .
RFFMFZ20            Podział grup controllingu                       .
RFFMFZ21            Podział grup controllingu                       .
RFFMFZ22            CO-FM Usuwanie przypisania grupy                   .
RFFMFZ30            Zapis do pliku przypis. MPK do dekretacji FM (poz.fin.) w pliku tekst..
RFFMFZ31            Zapis do pliku przypis. zleceń CO do dekretacji FM (PF) w pliku tekst..
RFFMFZ32            Wprow. wsadowe przypis. MPK do dekret. FM (poz. fin.) z pliku tekst. .
RFFMFZ33            Wprow.wsad. - przypis.zleceń CO do dekret.FM (poz.fin.) z pliku tekst..
RFFMFZ34            Usuwanie przypisania MPK/zlecenia CO do dekretacji FM z FMZUOB    .
RFFMGRIRAN           Analiza towarów i przyjęcie faktury w Rachunkowości budżetowej    .
RFFMHIE_CHANGE         Przetwarzanie hierarch. planu strukt. budżetu             .
RFFMHIE_GENERATE        Generowanie hierarch. planu strukt. budżetu              .
RFFMHIGH            Rozwinięcie pozycji dokumentu w Zarządzaniu budżetem         .
RFFMHIRC            Wpis węzła gł. w stan. zostanie uzupełniony w obszarze finans. (nowy) .
RFFMHIST            Przydzielenie dokumentu płatności w Zarządzaniu budżetem       .
RFFMHR01            Generowanie elementów budżetu z elementów PSB dla kilku funduszy   .
RFFMIECD            Wyświetlanie dokumentów zmian - Wpływy zwiększające budżet z kr.wyboru.
RFFMIEP5            Pozycje pojedyncze obligo/rzeczyw. wg pozycji finansowych       .
RFFMINTCALC          Kalkulacja odsetek monitowanych po rozliczeniu należności       .
RFFMIU01            Opracowanie zbiorcze reguł dla otwartych przedziałów         .
RFFMKFCHECK          Porównanie wskaźników (wsk. sprawozdawczości)             .
RFFMKFP0            Indeks pozycji finansowych                      .
RFFMKG01            Tworzenie dokumentów księgowych ze zlecenia stałego          .
RFFMKG02            Usuwanie stałych zleceń                        .
RFFMKG03            Należy wygener. zlecenia z zaliczek na rezerwacje środków       .
RFFMKG05            Przetwarzanie zbiorcze w zleceniach                  .
RFFMKG06            Klauzula wygaśnięcia: Wymagane odroczenia są stornowane        .
RFFMKG07            Tworzenie unieruchomienia środków ze zleceń stałych          .
RFFMKG08            Program RFFMKG08                           .
RFFMKG09            Raport RFFMKG09                            .
RFFMKKAB2           Zamknięcie kasy gotówkowej (księga pomocnicza kasy)          .
RFFMKONTT           Pr. konwersji KONTT/KONTL do nowych pól bazy danych; konwersja FIPEX .
RFFMKT11            Kopiowanie danych sterowania                     .
RFFMKT11_ALR          Program RFFMKT11_ALR                         .
RFFMKT12            Kopiowanie reguł dla wpływów zwiększających budżet          .
RFFMKT12_ALR          Wywołanie raportu kopiowania RFFMKT11_ALR               .
RFFMKT13            Kopiowanie reguł dot. zdolności pokrycia               .
RFFMKT14            Kopiowanie reguł dot. wykazów zbiorczych               .
RFFMKT21            Usuwanie reguł                            .
RFFMKT21_ALR          Usuwanie danych sterowania RIB/CV/CE                 .
RFFMKT22            Usuwanie reguł dot. wpływów zwiększających budżet           .
RFFMKT22_ALR          Wywołanie raportu RFFMKT21 dla RIB                  .
RFFMKT23            Usuwanie reguł dot. zdolności pokrycia                .
RFFMKT24            Usuwanie reguł dot. wykazów zbiorczych                .
RFFMKT50            Zaznaczanie dekretacji FM jako zdoln. do pokr.            .
RFFMKU_ABP_COR         Raport korekty budżet. dla automatycznego księgowania budżetu     .
RFFMKU_ABP_COR_AWORG      Raport RFFMKU_ABP_COR_AWORG                      .
RFFMKU_DEL_DATA        Usuwanie danych budżetu                        .
RFFMKU_DOC_DOUBLE_ANALYSER   Analiza możliwych podwójnie zaksięgowanych dokumentów         .
RFFMKU_DOC_RESET        Ponowne ustawianie dokumentów wprow. budżetu dla aplikacji zewn.   .
RFFMKU_MIGRATE_CE_RULES    Migracja pul pokrycia i jednostronnych reguł zdolności pokrycia    .
RFFMKU_MIGRATE_DOCUMENTS    Migracja dokumentu klasycznego budżetowania do SZB          .
RFFMKU_MIGRATE_TOTALS     Migracja sum z klasycznego budżetowania do SZB            .
RFFMKU_TOTALS_COLLECT     Zbiór sum budżetu                           .
RFFMKWD0            Uzupełnienie przypisania procedur monitow. do obszaru monit.     .
RFFMKWD1            Konwersja przypisania procedury monit. do obszaru monit.       .
RFFMKWD2            Ustawianie blokady monit. w poz. pojed. odbiorców           .
RFFMKWO1            Usuwanie przypis. odb./obiekt/rodz.wpływów do danych bank.      .
RFFMKWO2            Dane podstawowe obiektów: Usuwanie danych testowych          .
RFFMKWO3            Usuwanie przypis. odbiorca/rodz. przychodu dla danych banku      .
RFFMKWO4            Usuwanie danych realizacji dot. odbiorców, dostawców i dokumentów   .
RFFMKWO5            Usuwanie przypis.proc.wst.przet.ks.pomocn.do kont. odbiorców lub dost..
RFFMLIDL            Arch. pozycji pojed. budżetu w FI-FM (BCS): Usuwanie programu     .
RFFMLIWR            Archiw. pozycji pojed. budżetu w FI-FM (BCS): Zapis programu     .
RFFMLI_DRILLDOWN        Szukanie dokumentu zmiany                       .
RFFMLI_PRINT          Wyświetlanie/Drukowanie dokumentu zmian                .
RFFMLI_RW_BCS         Wyszuk. dokum. rzecz. poz. poj.                    .
RFFMLI_RW_CVGRP        Raport RFFMLI_RW_CVGRP                        .
RFFMLI_SEARCHDOC        Wyszuk. dok. poz. pojed.                       .
RFFMMDACT           Aktywowanie danych podstawowych zależnych od roku           .
RFFMMDBI81           Eksport pozycji finansowych do zewnętrznych plików          .
RFFMMDBI85           Import pozycji finansowych z zewnętrznego pliku            .
RFFMMDC1            Kontrola danych podst. i hierarchii stanow. finansowych        .
RFFMMDC2            Kontrola danych podstawowych i hierarchii pozycji finansowych     .
RFFMMDD1            Usuwanie pozycji finansowych w obszarze finansowym i roku obrotowym  .
RFFMMDD2            Usuw. wszystkich stan.finans. z obsz.finans. i wszyst.war.hier.    .
RFFMMDD3            Wariant hierarchii: Usuwanie wszystkich stan.finans. z war. hier.   .
RFFMMDD4            Usuwanie funduszy i celu finansowania w obszarze finansowym      .
RFFMMDD5            Usuwanie wpisów zarządzania statusem dla obsz.finans. i roku obrot.  .
RFFMMD_COM_ITEM_ALT_HIER    Program RFFMMD_COM_ITEM_ALT_HIER                   .
RFFMMD_COM_ITEM_FYC      Kopiowanie pozycji fin. do następnego roku              .
RFFMMD_MAKE_HIER_FLAT     Program RFFMMD_MAKE_HIER_FLAT                     .
RFFMMD_ME_SET_C        Tworz. zest. dla programu budżetow.                  .
RFFMMD_ME_SET_CH        Zarządzanie grantami: Zestawy dla rodzaju wpływów/wydatków      .
RFFMMD_ME_SET_D        Zarządzanie grantami: Zestawy dla rodzaju wpływów/wydatków      .
RFFMMD_REPLACE_HIVARNT     Zmiana przypisania wariantów hierarchii                .
RFFMMD_YR_INDEP_COM_ITEM    Poz. finansowa: Konwersja z zależnego od roku na niezależne od roku  .
RFFMMD_YR_INDEP_FUND_CENTER  Stan. finans.: Konwersja z zależnego od roku na niezależne od roku  .
RFFMME02            Katalog programów budżetowych                     .
RFFMMONITOR_COFIBALANCING   Kontrola warunków wst. dla bilansow. księgowań CO-FI w czasie rzeczyw..
RFFMMONI_ALL          GUI-Program do przeglądu raportów                   .
RFFMMONI_MAST         Monitor dla danych podst. w FM                    .
RFFMMP_COVR          Przeniesienie budżetu pozostałego                   .
RFFMMP_COVR_BT         Przenies. budżetu pozost. (rodz. budżetu)               .
RFFMMP_DOCREVERSE       Stornowanie dokumentów wprowadz. budżetu               .
RFFMMP_PRECLOSE        Tymczasowe zamknięcie: Przeksięgowanie budżetu pozostałego      .
RFFMMP_RBB           Zwiększanie budżetu z wpływów                     .
RFFMMP_RELEASE         Zatwierdzanie danych budżetu                     .
RFFMMP_ROLLUP         Rolow. budżet.                            .
RFFMMP_STAT          Generowanie danych do budżetu statystycznego             .
RFFMMP_TRANSFER        Przeksięgowanie danych budżetu                    .
RFFMMP_TRANSFER_BT       Przeksięgowanie na rodzaj budżetu dla zadysponowanych środków     .
RFFMOARULES          Narzędzie wyprow. przypis. obiektów FM - wst.zdefin.reguły      .
RFFMPDOC            Tworzenie polecenia zapłaty FM                    .
RFFMPLAN_ACT          Wyprowadzednie planu fin. z rzecz.wart. roku poprz.          .
RFFMPLAN_CO          Wyprowadzenie planu finans. z planu kosztów              .
RFFMPLAN_CUM          Kopiowanie/Kumulowanie planu finans.                 .
RFFMPLAN_CUR          Ponowna wycena planu finans.                     .
RFFMPLAN_DEL          Usuwanie planu finans.                        .
RFFMPLAN_PS          Wyprowadzanie planu finans. z planu płatn. PS             .
RFFMPLIST           Raport: 'Prognoza 12 okresów' rzecz.i plan.              .
RFFMPLISTQ           Raport rzecz. i plan.: Wyświetlanie '3 okresów'            .
RFFMPO01            Ustaw. zakresu numerów dla wewn. pozycji fin. wykr. poza obszar fin. .
RFFMPOSA            Przetwarzanie niskich kwot                      .
RFFMPOSE            Rezerwacja środków: Wyświetlanei historii kwoty            .
RFFMPSO6            Przygotowanie archiwizacji czasowego odstąpienia           .
RFFMPSOIS           Przypisanie wst. procedury przypis. konta do kont odb. lub dostawcy  .
RFFMR220            FI-FM: Ponowne ustawienie płatności (Inwersja RFFMS220)        .
RFFMRB_COPY          Kopiowanie reguł WzB                         .
RFFMRB_DELETE         Usuwanie reguł dla wpływów zwiększ. budżet              .
RFFMRB_GENERATE        Generowanie reguł dla wpływów zwiększających budżet          .
RFFMRB_HIER_VIEW        Przegląd wartości obiektów WZB                    .
RFFMRB_RECONSTRUCT_INDEX    Ponowne tworzenie indeksu dla wpływów zwiększających budżet      .
RFFMRB_REINIT         Pon. tworzenie księgi WZB                       .
RFFMRC00            Rozliczenie pozycji pojed. i rekordów sumarycz. dla FM        .
RFFMRC00_OLD          Rozliczenie pozycji pojed. i rekordów sumarycz. dla FM        .
RFFMRC01            Porównanie linii FI-FM                        .
RFFMRC01_FICA         Porównanie Rachunkowość budżetowa - FI dla dokumentów FI-CA      .
RFFMRC01_PSCD         Porównanie Rachunkowość budżetowa - FI dla dokumentów FI-CA      .
RFFMRC03            Porównanie sum FM - sumy FI                      .
RFFMRC03_OLD          Porównanie sum FM - sumy FI                      .
RFFMRC04            Zgodne pozycje pojed. i rekordy sumaryczne dla FM           .
RFFMRC05            Wyrównanie rekordów sum ze starą nową strukturą danych        .
RFFMRC07            Rozliczenie płatnosci na poziomie dokumentu FI -" FM         .
RFFMRC12            Test FMIFIHD w porównaniu z FMIFIIT                  .
RFFMRC20            Porównanie sum - rezerwacja środków                  .
RFFMRC21            Uzgodnienie rezerwacji środków w FM                  .
RFFMRC22            Uzgadnianie zgłoszeń zapotrzebowania w FM               .
RFFMRC23            Uzgadnianie zamówień w FM                       .
RFFMRE01            Rezerwacja środków: Wyświetlanie historii zużycia           .
RFFMRE10            Dziennik rezerwacji środków                      .
RFFMRECD            Wyświetlanie dokumentów zmian dla rezerwacji Rach.budżet.(możl.wyboru).
RFFMRECF            Raport korekty dla rezerwacji środków na pozycjach wpływów      .
RFFMREPO            Korekta i ponowne księgowanie rezerwacji środków           .
RFFMREP_LDB_A01        Wgląd wykorzyst. budżetu                       .
RFFMREP_LDB_B01        Wgląd budżetu wg rodzaju budżetu                   .
RFFMREP_LDB_B02        Wgląd budżetu wg opracji                       .
RFFMREP_LDB_PL01        PBET - linie budżetu wobec pojed. poz. obliga/rzeczyw.        .
RFFMREP_LDB_PT01        PBET - sumy budżetu wobec sum obliga/rzeczyw.             .
RFFMRP02            Kopiowanie dokum.- zamówienia                     .
RFFMRP02N           Ponowne tworzenie zamówień w FM                    .
RFFMRP03            Przejęcie dokumentów z rezerwacji środków               .
RFFMRP03N           Ponowne tworzenie rezerwacji środków w FM               .
RFFMRP04            Przejęcie dokumentów z dokumentów wstępnie wprowadzonych       .
RFFMRP05            Przejęcie dokumentu z dokumentów CO                  .
RFFMRP07            Ponowne tworzenie interfejsu FM do zleceń klienta           .
RFFMRP07N           Ponowne tworzenie zleceń klienta w FM                 .
RFFMRP10            Rekonstrukcja danych rzeczywistych z dokum. FI            .
RFFMRP11            Zarządzanie budżetem: Program nowej struktury FI           .
RFFMRP11_GLSEL         Uproszcz. Zarządzanie budżetem: Ponowne generowanie z dokumentów FI  .
RFFMRP12            Częściowa rekonstrukcja danych rzecz. z dok. FI            .
RFFMRP15            Zarządzanie budżetem: Nowa struktura danych rzeczyw. dla poj.dok.FI  .
RFFMRP15C           Usuwanie / Ponowne tworzenie klastra dokumentów w TR-CB        .
RFFMRP15P           Zarz.śr.pien. PS: Pon. tworzenie danych rzecz. dla pojed. dokum. FI  .
RFFMRP16            Rekonstrukcja danych rzeczywistych dla rach. budżetowej z dokum. FI  .
RFFMRP17            Ponowne księgowanie rozliczenia w rachunku środków finansowych    .
RFFMRP17I           Uzupełnienie stornowanych dokumentów AktKs w CBM           .
RFFMRP18            Pon.księgowanie informacji rozlicz. w rachunku środków finansowych  .
RFFMRP20            Rekonstrukcja danych rzeczywistych z zamówień             .
RFFMRP25            Pon.tworzenie przeksięgowań środków i unieruchomienia środków dla CBM .
RFFMRP26            Rekonstrukcja danych rzeczywistych z rezerwacji funduszy       .
RFFMRP34            Przejęcie dokumentów z zapotrzebowania na zamówienia         .
RFFMRP34N           Pon. tworz. zgłoszeń zapotrzebowania w FM               .
RFFMRP50            Nowa struktura danych rzeczywistych dla Zarządzania budżetem     .
RFFMRP51            Rekonstrukcja danych rzeczywistych dla Zarządzania budżetem z dok. FI .
RFFMRP52            Częściowa nowa struktura rachunku danych rzecz. z dokumentów FI    .
RFFMRP53            Nowa struktura danych rzeczyw. dla Zarządzania budżetem z zamówień  .
RFFMRP54            Przejęcie dokumentów z wstępnie wprow. dokumentów do Zarządzania budż..
RFFMRP55            Rekonstrukcja przeksięgowań płatności dla zarządzania budżetem    .
RFFMRP56            Rekonstrukcja rezerwacji funduszy dla zarządzania budżetem      .
RFFMRP58            Częściowa rekonstrukcja danych rzeczywistych dla zarz. budż. z dok. FI.
RFFMRP81            Rekonstrukcja danych rzeczywistych dla zarz. środ. pien. PS z dok. FI .
RFFMRP82            Częściowa rekonstrukcja danych rzecz. dla zarz. śr. pien. PS z dok. FI.
RFFMRP83            Rekonstrukcja danych rzeczywistych dla zarz. śr. pien. PS z zamówień .
RFFMRP84            Analiza transferu danych do środków pieniężnych PS          .
RFFMRP85            Rekonstrukcja przeksięgowań płatniczych dla Projekt Cashmanagement  .
RFFMRPAZBU           Ponowne zaksięgowanie zaliczek i rozliczenia zaliczek         .
RFFMRPFI            Transfer dokumentów z Rachunkowości finansowej            .
RFFMRPFI_PAY          Transfer płatności z rachunkowości finansowej             .
RFFMRP_MRP_PR         Aktualizacja w przebiegu MRP zgł. zapotrz. wygenerow. w FI-FM     .
RFFMS000            TR-CBM: Porównanie danych rzeczyw.: Salda FM "-" Rekordy sum. FM   .
RFFMS002            Zarządzanie budżetem: Porówn.danych rzecz.: Rek. sum."-" Poz. poj.  .
RFFMS005            TR-CB: Porównanie danych rzecz.: Pozycje FM "-" Pozycje poj. FM    .
RFFMS007            Aktywowana/dezaktywowana analiza dokumentów w FI-FM          .
RFFMS008            Analiza dokumentów rachunku środków finansowych            .
RFFMS009            Analiza przypisania kont FM w odniesieniu do zaksięgowanego dokumentu .
RFFMS012            FI-FM: Rozliczenie danych rzecz.: Rekordy sum FM "-" Pozycje pojed.RB.
RFFMS100            TR-CBM: Wyrównywanie danych rzeczyw.: Salda FM "-" Rekordy sum. FM  .
RFFMS160            Kontrola pozycji w rachunku środków finansowych            .
RFFMS160_REV          Zidentyfikowane pozycje środków finansowych na kontach pozabilansowych.
RFFMS162            Porównanie data waluty/data księgowania                .
RFFMS180            Program dostarczania dokumentów MM z poz. finans.           .
RFFMS181            Proszę wprowadzać zamówienia z pozycjami finansowymi         .
RFFMS182            Linie dokumentu otrzymują pozycję finansową z konta KG (dla k. EP/OP) .
RFFMS183            Wprowadzanie pozycji finans. w fakturach do zamówień         .
RFFMS184            Dokumenty FI otrzymują pozycję finans. z konta KG (zast. opcja NABU) .
RFFMS186            Pozycja finansowa/30 na koncie KG, zmiana dokum. i rachunku śr. fin. .
RFFMS186_90          Zmiana pozycji finans. /90 w koncie KG, dokumentach i Zarz.budżetem  .
RFFMS187            Przeksięgowanie wiersza dekretacji na inne pozycje finansowe     .
RFFMS187_POS          Przeksięgowanie linii dekretacji na inne pozycje finansowe      .
RFFMS189            Ustalanie dokumentów FI z 30. PozFin i bez stanowiska finans.     .
RFFMS200            Rozliczenie płatności                         .
RFFMS200_BATCH         Rozliczenie płatności                         .
RFFMS200_INIT         Reorganizacja faktur i płatności po konwersji daty na 4.5X      .
RFFMS200_OLD          Rozliczenie płatności                         .
RFFMS200_TRACE         Śledzenie dla analizy ograniczenia płatności             .
RFFMS201            Wygenerowane dokumenty ZB dla płatności bez referencji do faktury   .
RFFMS220            Przeksięgowanie Recovery Order                    .
RFFMS270            Zmiana referencji faktury w FI                    .
RFFMS300            Przejęcie płatności dla dyspozycji finansowej projektu        .
RFFMS910            Przekształcenie płatności z budż. zobowiązań na budż. płatności    .
RFFMS910_INIT         Wypełnianie pola VO z pól KN                     .
RFFMSBSP            Wybór dekretacji FM                          .
RFFMSC01            Generowanie puli pokrycia wg reguł                  .
RFFMSCHECK_ARCHIVING      Kontrola dokumentów niemożliwych do archiwizacji           .
RFFMSCHECK_OPEN_FM_INVOICE   Kontrola, czy w starym roku rach. budżet. istnieją jeszcze nier. fakt..
RFFMSD07            Lista wyników rozliczenia płatności                  .
RFFMSDCA            Interfejs dokumentów dostawcy                     .
RFFMSDCA_FILL_OLD_CONTEXT   RDCA: Wypełnianie pól kontekstowych na podst. poprzednich komunikatów .
RFFMSDCA_WIZ          Analiza logu dla interfejsu dokumentu po stronie dostawcy       .
RFFMSETB            Automatyczne wyprowadzanie pola KNB1-BUSAB z PSO48-BUSAB       .
RFFMSEURO_ANA         Program rozlicz. konwersji Euro dla dok. rzecz. w FM         .
RFFMSFIC            Wybór stanowisk finansowych                      .
RFFMSFIP            Wybór pozycji finansowych                       .
RFFMSFND            Wybór funduszy                            .
RFFMSHERLOCK_ADD_DOCUMENTS   Lista wyjaśniająca: Dołączanie dokumentów               .
RFFMSIUR            Opracowanie masowe reguł FM dla otwartych okresów           .
RFFMSIZE            Program analizy: Dokumenty FI dla Zarządzania budżetem        .
RFFMSL             Przetwarzanie zbiorcze pozycji finansowych w obszarze finansowym   .
RFFMSN01            Kontrola spójności dot. reguł wykazu zbiorczego            .
RFFMSN11            Przeksięgowanie budżetu ze źródła na konto wykazu zbiorczego     .
RFFMSN21            Rozdział rzeczywisty z konta wykazu zbiorczego do źródła       .
RFFMSN31            Integracja dekret. FM księgowań wykazów zbiorczych w obrębie budżetu .
RFFMSN41            Wykaz zbiorczy: Rozdział obliga/rzeczyw. i integracja z budżetem   .
RFFMSN61            Rozdział wykazów zbiorczych na stanow.finansowe            .
RFFMSN81            Generowanie nośników budżetu dla wykazu zbiorczego          .
RFFMSN99            Konfig. dla rozdziału rzeczywistego wykazów zbiorczych        .
RFFMSRCICHNG          Zmiana dekret. zlec. stałego                     .
RFFMSTRP            Wybór dekretacji FM                          .
RFFMS_SET_NUMBER        Rozdział ALE: Dostosowanie referencji FI w dokumencie FM       .
RFFMS_SHOW_FM_FI_CA_DOCS    Dokument FI/FM z FI-CA                        .
RFFMTO10X           Rekord sumy dla obligo i rzecz.                    .
RFFMTO20X           Wpływy dodatkowe z dekretacji FM                   .
RFFMTO30X           AOPO - Budżet roczny wobec sum obliga/rzeczywistych          .
RFFMTO31X           AOPO - Budżet łączny wobec sumy obliga/rzecz.             .
RFFMTO40            Rek. sumar. dla planu strukt. budż.                  .
RFFMTO50            Budżet roczny: Rek. sum.                       .
RFFMTOBL            Przeksięgowanie oblig do księgi budżetowania             .
RFFMTOBL_DELETE        Usuwanie wybranej zawartości z tabeli FMTOBL             .
RFFMTRAC            Program RFFMTRAC: Śledzenie dla aktualizacji             .
RFFMTRCB90           Zmiana starych przeksięgowań bankowych na nowe pozycje domyślne    .
RFFMTRN0            Przejęcie kompletnie utworzonych dokumentów do nowych danych RB ("45) .
RFFMTRNS            Transfer starych danych rzeczywistych do nowych struktur danych    .
RFFMTRNSFIX          Korekta błędnie skonwertowanych zamówień z liniami harmonogramu dostaw.
RFFMTRNS_CO          Transfer starych danych CO do nowych struktur danych         .
RFFMTTDL            Archiw. sum budżetu w FI-FM (BCS): Usuwanie programu         .
RFFMTTTOBL           Przeksięgowanie budżetu lub sum obliga/rzecz. do FI          .
RFFMTTWR            Archiw. sum budżetu w FI-FM (BCS): Zapis programu           .
RFFMUD01            Zwiększenie budżetu przez wpływy                   .
RFFMUD01O           Zwiększenie budżetu przez wpływy                   .
RFFMUD11            Generowanie dodatkowych danych dokumentu dla wpływów zwiększ. budżet .
RFFMUD21            Zwiększenie budżetu przez wpływie sum                 .
RFFMUD61            Dekretacje FI-FM dla wpływów zwiększających budżet          .
RFFMUD62            Dekretacje FI-FM z uwagami do budżetu                 .
RFFMUD81            Monitor dla reguł dot. wpływów zw. budżet dla dekretacji FM wpływów  .
RFFMUD85            Bieżący odbiorca dekretacji FM dla wpływów              .
RFFMUD96            Wpływy zwiększające budżet                      .
RFFMUD97            Ustawianie wskaźnika że budżet został zwiększony dla dokumentów FM  .
RFFMUD98            Wpływy zwiększające budżet                      .
RFFMUD_CORRECTION       Raport korekty dla operacji rozdziału WZB - klasyczne budżetowanie 1 .
RFFMUPFI            Aktualizacja pól stan. fin, poz. fin. i dz. gosp. w BSEG       .
RFFMVA01            Tworzenie dostosowań wartości                     .
RFFMVAQ            Ustalanie udziału potrąconego podatku naliczonego dla dział. komerc. .
RFFMVCORB           Raport o zaksięgowanych korektach podatku naliczonego         .
RFFMVCORJ           Korekta rocznego podatku naliczonego dla działalności komercyjnej   .
RFFMVCORM           Korekta podatku naliczonego dla działalności komercyjnej (okresowa)  .
RFFMWH01            Wyświetlanie dokumentów zmian                     .
RFFMWH02            Wyświetlanie dokumentów zmian                     .
RFFMWH10            Dokumenty zmian dla reguł i relacji dot. zwiększenia budżetu     .
RFFMWH11            Wyświetlanie dok. zmian dla relacji dot. zwiększenia budżetu     .
RFFMWH12            Dokumenty zmian dla reguł dot. wpływów zwiększających budżet     .
RFFMWH20            Dokumenty zmian dla reguł dot.zdolności pokrycia           .
RFFMWH21            Wyświetlanie dok. zmian dla obustronnej zdolności pokrycia      .
RFFMWH22            Wyświetlanie dok. zmian dla jednostronnej zdolności pokrycia     .
RFFMWH31            Dok. zmian dla reguł dot. wykazów zbiorczych             .
RFFMWHEREUSED         Lista miejsc użycia: Przypisanie obiektu dla narzędzia wyprow. FM   .
RFFMYC01            Aktywowanie stanowisk finansowych zależnych od roku          .
RFFMZBU1            Stan środków finansowych : Rozlicz./przejęcie z kont         .
RFFMZBU1_IT          CBM: Ponowne księgowanie pozycji dokum. na pozycji transferu     .
RFFMZBUM            Konwersja danych FMBE -" FMSU                     .
RFFMZBVT            Przeniesienie salda zasobów środków pien.               .
RFFM_30_DENSE         Agregacja poz. poj. środków finansowych (linie dokumentu 30)     .
RFFM_30_DENSE_ART       Agregacja pozycji pojedynczych środków finansowych (kompl. dokumenty) .
RFFM_ASSIGN_CHANGE       Zmiana przypisania poz. fin. w Zarządzaniu budżetem za pomocą EXITS  .
RFFM_ASSIGN_CHANGE1      Zmiana przypisania poz. fin. w Zarządzaniu budżetem za pomocą EXITS  .
RFFM_CREATE_CI_SET_HIER    Generow. hierarchii zestawu pozycji finans. z hierarchii danych podst..
RFFM_CREATE_FC_SET_HIER    Generow. hierarchii zestawu pozycji finans. z hierarchii danych podst..
RFFM_CREATE_INDEX       Tworzenie indeksu z FMINDEX_HEADER i FMINDEX_FIELDS          .
RFFM_CROSS_ASS_RESOLVE     Rozlicz. zewn. środków zadysp.                    .
RFFM_MR11_POST_FM       Korekta obliga FI-FM dla zamówień w połączeniu z MR11         .
RFFM_OA_CREATE_EF       Tworzenie rezerwacji środków z kontraktów               .
RFFM_OA_SET_FINAL_IND     Ustawianie wskaźnika realizacji przy rezerwacji środków z kontraktów .
RFFM_REP_POSTMR11       Korekta obliga środków finans. dla zamówień bezpośr. do MR11     .
RFFM_SET_ENTRY_DATE      Następne przejęcie daty wprowadzenia                 .
RFFM_SKB1_FIPOS        Odczyt przypisania pozycji fin. - konta KG z pliku lokalnego     .
RFFM_TEST_ELKO         Tworzenie pliku testowego dla elektr. wyciągu z konta (multicash)   .
RFFM_TF_LO           Przeniesienie przeksięgowań na najniższą pozycję finansową      .
RFFM_UPGRADE_FMREAS_RULES   Migracja strategii dla zmiany strukturalnej i dla zmiany grupowania  .
RFFOALE1            ALE-Rozdzielenie danych płatn.                    .
RFFOALE2            Rozdział ALE danych płatn. - korekta statusu ALE           .
RFFOAT_A            Nośnik płatności Austria - obrót płatn. zagranicz., format V3     .
RFFOAT_P            Nośnik płatności Austria - format V3                 .
RFFOAU_T            Nośnik płatności Australia - przekazy/obciążenia BECS         .
RFFOAVIS            Wydruk formularza - saldo zerowe                   .
RFFOAVIS_FPAYM         Nośnik płatności - korespondencja dla rodzajowego programu nośnika pł..
RFFOBE_D            Belgijskie KND - DOM 80 (płatności odbiorców i inkasa)        .
RFFOBE_E            Belgijski KND (zagranica)                       .
RFFOBE_I            Belgijski KND (kraj)                         .
RFFOBR_V            Nośnik płatności międzynarodowy - boleto (tylko Brazylia)       .
RFFOCA_T            Nośnik płatn. Kanada - DTA przekazy/inkaso bankowe w standardzie 005 .
RFFOCH_P            Druk formularza konta bież. / SAD /BAD                .
RFFOCH_U            Druk formularza przekazu, inkasa bankowego / KND           .
RFFOCZ_U            Druk formularza przekazu - Czechy                   .
RFFODK_B            Krajowy KND (Dania) - Krajowe przekazy i inkasa bankowe (PBS)     .
RFFODK_E            Nośnik płatności - Dania - Płatność zagraniczna (PAYMUL)       .
RFFODK_P            Krajowy KND (Dania) - Krajowe przekazy/inkasa (przekaz pocztowy)   .
RFFODK_U            Duński nośnik płatności - Przekazy zagraniczne w formacie przek. poczt.
RFFODTA0            Płatności międzynarodowe - Lista przew. płatności dla nośnika płatn. .
RFFODTA1            Generowanie not awizowych dla listy numerów dowodów zapłaty      .
RFFOD__L            Druk formularza płatności zagr. (formularz Z1) / KND zagranica    .
RFFOD__S            Płatności międzynarodowe - Czek (bez numerowania)           .
RFFOD__T            Druk formularza czeku/weksla                     .
RFFOD__U            Druk formularzy przekazów, przelewów bankowych, inkasa b./ KND kraj  .
RFFOD__V            Płatności międzynarodowe - Zawiadomienie               .
RFFOD__W            Płatności międzynarodowe - Weksel                   .
RFFOD__Z            Nośnik płatności Niemcy - Polecenie płatn. do rozliczenia (ZzV)    .
RFFOEDI0            Płatności międzynarodowe - Powtarzanie dla awiz EDI          .
RFFOEDI1            Międzyn. nośniki płatności - Polecenie wypłaty poprzez EDI      .
RFFOEDI2            Międzyn. nośniki płatności - Korekcja statusu EDI           .
RFFOEDI3            Międzyn. nośniki płatności - EDI nota przewodnia           .
RFFOES_D            KND - inkaso bankowe, kredyt konsump. (Hiszpania)           .
RFFOES_T            Nośniki płatności Hiszpania - Przekazy DTA, czeki bankowe       .
RFFOFI_A            Nośnik płatności Finlandia - Odbiorcy krajowi (Direct Debit)     .
RFFOFI_L            Nośnik danych (Finlandia) - Transakcje dostawcy krajowe (LM02)    .
RFFOFI_U            Nośnik płatn. Finlandia - Dostawcy zagr.               .
RFFOF__T            Nośnik płatn. Francja - Przekazy zagraniczne             .
RFFOF__V            Nośniki płatności- zlecenia przekazów zbiorczych (Francja)      .
RFFOGB_T            Nośniki płatn. (Wlk. Brytania i Irlandia)- BACWAY, BACSBOX, EFTS, EMTS.
RFFOHK_A            Nośnik płatn. Hong Kong - KND kraj. (Plan wł.)            .
RFFOIT_B            Nośniki płatność (Włochy) - krajowe KND                .
RFFOIT_FOR           Nośnik płatności (Włochy) - zagraniczny KND              .
RFFOJP_L            Nośnik płatn. japonia - KND zagran.                  .
RFFOJP_T            Nośniki płat. (Japonia), inkasa bank./KND kraj            .
RFFOLU_X            Automatyczna procedura przerwania, format DOM2000           .
RFFOM100            Płatności międzynarodowe - Format SWIFT MT100             .
RFFOM199            Nośnik płatności - płatn.specj. - Format SWIFT MT199         .
RFFOM200            Nośnik płatności (międzynarodowe) - format SWIFT MT200        .
RFFOM202            Nośnik płatności (międzynarodowe) - format SWIFT MT202        .
RFFOM210            Nośnik płatności (międzynarodowe) - format SWIFT MT210        .
RFFONL_A            Forma Płatności (Holandia) - KND zagranica              .
RFFONL_I            Druk formularza KND - kraj (Holandia)                 .
RFFONO_D            Nośnik płatności (Norwegia) - bezpośredni przelew przez BBS      .
RFFONO_G            Nośnik płatności Norwegia - KND (Dialog danych)            .
RFFONO_T            Nośnik płatności (Norwegia) - KND dla krajowych i zagr. przek. bank. .
RFFONZ_T            Nośnik płatności (Nowa Zelandia) - Przekazy/obciążenia kraj. MTS   .
RFFOSE_A            Nośnik płatności (Szwecja) - Krajowe przekazy (odbiorcy)       .
RFFOSE_B            Nośniki płatności (Szwecja) - Przekaz pocztowy dodstawcy w kraju (BGC).
RFFOSE_H            Nośnik płatności (Szwecja) - Płatn. zagranicznych dostawców przez BGC .
RFFOSE_P            Nośnik płatności (Szwecja) - Przekaz pocztowy krajowego dostawcy   .
RFFOUS_C            Międzynarod. nośnik płat. -Czeki pre-numerowane            .
RFFOUS_T            Nośniki płatn. - Przelewy/bezpośrednie obciążenia w formacie ACH (USA).
RFFOZA_A            Nośnik płatności - KND w formacie ACB (RPA)              .
RFFR0C01            Dokument C80, komunikat o operacjach finans. bez wsk. op. spec.    .
RFFR0C02            Podsumowanie operacji finans.                     .
RFFR0E84            Komunikat E84 - Należności i zobowiązania z obcokrajowcami      .
RFFR1C01            Dokument C80, komunikat o operacjach finans. bez wsk. op. spec.    .
RFFR2C01            Dokument C80, Komunikaty bez kont rozrachunków            .
RFFRLIST            Raport kontroli                            .
RFFRMOD1            Zmainy dokumentu dla komunikatów dla BF                .
RFFRPCD1            Dokumenty DOWNLOAD                          .
RFFSTA00            Przegląd definicji statusów pól                    .
RFFUEB00            Przejęcie sald rezydentnych kont KG do pozycji gotówkowej       .
RFFVAL00            Porównanie daty waluty księgowań bankowych              .
RFFWAB00            Uzgodnienie różnicy wyceny obcej waluty z kontem korygującym     .
RFFWSOP1            Zachowanie pozycji specjalnych z wyceny waluty obcej         .
RFFWSOP2            Wykaz pozycji specj. zgodnie z art. 43 ustawy wdrożen. kodeksu handl. .
RFGBEW00            Elastyczna wycena walutowych kont bankowyc w dniu DD.MM.RR      .
RFGLBALANCE          Wyświetlanie sald kont KG                       .
RFGLBALANCE_RRI        Wywołanie - wyświetlanie salda przez BBS               .
RFGLKR00            Tymczasowe wymagania dotyczące bilansu: Korea             .
RFGMAB30            Budżet a dziennik obligo/rzeczywisty                 .
RFGMARACDL           Archiwizacja dokumentu rzecz./obliga GM - program usuwania      .
RFGMARACRL           Archiwizacja dokumentu rzecz./obliga GM - program pon. wczytywania  .
RFGMARACWR           Archiwizacja dokumentu rzecz./obliga GM - program archiwizacji    .
RFGMARBDDL           Archiwizacja dokumentów budżetowych GM - program usuwania       .
RFGMARBDRL           Archiwizacja dokumentów budżetowych GM - program pon. wczytywania   .
RFGMARBDWR           Archiwizacja dokumentów budżetowych GM - program archiwizacji     .
RFGMARGRDL           Archiwizacja danych podstawowych grantu GM - program usuwania     .
RFGMARGRRL           Archiwizacja danych podstawowych grantu GM - program pon. wczytywania .
RFGMARGRWR           Archiwizacja danych podstawowych grantu GM - program archiwizacji   .
RFGMARTTDL           Archiwizacja rekordów sumarycznych GM - program usuwania       .
RFGMARTTRD           Archiwizacja rekordów sumarycznych GM - program odczytu        .
RFGMARTTWR           Archiwizacja rekordów sumarycznych GM - program archiwizacji     .
RFGMAVCCUSTDEF         Kontrola konfiguracji dla kontroli dostępności (GM)          .
RFGMAVC_OVERVIEW        Przegląd aktywnej kontroli dostępności dla wymiarów GM        .
RFGMAVC_REINIT         Ponowna inicjalizacja księgi akt. kontroli dostępności (GM)      .
RFGMAVC_SHOW_DIFFERENCES    Raport RFGMAVC_SHOW_DIFFERENCES                    .
RFGMBIL1            Raport o fakturowaniach i dostosow. grantów w Zarządzaniu grantami  .
RFGMCDCLASS          Wyświetlanie dokumentów zmian dla rodzaju wpływów/wydatków      .
RFGMCDPROGRAM         Wyświetlanie dokumentów zmian dla programu wspierającego       .
RFGMCDR1            Wyświetlanie dokumentów zmian dla przypisań obiektów GM        .
RFGMGRL1            Indeks danych podst. dla grantu                    .
RFGMGSL1            Indeks danych podst. dla sponsora                   .
RFGMLINEITEMS         Zarządzanie grantami: Wyświetlanie pozycji pojedynczych        .
RFGMMP_RBB           GM-Zwiększenie budżetu przez wpływy                  .
RFGMOBJ1            Lista obiektów GM                           .
RFGMRB_GENERATE        Generowanie reguł dla wpływów zwiększających budżet w GM       .
RFGMRB_RECONSTRUCT_INDEX    Ponowne tworzenie indeksu dla wpływów zwiększających budżet      .
RFGMSCL1            Indeks danych podst. dla rodz. wpływów/wyd.              .
RFGMSPL1            Indeks danych podstawowych dla spons. prog.              .
RFGMWHEREUSED         Zastosowanie: Przypisanie obiektu do narzędzia wyprowadzania GM    .
RFGM_DELETE_HFYDIST      Raport RFGM_DELETE_HFYDIST                      .
RFGSBSTR            Wersja sprawozdania finansowego                    .
RFHABU00            Księga Główna z pliku dokumentów                   .
RFHABU00N           Księga Główna z pliku dokumentów                   .
RFHABU10            Konta przeciwstawne KG (Rosja)                    .
RFIBAN02            Opracowanie IBAN                           .
RFIBANCD            Wyświetlanie dokumentów zmiany IBAN                  .
RFIBANMD            Zapis do pliku danych podst./Odczyt z pliku dla zewn. generowania IBAN.
RFIBAN_ALE           Rozdział numerów IBAN                         .
RFIBLFPAY           Szybkie wprowadzanie za pomocą Repetitive Code            .
RFIBLOPAY           Tworzenie zleceń płatności online                   .
RFIBLOPAYREL          Zatwierdzenie żądań płatności utworzonych online           .
RFIBLOPAYREV          Storno żądań płatności utworzonych online               .
RFICO_CATG_CUSTOMIZING     Warunki finansowe: Użycie typów kwoty/term./różnic. w konfiguracji  .
RFICO_CONDCATG         Przegląd typów warunków                        .
RFICO_CONDTYPE_CUSTOMIZING   Warunki finansowe: Konfiguracja rodzajów warunków           .
RFICO_CORR_FICOB_TABS_T    Korekta tekstów tabel syst. FICO                   .
RFICO_CORR_FILL_INTMETHOD   Wstawianie brakującej metody obliczania odsetek            .
RFICO_CORR_OVERL_VALID_DATES  Raport RFICO_CORR_OVERL_VALID_DATES                  .
RFICRC20            Uzgodnienie należn./zobow. spółek powiązanych (poza systemem)     .
RFIDATEB00           Tworzenie pliku MT940 z danymi nośnika danych zwrotów V3       .
RFIDAU10            Samodzielnie utworzone autom. obl. przyjęcia materiałów dla dostawców .
RFIDCFM_BR_ICL_TAX       Kredyt między spółkami - naliczanie podatku (Brazylia)        .
RFIDCFM_BR_SWAP_TAX      Kalkulacja podat. SWAP (Brazylia)                   .
RFIDCFM_BR_TAXFUNDS_ME     Obliczanie podatku kon.mies. dla funduszu (Brazylia)         .
RFIDCFM_BR_TAXFUNDS_SALES   Kalkulacja podatku dla sprzedaży funduszy (Brazylia)         .
RFIDCFM_BR_TAXSALES      Tworzenie trans. sprzedaży dla pod. od funduszu (Brazylia)      .
RFIDEUVP            Tworzenie rozliczenia podatku od nabycia               .
RFIDEUVR            Stornowanie rozliczenia międzyokresowego podatku od nabycia      .
RFIDITSR00           Deklaracja handlu zagranicznego                    .
RFIDITSR02           Kontrola ustawień konfiguracji dla deklaracji handlu zagranicznego  .
RFIDITSR12           Deklaracja handlu zagranicznego (Austria)               .
RFIDKRTC_R           Kalkulacja podatkowa: Rozlicz. nierozlicz. pozycji          .
RFIDMXCTOP           Raport kluczowych klientów (Meksyk)                  .
RFIDMXVTOP           Raport kluczowych dostawców (Meksyk)                 .
RFIDNO_BK_STOP         Zatrzymanie zleceń platności w Norwegii                .
RFIDPH_STATUS_OR        Program dla opracowania statusu potwierdzenia oficjanlego - Filipiny .
RFIDPL06            Rejestr VAT - Polska                         .
RFIDPL07            Salda odbiorców i pozycje pojedyncze w walucie krajowej (Polska)   .
RFIDPL10            Salda dostawców i pozycje pojedyncze w walucie krajowej (Polska)   .
RFIDPL11            Dziennik dokumentów - Polska                     .
RFIDPL14            Salda kont KG z sumami kontrolnymi                  .
RFIDPL15            Salda kont KG i pozycje pojedyncze (Polska)              .
RFIDPL18            Księga pomocnicza materiałów (Polska)                 .
RFIDPL19            Wycena gotówkowa - FIFO - dla Polski                 .
RFIDSE_DUNN_EBPOST       Monit-Szwecja: Konwersja do formatu Multicash             .
RFIDSE_DUNN_INF        Monit: Wyśw. pozycji zewnętrznie przetworzonych            .
RFIDTAX_MATERIAL_CHECK     Podat. od produktu - kontr. konf.                   .
RFIDUVIT            Obliczanie IVA-Ventilazione                      .
RFIDVE10            Zestawienie podatków dla dokumentów zaopatrzenia - Wenezuela     .
RFIDVE20            Zestawienie podatków dla dokumentów sprzedaży - Wenezuela       .
RFIDYYWT            Raportowanie podatku źr. (ogólnie)                  .
RFID_BR_TRBAL         Brazylia: Transfer bilansu                      .
RFID_BR_TRBAL_CUST       Przeksięgowanie poz. dla trans. finans. (Brazylia)          .
RFID_BR_VENDOP         Operacja dostawcy (Brazylia)                     .
RFID_PTVPRADPRC00       Korekty proporcj. wg kalkulacji PR                  .
RFID_PTVPRADPRV00       Korekty proporcj. wg odchylenia PR                  .
RFIHCPRQRVS          Storno zleceń płatn. IHC                       .
RFILCA00            Rzecz. poz. poj. dla tabeli FILCT                   .
RFIMA_APR_CALCULATE      Kalkulator APR                            .
RFIMA_CALENDAR         Test: FIMA_DAYS_AND_PERIODS                      .
RFIMA_EASY_CREDIT       Raport RFIMA_EASY_CREDIT                       .
RFIMA_LOAN_SCHEDULE      Prosta metoda dziennego naliczania odsetek              .
RFINDEX            Sprawdzanie spójności FI                       .
RFINDEX_NACC          Kontrola spójności FI                         .
RFINDLOG            Log aplikacji:                            .
RFINDORG            Szukanie jednostek organizacyjnych w raportach            .
RFINTITAP           Nal. odsetek poz.                           .
RFINTITAR           Nal. odsetek poz.                           .
RFINTITDEL           Usuwanie informacji o odsetkach                    .
RFINTITSHOW          Wyśw. przeb. nal. ods.                        .
RFINTITUSEREXT         Rozszerzenie oprocent. pozycji                    .
RFISEVENTLOG          Wyświetlanie wpisów protokołu                     .
RFITEMAP            Dostawcy - Lista pozycji pojedynczych                 .
RFITEMAR            Odbiorcy - Lista pozycji pojedynczych                 .
RFITEMGL            Konta KG - Lista pozycji pojedynczych                 .
RFKA11L00_MASS         Lista: Przekazanie należności zewnętrznym biurom inkasa        .
RFKABL00            Wyświetlanie zmian danych dostawców                  .
RFKABL00_NACC         Wyświetlanie zmian danych dostawców                  .
RFKANZ00            Lista zaliczek nierozliczonych na dzień - Dostawcy          .
RFKAPO00            Lista rozliczonych pozycji dostawcy                  .
RFKAPO00_NACC         Lista rozliczonych pozycji dostawcy                  .
RFKBCLOSUREUNDO        Aktywacja zamkniętych kont                      .
RFKBLIW0            Belgia: BNB : Pozycje nierozliczone dostawców zagranicznych      .
RFKCON00            Wyświetlenie/potwierdzenie krytycznych zmian dostawców        .
RFKDF000            UE: Okresowe księgowania różnic kursowych dla zlecenia płatn.     .
RFKEPL00            Lista pojedynczych pozycji dostawcy                  .
RFKEPL00_NACC         Lista pojedynczych pozycji dostawcy                  .
RFKK1099            1099 Sprawozdawczość - dane ekstraktu DFKK1099            .
RFKKABS1            Kontrola rekordów sumarycznych                    .
RFKKABS10           Wykaz sum księgowania                         .
RFKKABS3            Start produktywny                           .
RFKKABS30           Wykaz pozycji dla sum księgowania                   .
RFKKABS5            Kontrola statusu przejęcia klucza uzgodnienia             .
RFKKABS6            Wykaz dla przejęcia do Księgi Głównej                 .
RFKKABS8            Ponowne tworzenie rekordów sumarycznych                .
RFKKACCOUNTPROCBLOCK      Wyświetlanie kont umowy, które mają nieaktualne blokady przetwarzania .
RFKKADLI            Wyszukiwanie kont: Lista                       .
RFKKAG00            Porównanie podstawowych danych dostawców               .
RFKKAK00            Wykaz sald i obrotów na rachunku bieżącym wg alternatywnych num. kont .
RFKKALCK            Wycena blokad przetwarzania                      .
RFKKAR10            Archiwizacja dokumentów FI-CA: Zapis                 .
RFKKAR11            Archiwizacja dokumentów FI-CA: Usuwanie                .
RFKKAR12            Archiwizacja dokumentów FI-CA: Ponowne wczytanie           .
RFKKAR15            Archiwizacja oficjalnych dokumentów: Zapis              .
RFKKAR16            Archiwizacja dokumentów oficjalnych: Usuwanie             .
RFKKAR17            Archiwizacja oficjalnych dokumentów: Ponowne wczytanie        .
RFKKAR30            Archiwizacja zleceń: Zapis                      .
RFKKAR31            Archiwizacja zleceń: Usuwanie                     .
RFKKAR32            Archiwizacja zlecenia: Program ponownego wczytywania         .
RFKKAR33            Archiwizacja rozdziału przychodów: Zapis               .
RFKKAR34            Archiwizacja rozdziału przychodów: Usuwanie              .
RFKKAR35            Archiwizacja rozdziału przychodów: Pon. wczytanie           .
RFKKAR36            Archiwizacja danych do wyceny waluty obcej: Zapis           .
RFKKAR37            Archiwizacja danych do wyceny waluty obcej: Usuwanie         .
RFKKAR38            Archiwizacja danych do wyceny w walucie obcej: Pon. wczytanie     .
RFKKAR40            FI-CA Archiwizacja: Wywołanie programu oceny dla struktury inf. arch. .
RFKKAR41            Archiwizacja historii rozliczenia: Zapis               .
RFKKAR42            Archiwizacja historii rozliczeń: Usuwanie               .
RFKKAR43            Archiwizacja historii rozliczeń: Pon. odczyt             .
RFKKAR44            Archiwizacja danych dot. wątpliwych należności: Zapis         .
RFKKAR45            Archiwizacja danych dot. wątpliwych należności: Usuwanie       .
RFKKAR46            Archiwizacja danych dot. wątpliwych należności: Ponowny odczyt    .
RFKKAR_CHECK_LOCK_AND_DELETE  Usuwanie nieważnych blokad archiwizacji FI-CA             .
RFKKAV00            Transfer awizów płatności z pliku sekwencyjnego            .
RFKKAV01            Transfer awiza płatności                       .
RFKKAVDA            Transfer wpływ. awizów płatn.: WYświetl. zawart. pliku sekwencyjnego .
RFKKAVDG            Transfer wpływ. awizów płatności: Generowanie pliku testowego     .
RFKKAVFA            Transfer wpływ. awizów płatn.: Wyświetlanie/zmiana błędnych danych  .
RFKKBALCHECK          Kontrola dokumentów w rozrachunkach wg kont umów pod kątem salda zer. .
RFKKBELJ00           Dziennik dokumentów                          .
RFKKBE_OPI1          Belgia : BLIW-IBLC : Pozycje nierozliczone z odbiorcami zagranicznymi.
RFKKBE_OPI2          Belgia: Pozycje nierozliczone klientów za granicą (od 2002)      .
RFKKBE_SAL1          Roczne zeznanie podatkowe (Belgia)                  .
RFKKBE_SAL2          Kwartalne zeznanie podatkowe (Belgia)                 .
RFKKBE_SAL3          Raportowanie i sprawozd.: Dziennik sprzedaży - Belgia         .
RFKKBGAAR01          Archiwizacja inf. podatkowej dla działalności komercyjnej       .
RFKKBGAAR02          Archiwizacja inf. podatkowej działalności komercyjnej (przeb. usuw.) .
RFKKBGAAR03          Archiwizacja inf. podatkowej działalności komercyjnej (ponowny odczyt).
RFKKBIB0            Program transferu dokumentów                     .
RFKKBIB1            Program transferu dokumentów                     .
RFKKBIBE            Transfer dokumentu - wyświetlanie/zmiana błędnych danych       .
RFKKBIBG            Generowanie pliku testowego dla transferu dokumentów         .
RFKKBICD            Wyświetlanie zmian w transferze danych FICA              .
RFKKBIT0            Przejęcie dokumentu - Wyświetlanie/Zmiana zawartości sekw. pliku   .
RFKKBI_EDIT          Transfer dokumentu - wyświetlanie/zmiana błędnych danych       .
RFKKBI_FILEEDIT        Edytor pliku - wyświetlanie/zmiana zawartości pliku sekwencyjnego   .
RFKKBOL0            FI-CA: Odprowadzanie raportu/opłat 'Bollo'              .
RFKKBP_DUPL          Tworzenie partnera handlowego z kontrolą duplikatu          .
RFKKBU00            Wykaz sald i obrotów na rachunku bieżącym wg pliku dokumentów     .
RFKKBU00_NACC         Wykaz sald i obrotów na rachunku bieżącym wg pliku dokumentów     .
RFKKBU10            Protokół konta ze skumulowanego wykazu sald i obrotów na rach.bież.  .
RFKKBU10_NACC         Protokół konta ze skumulowanego wykazu sald i obrotów na rach.bież.  .
RFKKCASEAR01          Archiwizacja listy pozycji (przebieg zapisu)             .
RFKKCASEAR02          Archiwizacja listy pozycji (przebieg usuwania)            .
RFKKCASEAR03          Archiwizacja listy pozycji (ponowne wczytanie)            .
RFKKCC01            Pozycja Wn (dyspozytor)                        .
RFKKCC02            Procesor czynności - zadanie                     .
RFKKCFUPD           Przejęcie danych do Zarządzania środkami pieniężnymi         .
RFKKCF_DELETE         Usuwanie wyjaśnionych pozycji stanu wyjaśniania - bez archiwizacji!  .
RFKKCF_STATISTICS       Statystyka dotycząca wszystkich stanów wyjaśniaj.           .
RFKKCHK01           Tworzenie wyciągu dla czeków                     .
RFKKCHK02           Czeki: Przypisanie dokumentów płatności                .
RFKKCHK03           Ustawianie daty cesji dla czeków                   .
RFKKCHK04           Cesja czeków                             .
RFKKCHKINST1          Program RFKKCHKINST1                         .
RFKKCHKINST10         Program REPINSTPLN10: Korekta błędnie skonwertowanych planów ratalnych.
RFKKCHKINST11         Kontrola, czy plany rat nie posiadają powiązania z pozycjami pierwotn..
RFKKCHKINST12         Program REPINSTPLN12: Korekta błędnie skonwertowanych planów ratalnych.
RFKKCHKINST3          Program RFKKCHKINST3                         .
RFKKCHKINST5          Korekta niekompletnie dezaktywowanych planów ratalnych (ABWBL ustaw.) .
RFKKCHKINST6          Program ZREPINSTPLN6                         .
RFKKCHKINST7          Program ZREPINSTPLN7                         .
RFKKCHKINST9          Program RFKKCHKINST9                         .
RFKKCHKSBETX          Program RFKKCHKSBETX                         .
RFKKCJAR01           Archiwizacja raportu kasowego                     .
RFKKCJAR02           Usuwanie raportu kasowego                       .
RFKKCJAR03           Ponowne wczytanie raportu kasowego                  .
RFKKCK01            Tworzenie listy okazicieli czeku (FI-CA)               .
RFKKCM00            Przejęcie danych partii ręcznie wystawionych czeków          .
RFKKCM01            Transfer ręcznie wydanych czeków                   .
RFKKCM02            Księgowanie partii ręcznie wystawionych czeków jako zadania      .
RFKKCMDA            Przejęcie czeków wydanych ręcznie: Wyśw./zmiana zawartości pliku sekw..
RFKKCMDG            Generowanie pliku testowego dla przejęcia czeków wystawionych ręcznie .
RFKKCMF            Przypis. partii dla ręcznych czeków własnych do nowego klucza uzgodn. .
RFKKCMFA            Przejęcie czeków wydanych ręcznie: Przetwarzanie błędów        .
RFKKCO00            Korespondencja FI-CA - Program wydruku korespondendcji        .
RFKKCO01            FI-CA Korespondencja - Reorganizacja korespondencji          .
RFKKCO02            Korespondencja - wyświetlanie historii korespondencji         .
RFKKCO03            FI-CA: Archiwizacja korespondencji                  .
RFKKCO04            FI-CA: Archiwizacja korespondencji, usuwanie korespondencji      .
RFKKCO05            FI-CA: Archiwizacja korespondencji, ponowne wczytanie korespondecji  .
RFKKCO06            Korespondencja: Historia monitów                   .
RFKKCO20            Kontrola dokumentów COPA                       .
RFKKCOHLIST          Korespondencja - Lista nagłówków korespondencji            .
RFKKCOL2            Przekazanie pozycji do biur inkasowych                .
RFKKCOL3            Lista pozycji inkasa                         .
RFKKCOL4            Historia pozycji inkasa                        .
RFKKCOLL            Zwrot monitowanych należności do zewnętrznych biur inkasowych     .
RFKKCOLLAR01          Archiwizacja danych biura inkasowego                 .
RFKKCOLLAR02          Usuwanie danych biura inkasowego                   .
RFKKCOLLAR03          Ponowne wczytanie danych biura inkasowego               .
RFKKCOLLFILE          Generowanie pliku wyprowadenia dla biura inkaso            .
RFKKCOLR            Odwołanie należności z biura inkasowego                .
RFKKCOLZ            Cofanie należności z biur inkaso                   .
RFKKCOPA00           Transfer danych dekretacji do Rachunku wyników            .
RFKKCOPA00_OLD         Transfer danych dekretacji do Rachunku wyników            .
RFKKCOPG            Generowanie pliku testowego dla płatności biura inkasa        .
RFKKCOPM            Odczyt pliku biura inkasowego                     .
RFKKCOPROTCL          Usuwanie protokołów przekazania                    .
RFKKCORR_DISPLAY_HISTORY    Korespondencja - wyświetlanie historii korespondencji (siatka ALV)  .
RFKKCORR_EXP_CREATE_REQUEST  Przykłady korespondencji: Tworzenie żądania korespondencji      .
RFKKCR00            Przejęcie zrealizowanych czeków                    .
RFKKCR01            Transfer okazania czeku                        .
RFKKCRA1            Archiwizacja: Okazanie czeku - archiwizacja              .
RFKKCRA2            Archwizacja: Okazanie czeku - usuwanie                .
RFKKCRA3            Archiwizacja: Okazanie czeku - ponowny odczyt             .
RFKKCRCASH_CHECK        Wyjaśnienie zreal. czeków: Transfer danych realizacji do tab. wyjaśn. .
RFKKCRCL            Przetwarzanie dok. wyjaśniającego dot. czeków zrealizowanych     .
RFKKCRDA            Przejęcie okazania czeku - Wyświetlanie/Zmiana zawartości sekw.pliku .
RFKKCRDG            Generowanie pliku testowego dla przejęcia okazania czeku       .
RFKKCRDV1           Stornowanie płatności czekiem po wprowadz. blokady (zatrz. płatn.)  .
RFKKCRFA            Przejęcie przedziału płatności - Wyśw./Zmiana błędnych danych     .
RFKKCRMV1           Anulowanie masowe czeków z przebiegu płatności            .
RFKKCRN00           Wykaz czeków                             .
RFKKCR_CHANGE_VOIDREASON    Zarządzanie czekiem: Konwersja przyczyn anulowania z 4.62 do 4.63   .
RFKKCR_OLD_DELETE       Reorganizacja zarządzania czekami: Usuwanie już niewykorzyst. danych .
RFKKCVSCONFIRMDB        Tworzenie pliku testowego do przejęcia płatności CVS         .
RFKKDDAL            Zawiadomienie o nocie obciążeniowej: Lista              .
RFKKDEFREVCHECK2        Udostępnianie wszystkich zaksięgowanych kluczy uzgodnienia      .
RFKKDEFREVREPAIR1       Usuwanie wskaźnika POSTED z FKKDEFREV                 .
RFKKDELE_DFKKDOUBTD      Usuwanie logów dod. Korekta należności wg star.            .
RFKKDELE_FP03DM        Usuwanie tabel biura inkasowego                    .
RFKKDELE_FPCI         Usuwanie tabel dla pliku informacyjnego biura inkasowego       .
RFKKDELLOCKS          Usuwa pola SPZAH, SPERZ und MANSP w planie zaliczki          .
RFKKDELLOCKS_MASS       Usuwa pola SPZAH, SPERZ und MANSP w planie zaliczki          .
RFKKDI01            Podział w przedziałach                        .
RFKKDI02            Wyświetlanie/zmiana przedziałów                    .
RFKKDI03            Wyświetlanie procesu przetwarzania                  .
RFKKDI04            Wyświetlanie procesu przetwarzania                  .
RFKKDI05            Warianty dla przetwarzania równoległego                .
RFKKDIJ1            Zadanie monitowania dla równoległych przebiegów            .
RFKKDIJ2            Zadanie zatrzymania: Usuwa zadanie monitorowania           .
RFKKDM00            Przypadki do wyjaśnienia (do stanu konta) w FI-CA           .
RFKKDM01            Tworzenie przypadków inkasa po przebiegu monitowania         .
RFKKDM02            Usuwanie zawartości tabeli DFKKCASEITEMS dla archiwizowanych dokum.  .
RFKKDM03            Aktualizacja przypadków inkasa                    .
RFKKEBS1            Tworzenie klucza uzgodnienia dla zewn. systemów fakturowania     .
RFKKEMMA            Analiza logu, przygotowanie generowania przyp. dla przeb. zbiorczych .
RFKKES_SAL1          Sprawozd. roczne dot. obrotu (Hiszpania)               .
RFKKES_SAL2          Obrót roczny (Hiszpania) wg zmiany prawnej 2008            .
RFKKET00            Wyciąg ze skumulowanego wykazu sald i obrotów na rachunku bieżącym  .
RFKKEWU6_TEST         EURO: Uzgodnienie rozrachunków wg kont umów z Księgą Główną FI    .
RFKKEWU8            EURO: Wyświetlanie danych protokołu raportu RFKKEWU3 i RFKKEWU6    .
RFKKFIKEYCLOSE         Automatyczne zamknięcie klucza uzgodnienia              .
RFKKFMCF            Przenies. nierozlicz. poz. z FI-CA                  .
RFKKFPAWM           Raporty handlu zagranicznego: Przetwarzanie pliku danych rap. fin.  .
RFKKFPAWM_ALV         Raporty handlu zagranicznego: Lista ALV dla analizy pliku raportu   .
RFKKFPY1TREE          Narzędzie do analizy przebiegów płatności / przebieg nośników płatn. .
RFKKGAPFICANUM00        Określanie brakuj. dokum. FI-CA dla każdej jedn. gospod.       .
RFKKGL00            Transfer rekordów sum. FI-CA do Księgi Głównej            .
RFKKGL20            Kontrola dokumentów Księgi Głównej                  .
RFKKGL30            Wykaz pojedynczy dla dok. Księgi Głównej z konta rozlicz. umowy    .
RFKKGL_REV           Stornowanie transferu Księgi Głównej                 .
RFKKGPSH            NIEAKTUALNE: W przyszłości proszę korzystać z transakcji GPSHAD_NEW  .
RFKKGPSH_DELETE        Usuwanie wpisów w tabeli rezerwowej FKK_GPSHAD            .
RFKKHIST            Wyświetlanie historii rozliczeń/ zwrotów               .
RFKKINDPAYAR01         Archiwizacja FI-CA: Definiowanie płatności (zapis)          .
RFKKINDPAYAR02         Archiwizacja FI-CA: Definiowanie płatności (usuwanie)         .
RFKKINDPAYAR03         Archiwizacja FI-CA: Definiowanie płatności (ponowne wczytanie)    .
RFKKINTEGR_MASS        Integracja FICA (równolegle)                     .
RFKKINT_MASS_LOG        Przegląd obliczania odsetek                      .
RFKKINV01           Fakturowanie do rozrachunków według umów (tworzenie zbiorcze)     .
RFKKINV02           Fakturowanie w rozrachunkach wd kont umów (Tworzenie pojedyncze)   .
RFKKINVCOL01          Tworzenie faktury zbiorczej (tworzenie zbiorcze)           .
RFKKINVREV01          Stornowanie faktury (storno zbiorcze)                 .
RFKKINVREV02          Stornowanie faktury (Storno pojedyncze)                .
RFKKINV_BILLDOC_DISP      Wyświetlanie dokumentu rozlicz.                    .
RFKKINV_BWEXTRACT_SIM     Symulacja ekstrakcji BW                        .
RFKKINV_BWTRIG_DISP      Analiza listy roboczej ekstrakcji BW                 .
RFKKINV_DFKKINV_BWTRIGH_DELETE Usuwanie rekordów historii dla ekstrakcji BW dokumentów fakturowania .
RFKKINV_INVDOC_DISP      Wyświetlanie dokumentu fakturowania                  .
RFKKINV_TRIG_DISP       Analiza listy roboczej faktur                     .
RFKKIP01            Definiowanie płatności: Lista                     .
RFKKIP02            Definiowanie płatności: Lista wstępnych przypisań           .
RFKKIP03            Definiowanie płatności: Lista przypisanych pozycji dokumentu     .
RFKKITEM_MASS         Wykaz dokumentu pojedynczego (równoległy)               .
RFKKJOURNAL          Wykaz dekretacji dok. poj.                      .
RFKKKA00            Transfer danych z wyciągu konta FI do partii/zwrotów płatności    .
RFKKKA01            Transfer danych z wyciągu konta FI do partii płatności/ zwrotów    .
RFKKKADG            Transfer wyciągu z konta: Generowanie danych testowych MultiCash   .
RFKKLAYOUTCLIENTCOPY      Program ZDFKKCOH_DEL                         .
RFKKLAYOUTRENAME        Program ZDFKKCOH_DEL                         .
RFKKLOCKDEL          Usuwanie ustawionych blokad zbiorczych                .
RFKKMA02            Wyświetlanie historii monitów                     .
RFKKMA05            VKK: Archiwizacja historii monit. - nieaktualna            .
RFKKMA06            VKK: Archiwizacja historii monitowania, usuwanie monitów       .
RFKKMA07            VKK: Archiwizacja historii monitowania, ponowny odczyt monitów    .
RFKKMA08            FI-CA: Archiwizacja historii monitowania               .
RFKKMA09            FI-CA: Archwizacja historii monitowania, usuwanie monitów       .
RFKKMA10            FI-CA: Archiwizacja historii monitów, ponowny odczyt monitów     .
RFKKMADUTL           Usuwanie wpisów z listy telefonicznej monitowania           .
RFKKMADUTLTRANF        Transfer listy telefonicznej z przebiegu monitowania do innego systemu.
RFKKMDC_BPC          Program: Przetwarzanie żądania zmiany danych podstawowych       .
RFKKMDOCAR01          Program RFKKMDOCAR01                         .
RFKKMDOCAR02          Usuwanie dokumentów wzorcowych (archiwizacja)             .
RFKKMDOCAR03          Ponowne wczytanie dokumentów wzorcowych (archiwizacja)        .
RFKKMDOCAR04          Archiwizacja: Rozliczenie dokumentów wzorcowych            .
RFKKNRB            RKU: Przetwarzanie partii dla potwierdzenia błędnych danych bankowych .
RFKKNRCHECK          Kontrola zakresów numerów dokumentów w rozrachunkach wg kont umów   .
RFKKOI_SET_TRANSFER_STATUS   Include RFKKOI_SET_TRANSFER_STATUS                  .
RFKKOI_START_ERROR_MODE    Program RFKKOI_START_ERROR_MODE                    .
RFKKOP03            FI-CA: Lista pozycji nierozliczonych zależnych od terminu       .
RFKKOP03_ACC          FI-CA: Lista pozycji nierozliczonych zależnych od terminu       .
RFKKOP04            Lista pozycji                             .
RFKKOP06            Zestawienie sum raportu                        .
RFKKOP07            Zestawienie ekstrahowanych pozycji nierozliczonych          .
RFKKOP10            Uzgodnienie między pozycjami nierozliczonymi a Księgą Główną     .
RFKKOP10P           Uzgodnienie pozycji nierozliczonych (równoległe)           .
RFKKOP20P           Uzgodnienie pomiędzy pozycjami nierozl. i Księgą Główną (równoległe) .
RFKKOP30P           Uzgodnienie pomiędzy pozycjami nierozl. i Księgą Główną (równoległe) .
RFKKOP31P           Uzgodnienie pozycji nierozliczonych (równoległe)           .
RFKKOPBWS           BW: Wyświetlanie ekstraktów pozycji nierozliczonych i rozliczonych  .
RFKKOPBWS_DELETE        Usuwanie zaznaczonego wyboru OPBW                   .
RFKKOPBWS_DELETE_JOB      Usuwanie zaznaczonych wyborów                     .
RFKKOPBWS_DELETE_MARK     Zazn. ekstr.pozycji do usuwania                    .
RFKKORD01           Wyświetlanie dokumentów wygenerowanych ze zleceń           .
RFKKORD02           Wyświetlanie dokumentów utworzonych ze zleceń stałych         .
RFKKORD02H           Uzgodnienie historii zleceń stałych                  .
RFKKPAYMJOBC          Śledzenie zadań po zaplanowaniu tworzenia nośnika           .
RFKKPCAI            Karty płatnicze: Wyświetlanie pozycji na koncie karty płatniczej   .
RFKKPCAS            Rodzaje płatności: Lista płatności                  .
RFKKPCBP            Karty płatnicze: Lista danych karty płatniczej            .
RFKKPCDL            Karty płatnicze: Usuwanie protokołu                  .
RFKKPCDS            Karty płatnicze: Rozliczenie                     .
RFKKPCDS_ALV          Karty płatnicze: Rozliczenie                     .
RFKKPCLI            Karty płatnicze: Wyświetlanie protokołu (opłacone pozycje)      .
RFKKPCLP            Karty płatnicze: Lista rozliczeń                   .
RFKKPCSF            Karty płatnicze: Wyświetlanie nośników danych             .
RFKKPCTS            Karty płatnicze: Wyświetlanie pozycji do rozliczenia         .
RFKKPD01            Historia płatności: Ustalanie sum księgowania             .
RFKKPD02            Historia płatności: Ustalanie pozycji nierozliczonych         .
RFKKPD03            Historia płatności                          .
RFKKPFND            Program usuwania dla przedawnionych informacji dowodów zapłaty    .
RFKKPLADJ           Partia płatności: Korekta błędnego statusu              .
RFKKPLAR            Tworzenie indeksu wyszukiwania dla zarchiwizowanej partii płatności  .
RFKKPLCL            Wykaz pojedynczy listy wyjaśniania z partii płatności         .
RFKKPLCLS           Partia płatności: Wyszukiwanie wyjaśnionych płatności         .
RFKKPLWP            Partia płatności: Wyszukiwanie płatności               .
RFKKPNARCD           Wstępne powiadomienie-dane (historia) są archiwiz.: Wpisy BD usuwane .
RFKKPNARCL           Wstępne powiad.-dane (historia) są archiwiz.: Archiw. pon. wczytane  .
RFKKPNARCW           Wstępne powiadomienie-dane (historia) są archiwiz.: Tworzenie archiwum.
RFKKPNBKAR01          Archiwizacja wstępnego powiadomienia (przebieg zapisu)        .
RFKKPNBKAR02          Archiwizacja wstępnego powiadomienia (przebieg usuwania)       .
RFKKPNBKAR03          Archiwizacja wstępnego powiadomienia (ponowne wczytanie)       .
RFKKPNFC00           Wstępne powiadomienie-generowanie pliku                .
RFKKPNHIS0           Wstępne powiadomienie-Lista danych                  .
RFKKPNR00           Przetwarzanie pliku zwrotów                      .
RFKKPRCTR           Rozdzial centrum zysku (w toku)                    .
RFKKPYOD            Zlecenia płatności: Usuwanie                     .
RFKKPYOL            Zlecenia płatności: Lista                       .
RFKKPYOR            Stornowanie wygasłych zleceń płatniczych               .
RFKKPYOR_MASS         Storno zbiorcze zleceń płatniczych                  .
RFKKPYOR_REF          Uwzględnienie wygasłych zleceń płat. w partii zwrotów         .
RFKKQST00           Podatek źródłowy - raportowanie                    .
RFKKQST50           Rozliczanie statystycznych pozycji podatku źródłowego         .
RFKKQST60           Dopasowanie statystycznych pozycji podatku źródłowego (pon. obl.)   .
RFKKQST80           Podatek od odsetek                          .
RFKKRA00            Archiwizacja zwrotów: Zapis                      .
RFKKRA01            Archiwizacja zwrotów: Usuwanie                    .
RFKKRA02            Archiwizacja zwrotów: Ponowny odczyt                 .
RFKKRA03            Archiwizacja historii zwrotów: Zapis                 .
RFKKRA04            Archiwizacja historii zwrotów: Usuwanie                .
RFKKRA05            Archiwizacja historii zwrotów: Ponowny odczyt             .
RFKKRD00            Rozdział przychodów: Tworzenie i księgow. dok.            .
RFKKRD01            Rozdział wpływów: Lista dokumentów                  .
RFKKRD02            Zestawienie rozdziału przychodu                    .
RFKKREPDEL           Program RFKKREPDEL                          .
RFKKREPT            Wyświetlanie historii pokwitowań                   .
RFKKREQCD01          Wyświetlanie dokumentu zmian zleceń                  .
RFKKREQEF           Program RFKKREQEF                           .
RFKKREQ_OLD          Przetwarzanie starych niespójnych zleceń z rezerwacją środków     .
RFKKRF00            Przetwarzanie pliku RLS w formacie DTAUS               .
RFKKRF02            Wyświetlanie historii zwrotów                     .
RFKKRL00            Transfer partii zwrotów                        .
RFKKRL01            Transfer partii zwrotów                        .
RFKKRL02            Księgowanie partii zwrotów (jako zadanie)               .
RFKKRLCL            Wykaz pojedynczy listy wyjaśnień z partii zwrotów           .
RFKKRLDA            Transfer partii zwrotów - Wyśw./zmiana zawartości plików sekwencyjnych.
RFKKRLDG            Generowanie pliku testowego dla transferu partii zwrotów       .
RFKKRLFA            Transfer partii zwrotów - wyświetlanie/ zmiana błędnych danych    .
RFKKRLS_UNDO          Anulowanie partii zwrotów płatności                  .
RFKKRLWP            ALV Raport dla partii zwrotów                     .
RFKKRSTB            Księgowanie zwrotów                          .
RFKKRSTC            Partia zwrotu płatności: Ponowne księgowanie całej partii wyjaśn.   .
RFKKRSTF            Przypisanie partii zwrotów płatności do nowego klucza uzgodnienia   .
RFKKRZAL            Przegląd żądań spłaty                         .
RFKKRZAL02           Wyświetlanie historii zwrotów                     .
RFKKRZAS            Nierozliczone żądania spłaty na dzień                 .
RFKKSHCD            Wyświetlanie dokumentów zmian                     .
RFKKSNAP            Stan konta: Generowanie snapshotu                   .
RFKKSNAP_DEL          Stan konta: Usuwanie snapshot                     .
RFKKSTDBK           Ustawianie standardowej jednostki gosp. w koncie umowy        .
RFKKSTOR            Storno zbiorcze                            .
RFKKSTPYAR01          Archiwizacja danych dla płatności z obowiązkiem opłaty skarbowej   .
RFKKSTPYAR02          Usuwanie danych dla płatności z obowiązkiem opłaty skarbowej     .
RFKKSTPYAR03          Ponowne wczytanie danych do płatności podlegającej opłacie skarbowej .
RFKKSUMB00           Księgowania dla zamknięcia rocznego w rachunkach wg kont umów     .
RFKKSUMDEL1          Usuwanie rekordów sumarycznych po archiwizacji dokumentu       .
RFKKTAXCUM_UK         UK: Agregacja danych podatkowych w raporcie w terminie rozliczenia  .
RFKKTHPAR01          Archiwizacja wystawienia faktury przez stronę trzecią: Pismo     .
RFKKTHPAR02          Archiwizacja wystawiania faktury przez strony trzecie: Usuwanie    .
RFKKTHPAR03          Archiwizacja danych do wyceny w walucie obcej: Pon. wczytanie     .
RFKKTHPAR04          Archiwizacja danych do rozliczenia na zl. os. trzecich: Pr. archiwiz. .
RFKKTHPAR05          Usuwanie danych do rozliczenia na zlecenie osób trzecich       .
RFKKTHPAR06          Ponowne wczytanie danych do rozliczenia na zlecenie osób trzecich:  .
RFKKTX00            Raportowanie podatkowe w rozrachunkach wg kont umów          .
RFKKUMBHI           Przegląd transferu do innego konta                  .
RFKKUMBKL           Usunięcie z listy wyjaśnień                      .
RFKKVZ00            Lista dostawców                            .
RFKKVZ00_NACC         Wykaz dostawców (niedostepne)                     .
RFKKWODOC01          Wycena błędnych dokumentów wyksięgowania               .
RFKKWOH1            Program RFKKWOH1                           .
RFKKWOH2            Wyświetlanie historii wyksięgowania                  .
RFKKWOH_PROT          Wykaz pozycji dla przebiegu księgowania zbiorczego          .
RFKKWOH_TMP          Analiza znacznika wyksięgowania                    .
RFKKZA00            Archiwizacja partii płatności: Zapis                 .
RFKKZA01            Archwizacja partii płatności: Usuwanie                .
RFKKZA02            Archwizacja partii płatności: Ponowny odczyt             .
RFKKZE00            Transfer partii płatności                       .
RFKKZE01            Transfer partii płatności                       .
RFKKZE02            Księgowanie partii płatności (jako zadanie)              .
RFKKZEDA            Przejęcie partii płatności: Wyświetlanie/Zmiana zawartości sekw.pliku .
RFKKZEDG            Generowanie pliku testowego dla przejęcia przedziału płatności    .
RFKKZEFA            Transfer partii płatności - wyświetlanie/zmiana błędnych danych    .
RFKKZEZG1           Transfer danych - generator struktur Z*                .
RFKKZSTB            Księgowanie partii płatności                     .
RFKKZSTF            Przypisanie nowego klucza uzgodnienia do partii płatności       .
RFKKZWFEWBADET         Korekta rekordów wywołania, przeksięgowania dla            .
RFKK_ALVGIRD_SEC_4_PARTNER   FI-CA: Zabezpieczenie dla partnera handlowego             .
RFKK_AVIS_DEL         Usuwanie awiza płatności                       .
RFKK_BALANOTE         Przetwarzanie wysłanych zawiadomień o saldzie             .
RFKK_BL_GET          Odczyt zablokowanych partnerów i krajów                .
RFKK_BPCL_DELETE_BAL      Usuwanie logu aplikacji przetwarzania duplikatów PH          .
RFKK_BPCL_DISPLAY       Wyświetlanie danych podstawowych dla przypadku duplikatów       .
RFKK_BPCL_IMPORT        Import duplikatów partnera handlowego                 .
RFKK_BPCL_PROCESS       Przetwarzanie duplikatów partnera handlowego             .
RFKK_BP_EXTR_DEL        Usuwanie ekstraktu partnera z bazy danych               .
RFKK_BP_EXTR_EXP        Ekstrakcja danych - patner handlowy                  .
RFKK_BP_EXTR_IMP        Import danych - partner handlowy                   .
RFKK_CASHDESK_OPEN_AND_CLOSE  Otwieranie i zamykanie kas w raporcie kasowym             .
RFKK_CASHJOURNAL_REPORT    Zestawienie kas gotówkowych                      .
RFKK_CDLOTS_DELETE       Usuwanie wpisów z tabeli bazy danych DFKKCDLOTS            .
RFKK_CFBNKD          Transfer danych banku z przetwarzania wyjaśniania           .
RFKK_CFC_UPDATE_STATE     Aktualizacja statusu wszystkich pozycji wybranych obiektów aplikacji .
RFKK_CHECKM_POST        Księgowanie przedziału dla czeków wydawanych ręcznie         .
RFKK_CHECK_MISS_RECKEY     Szukanie i tworzenie brakującego klucza uzgodnienia          .
RFKK_CHECK_POSTING_AREA_1010  Raport kontrolny dla obszaru księgowania 1011             .
RFKK_CORRSPND_DELETE      Obiekt archiwizacji CORRSPND: Program usuwania            .
RFKK_CORRSPND_DELETE_ONLY   Obiekt archiwizacji CORRSPND: Program usuwania bez archiwizacji    .
RFKK_CORRSPND_PRE_STEP     Tworzenie pakietów w celu archiwizacji korespondencji         .
RFKK_CORRSPND_WRITE      Obiekt archiwizacji CORRSPND: Program zapisu             .
RFKK_CR_DFKKOBL_DEL_TRNFS   Usuwanie statusu transferu w obligu                  .
RFKK_CR_DISPLAY_CREDITDATA   Wyświetlanie kont kredytowych                     .
RFKK_CR_DISPLAY_CREDITINFO   Program RFKK_CR_DISPLAY_CREDITINFO                  .
RFKK_CR_DISPLAY_MASTERDATA   Program RFKK_CR_DISPLAY_MASTERDATA                  .
RFKK_CR_FILL_BCMTF_INITIALLY  Inicjalizacja transferu wiarygodności                 .
RFKK_CR_FILL_DFKKOBL_INITIALLY Inicjalizacja oblig kredytu                      .
RFKK_CR_SEND_CREDIT_VECTOR   Raport testowy do wysyłania wskaźników do procedury płatności     .
RFKK_CUST_EXTR_DEL       Usuwanie ekstraktu partnera z bazy danych               .
RFKK_CUST_EXTR_EXP       Ekstrakcja danych - Konfiguracja                   .
RFKK_CUST_EXTR_IMP       Import danych - konfiguracja                     .
RFKK_CVSPAY_CONFIRM      Zewnętrzne miejsca płatności: Przejęcie danych płatności       .
RFKK_CVSPAY_CONFIRM_TEST    CVS: Generowanie danych testowych dla pliku potwierdzenia       .
RFKK_CVSPAY_EXAM        Kontrola zewnętrznych płatności                    .
RFKK_DDAX_RESET_OPS      UK DDAX: Usuwanie nieobowiąz. DDA z nierozliczonych pozycji      .
RFKK_DELETE_MAKOMAZE      Usuwanie propozycji monitu                      .
RFKK_DELETE_RATING_ENTRY    Program usuwania dla starych wpisów wiarygodności           .
RFKK_DEL_DFKKQSR        Usuwanie danych raportów finansowych dla podatku u źródła       .
RFKK_DEL_DFKKREP01       Usuwanie danych sprawozdania podatkowego (Belgia)           .
RFKK_DEL_DFKKREP07       Usuwanie danych sprawozdania podatkowego               .
RFKK_DEL_DFKKREV07       Usuwanie danych raportów finansowych przychodów            .
RFKK_DEL_DFKKZP_ARCIND     Usuwanie indeksu archiwum dla wyszukiwania płatności wg numeru dok.  .
RFKK_DEL_DFKKZP_TREX      Usuwanie danych TRex dla wyszukiwania płatności            .
RFKK_DFKKRES_CONDENSE     Agregacja księgowań rezerwy                      .
RFKK_DOC_EXTR         Wyciąg z dokumentu: Przegląd                     .
RFKK_DOC_EXTR_AEXP       Wyciągi dokumentów: Eksport z archiwum                .
RFKK_DOC_EXTR_DEL       Usuwanie ekstraktu dokumentów z bazy danych              .
RFKK_DOC_EXTR_EXP       Ekstrakcja danych - dokumenty FI-CA                  .
RFKK_DOC_EXTR_EXTR       Ekstrakty danych: Eksport ekstrahowanych wpisów            .
RFKK_DOC_EXTR_IMP       Import danych - dokumenty FI-CA                    .
RFKK_ENH_BROKR         Kontrola i generowanie rozszerzenia: Broker              .
RFKK_ENH_OPORD         Kontrola i generowanie rozszerzenia: Klasyfikator           .
RFKK_ENH_REFKY         Kontrola i generowanie rozszerzenia: Klasyfikator           .
RFKK_FM_READ_FUND_ACTIVATION  Wyświetlanie statusu aktywacji rachunkowości funduszy         .
RFKK_FPCO_SHOW_OLD_PARAMS   Wyświetlanie rekordów parametrów dla dawnej transakcji FPCO      .
RFKK_FQP4_SIMU         Symulacja rodzaju celu wykorzystania                 .
RFKK_INSTPLN_HIST_DISPLAY   Przegląd planów ratalnych                       .
RFKK_INSTPLN_HIST_DISPLAY_ALV Przegląd planów ratalnych                       .
RFKK_MASS_ACT_DISPATCHER    Program koordynujący dla działań grupowych              .
RFKK_MASS_ACT_PARAMETER    Kopiowanie i przesuwanie rekordów parametrów dla równoległych zadań  .
RFKK_MASS_ACT_PARAMETER_DELETE Usuwanie dezaktywowanych parametrów do przebiegów działań zbiorczych .
RFKK_MASS_ACT_PARAMETER_HIDE  Dezaktywacja parametrów dla przebiegów działań zbiorczych       .
RFKK_MASS_ACT_PARAMETER_UNHIDE Aktywacja dezaktywowanych parametrów do przebiegów zb. działania   .
RFKK_MASS_ACT_PARAMETER_UNIFY Program RFKK_MASS_ACT_PARAMETER_UNIFY                 .
RFKK_MASS_ACT_SINGLE_JOB    Procesor czynności - zadanie                     .
RFKK_MA_SCHEDULER       Wykonanie działania zbiorczego                    .
RFKK_MDU_SHOW         Program JW_MDU_SHOW                          .
RFKK_MDU_SHOW_463       Program JW_MDU_SHOW                          .
RFKK_NOTE_TEST         Program testowy do analizy celów wykorzystania            .
RFKK_OFFICIALDOC_CORRECT    Korygowanie oficjalnego numeru dokumentu dla zadania         .
RFKK_OFFICIALDOC_CORRECT_MAIN Korygowanie oficjalnego nr dokumentu dla przerwanych zadań      .
RFKK_PAYMENT_FORM       Pozycje dowodu zapłaty                        .
RFKK_RECLASS          Księgowania przegrupowań                       .
RFKK_SALDOCHECK        Program ZZ_SALDOCHECK                         .
RFKK_SECURITY_FOR_GUARANTOR  Przegląd zabezpieczeń dla gwaranta                  .
RFKK_SECURITY_FOR_PARTNER   Przegląd złożonych zabezpieczeń                    .
RFKK_SECURITY_RELEASE     Zatwierdzanie zabezpieczeń dla kont umowy               .
RFKK_SECURITY_STATISTICS    Statystyka i kontrola zabezpieczeń                  .
RFKK_SELP           Program RFKK_SELP                           .
RFKK_SELPLOCK         Blokowanie wg wyboru wstępnego                    .
RFKK_SELPLOCKB         Program RFKK_SELPLOCKB                        .
RFKK_SELP_TDATA        Nowe utworzenie wstępnego wyboru danych operacji dla zestawienia PN  .
RFKK_SHOWCHDSKCL        Przegląd zamknięć kas                         .
RFKK_TAX_BUSINESS_AREA     Sprawozd. podatkowe: Nierozl. w term. kwoty podatk. w walucie krajowej.
RFKK_VAR_MIGRATE        Generowanie/migrowanie wariantów dla partii płatności         .
RFKK_VAR_MIGRATE_DOCUMENT   Generowanie/migrowanie wariantów dla "księgowania dokumentów"     .
RFKK_VBUND           Księgowania korygujące do stosunku udziałów              .
RFKK_XREF1_RESET        Korekta kilkakrotnie przypisanego licznika rekordów sumarycznych   .
RFKK_ZWFEWB_CHECK       Kontrola przeksięgowanych korekt należności              .
RFKK_ZWFEWB_DISP        Wyświetlanie przeksięgowanych uprawnień należności          .
RFKLAK00            Klasyczny wykaz sald i obrotów kont wg alternatywnych numerów kont  .
RFKLBU10            Szczeg. konta ze skum. klasycz. wykazu sald i obrotów kont      .
RFKLBU10_NACC         Szczeg. konta ze skum. klasycz. wykazu sald i obrotów kont      .
RFKLET00            Wyciąg dla skumulowanego klasycz. wykazu sald i obrotów        .
RFKLET01            Skumulowany wykaz sald i obrotów                   .
RFKLET01_NACC         Skumulowany wykaz sald i obrotów                   .
RFKNKKDEL           Usuwanie danych zarządzania kredytem w obszarze kontroli kredytowej  .
RFKOFI02            Raport wydruku dla T033G / Wyszukiwanie kont             .
RFKOFI05            Symulacja storn.-wyszukiwanie kont                  .
RFKOFW00            Pozycje nierozliczone - prognoza terminów płatności dostawców     .
RFKOPO00            Lista nierozliczonych pozycji - dostawcy               .
RFKOPO00_NACC         Lista nierozliczonych pozycji - dostawcy               .
RFKOPR00            Ocena dostawcy za pomocą posortowanej listy NP            .
RFKOPR00_NACC         Ocena dostawcy za pomocą posortowanej listy NP            .
RFKOPR10            Analiza PN dostawców wg salda przeterminowanych pozycji        .
RFKOPR10_NACC         Analiza PN dostawców wg salda przeteminowanych pozycji        .
RFKORB00            Dokumenty wewnętrzne                         .
RFKORD00            Program wydruku: Zawiadomienie o płatności              .
RFKORD00_PDF          Program wydruku: Zawiadomienie o płatności              .
RFKORD10            Program wydruku: Wyciąg z konta                    .
RFKORD10_PDF          Program wydruku: Wyciąg z konta                    .
RFKORD11            Program drukowania: Deklaracja odbiorcy                .
RFKORD11_PDF          Program drukowania: Deklaracja odbiorcy                .
RFKORD20            Program wydruku: Opłaty wekslowe                   .
RFKORD30            Program wydruku: Dokumenty wewn.                   .
RFKORD30_PDF          Program wydruku: Dokumenty wewn.                   .
RFKORD40            Program wydruku: Korespondencja indywid. i standardowa        .
RFKORD40_PDF          Program wydruku: Korespondencja indywid. i standardowa        .
RFKORD50            Program wydruku: Wyciąg z dokumentu                  .
RFKORD50_PDF          Program wydruku: Wyciąg z dokumentu                  .
RFKORD60            Program wydruku: Niezrealizowane płatności              .
RFKORD70            Program wydruku: Rozliczenie okresowe                 .
RFKORD80            Program wydruku: Dokument kasowy                   .
RFKORD80_PDF          Program wydruku: Dokument kasowy                   .
RFKORDC1            Program wydruku: Dokumenty kasowe dla Czech i Słowacji        .
RFKORDES            Program wydruku: Własne faktury - Hiszpania              .
RFKORDJ1            Pokwitowanie po płatności (Japonia)                  .
RFKORDJ2            Pokwitowanie przed płatnością (Japonia)                .
RFKORDJ3            Pokwitowanie - rozliczone (Japonia)                  .
RFKORDJ4            Program wydruku: Stan konta (fakturowanie okresowe)          .
RFKORDP1            Program drukowania: Oficjalne potwierdzenie po płatności       .
RFKORDR1            Program wydruku: Dokumenty wewnętrzne. Federacja rosyjska       .
RFKORK00            Okresowe wyciągi z kont                        .
RFKORR01            Wprowadzanie informacji podatkowych dla obrotów wolnych od podatku  .
RFKORS00            Odbiorca: Listy standardowe                      .
RFKORS10            Dostawca: Listy standardowe                      .
RFKORS20            Zmiana kryteriów wyboru dla listów standardowych           .
RFKPYD00            Przebieg płatniczy - usuwanie danych płatniczych           .
RFKPYL00_GRID         Lista danych rozliczenia (ALV z logiczną BD)             .
RFKPYL00_MASS         Lista danych płatności (Stand. ALV z logiczną BD)           .
RFKPYL00_SMPL         Lista danych płatności (prosta lista bez logicznej bazy danych)    .
RFKPYSRC            Przebieg płatności: Wyszukiwanie wg płatności             .
RFKQSD10            Raport podatku źródłowego dla władz podatkowych (Niemcy)       .
RFKQSE10            Raport podatku źródłowego (KND) dla władz podatkowych (Hiszpania)   .
RFKQSE11            Formularz 190 dla urzędu podatkowego (Hiszpania)           .
RFKQSE20            Komunikat podatku źródłowego model 210 - Hiszpania          .
RFKQSF10            Raport podatku źródłowego - Francja                  .
RFKQST00            Deklaracja podatku źródłowego                     .
RFKQST10            Deklaracja podatku źródłowego dla urzędu podatkowego         .
RFKQST20            Zgłoszenie podatku źródłowego dostawcy                .
RFKQST30            Zgłoszenie podatku źródłowego do władz podatkowych (Japonia)     .
RFKQST50            Zgłoszenie podatku źródłowego do włoskiego urzędu skarbowego     .
RFKQST70            Raporty podatku źródłowego 281.50 i 325.50              .
RFKQST71            Program dla SAPscript                         .
RFKQST80            Raport podatku źródłowego - Francja                  .
RFKQSU00            Druk kart pocztowych wezwania do podania kodu pod. dla adr. dost. 1099.
RFKQSU20            listy 1099                              .
RFKQSU30            Form. 'MISC 1099' - raport na taśmie                 .
RFKQSU40            1042 Sprawozdawczość (USA)                      .
RFKRRANZ            System informacyjny dostawcy                     .
RFKRRE01            Analiza terminów płatności - tworzenie zestawień (pula podprogramów) .
RFKRRE01_NACC         Analiza terminów płatności - tworzenie zestawień (pula podprogramów) .
RFKRRE03            Analiza walut - wykonanie zestawień (pula podprogramów)        .
RFKRRE03_NACC         Analiza walut - wykonanie zestawień (pula podprogramów)        .
RFKRRE04            Pozycje zaległe - tworzenie zestawień (pula podprogramów)       .
RFKRRE04_NACC         Pozycje zaległe - tworzenie zestawień (pula podprogramów)       .
RFKRRGEN            Tworzenie zestawień dla systemu informacyjnego dostawców       .
RFKRRGEN_NACC         Tworzenie zestawień dla systemu informacyjnego dostawców       .
RFKRRSEL            Tworzenie zestawień dla systemu informacyjnego dostawców       .
RFKRRSEL_NACC         Tworzenie zestawień dla systemu informacyjnego dostawców       .
RFKRV2PR            FPRW: Dodatkowy log                          .
RFKSLD00            Salda dostawców w walucie krajowej                  .
RFKSLD00_NACC         Salda dostawców w walucie krajowej                  .
RFKTFK060A           Konwersja tabeli TFK060A i wypełnienie pola WAERS           .
RFKUML00            Obroty dostawców                           .
RFKUML00_NACC         Obroty dostawców                           .
RFKUNSEL            Wybór klientów                            .
RFKUZI00            Naliczanie odsetek za zwłokę                     .
RFKXETUM            Konwersja danych sald i obrotów po 3.0                .
RFKZIS00            Skala odsetkowa - dostawcy                      .
RFKZIS00_PDF          Poziomy odsetek dla kont dostawców                  .
RFLBOX00            AutoCash: Lockbox                           .
RFLBOX80            AutoCash: Lockbox                           .
RFLBOX90            Autocash - statystyka                         .
RFLBOXIN            Wzorzec raportu tworzenia danych testowych dla formatu BAI Lockbox'a .
RFLQGSBER_SUBST_DENSE     Obliczanie płynności: Dod. kompresja tabeli pomocy FLQGSBER_SUBST   .
RFLQ_ACCT_INFO         Opracowanie zbiorcze: Konta KG z informacją o przypisaniu       .
RFLQ_ALIGN_REVERSED      Analiza płynności: Lustrzane przypisanie dla dokumentów storna    .
RFLQ_ASSIGN_BS         Analiza płynności: Przyp. pozycji płynności na podst.wyc.z konta   .
RFLQ_ASSIGN_BS_TEST      Analiza płynności: Kontrola zapytania / Exit dla wyciągu z konta   .
RFLQ_ASSIGN_DIR        Oblicz. płynności: Przyp. pozycji płynności do podst. poz. bankowych .
RFLQ_ASSIGN_EXIT        Obliczanie płynności: Przypisanie pozycji płynności z Exitem     .
RFLQ_ASSIGN_FI         Analiza płynności: Przyp. pozycji płynności na podst. dokum. FI    .
RFLQ_ASSIGN_INV        Obliczanie płynności: Przypisanie delty do faktur podst. (odb./dost.) .
RFLQ_ASSIGN_REL        Oblicz. płynności: Przypis. delty opiera się na fakturach (wył./wł.) .
RFLQ_ASSIGN_REX        Obl. płynności: Przypisanie delty do faktur podst. (wych./wchodz.)  .
RFLQ_BALANCE          Analiza płynności: Przejęcie pozycji z FI               .
RFLQ_BALANCE_CF        Obliczanie płynności: Generowanie zapasów początkowych        .
RFLQ_BALANCE_FI        Wyświetlanie salda otwarcia w kontach rzecz.             .
RFLQ_CASH_FORECAST_FIN     Obliczanie płynności: Prognoza z księgowania (pozycje nierozl.)    .
RFLQ_CASH_FORECAST_MMPO    Obliczanie płynności: Prognoza z zamówienia MM i umowy terminarzowej .
RFLQ_CASH_FORECAST_SDSO    Obliczanie płynności: Prognoza na podst. zleceń klienta        .
RFLQ_CB_ACTUALS        Kopiowanie wart.rzecz.płynności do wart. rzecz. Zarządzania budżetem .
RFLQ_CB_BALANCE        Tworzenie pozycji środków finansowych z sum              .
RFLQ_CB_MASTER         Tworzenie pozycji finansowych z pozycji płynności           .
RFLQ_CURRCHAIN         Obliczanie płynności: Analiza wymiany waluty             .
RFLQ_CURREX_FI         Obliczanie płynności: Wymiana waluty na podst. informacji FI     .
RFLQ_DELEACC          Obliczanie płynności: Usuwanie pozycji poj. dla kont rzecz. FI    .
RFLQ_DELEP           Analiza płynności: Usuwanie pozycji pojedynczych dla dokumentu FI   .
RFLQ_DELEP_FIFC        Usuwanie pozycji poj. prognozy płynności dla uzgodnionych pozycji FI .
RFLQ_DELETE          Analiza płynności: Usuwanie danych przepływów             .
RFLQ_DELETE_FC         Obliczanie płynności: Usuwanie danych prognozy            .
RFLQ_DEL_GRP_QR        Usuwanie niespójnego przypisania zapyt. - sekwencje          .
RFLQ_DEL_MA          Analiza płynności: Usuwanie ręcznych przeksięgowań          .
RFLQ_EXITCHAIN         Obliczanie płynności: Program analizy do RFLQ_ASSIGN_EXIT       .
RFLQ_FICHAIN          Obliczanie płynności: Analiza pierwszego kroku przypisania (FI)    .
RFLQ_FLG_FURTHER        węzeł inf.: Ustawienie znacznika dalszego wyszukiwania        .
RFLQ_FLQT3           Wyświetlanie przeksięgowania                     .
RFLQ_INIT           Analiza płynności: Tworzenie                     .
RFLQ_INITTBL          Obliczanie płynności: Pola propozycji dla warunków w zapytaniach   .
RFLQ_INVCHAIN         Analiza płynności: Analiza łańcucha dokum.              .
RFLQ_INV_PREPARE        Obliczanie płynności: Zaznaczanie linii odb./dost. na fakturach    .
RFLQ_ITCHAIN          Analiza płynności: Analiza łańcucha dokum.              .
RFLQ_ITHIST          Analiza płynności: Historia pozycji pojedynczych           .
RFLQ_LISTACC          Obliczanie płynności: Lista kont KG                  .
RFLQ_LISTACC_BURNED      Obliczanie płynności: Inne konta                   .
RFLQ_LISTACC_INFO       Obliczanie płynności: Konta inf.                   .
RFLQ_LISTGRP          Obl. płynności: Kolejności zapytań                  .
RFLQ_LISTIT          Analiza płynności: Lista pozycji pojedynczych             .
RFLQ_LISTIT_FIFC        Obliczanie płynności: Pozycje poj. dla prognozy z dokumentów FI    .
RFLQ_LISTIT_POFC        Obliczanie płynności: Pozycje poj. dla prognozy z zamówień MM     .
RFLQ_LISTIT_SOFC        Obliczanie płyn.: Pozycja pojedyncza dla prognozy ze zleceń klientów .
RFLQ_LISTMA          Analiza płynności: Lista przeksięgowań ręcznych            .
RFLQ_LISTPOS          Obliczanie płynności: Pozycje płynności                .
RFLQ_LISTQR          Obliczanie płynności: Zapytania z warunkami              .
RFLQ_LISTSU          Analiza płynności: Lista sum                     .
RFLQ_LISTSU_FC         Obliczanie płynności: Zest. obrotów progn.              .
RFLQ_OVERFLOW_FI        Obliczanie płynności: Zaznaczanie pozycji poj. dla dużych klastrów  .
RFLQ_REBUILD          Analiza płynności: Ponowne księgowanie z FI              .
RFLQ_REBUILD_NONACT      Analiza płynności: Ponowne księgowanie z FI dla konta fikcyjnego   .
RFLQ_RELCHAIN2         Obliczanie płynności: Analiza łańcucha dokumentów w dwóch etapach   .
RFLQ_RENUM_GRP         Ponowne numerowanie kolejności zapytań                .
RFLQ_REPORT          Obl. płynności: Płatności dla każdej pozycji płynności        .
RFLQ_REPORT_FC         Obliczanie płynności: Prognoza płatności dla każdej pozycji płatności .
RFLQ_REXCHAIN         Analiza płynności: Analiza łańcucha dokum.              .
RFLQ_REXCHAIN2         Obliczanie płynności: Analiza łańcucha dokumentów w 2 krokach     .
RFLQ_S000           Analiza płynności: Program uzgodnień sum - pozycji pojedynczych    .
RFLQ_S001           Analiza płynności: Porównanie pozycji pojedynczych z FI        .
RFLQ_S002           Analiza płynności: Porównanie poj. pozycji z wyciągiem z konta    .
RFLQ_S003           Obliczanie płynności: Porównanie sald z księgowością         .
RFLQ_S003V           Obliczanie płynności: Porównanie sald z dokumentami księgowymi    .
RFLQ_S004           Analiza płynności: Kontrola spójności ustawień            .
RFLQ_S005           Obliczanie płynności: Statystyka dla pierwszego rozl. w FI      .
RFLQ_S006           Obliczanie płynności: Porównanie kont rzecz. z poziomami TR-CM    .
RFLQ_S007           Obliczanie płynności: Transfer danych rzecz. do now. pozycji płynności.
RFLQ_S007BA          Rachunek płynności: Wypr. danych rzecz. na nowy dział gospodarczy   .
RFLQ_S008           Analiza płynności: Analiza dokumentu FI                .
RFLQ_S009           Analiza płynności: Analiza grup transferu               .
RFLQ_S010           Poj. pozycje zostaną uzupełnione kwotą w trzeciej walucie       .
RFLQ_S010M           W dok. oprac. ręcznie wprowadzana jest kwota w walucie trzeciej    .
RFLQ_S011           Obliczanie płynności: kontrola: Dokumenty FI dla pozycji pojedynczych .
RFLQ_S012           Rachunek płynności: Kontrola daty                   .
RFLQ_TEST_QUERY_B       Test zapytań dot. wyciągu z konta dla dokum. oryg.          .
RFLQ_TEST_QUERY_C       Test zapytań dot. dokum. FI typu C dla dokum. oryg.          .
RFLQ_TEST_QUERY_D       Test zapytań dot. dokum. FI typu D dla dokum. oryg.          .
RFLQ_TF_VEND          Tworzenie przeksięgowania z informacji rozliczeniowych dostawcy    .
RFLQ_UPLOAD_GRP        Odczyt przypisania zapytania z lokalnego pliku            .
RFLQ_UPLOAD_INFACC       Odczyt/Zapis węzłów inf. (aplikacja)                 .
RFLQ_UPLOAD_POS        Odczyt pozycji płynności z pliku lokalnego (wprowadzanie wsadowe)   .
RFLQ_UPLOAD_QR         Odczyt zapytań z lokalnego pliku                   .
RFLQ_XCB_ACTACC        Porównanie kont rzecz. z Zarządzaniem budżetem            .
RFLQ_XCB_INFACC        Lista propozycji kont inf. (aplikacja) z Zarządzania budżetem     .
RFLQ_XCB_INFGAP        Odnalezienie węzła bez pozycji płynności               .
RFLQ_XCB_MASTER        Tworzenie pozycji płynności z pozycji finansowych           .
RFLQ_XCB_PLAN         Kopiowanie planu finansowego do prognozy płynności          .
RFLQ_XCB_TRANSFER       Przejęcie poprzednich przeksięg. środków (wprow. wsadowe)       .
RFLTVMRS33           Program RFLTVMRS33                          .
RFMAHN00            Statystyka monitowania                        .
RFMAHN01            Lista monitów                             .
RFMAHN02            Lista zablokowanych pozycji                      .
RFMAHN03            Lista zablokowanych kont                       .
RFMAHN04            Propozycja monitów: Zmiany pozycji                  .
RFMAHN05            Propozycja monitu: Zmiany kont                    .
RFMAHN20            FI Monitowanie - Historia monit.                   .
RFMAHN21            Propozycja monitu                           .
RFMAPREVACC_T         Program RFMAPREVACC                          .
RFMBL_REG_REPORT        Rozliczenie salda na koniec roku dla węzłów księgi budżetowania    .
RFMCAINVH           Wyświetlanie historii faktury                     .
RFMCAORD04           Wyświetlanie dokumentów utworzonych ze zleceń ogólnych        .
RFMCAP700           Przetwarzanie korespondencji przych.                 .
RFMCAP700_CREATE        Program RFMCAP700                           .
RFMCASKV            Wyświetlanie różnic podczas rozliczania skonta            .
RFMCAWOH1           Historia wyksięgowania IS-PS                     .
RFMCA_COV           Przegląd partnerów gospod.                      .
RFMCA_GTR_BILLDOC_DISP_E1   Program RFMCA_GTR_BILLDOC_DISP_E1                   .
RFMEUFARFSDL          Archiwizacja źródła finansowania FMEUF: Program usuwania       .
RFMEUFARFSPR          Archiwizacja źródła finansowania FMEUF: Program wstępnego przetwarz. .
RFMEUFARFSRL          Archiwizacja źródła finansowania FMEUF: Program ponownego odczytu   .
RFMEUFARFSWR          Archiwizacja źródła finansowania FMEUF: Program archiwizacji     .
RFMEUFAROPDL          Archiwizacja operacji FMEUF: Program usuwania             .
RFMEUFAROPPR          Archiwizacja operacji FMEUF: Program wstępnego przetwarzania     .
RFMEUFAROPRL          Archiwizacja operacji FMEUF: Program ponownego odczytu        .
RFMEUFAROPWR          Archiwizacja operacji FMEUF: Program archiwizacji           .
RFMEUFARRDDL          Archiwizacja przebiegu pośw. i pozycji dok. FMEUF: Program usuwania  .
RFMEUFARRDRL          Archiwizacja przebiegu pośw. i pozycji dok. FMEUF: Program pon.odczytu.
RFMEUFARRDWR          Archiwizacja przebiegu pośw. i pozycji dok. FMEUF: Program archiwiz. .
RFMEUFRUN           Realizacja poświadczenia wydatków                   .
RFMEUF_BATCH          Uruchomienie przebiegu poświadczenia                 .
RFMEUF_DOC_DISP        Wyświetlanie dokumentu oryginalnego                  .
RFMFGRCN_AVC_SELECT_SCREEN   Należy podać kryteria wyboru uzgodnienia: Próbki kontr. dost.     .
RFMFGRCN_BCST_SELECT_SCREEN  Należy podać kryteria wyboru uzgodnienia: Próbki danych BCS      .
RFMFGRCN_BCS_SELECT_SCREEN   Należy podać kryteria wyboru uzgodnienia: Próbki danych BCS      .
RFMFGRCN_BG_LOAD        Program RFMFGRCN_BG_LOAD                       .
RFMFGRCN_BP_SELECT_SCREEN   Należy podać kryteria wyboru uzgodnienia: Próbki danych BCS      .
RFMFGRCN_CO_SELECT_SCREEN   Należy podać kryteria wyboru uzgodnienia: Próbka danych rzeczyw. FM  .
RFMFGRCN_FIN_SELECT_SCREEN   Należy podać kryteria wyboru uzgodnienia: Grupa uzgodnień FIN     .
RFMFGRCN_FMA_SELECT_SCREEN   Należy podać kryteria wyboru uzgodnienia: Próbka danych rzeczyw. FM  .
RFMFGRCN_GL_SELECT_SCREEN   Należy podać kryteria wyboru uzgodnienia: Próbki danych GL      .
RFMFGRCN_L90_SELECT_SCREEN   Należy podać kryteria wyboru uzgodnienia: Próbka Ledger 95      .
RFMFGRCN_L95_SELECT_SCREEN   Należy podać kryteria wyboru uzgodnienia: Próbka Ledger 95      .
RFMFGRCN_RESULTS_CLEANUP    Usuwanie zapamiętanych wyników uzgodnienia              .
RFMFGRCN_RP1          Raport z analizy uzgodnień                      .
RFMFGRCN_RP2          Kontrola reguły uzgodnienia                      .
RFMMDSUB_COPY         Kopiowanie podrz. ciągu znaków danych podst.             .
RFMPAY00            Status płatn. nośnika płatności dla wszystkich przebiegów płatności  .
RFMPAYCUST           Rezerwacja dla nośnika płatn. wszystkich przeb. płatn.        .
RFMREGENERATEREPORT      Ponowne generowanie raportów dla typu reguły DRULE          .
RFMRESDF            Rezerwacje środków: Ustawianie wskaźnika archiwizacji (archiwizacja) .
RFMRESDL            Rezerwacja środków: Program usuwania (archiwizacja)          .
RFMRESRL            Rezerwacje środków: Ponowny odczyt zarchiwizowanych danych      .
RFMRESWR            Rezerwacje środków: Zapis archiwum                  .
RFNETBUPASCEN         Wywołanie usług internetowych z menu                 .
RFNRIV10            Zakresy numerów dokumentów: Kopiowanie do jedn. gosp.         .
RFNRIV20            Zakresy numerów dokumentów: Kopiowanie do roku obrotowego       .
RFNRIV20_NACC         Zakresy numerów dokumentów: Kopiowanie do roku obrotowego       .
RFOARCOC            Zmiana typu obiektu archiwum w tabelach połączeń           .
RFOPFI00            Business Transaction Events: Interfejsy Publish&Subscribe       .
RFOPFI01            Zdarzenia transakcji gosp.: Interfejsy procesu            .
RFORBIANDISC00         Dyskontowanie Orbian Credits                     .
RFORBIANPR00          Zlecenia płatności dla płatności: Primary Orbian Credit        .
RFPAYM_DOC1R          Ustalanie referencji do dokumentu płatności              .
RFPAYM_MERGE_RESET       Ponowne ustawianie przebiegu nośnika płatności            .
RFPAYM_RESET          Nośnik płatności: Reorganizacja danych płatności           .
RFPAYOR1            Wybrane zbiorce zlecenia płatnicze                  .
RFPAYOR2            Wybór zbiorczego zlecenia płatnicze                  .
RFPAYS00            Zlecenia płatnicze w wymianie nośników danych             .
RFPAYS00_NACC         Zlecenia płatnicze w wymianie nośników danych             .
RFPECOA01           COA Raport dla Peru                          .
RFPERIOD_CLOSE         RFPERIOD_CLOSE                            .
RFPERIOD_OPEN         RFPERIOD_OPEN                             .
RFPKDB00            Pozycje dostawców dokumentów wstępnie wprowadzonych          .
RFPMVM00            Kalkulacja depozytu zabezp. (dzienne rozl. RZiS)           .
RFPMVM01            Storno depozytu zabezp. ( dzienne rozl. rach.ZiS)           .
RFPMVM02            Lista pozycji giełdowych opcji i future                .
RFPMVM03            Lista pozycji giełdowych derywatów                  .
RFPMVM04            Lista przepływów giełdowych derywatów                 .
RFPMVM_MIG           Treasury: Migracja 4.0 do 5.0                     .
RFPM_AMORTIZED_COST      Papiery wartościowe: Przeprowadzenie rozliczeń międzyokr.       .
RFPM_CUST_CHECK        Papiery wart.: Raport kontroli konfiguracji              .
RFPM_DEDOC_FLOW_JOURNAL    Dokument derywatów: Dziennik dokumentów z operacjami         .
RFPM_PA_RESET         Papiery wartościowe: Wycofanie zamknięcia okresu           .
RFPM_PERIOD_END_SHOW      Papiery wart.: Wyświetlanie ostatniego zamknięcia okresu       .
RFPM_REVERSE_AMORTIZE     Papiery wartościowe: Stornowanie ostatniej amortyzacji        .
RFPNFC00            Wstępne powiadomienie: Utworzenie pliku                .
RFPNFR00            Wstępne powiadomienie: Odczyt potwierdzenia z banku (Format SAP)   .
RFPNLS00            Wstępne powiadomienie: Lista plików                  .
RFPNLS10            Wstępne powiadomienie: Lista zmienionych danych bankowych       .
RFPNSL00            Wstępne powiadomienie: Wybór nowych/zmienionych danych bankowych   .
RFPRPCHA            Program RFPRPCHA: Zmiana rodzajów planowania fakt.: PA -" 30 P1 -" 31 .
RFPRQP00            Księgowanie międzynarodowych transferów kont bankowych (wg F111)   .
RFPRQPAY            Płatność online dla żądań płatności                  .
RFPRQRVS            Storno przeniesień kont bankowych                   .
RFPRQSHD            Żądanie zapłaty: Wyświetlanie szczegółowe               .
RFPRQSHW            Wyświetlanie żądania płatności                    .
RFPRQUCL            Cofanie - rozliczenie żądań płatności                 .
RFPRQZLP            Program tworzenia przebiegu płatności dla żądań płatności       .
RFPRSHOW            Analiza bazy danych FI-AP/AR                     .
RFPUEB00            Lista wstępnie opracowanych dokumentów                .
RFPUMS00            Podatek naliczony z wst.wprow.dokum.                 .
RFPYORDD            Raport usuwania dla zleceń płatniczych                .
RFPYORDL            Raport wyświetl. dla zleceń płatniczych                .
RFPYORD_LD           Wyświetlanie i usuwanie zleceń płatniczych              .
RFQSKR00            Informacje szczegółowe/Suma podatku dochodowego mieszkańców/etc.   .
RFQSKR06            Podatek źródłowy do spłaty                      .
RFQSKR09            Certyfikat podatku źródłowego - Korea                 .
RFQSKR21            Podatek źródłowy dochodów gosp. (KND Korea)              .
RFRDTXPT            Zaokrąglenie kwot podatk. do pełnej kwoty (Portugalia)        .
RFREAJCHECKINDX        Kontrola dot. nieopracowanych punktów indeksowych           .
RFREAJDATAADJMCN        Zmiany umów                              .
RFREAJDATAADJMRO        Zmiany obiektów najmu                         .
RFREAJPROCESS         Proces zmiany                             .
RFREAJREBASEINDEX       Zmiana podstawy serii indeksów                    .
RFREAJ_ARCH_AT_DEL       Archiwizacja działań dot. zmian: Program usuwania           .
RFREAJ_ARCH_AT_PRE       Archiwizacja działań dot. zmian: Ustawianie wskaźnika usuwania    .
RFREAJ_ARCH_AT_WRI       Archiwizacja działań dot. zmian: Program archiwizacji         .
RFREAJ_ARCH_CG_DEL       Archiwizacja grup porównawczych: Program usuwania           .
RFREAJ_ARCH_CG_PRE       Archiwizacja grup porównawczych: Ustawianie wskaźnika usuwania    .
RFREAJ_ARCH_CG_WRI       Archiwizacja grup porównawczych: Program archiwizacji         .
RFREAJ_CHECK_BUSOBJ_AT     Kontrola zbiorcza: Działania zmiany                  .
RFREAJ_CHECK_BUSOBJ_CG     Kontrola zbiorcza: Grupy porównawcze                 .
RFREAJ_FILL_ADJUST_TASK_IDOC  Wypełnianie IDoc dla AdjustmentTaskREFX.Create            .
RFREAJ_FILL_COMP_GRP_IDOC   Wypełnianie IDoc dla CompareGroupREFX.Create             .
RFREAJ_RESPONSIBLE_AT     Zmiana osoby odpowiedzialnej: Działania zmiany            .
RFREAJ_RESPONSIBLE_CG     Zmiana osób odpowiedzialnych: Grupy porównawcze            .
RFREBDCREATEPSFROMRU      Konwertuje jednostkę najmu na pulę powierzchni            .
RFREBDCREATERSFROMRU      Raport RFREBDCREATERSFROMRU                      .
RFREBD_ARCH_AO_DEL       Archiwizacja obiektów architektonicznych: Program usuwania      .
RFREBD_ARCH_AO_PRE       Archiwizacja obiektów architektonicznych: Ustawianie znacznik usuwania.
RFREBD_ARCH_AO_WRI       Archiwizacja obiektów architektonicznych: Program zapisu       .
RFREBD_ARCH_BE_DEL       Archiwizacja jednostek nieruchomości: Program usuwania        .
RFREBD_ARCH_BE_PRE       Archiwizacja jednostek nieruchomości: Ustawianie znacznika usuwania  .
RFREBD_ARCH_BE_WRI       Archiwizacja jednostek nieruchomości: Program zapisu         .
RFREBD_ARCH_BU_DEL       Archiwizacja budynku: Program usuwania                .
RFREBD_ARCH_BU_PRE       Archiwizacja budynku: Ustawianie wskaźnika usuwania          .
RFREBD_ARCH_BU_WRI       Archiwizacja budynku: Program zapisu                 .
RFREBD_ARCH_PR_DEL       Archiwizacja nieruchomości gruntpwych: Program usuwania        .
RFREBD_ARCH_PR_PRE       Archiwizacja nieruchomości gruntowych: Ustawianie wskaźnika usuwania .
RFREBD_ARCH_PR_WRI       Archiwizacja nieruchomości gruntowych: Program zapisu         .
RFREBD_ARCH_ROCF_DEL      Archiwizacja przepływu finans.: Program usuwania           .
RFREBD_ARCH_ROCF_PRE      Archiwizacja przepływu finansowego obiektów najmu: Ustawianie wsk. us..
RFREBD_ARCH_ROCF_WRI      Archiwizacja przepływu finansowego obiektów najmu: Program zapisu   .
RFREBD_ARCH_RO_DEL       Archiwizacja obiektów najmu: Program usuwania             .
RFREBD_ARCH_RO_PRE       Archiwizacja obiektów najmu: Ustawianie wskaźnika usuwania      .
RFREBD_ARCH_RO_WRI       Archiwizacja obiektów najmu: Program zapisu              .
RFREBD_CHECK_BUSOBJ      Kontrola zbiorcza: Obiekty danych podstawowych wglądu użytkowania   .
RFREBD_CHECK_BUSOBJ_AO     Kontrola zbiorcza: Obiekty architektoniczne              .
RFREBD_CORPORATE_USE      Użytkowanie wewnętrzne                        .
RFREBD_CORPORATE_USE_ARCH   Planowanie zagospodarowania arch.                   .
RFREBD_CORPORATE_USE_USAGE   Planowanie zagospodarowania użytk.                  .
RFREBD_DEF_POOL        Planowanie puli powierzchni                      .
RFREBD_FILL_ARCH_OBJECT_IDOC  Wypełnienie IDoc für ArchObjectREFX.Create              .
RFREBD_FILL_BUILDING_IDOC   Wypełnienie IDoc dla BuildingREFX.Create               .
RFREBD_FILL_BUS_ENTITY_IDOC  Wypełnienie IDoc dla BusinessEntityREFX.Create            .
RFREBD_FILL_PROPERTY_IDOC   Wypełnienie IDoc dla PropertyREFX.Create               .
RFREBD_FILL_RENTALOBJECT_IDOC Wypełnianie IDoc dla RentalObjectREFX.Create             .
RFREBD_FUNC_LOC_FOR_REFX_AO  Lokalizacje funkcjonalne dla obiektów nieruchomości - Architektura  .
RFREBD_FUNC_LOC_FOR_REFX_CN  Lokalizacja funkcjonalna dla obiektów nier. (poprzez umowy)      .
RFREBD_FUNC_LOC_FOR_RE_FX   Lokalizacje funkcjonalne dla obiektów nieruchomości          .
RFREBD_RESPONSIBLE       Zmiana osoby odpowiedzialnej: Obiektu danych podstawowych wglądu uż. .
RFREBD_RESPONSIBLE_AO     Zmiana osoby odpowiedzialnej: Obiekty danych podst. wglądu arch.   .
RFREBD_RS_RETURN        Opuszczenie powierzchni najmu                     .
RFREBFCR00           Generowanie klas i zależnych obiektów                 .
RFRECAARE           Wyświetlanie zarchiwizowanych danych                 .
RFRECABT            BDT-Generowanie kontenerów podekranów dla RE-FX            .
RFRECACUST           IMG dla RE-FX                             .
RFRECACUSTCHECK        Kontrola ustawień konfiguracji dla RE-FX               .
RFRECALOGDISPLAY        Analiza logów                             .
RFRECARG            Aktualizacja obiektów z listy roboczej                .
RFRECARS            Przetwarzanie terminów ponownego przedłożenia             .
RFRECARSCN           Przetwarzanie terminów pon. przedłożenia dla umów           .
RFRECARSGEN          Generowanie term. pon. przedłożenia                  .
RFRECATM            Zarządzanie modułami tekstowymi                    .
RFRECA_WB_MANAGER_START_TOOL  Program WB_MNGR_START_FROM_TOOL_ACCESS                .
RFRECDCONDCHECK        Kontrola konfiguracji: Rodz. operacji, symbol konta i konto (FI)   .
RFRECD_CASHFLOW_CHECK     Kontrola przepływów fin. dla umów i obiektów najmu          .
RFRECD_CASHFLOW_GENERATE_CN  Generowanie przep. fin. dla umów                   .
RFRECD_CASHFLOW_GENERATE_CN_OL Generowanie przep. fin. dla umów                   .
RFRECD_CASHFLOW_GENERATE_RO  Generowanie przep.fin. dla obiektów najmu               .
RFRECD_CONDITION_ADJMRULE   Przypisanie reguł zmian do warunków                  .
RFRECD_CONDITION_TEST     Program testowy - warunki                       .
RFRECN_ARCH_CNCF_DEL      Archiwizacja przep. fin. z umów: Program usuwania           .
RFRECN_ARCH_CNCF_PRE      Archiwizacja przep. fin. z umów: Ustawianie zn. usuwania       .
RFRECN_ARCH_CNCF_WRI      Archiwizacja przep. fin. z umów: Program zapisu            .
RFRECN_ARCH_CN_DEL       Archiwizacja umów: Program usuwania                  .
RFRECN_ARCH_CN_PRE       Archiwizacja umów: Ustawianie znacznika usuwania           .
RFRECN_ARCH_CN_WRI       Archiwizacja umów: Program zapisu                   .
RFRECN_CHECK_BUSOBJ      Kontrola zbiorcza: Umowy nieruchomości                .
RFRECN_FILL_CONTRACT_IDOC   Uzupełnienie IDocs dla ContractREFX.Create              .
RFRECN_RESPONSIBLE       Zmiana osoby odpowiedzialnej: Umowy nieruchomości           .
RFRECONDCUSTCHECK       Kontrola konfiguracji w otoczeniu warunków              .
RFRECOPLSU           Planowanie CO na jednostkach rozliczeniowych             .
RFRECPSFA100          Korespondencja: Pismo ogólne (obiekt arch.)              .
RFRECPSFA110          Korespondencja: Arkusz danych podst. (obiekt arch.)          .
RFRECPSFA120          Korespondencja: Pismo ogólne (jednostka nieruchomości)        .
RFRECPSFA130          Korespondencja: Arkusz danych podst. (jednostka nieruchomości)    .
RFRECPSFA140          Korespondencja: Pismo ogólne (nieruchomość gruntowa)         .
RFRECPSFA150          Korespondencja: Arkusz danych podst. (nieruchomość gruntowa)     .
RFRECPSFA160          Korespondencja: Pismo ogólne (budynek)                .
RFRECPSFA170          Korespondencja: Arkusz danych podst. (budynek)            .
RFRECPSFA180          Korespondencja: Pismo ogólne (obiekt najmu)              .
RFRECPSFA190          Korespondencja: Arkusz danych podstawowych (obiekt najmu)       .
RFRECPSFA200          Korespondencja: Pismo ogólne (działka gruntowa)            .
RFRECPSFA210          Korespondencja: Arkusz danych podst. (działka gruntowa)        .
RFRECPSFA220          Korespondencja: Pismo ogólne (aktualizacja)              .
RFRECPSFA230          Korespondencja: Arkusz danych podstawowych (aktualizacja)       .
RFRECPSFA240          Korespondencja: Pismo ogólne (księga wieczysta)            .
RFRECPSFA250          Korespondencja: Arkusz danych podst. (księga wieczysta)        .
RFRECPSFA260          Korespondencja: Pismo ogólne (rejestr gruntów)            .
RFRECPSFA270          Korespondencja: Arkusz danych podstawowych (rejestr gruntów)     .
RFRECPSFA280          Korespondencja: Pismo ogólne (decyzja dot. wartości jednostkowej)   .
RFRECPSFA290          Korespondencja: Ark. danych podst. (decyzja dot. wartości jednostk.) .
RFRECPSFA330          Korespondencja: Ogólne pismo (Żądanie dot. nieruchomości)       .
RFRECPSFA340          Korespondencja: Arkusz danych podstawowych (Żądanie dot. nieruchom.) .
RFRECPSFA350          Korespondencja: Żądanie dot. nieruchomości              .
RFRECPSFA360          Korespondencja: Pismo ogólne (oferta umowy)              .
RFRECPSFA370          Korespondencja: Arkusz danych podst. (oferta umowy)          .
RFRECPSFA380          Korespondencja: Oferta umowy                     .
RFRECPSFA390          Korespondencja: Exposé                        .
RFRECPSFA400          Korespondencja: Pismo ogólne                     .
RFRECPSFA410          Korespondencja: Arkusz danych podstawowych              .
RFRECPSFA420          Korespondencja: Formularz umowy                    .
RFRECPSFA500          Korespondencja: Arkusz kont umowy                   .
RFRECPSFA520          Korepondencja: Faktura za najem                    .
RFRECPSFA550          Korespondencja: Rozliczenie kosztów dodatkowych            .
RFRECPSFA560          Korespondencja: Rozliczenie wspólnoty                 .
RFRECPSFA562          Korespondencja: Plan gospodarczy                   .
RFRECPSFA564          Korespondencja: Rozliczenie najmu                   .
RFRECPSFA570          Korespondencja: Rozliczenie najmu oparte na obrocie          .
RFRECPSFA580          Korespondencja: Zgłoszenie obrotu                   .
RFRECPSFA590          Korespondencja: Monitowanie brakujących zgłoszeń obrotu        .
RFRECPSFA600          Korespondencja: Zmiana                        .
RFRECPSFA610          Korespondencja: Zatwierdzenie zmiany                 .
RFRECPSFA620          Korespondencja: Monitowanie zatwierdzenia zmiany           .
RFRECPSFA630          Korespondencja: Zawiadomienie o zmianie                .
RFRECPSFA700          Korespondencja: Wypowiedzenie/Potwierdzenie wypowiedzenia       .
RFRECPSFDOC          Przegląd utworzonych dokumentów                    .
RFRECPSFTLFLD         Pomoce: Ustalanie pól struktury dla ilości i walut          .
RFRECPSFTLGEN         Pomoce: Generowanie zbiorcze Smart Froms               .
RFRECPSFTLXML         Pomoce: Zbiorczy zapis do pliku (.XML) dla Smart Forms        .
RFREEXACCTSTMTGENDATA     Generowanie danych testowych w formacie Multicash lub DTAUS      .
RFREEXACCTSTMTGENTEXTFILE   Generowanie plików testowych: Format MULTICASH lub DTAUS       .
RFREEXCODATA          Raport analizy: Dane CO dla obiektów nieruchomości          .
RFREEXCODISTACT        Rozdział: Aktywacja/dezaktywacja obiektów nieruchomości jako odbiorców.
RFREEXCOIAAACT         Pośredni rozrachunek działań: Akt./dezakt. ob. nieruchomości jako odb..
RFREEXCOPLCF          Kopia umowy przepływu finansowego do danych planowych CO       .
RFREEXCOPLIMP         Import układów planowania nieruchomości                .
RFREEXCOPLTRANS        Transport układu planowania nieruchomości               .
RFREEXCOREPOSTACT       Przeks. okresowe: Aktywacja/dezaktywacja ob. nieruch. jako odbiorcy  .
RFREEXCOSEVAR         Rozliczenie rzecz.: Obiekty nieruchomości               .
RFREEXCOSTKFBD         Transfer pomiarów do wskaźników statystycznych            .
RFREEXCOSTKFSU         Transfer pomiarów do wskaźników statystycznych            .
RFREEXPL            Log księgowania                            .
RFREEXPOSTING_CC        Pojedyncze dokumenty dla jednostek rozliczenia            .
RFREEXSELCN          Raport dla wyboru umowy (nr ob.)                   .
RFREEXSELOBJ          Raport dla wyboru obiektu (nr ob.)                  .
RFREEXSETGENBD         Generowanie zbiorów dla obiektów użytkowania             .
RFREEXSETGENCN         Generowanie zbiorów dla umów nieruchomości              .
RFREEXSETGENSU         Generowanie zbiorów dla jednostek rozliczenia             .
RFREEX_ACCDET_CHECK      Kontrola konfiguracji: Rodz. operacji, symbol konta i konto (FI)   .
RFREEX_ACE_BASISDATA_SEL_MAIN Wyświetlanie rozl.międzyokr. z Zarz. nieruchomościami         .
RFREEX_ACE_CARRY_FORWARD    Przeniesienie salda dla rozl.międz. z Zarz.nieruchomościami      .
RFREEX_ACE_POST_2_ACC_TRANSFER Transfer dokumentów Accrual Engine do Rachunkowości          .
RFREEX_ACE_REVERSAL_POSTING  Accrual Engine - stornowanie księgowań rozlicz. międzyokres.     .
RFREEX_ORDER_FOR_REFX_BD    Zlecenia dla obiektów nieruchomości - Obiekty użytkowania       .
RFREEX_ORDER_FOR_REFX_BDA   Zlecenia dla obiektów nieruchomości - Obiekty arch.          .
RFREEX_ORDER_FOR_REFX_CN    Zlecenia dla obiektów nieruchomości - Umowy              .
RFREISAO            System inform.: Obiekty architektoniczne               .
RFREISBDOA           System inf.: Przypisanie obiektu                   .
RFREISBE            System inform.: Jednostka nieruchomości                .
RFREISBPBD           System inf.: Partner handlowy dla obiektów użytkowania        .
RFREISBPOBJREL         System inf.: Obiekty wg partnera handlowego              .
RFREISBU            System inf.: Budynki                         .
RFREISCDBD           System inf.: Warunki dla obiektów najmu                .
RFREISCDCF           System inf.: Przepływ finansowy                    .
RFREISCDCFOBJ         System informacyjny: Przepływ finansowy obiektu            .
RFREISCDCN           System inf.: Warunki dla umów                     .
RFREISCDCNAJ          System inf.: Warunki dla umów                     .
RFREISCN            System inf.: Umowy                          .
RFREISCNBP           System inf.: Parter handlowy dla umów                 .
RFREISCNDP           System inf.: Uzgodnienia dot. kaucji                 .
RFREISCNNT           System inf.: Wypowiedzenie umów                    .
RFREISCNNTRULE         System informacyjny: Umowy - reguły wypowiedzenia           .
RFREISCNPE           System inform.: Okres ważności umów                  .
RFREISCNRN           System inform.: Przedłużenie umów                   .
RFREISCNRNRULE         System informacyjny: Umowy - reguły przedłużenia           .
RFREISEXALIT          System inform.: Pozycje rozliczenia międzyokresowego         .
RFREISEXCOLIBD         System inf.: Dane podstawowe rzeczywistych pozycji pojedynczych    .
RFREISEXCOLICN         System inform.: Umowy - rzeczywiste pozycje pojedyncze        .
RFREISJL            System inform.: Współodpowiedzialność cywilna             .
RFREISLR            System inform.: Księgi wieczyste                   .
RFREISLRJL           System inform.: Księgi wieczyste - współodpowiedzialność cywilna   .
RFREISLRRG           System inf.: Księga wieczysta z wyświetlaniem rejestru pozycji    .
RFREISMENUTOREPTREE      Kopiowanie drzewa menu aplikacji do drzewa raportowania        .
RFREISMSAO           System inf.: Pomiary dla obiektów architektonicznych         .
RFREISMSBD           System inf.: Pomiary dla danych podstawowych             .
RFREISMSCN           System inf.: Pomiary dla obiektów umowy                .
RFREISNA            System inf.: Decyz. wart. jednostk.                  .
RFREISNAMF           System inf.: Decyzje dot. wartości jednostkowej - zaw. o opłatach   .
RFREISNAVL           Raport RFREISNAVL                           .
RFREISOF            System inf.: Oferta umowy                       .
RFREISOO            System inf.: Obiekt oferty                      .
RFREISPE            System inf.: Inne rejestry gruntów                  .
RFREISPL            System inform.: Działki gruntowe                   .
RFREISPLCS           System inform.: Skażone/zanieczyszczone działki gruntowe       .
RFREISPLDP           System inf.: Działki gruntowe podlegające planom zabudowy       .
RFREISPLER           System inf.: Działki gruntowe z obciążeniami budowlanymi       .
RFREISPLMS           Raport RFREISPLMS                           .
RFREISPLP           System inf.: Poprzednie działki gruntowe               .
RFREISPLS           System inf.: Następne działki gruntowe                .
RFREISPR            System inf.: Grunty                          .
RFREISRADOCITEM        Przegląd pozycji                           .
RFREISRC            System inf.: Aktualizacje                       .
RFREISRO            System inf.: Obiekty najmu                      .
RFREISROOC           System inf.: Zagospodarowanie obiektów najmu             .
RFREISROOCCUPANCY       System inf.: Zagospodarowanie obiektów najmu             .
RFREISRR            System inf.: Żądanie dot. nieruchomości                .
RFREISSQCOPER         SAP Query: Przegląd pozycji                      .
RFREISSQCOPERCMP        SAP Query: Porównanie okresów                     .
RFREISSQCOSKFPER        SAP Query: Przegląd okresu - wskaźniki statystyczne          .
RFREISSQCOSKFPERCMP      SAP Query: Porównanie okresów - wskaźniki statystyczne        .
RFREIS_RM_BALANCE_CN      Tworzenie akt dla umowy                        .
RFREITDS            Rozdział podatku naliczonego                     .
RFREITDSOBJSHOW        Log podziału podatku naliczonego wg obiektów             .
RFREITDSRV           Stornowanie rozdziału podatku naliczonego               .
RFREIT_ARCH_OR_DEL       Archiwizacja ustalenia stopy opcji: Program usuwania         .
RFREIT_ARCH_OR_PRE       Archiwizacja stopy opcji: Ustawienie znacznika usuwania        .
RFREIT_ARCH_OR_WRI       Archiwizacja ustalenia stopy opcji: Program zapisu          .
RFREIT_OPT_RATE_CALC      Ustalenie stopy opcji dla obiektów RE                 .
RFREIT_OPT_RATE_CALC_FOR_SCS  Ustalenie stopy opcji dla obiektów i umów najmu w kontekście RKD   .
RFREIT_OPT_RATE_CALC_TC_MULTI Stopy opcji dla obiekty korekty                    .
RFREIT_OPT_RATE_DAILY     Obliczanie stóp opcji z dokładnością co do dnia            .
RFREIT_OPT_RATE_SHOW      Wyświetl. wyniku ustalania stopy opcji                .
RFRELM_ARCH_LR_DEL       Archiwizacja ksiąg wieczystych: Program usuwania           .
RFRELM_ARCH_LR_PRE       Archiwizacja ksiąg wieczystych: Ustawianie wskaźnika usuwania     .
RFRELM_ARCH_LR_WRI       Archiwizacja ksiąg wieczystych: Program zapisu            .
RFRELM_ARCH_PL_DEL       Archiwizacja działek gruntowych: Program usuwania           .
RFRELM_ARCH_PL_PRE       Archiwizacja działek gruntowych: Ustawianie wskaźnika usuwania    .
RFRELM_ARCH_PL_WRI       Archiwizacja działek gruntowych: Program zapisu            .
RFRELM_CHECK_BUSOBJ_LR     Kontrola zbiorcza: Księgi wieczyste                  .
RFRELM_CHECK_BUSOBJ_PL     Kontrola zbiorcza: Działki gruntowe                  .
RFRELM_FILL_LAND_REG_IDOC   Wypełnienie IDoc dla LandRegisterREFX.Create             .
RFRELM_FILL_PARCEL_LAND_IDOC  Wypełnianie IDoc dla ParcelOfLandREFX.Create             .
RFRELM_LOCSYS_PL_SH      Działka gruntowa poprzez lokalizację                 .
RFRELM_RESPONSIBLE_LR     Zmiana osoby odpowiedzialnej: Księgi wieczyste            .
RFRELM_RESPONSIBLE_PL     Zmiana osoby osoby odpowiedzialnej: Działki gruntowe         .
RFREMIACCRUALGC        Migracja rozliczenia międzyokresowego - umowa ogólna         .
RFREMIACCRUALLO        Migracja rozliczenia międzyokresowego umowy najmu           .
RFREMICHECK          Uruchomienie etapów kontr. migracji                  .
RFREMICLBATCH         Konwersja danych: Przetwarzanie wsadowe                .
RFREMICLTRREQ         Transport konfiguracji/decyzji dot. aplikacji             .
RFREMICORRACTCONTR       Usuwanie daty "aktywne od" dla nierozłącznego najmu obiektów     .
RFREMICORRADVPAY        Przejęcie starych danych VZ dla umowy                 .
RFREMICORRPART01        Porównanie rodzaju adresu w przypisaniu partnera           .
RFREMIDSCHECKCOND       Wsparcie rozwoju: W jaki sposób mogłyby być transportowane warunki  .
RFREMILOGVIEW         Wyprowadzenie listy błędów na OG                   .
RFREMIMOVEFIELDS        Uzupełniające mapowanie pól z tabel danych podstawowych        .
RFREMIRUNSTEP         Wykonanie dowolnych kroków                      .
RFREMMBALANCEMN        Porównanie mandatów - referencyjne jednostki gospodarcze       .
RFREMMBALANCEPLANT       Porównanie mandat - zakład                      .
RFREMMBUDGET          Plan gospodarczy                           .
RFREMMMNOBJADOPT        Transfer obiektów do WspM                       .
RFREMM_CHECK_BUSOBJ_MN     Kontrola zbiorcza: Mandaty                      .
RFREMM_FILL_MANDATE_IDOC    Wypełnianie IDoc dla MandateREFX.Create                .
RFREMM_RESPONSIBLE_MN     Zmiana osoby odpowiedzialnej: Mandaty                 .
RFREOROFFEROBJECTSCREATE    Tworzenie obiektów oferty                       .
RFREOR_ARCH_OF_DEL       Archiwizacja ofert umowy: Program usuwania              .
RFREOR_ARCH_OF_PRE       Archiwizacja ofert umowy: Ustawianie wskaźnika usuwania        .
RFREOR_ARCH_OF_WRI       Archiwizacja ofert umowy: Program archiwizacji            .
RFREOR_ARCH_OO_DEL       Archiwizacja obiektów oferty: Program usuwania            .
RFREOR_ARCH_OO_PRE       Archiwizacja obiektów oferty: Ustawianie wskaźnika usuwania      .
RFREOR_ARCH_OO_WRI       Archiwizacja obiektów oferty: Program archiwizacji          .
RFREOR_ARCH_RR_DEL       Archiwizacja żądania dot. nieruchomości: Program usuwania       .
RFREOR_ARCH_RR_PRE       Archiwizacja żąd. dot. nieruchomości: Ustawianie wskaźnika usuwania  .
RFREOR_ARCH_RR_WRI       Archiwizacja żąd. dot. nieruchomości: Program archiwizacji      .
RFREOR_CHECK_BUSOBJ_OF     Kontrola zbiorcza: Oferty umowy                    .
RFREOR_CHECK_BUSOBJ_OO     Kontrola zbiorcza: Obiekty oferty                   .
RFREOR_CHECK_BUSOBJ_RR     Kontrola zbiorcza: Żądania dot. nieruchomości             .
RFREOR_FILL_CN_OFFER_IDOC   Wypełnianie IDoc dla ContractOfferREFX.Create             .
RFREOR_FILL_OFFERED_OBJ_IDOC  Wypełnianie IDoc dla OfferedObjectREFX.Create             .
RFREOR_FILL_SEARCH_REQ_IDOC  Wypełnianie IDoc dla RESearchRequestREFX.Create            .
RFREOR_RESPONSIBLE_OF     Zmiana osoby odpowiedzialnej: Oferty umowy              .
RFREOR_RESPONSIBLE_OO     Zmiana osoby odpowiedzialnej: Obiekty oferty             .
RFREOR_RESPONSIBLE_RR     Zmiana osoby odpowiedzialnej: Żądanie dot. nieruchomości       .
RFRERAALCN           Rozliczenie międz.: Umowy                       .
RFRERAALCNRV          Stornowanie rozl.międz.: Umowy                    .
RFRERAALCNRVIU         Stornowanie rozliczenia międzyokr.: Księgowania pocz./aktualiz. umów .
RFRERAITM_MINI         Miniapl.: Najemcy z nierozl. pozyc.                  .
RFRERAIV            Tworzenie faktur za najem                       .
RFRERAIVRV           Stornowanie faktur                          .
RFRERALR10           Zwrot noty uznaniowej - statystyka                  .
RFRERAOP            Księgowanie jednorazowe                        .
RFRERAOPRV           Stornowanie jednorazowych księgowań                  .
RFRERAOPSUTP          Księgowanie jednorazowe: Przeksięgowanie jedn.rozl.          .
RFRERAOPSUTPRV         Stornowanie jednorazowych księgowań w JRozl              .
RFRERAPL            Log księgowania                            .
RFRERAPP            Księgowanie okresowe: Umowy                      .
RFRERAPPRV           Stornowanie księgowań umów                      .
RFRERAVP            Księgowania okresowe: Obiekty najmu (pustostan)            .
RFRERAVPRV           Stornowanie księgowań dot. pustostanu                 .
RFRERA_ARCH_RADOC_DEL     Archiwizacja dokumentów RE: Program usuwania             .
RFRERA_ARCH_RADOC_PRE     Archiwizacja dokumentów RE: Ustawianie zn. usuwania          .
RFRERA_ARCH_RADOC_WRI     Archiwizacja dokumentów RE: Program zapisu              .
RFRESCAJ            Określenie zmian dla rozliczenia kosztów dodatkowych         .
RFRESCAJAA           Określenie zmian dla zmian opłat za mieszkanie własnościowe      .
RFRESCAJCO           Określenie zmiany dla rozliczenia wspólnoty mieszkaniowej       .
RFRESCAJTN           Określenie zmian dla rozliczenia najemców               .
RFRESCATAPE          Wczytanie klasyfikatora dla zewnętrznego rozliczenia (Taśma A)    .
RFRESCATAPE_BY_RO       Wczytanie klasyfikatora dla zewnętrznego rozliczenia (Taśma A)    .
RFRESCBOOKING         Księgowanie rozliczenia                        .
RFRESCCONTINUEAA        Kontynuacja zmiany opłat za mieszkanie własnościowe          .
RFRESCCONTINUECO        Kontynuacja rozliczenia wspólnoty mieszkaniowej            .
RFRESCCONTINUETN        Kontynuacja rozliczenia najemców                   .
RFRESCCREATESUBYBE       Zbiorcze tworzenie jednostek rozliczenia               .
RFRESCDC            Przegląd rozdziału                          .
RFRESCDTAPE          Wczytanie zewn. wyników rozliczenia (Pasek D)             .
RFRESCDTAPECO         Wczytanie zewn. wyników rozliczenia (Pasek D)             .
RFRESCGC            Przegląd kosztów bieżącego i poprzedniego okresu           .
RFRESCGENERATECC        Generowanie zbieracza kosztów                     .
RFRESCMETERRO         Wyświetlanie licznika dla obiektów najmu               .
RFRESCMETERSU         Wyświetlanie licznika dla jednostek rozliczenia            .
RFRESCMLTAPE          Zapis okresów czasu i pomiarów dla firmy rozlicz. (Taśma M/L)     .
RFRESCMLTAPECO         Zapis okresów czasu i pomiarów dla firmy rozlicz. (Taśma M/L)     .
RFRESCPGRO           Obiekty najmu grup udziału                      .
RFRESCPOSTCO          Księgowanie rozliczenia wspólnoty mieszkaniowej            .
RFRESCPOSTTN          Księgowanie rozliczenia najemców                   .
RFRESCRESULTSAA        Analiza dotycząca zmiany opłat za mieszkanie własnościowe       .
RFRESCRESULTSCO        Zestawienie dla rozliczenia wspólnoty mieszkaniowej          .
RFRESCRESULTSTN        Zestawienie dla rozliczenia najemcy                  .
RFRESCREVERSALAA        Storno zmiany opłat za mieszkanie własnościowe            .
RFRESCREVERSALCO        Storno rozliczenia wspólnoty mieszkaniowej              .
RFRESCREVERSALTN        Storno rozliczenia najemcy                      .
RFRESCROSU           Jednostki rozliczenia dla obiektów najmu               .
RFRESCSEFIXCO         Zapis symulacji rozliczenia wspólnoty mieszkaniowej          .
RFRESCSEFIXTN         Zapis symulacji rozliczenia najemcy                  .
RFRESCSEREVERSE        Storno rozliczenia kosztów dodatkowych                .
RFRESCSETTL          Rozliczenie kosztów dodatkowych                    .
RFRESCSETTLAA         Zmiany opłat za mieszkanie własnościowe                .
RFRESCSETTLCO         Rozlicz. WM                              .
RFRESCSETTLPARTICIP      Udział w rozliczeniu                         .
RFRESCSETTLTN         Rozliczenie najemcy                          .
RFRESCSHOWRESULTS       Zestawienie rozliczenia kosztów dodatkowych              .
RFRESCSURO           Obiekty najmu dla jednostek rozliczenia                .
RFRESCSUSESTATUS        Monitor statusu JR: Okresy do bieżącego rozliczenia          .
RFRESCSUSHAREOUT        Przegląd do reguł rozdziału jednostek rozliczenia           .
RFRESC_ARCH_PG_DEL       Archiwizacja grupy udziałów: Program usuwania             .
RFRESC_ARCH_PG_PRE       Archiwizacja grup udziału: Ustawianie wskaźnika usuwania       .
RFRESC_ARCH_PG_WRI       Archiwizacja grup udziałów: Program zapisu              .
RFRESC_ARCH_SCSE_DEL      Archiwizacja RKD: Program usuwania                  .
RFRESC_ARCH_SCSE_PRE      Archiwizacja RKD: Ustawianie znacznika usuwania            .
RFRESC_ARCH_SCSE_WRI      Archiwizacja RKD: Program zapisu                   .
RFRESC_ARCH_SU_DEL       Archiwizacja jednostek rozliczenia: Program usuwania         .
RFRESC_ARCH_SU_PRE       Archiwizacja jednostek rozliczenia: Ustawianie wskaźnika usuwania   .
RFRESC_ARCH_SU_WRI       Archiwizacja jednostek rozliczenia: Program zapisu          .
RFRESC_CHECK_BUSOBJ_PG     Kontrola zbiorcza: Grupy udziałów                   .
RFRESC_CHECK_BUSOBJ_SU     Kontrola zbiorcza: Jednostki rozliczenia               .
RFRESC_CHECK_PARTICIPATION   Program korekty: Udział w rozliczeniu wspól. mieszk.         .
RFRESC_FILL_PARTICIP_GRP_IDOC Wypełnianie IDoc dla für ParticipGroupREFX.Create           .
RFRESC_FILL_SETTL_UNIT_IDOC  Wypełnienie IDoc dla SettlUnitREFX.Create               .
RFRESC_RESPONSIBLE_PG     Nowa osoba odpowiedzialna: Grupy udziału               .
RFRESC_RESPONSIBLE_SU     Zmiana osoby odpowiedzianej: Jednostki rozliczenia          .
RFRESRBOOKING         Księgowanie rozliczenia                        .
RFRESRBOOKINGLDB        Księgowanie rozliczenia                        .
RFRESRCALCRESULTLDB      Wyświetlanie wyników kalkulacji                    .
RFRESRMODIFYRESULT       Zmiana wyników rozliczenia najmu wg obrotu              .
RFRESRMODIFYRESULTLDB     Zmiana wyników rozliczenia najmu wg obrotu              .
RFRESRREPORTLDB        Zbiorcze wprowadzenie zgłoszeń o obrotach               .
RFRESRRVERR          Storno przy błędnym rozliczeniu                    .
RFRESRSECORRECT        Korekta rozliczenia najmu opartego na obrocie             .
RFRESRSECORRECTLDB       Korekta rozliczenia najmu opartego na obrocie             .
RFRESRSETTL          Rozliczenie czynszu wg obrotu                     .
RFRESRSETTLLDB         Rozliczenie czynszu wg obrotu                     .
RFRESRSETTLLDBREVERSE     Storno rozliczenia najmu wg obrotu                  .
RFRESRSETTLREVERSE       Storno rozliczenia najmu wg obrotu                  .
RFRESRSHOWRESULTS       Zestawienie dla rozliczenia najmu wg obrotu              .
RFRESRSHOWRESULTSLDB      Zestawienie dla rozliczenia najmu wg obrotu              .
RFRRBIL1            FI """" SAP-EIS Program pozyskiwania danych (Dochodzenie)       .
RFRUBLS0            Podatkowa lista bankowa Kraj/Zagranica (Federacja Rosyjska) Skł. 5,6 .
RFRUDOP0            Podatkowa lista odbiorców (Federacja Rosyjska)            .
RFRUEB00            Lista dokumentów                           .
RFRUKOP0            Podatkowa lista dostawców (Rosja)                   .
RFRUKRL0            Transakcje nierozliczone z dostawcami (Rosja)             .
RFSABG00            Cofnięcie rozliczeń międzyokresowych                 .
RFSABL00            Wyświetlanie zmian kont KG                      .
RFSABL00_NACC         Wyświetlanie zmian kont KG                      .
RFSADT0010           Konwersja adresów obiektu (zachowanie klucza obiektu)         .
RFSBEWFX            Wycena salda konta KG w okr. terminie                 .
RFSBLIW0            Bezpośrednie zgłaszanie transakcji bankowych dla Belgii (BNB)     .
RFSBP21FS           Transfer danych z tabeli BUT021 do BUT021_fs             .
RFSBPBUT020          Aktualizacja adresu standardowego w tabeli but020           .
RFSBPBUT021          Program RFSBPBUT021                          .
RFSBP_CONV_TPZ6_TB003     Konwersja rodz. roli i oznacz. rodz. roli               .
RFSBP_CONV_ZGP_FRG1      Konwersja wart. param. stat. zatw.                  .
RFSBP_DELETE_BP1012      Program RFSBP_DELETE_BP1012                      .
RFSBP_DELETE_DISPENSABLE_TBZ0 Kontrola i korygowanie przypisania ról PH / wglądów w mandancie doc. .
RFSBP_PERSNR_CORRECTION    Raport RFSBP_PERSNR_CORRECTION                    .
RFSBSA00            Wyświetlanie struktury bilansu/rachunku zysków i strat        .
RFSBWA00            Strukturalne zestawienie sald                     .
RFSCD_COV           Przegląd partnerów handlowych                     .
RFSCM_ACT_EN          SAP FSCM - Biller Direct: Program dla akt. zawarcia umowy       .
RFSCM_BUPA_ACT_EN       Aktywne zaw. umowy z usługod.: Oferta wykorzystania SAP Biller Direct .
RFSCM_COUNT_BILLS       EBPP: Liczba faktur                          .
RFSCM_SHOW_JAVAFILES      Odczyt z plików konfiguracji z serwera EBPP-Java           .
RFSEPA01            Włączenie wyświetlania poz. poj. przez zmianę rek. danych podstawowych.
RFSEPA02            Włączanie obsługi nierozl. pozycji przez zmianę rek. danych podst.  .
RFSEPA03            Wyłączenie obsługi nierozl. pozycji przez zmianę rek. danych podst.  .
RFSEPA04            Redukcja wyśw. poz. pojed. po zmianie rek. danych podst.       .
RFSHRU00            Zwrot czeków                             .
RFSHRUT0            Tworzenie danych testowych dla zrealizowanych czeków         .
RFSKPL00            Plan kont                               .
RFSKTH00            Rejestr dekretacji                          .
RFSKVZ00            Lista kont KG                             .
RFSKVZ00_NACC         Katalog kont KG (niedostępny)                     .
RFSLCFF0            Kredyt pod zastaw PW: Przepływ finansowy-aktualizacja         .
RFSLFIMA            Kredyt pod zastaw PW: Aktualizacja strumienia finansowego       .
RFSOPO00            Pozycje pojedyncze Księgi Głównej                   .
RFSOPO00_NACC         Pozycje pojedyncze Księgi Głównej                   .
RFSPLN00            Tworzenie hierarchii zestawów dla wersji sprawozdania finansowego   .
RFSPLN01            Ustalanie zależnych od roku obrotowego parametrów wersji planu FI   .
RFSRUE00            Czeki zrealizowane wg kont bankowych                 .
RFSRUE10            Analiza wierzytelności czekowych wg kont KG i dostawców        .
RFSSLD00            Salda kont KG                             .
RFSSLD00_NACC         Salda kont KG                             .
RFSUMB00            Księgowania na zamknięcie roku                    .
RFSUMB00_NACC         Księgowania dla zamknięcia na koniec roku (Kopiowanie NACC)      .
RFSUSA00            Salda kont KG                             .
RFSUSA00_NACC         Salda kont KG                             .
RFSZI000            Skala odsetkowa                            .
RFSZIS00            Skala odsetkowa - konta KG                      .
RFSZIS00_NACC         Skala odsetkowa - konta KG                      .
RFT007ACV           Wywołanie wglądu opracowania dla wyboru kodu podatku         .
RFTAX100            Lista obowiązujących kodów podatku                  .
RFTAXIMP            Import kodów podatkowych po transporcie                .
RFTBAB00            Treasury: Rozliczenie miedzyokresowe kosztów i przychodów       .
RFTBAB01            Treasury: Stornowanie rozliczenia międzyokresowego          .
RFTBARC1            Archiwizacja limitu: Program archiwizacji (limit, narz., konfiguracja).
RFTBARC2            Archiwizacja limitu: Program usuwania                 .
RFTBARC3            Archiwizacja limitu: Program pon. odczytu               .
RFTBBB00            Treasury: Ksiegowanie przepływów                   .
RFTBBB00_OP_ONLY        Treasury: Księgowanie przepływów (przed migracją)           .
RFTBBB01            Dziennik księgowań                          .
RFTBBE00            Treasury: Zrealizowane zyski/straty                  .
RFTBBE01            Treasury: Wykonanie wyceny na dzień                  .
RFTBBE01MGT          Treasury: Wycena na dzień                       .
RFTBBE02            Treasury: Stornowanie wyceny na dzień                 .
RFTBBF00            Treasury: Zatwierdzanie księgowania                  .
RFTBBF01            Treasury: Ręczna blokada księgowania                 .
RFTBBF01_VERSION2       Ręczna blokada i zatwierdzanie księgowania              .
RFTBBP00            Kontrola interfejsu księgowania - Schematy księgowania        .
RFTBBPA0            PB: Raport konwersji klienta do partnera handlowego          .
RFTBBPG0            Konwersja - Transakcja Treasury - Odbiorca jako partner handlowy   .
RFTBBS00            Treasury: Stornowanie dokumentów księgowania             .
RFTBBS01_OP_ONLY        Oznaczenie przepływów jako stornowanych (Ręcz. storn. przed migracją) .
RFTBBVC            Obliczanie korelacji między kursami walutowymi            .
RFTBBW_BPARTNER_DISP      Raport rozgał.: Wyświetl. danych podst. parnterów handlowych     .
RFTBBW_COLL_DISP        Raport rozgał.: Zabezpieczenia dla obiektu              .
RFTBBW_CUST_LIMTYPE_DISP    Raport rozgał.: Wyświetlanie konfiguracji rodzaju limitu       .
RFTBBW_EGP_DISP        Raport rozg.: Log kontr.trans.poj.                  .
RFTBBW_EXPOS_CALC_DISP     Raport rozgał.: Szczeg. dot. ustalania kwoty zidentyfikowanej     .
RFTBBW_GEN_DATASOURCE     Ręczne generowanie źródeł danych                   .
RFTBBW_INFOOBJ_ODS_GEN     Tworzenie/zmiana/przygotowanie obiektu ODS              .
RFTBBW_LIM_MASTERDATA_DISP   Raport rozgał.: Wyśw. danych podst. Zarządzania limitem        .
RFTBBW_SNGL_DEAL_DISP     Raport rozgał.: Szczegóły transakcji                 .
RFTBB_HWCALIBRATION2      Kalibracja modelu struktury stóp procentowych Hull-White       .
RFTBB_MDG           Generator danych rynku                        .
RFTBCD00            Treasury: Dokumenty zmian do transakcji                .
RFTBCF00            Dziennik: Transakcje z przepływem finansowym             .
RFTBCM10            Lista propozycji dla kompensaty                    .
RFTBCM20            Referencje-przetwarzanie zbiorcze                   .
RFTBCMGT00           Przejęcie z przepływów płatności zarządzania środkami pieniężnymi   .
RFTBCO00            Tworzenie korespondencji na podstawie rekordów planowych       .
RFTBCO04            Korespondencja: Raport upgradu dla rynku pien., walut, derywatów   .
RFTBCO20            Przegląd korespondencji                        .
RFTBCO20_MONITOR        Monitorowanie korespondencji                     .
RFTBCO31            Tworzenie rekordu plan. korespondencji                .
RFTBCOSI            Instrukcje stałe: Funkcje przetwarzania zbiorczego          .
RFTBCOSI2           Funkcja kopiowania - instrukcje stałe: Korespondencja         .
RFTBCOSI2_DEL         Funkcja usuwania - instrukcje stałe: Korespondencja          .
RFTBCOSI3           Funkcja kopiowania - instrukcje stałe: Uprawnienia transakcyjne    .
RFTBCOSI3_DEL         Funkcja kopiowania - instrukcje stałe: Uprawnienia transakcyjne    .
RFTBCOSI4           Funkcja kopiowania - instrukcje stałe: Przepływy warunkowe      .
RFTBCOSI4_DEL         Funkcja usuwania - instrukcje stałe: Przepływy warunkowe       .
RFTBCO_ADJUST_SSTATUS     Ustawianie pola SSTATUS w starych rekordach danych tabeli VTBKORES  .
RFTBCO_CHECK00         CFM: Kontrola dla ustawień korespondencji               .
RFTBCO_CHECK01         Stałe instrukcje korespondencji: Raport kontroli           .
RFTBCO_CHECK02         Program rewizji: Zestawienie wycofanych potwierdzeń zwrotnych     .
RFTBCO_COMPARE_TEXT      Porównanie mandantów tekstow (obejm. wszystkie systemy)        .
RFTBCO_IDOC02         Potwierdzenie IDoc FTRCON: Opracowanie wyjątków            .
RFTBCO_IDOC03         Wejściowy IDoc FTRCON: Dalsza aktualizacja              .
RFTBCO_TRANS_DE_FIXING     Narzędzie konwersji dla korespon. koresp. derywatów (tylko dost.ods.) .
RFTBCO_TRANS_SE        Program konwersji dla konfiguracji korespondencji papierów wart.   .
RFTBCO_VTBKORES_CHECK     Kontrola niespójności VTBKORES                    .
RFTBDF00            Wprow.danych: Wyświetlanie danych rynkowych              .
RFTBDF01            Wprowadzanie danych: Automatyczne uzupełnianie tabel konwersji    .
RFTBDF02            Wprowadzanie danych: Wyświetlanie protok. użytkowania         .
RFTBDF03            Wprow.danych: Przejęcie danych podst. do tworzenia tabeli tłumaczeń  .
RFTBDF04            Wprowadzanie danych: Wymaganie historycznych danych rynkowych     .
RFTBDF05            Wprow.danych: Import nr ident. papieru wartościowego/nr waloru    .
RFTBDF06            Wprow.danych: Import zewn. danych rynkowych do notatnika wprow.danych .
RFTBDF07            Wprowadzanie danych: Wymaganie danych rynkowych            .
RFTBDF08            Wprow. danych: Program testowy dla konfiguracji wprow.danych     .
RFTBDF09            Wprow.danych: Archiwizacja: Wstawianie prot.użytk.do arch.pliku prot. .
RFTBDF11            Wprow.danych: Archiwizacja: Program usuwania prot.użytk.tabeli VTBDFLG.
RFTBDF12            Wprow.danych: Archiwizacja: Ponowny doczyt archiwum pliku prot.    .
RFTBDF13            Wprow.danych: Asynchron.RFC: Wydruk SPOOL'a              .
RFTBDF14            Wprow.danych: Zabezp. danych rynk.w czasie rzecz. zewn.uruchom.    .
RFTBDF15            Wprow. danych: Monitorowanie czasu rzecz.               .
RFTBDF16            Wprowadzanie danych: Usuwanie tabeli tymczas.VTB_MARKET_T dla Workflow.
RFTBDF18            Wprowadzanie danych: Wyprowadzenie raportu dla Workflow wprow.danych .
RFTBDF19            Wprow.danych: Wyprow. błędu technicznego w Workflow WPROWADZ. DANYCH .
RFTBDF20            Wprow. danych: Usuwanie błędu technicznego w Workflow WPROWADZ.DANYCH .
RFTBDF_OLE           Program RFTBDF_OLE                          .
RFTBEUR00           Zmiana waluty transakcji FX/MM/DE                   .
RFTBFF00            Interfejs pliku: Import danych rynkowych               .
RFTBFF01            Interfejs pliku: Tworzenie listy żądań                .
RFTBFF03            Interfejs pliku: Automatyczne uzupełnianie tabel konwersji      .
RFTBFF20            Interfejs pliku: Odczyt danych statystycznych             .
RFTBFF30            BTCI: Wczytanie kursów derywatów DTB                 .
RFTBFL02            Treasury: Plan płatności                       .
RFTBFL03            Lista terminów płatności opcji OTC                  .
RFTBIL01            Przegląd wykorzystania limitu (rekordy pojedyncze)          .
RFTBJL00            Treasury: Dziennik transakcji finansowych               .
RFTBJL02            Opcje OTC: Przetwarzanie zbiorcze                   .
RFTBJL02_NEW          Opcje OTC: Przetwarzanie zbiorcze                   .
RFTBJL03            Transakcje OTC na stopę proc.: Przetwarzanie zbiorcze         .
RFTBJL04            Kontrola zbiorcza opcji: Przedaw./Knock-In/Knock-Out         .
RFTBJL10            Treasury: Dziennik skrócony dla rynku pien., walut, derywatów i PW  .
RFTBJL99            Wyświetlanie transakcji finansowej                  .
RFTBKXP02           Limit kredytu: XPRA dla konwersji tabeli KLEVC            .
RFTBKXP03           Limit kredytu: XPRA dla konwersji tabeli KLRRDEF           .
RFTBKXP04           Limit kredytu: XPRA dla konwersji tabeli KLRATINGRRFZU        .
RFTBKXP05           Migracja wyszukiwania współczynnika wyceny              .
RFTBKXP06           Migracja procedury ustalania                     .
RFTBKXP07           Migracja reguły ryzyka nieściągalności                .
RFTBLAC0            Ustaw./Kontrola blokowania dla RFTBLAC1                .
RFTBLAC1            Aktywacja tabeli lub struktury                    .
RFTBLBI1            Raport wprow. wsadowego do tworzenia limitów             .
RFTBLCHR            System limitu: Zmiana referenta                    .
RFTBLD01            Treasury: Usuwanie wykorzystania limitu                .
RFTBLD02            Treasury: Usuwanie danych dla rodzajów limitu             .
RFTBLD03            Usuwanie danych stand. limitów                    .
RFTBLDATECORR         Korekta limitu - data rozpoczęcia                   .
RFTBLE01            Przegląd wykorzystania limitu - wybór za pomocą cech bezpośrednich  .
RFTBLE02            Przegląd wykorzystania limitu - wybór poprzez wszystkie cechy     .
RFTBLE02_GRID         Zarządzanie limitem: Przegląd wykorzystania              .
RFTBLE03            Zarządzanie limitem: Lista przepływów                 .
RFTBLENQ            Przegląd: Wpisy blokady Zarządzania limitem              .
RFTBLEX1            Eksport limitów i limitów tymcz. do pliku lokalnego          .
RFTBLIM1            Import limitów i lim. tymczas. z pliku lokalnego           .
RFTBLIM_IDOC_GEN        Tworzenie IDOC - eksport danych podst. limitu             .
RFTBLL01            Przegląd limitów                           .
RFTBLL_CDOC          Transfer limitu: Dokumenty zmian                   .
RFTBLL_MASS          Transfer limitu: Przetwarzanie zbiorcze                .
RFTBLMR1            Masowe zatwierdzanie limitów                     .
RFTBLMR2            Raport dla zatwierdzania masowego limitów tymczasowych        .
RFTBLP01            Protokoły kontroli transakcji pojedynczych              .
RFTBLPA1            Zablokowane/Odblokowane limity dla wybranych partnerów        .
RFTBLR01            Treasury: Dane limitu                         .
RFTBLR02            Zmiany limitów                            .
RFTBLR03            Treasury: Wykorzystanie limitu                    .
RFTBLR04            Skok do szczegółów transakcji                     .
RFTBLR05            Skok do protokołu szczegółowego ustalania kwoty rozliczenia      .
RFTBLR06            Skok do protokołu szczeg. cech kw. rozlicz. włącznie z oblicz. NPV  .
RFTBLR07            Lista rozgałęzień dla zapytań SAP dla Zarządzania limitem: Wyśw.noty .
RFTBLR08            Skok do szczegółów partnera                      .
RFTBLR09            Skok do konfiguracji                         .
RFTBLR10            Skok do protokołu kontr.trans.poj.                  .
RFTBLR11            Skok do szczegółów zabezpieczeń                    .
RFTBLR12            Zmiany limitów                            .
RFTBLR13            Opracowanie limitu                          .
RFTBLRE1            Rezerwacje: Przetwarzanie zbiorcze                  .
RFTBLRE2            Rezerwacje: Wyświetlanie zmian                    .
RFTBLRE3            Rezerwacje: Reorganizacja                       .
RFTBLRSM            Powtórne przedłożenie                         .
RFTBLSTCD           Usuwanie wpisów z tabeli dod. aktualizacji księgowania        .
RFTBLT01            Generowanie tabel rekordu limitu dla rodzajów limitu         .
RFTBLT02            Rekordy limitu: Transfer danych                    .
RFTBLT03            Usuwanie tabeli rek. limitów dla rodzajów limitów           .
RFTBLT04            Reorganizacja i cechy analizy                     .
RFTBLT06            Zarządzanie generowanymi tabelami: Usunięcie niespójności       .
RFTBLVTBLVSEU         Zarządzanie limitem - konwersja EURO                 .
RFTBMA01            Treasury: Zmiany umów ramowych                    .
RFTBMA02            Treasury: Wykorzystanie całkowitego wolumenu umów ramowych      .
RFTBP030            Przejęcie danych z tabeli BUT030 do BUT021_fs             .
RFTBPCD1            Partner handlowy: Dokumenty zmian                   .
RFTBPCD2            Partner handlowy: Dokumenty zmian, adresy               .
RFTBPROT            AIS Program wst. dla analizy protokołu zmian             .
RFTBPROT_BCE          Wstępny program AIS dla zestawienia logów zmian            .
RFTBP_ADR_TO_KNA1       Generowanie adresów odbiorcy z wyk. adresów PH TR           .
RFTBREO1            Program konwersji dla migracji struktur limitu wg CFM 1.0       .
RFTBREOP            Reorg. protokołu z aktualizacji transakcji pojedynczej        .
RFTBRF00            Przeprowadzenie ustalenia średniego kursu               .
RFTBRF01            Cofnięcie ustalenia średniego kursu                  .
RFTBRULESET01         Treasury: Zmiany obiektów reguł                    .
RFTBSI00            Przetwarzanie żądań zabezpieczeń                   .
RFTBSI10            Przetwarzanie zbiorcze: Zabezpieczenia walutowe            .
RFTBSI18            Zabezpieczone instrumenty pierwotne                  .
RFTBSI20            Dostępne transakcje dewizowe                     .
RFTBSI25            Przypisane transakcje walutowe                    .
RFTBSI30            Lista pozycji nierozliczonych dla zabezpieczeń walutowych       .
RFTBSI35            Lista rozliczonych pozycji dla zabezpieczeń walutowych        .
RFTBSI60            Lista przetworzonych żądań zabezpieczeń                .
RFTBST10            Wyświetlanie dokumentów zmian                     .
RFTBST11            Stałe instrukcje dokumentów zmian połączeń płatniczych        .
RFTBST12            Stałe instrukcje dokumentów zmian korespondencji           .
RFTBST13            Stałe instrukcje dokumentów zmian uprawnień transakcyjnych      .
RFTBST14            Stałe instrukcje - dokumenty zmian przepływów warunkowych       .
RFTBSTR1            Stałe instrukcje: Zestawienie partnera handlowego           .
RFTBTIS1            Wyświetl. transakcji pojed. bez SPA/GPA                .
RFTBTIS2            Wyświetl. transakcji pojed. z SPA/GPA                 .
RFTBTRA2            Uprawnienia transakcyjne dla tradera - dokumenty zmian        .
RFTBUC00            Inicjalizacja tabel sterowania konwersjami              .
RFTBUC01            Inicjalizacja konfiguracji partnera handlowego SAP dla FS       .
RFTBUC02            Tworzenie konfiguracji partnera handlowego SAP            .
RFTBUC03            Tworzenie kolejnych tabel konfiguracji                .
RFTBUD01            Raport usuwania: CPH z konwersji i skonwertowane pola PG TR      .
RFTBUD03            Narzędzie konwersji CPH: Raport usuwania dla porówn. (podw.) CPH   .
RFTBUD0X            Raport usuwnia: Pola CPH w partnerze TR : Bp000, Bp030, Bp2000    .
RFTBUH02_0           Raport pomocy: Kopiowanie tabel sterowania              .
RFTBUH02_1           Raport pomocy: Struktura listy skonwertowanych elem. danych z domen  .
RFTBUH02_2           Raport pomocy: Ustalanie pól PH do konwersji w tabelach        .
RFTBUH02_3           Raport pomocy: Analiza zastosowania pól PH do konwersji w tabelach  .
RFTBUH03            Raport pomocy: Zamiana domen w elementach danych           .
RFTBUH04            Raport pomocy: Ponowne przypisanie klucza obcego           .
RFTBUH05            Raport pomocy: Kopiowanie elementów danych              .
RFTBUH06            Raport pomocy: Ponowne przypisanie elementu danych          .
RFTBUP01            Raport konersji: Partner Treasury do partnera handlowego SAP     .
RFTBUP02            Raport konwersji: Relacja partnera Treasury w PH SAP         .
RFTBUP02_3           Raport konwersji: Pola odbiorców (FI) w relacjach (CPH)        .
RFTBUP03            Raport porównania: Istn. i przen. partner, wybór partnerów do porówn. .
RFTBUP03_2           Raport porównania: Wybrani partnerzy                 .
RFTBUP04            Relacja obiektu partnera: Tworzenie BPOBREL z VTBFHA         .
RFTBUP06            Raport konwersji: Noty dla partnera handlowego            .
RFTBUP07            Wyświetlanie logów                          .
RFTBUP08            CPH: Powiązania pojed. PH TR - CPH                  .
RFTBUP09            Generowanie kodów dla konwersji                    .
RFTBUP10_ATLA         Raport konwersji dla tabeli ATLA                   .
RFTBUP10_ATLAR         Raport konwersji dla tabeli ATLAR                   .
RFTBUP10_ATLSF         Raport konwersji dla tabeli ATLSF                   .
RFTBUP10_BP000         Raport konwersji dla tabeli Bp000                   .
RFTBUP10_TPZ6         Raport konwersji dla tabeli TPZ6                   .
RFTBUP10_TZKN2         Raport konwersji dla tabeli TZKN2                   .
RFTBUP10_TZKN2T        Raport konwersji dla tabeli TZKN2T                  .
RFTBUP10_TZV07         Raport konwersji dla tabeli TZV07                   .
RFTBUP10_VDGPO         Raport konwersji dla tabeli VDGPO                   .
RFTBUP10_VTB_RULESET_PA    Raport konwersji dla tabeli VTB_RULESET_PA              .
RFTBUP11            Raport konwersji: Konwersje ogólne                  .
RFTBUP12            CPH - migracja: Transfer 'przyszłych' adresów (plan. dokumenty zmian) .
RFTBUP99_REPAIR_ADRC      Raport RFTBUP99_REPAIR_ADRC                      .
RFTBUP99_REPAIR_BUT001     Korekta pola partnera handl. SAP dla sądu rejonowego / rejestru handl..
RFTBUPA1            Równol. opracow. partnera handl.: Aktualizacja adresu - przebieg nocny.
RFTBUPXP12           Raport konwersji dla branż (BUPXPRA12)                .
RFTBUPXP13           Raoprt konwersji dla numerów indentyf. (BUPXPRA13)          .
RFTBUU0X            Raport usuwania: Partner Treasury kompletny              .
RFTB_FLOW_MODIFY        Program RFTB_FLOW_MODIFY                       .
RFTB_STATUSOBJECT_CREATE    Tworzenie obiektów statusu dla transakcji finansowych         .
RFTIBL01            Lista pozycji dla derywatów notowanych na giełdzie          .
RFTIJL02            Przetwarzanie derywatów notowanych na giełdzie - przegląd       .
RFTI_CHECK_IMPAIRMENT     Rap. refer. dla zmniejsz. wartości - utrata wartości (dla pap. wart.) .
RFTI_FIELD_CATALOGUE_CLEAR   Porządkowanie katalogu pól (tylko CM)                 .
RFTI_FOREIGN_KEY_CHECK     Sprawdza relacje obcego klucza                    .
RFTI_TEST_PERFORMANCE     CFM: Okr. przebiegu dla raportowania                 .
RFTI_TEST_PERFORMANCE_SUBMIT  CFM: Test okr. przebiegu                       .
RFTMBL00            Rynek pieniężny: Lista pozycji                    .
RFTMBL01            Rynek pieniężny: Lista pozycji                    .
RFTMEZ00            Rynek pieniężny: Obliczanie i aktualizacja efektywnej stopy procent. .
RFTMFIMA            Rynek pieniężny: Tworzenie przepływu finansowego           .
RFTMKGF0            Depozyt na żądanie: Przepływy pieniężne-Aktualizacja         .
RFTMKGF1            Depozyt na żądanie: Przepływy pieniężne-Aktualizacja         .
RFTMPBEL            Lista niekompletnie wprowadzonych dokumentów             .
RFTMPBLU            Konwersja dokumentów zatrzymanych                   .
RFTMSB00            Depozyt terminowy-szybkie przetwarzanie                .
RFTMUS00            Usuwanie ustawień użytkownika                     .
RFTMWRK0            Rynek pieniężny: Przetw. zbiorcze                   .
RFTMWRK1            Rynek pieniężny: Przetw. zbiorcze                   .
RFTOOL_PRIPAR         Test grupy funkcyjnej FTOOL_PRIPAR                  .
RFTPPROF            Wyśw. profilu podr.                          .
RFTP_BYPASS2          Galileo Direkt                            .
RFTP_BYPASS3          SABRE - Bezpośrednio                         .
RFTP_CECK_MEAL_CODE      Program RFTP_CECK_MEAL_CODE                      .
RFTP_CUST_TREE_VIEW      Opracowanie drzewa bieżących ustawień                 .
RFTP_DELETE_REMOTE_PREF    Program RFTP_DELETE_PREF                       .
RFTP_GDS_BYPASS        Transakcja Bypass z wyborem systemu rezerwacji i ID biura       .
RFTP_GDS_LOG          Protokoll: Wywołania RFC do systemów rezerwacji            .
RFTP_HOTEL_GEOCODE       Program RFTP_HOTEL_GEOCODE                      .
RFTP_INFO_CALL_PR05      Wywołanie menedżera kosztów podróży                  .
RFTP_INFO_CALL_TP01      Wywołanie menedżera planowania                    .
RFTP_INFO_DISPLAY_LOCATION   Wyświetlanie informacji dot. lokalizacji IATA             .
RFTP_INFO_DISPLAY_LOCATIONS  Wyświetlanie informacji dot. lokalizacji IATA             .
RFTP_INFO_DISPLAY_NAME     Wyświetlanie danych pracownika                    .
RFTP_INFO_FLIGHTS_BY_AIRLINE  Hierarchiczny przegląd lotów wg linii lotniczych           .
RFTP_INFO_HOTEL_CHAIN_TURNOVER Hierarchiczne obroty z sieciami hotelowymi              .
RFTP_INFO_OVERVIEW       Przegląd zaplanowanych podróży                    .
RFTP_ITINERARY         Przebieg podróży                           .
RFTP_LP_EDIT          Program RFTP_LP_EDIT                         .
RFTP_RAIL_PORTAL_SYNC     Synchronizacja zleceń z portalu kolejowego z planami podróży     .
RFTP_SET_ITEM_RES_SYSTEM    Przypisanie systemu rezerwacji do usług zw. z podróżą (pozycje)    .
RFTP_SYNCHRO_PREF       Program RFTP_SYNCHRO_PREF                       .
RFTP_TABLE_UPLOAD       Raport odczytu z pliku dla tabel konfig. planow. podróży       .
RFTP_TEST_COPYPERNR      Kopiowanie numeru osobowego                      .
RFTP_TEST_ITINERARY_HTML    Raport RFTP_TEST_ITINERARY_HTML                    .
RFTP_TEST_WEB_CAR_AVAIL    Program RFTP_TEST_WEB_CAR_AVAIL                    .
RFTP_TEST_WEB_FLIGHT_AVAIL   Program TEST_Flight_Availability                   .
RFTP_TEST_WEB_FLIGHT_AVAIL_PBO Dostępność lotu                            .
RFTP_TEST_WEB_FLIGHT_BOOK   Program TEST_Flight_Avail_Complete_portal_process           .
RFTP_TEST_WEB_FLIGHT_DETAIL  Program TEST_Flight_Details                      .
RFTP_TEST_WEB_FLIGHT_LOW_FARE Uzyskanie najlepszej ceny dla lotu                  .
RFTP_TEST_WEB_HOTEL_AVAIL   Program RFTP_TEST_WEB_HOTEL_AVAIL                   .
RFTP_TEST_WEB_HOTEL_HRS_COMPL HRS Dostępność hotelu, szczegóły, rezerwacja             .
RFTP_TEST_WEB_ITEM_CANCEL   Program RFTP_TEST_WEB_PLAN_GET2                    .
RFTP_TEST_WEB_ITINERARY_HTML  Raport RFTP_TEST_ITINERARY_HTML                    .
RFTP_TEST_WEB_LOCATION_GET   Program RFTP_TEST_WEB_LOCATION_GET                  .
RFTP_TEST_WEB_OTHER_SERVICE  Inne usługi zw. z podróżą                       .
RFTP_TEST_WEB_PLAN_APPROVE   Test zmiany statusu planu podróży                   .
RFTP_TEST_WEB_PLAN_BOOK    Program TEST_Flight_Hotel_booking                   .
RFTP_TEST_WEB_PLAN_CANCEL   Program RFTP_TEST_WEB_PLAN_CANCEL                   .
RFTP_TEST_WEB_PLAN_COPY    Raport RFTP_TEST_PLAN_COPY                      .
RFTP_TEST_WEB_PLAN_DELETE   Program RFTP_TEST_WEB_PLAN_DELETE                   .
RFTP_TEST_WEB_PLAN_GET     Program RFTP_TEST_WEB_PLAN_GET2                    .
RFTP_TEST_WEB_RAIL_COMPLETE  NVS Zapytanie o połączenie kolejowe, rezerwacja            .
RFTP_TEST_WEB_RAIL_PORTAL   Raport RFTP_TEST_WEB_TRAIN                      .
RFTP_TEST_WEB_SEATMAP     Program RFTP_TEST_WEB_SEATMAP                     .
RFTP_VIEW_PNR         Program RFTP_VIEW_PNR                         .
RFTRARCHIVE_DELETE       Transakcja finans.: Archiwizacja (usuwanie wpisów tabeli)       .
RFTRARCHIVE_RESTORE      Transakcja finansowa: Archiwizacja (Pon.załadowanie wpisów tabeli)  .
RFTRARCHIVE_WRITE       Transakcja finans.: Archiwizacja (tworzenie pliku arch.)       .
RFTREY30            Połączenia TR-CM: Wysłanie danych Zarz. śr. pien. do syst. centr.   .
RFTREY30_SINGLE_TRANSFER    Połączenia TR-CM: Wysłanie danych Zarz. śr. pien. do syst. centr.   .
RFTREY40            Połączenie TR-CM: Odtwarz. danych Zarz. środ. pien. z syst. zewn.   .
RFTREY40_SINGLE_TRANSFER    Połączenie TR-CM: Odtwarz. danych Zarz. środ. pien. z syst. zewn.   .
RFTREY_TABLE_DISPLAY      INCLUDE TEST_LOGGING_TABLE_DISPLAY                  .
RFTR_ALERTMONITOR       Opracowanie transakcji finansowej: Monitorowanie alarmu        .
RFTR_COLL_PROC_FUTURES     Przetwarzanie zbiorcze dla Repos i Forwards              .
RFTR_COLL_PROC_REPO_FORWARDS  Przetwarzanie zbiorcze dla Repos                   .
RFTR_FAC_COMMITM        Udogodnienia kredytowe: Linie kredytowe i wykorzystanie        .
RFTR_FAC_COMM_DRAW_FEE     Udogodnienia kredytowe: Linie kredytowe, ciągnienia i opłaty     .
RFTR_INITIALIZE_WGSCHFT    Inicjalizacja VTBFHA-WGSCHFT                     .
RFTR_INTF_MAINFLOWS_UPLOAD   FTR: Import planu amortyzacji dla transakcji finansowych       .
RFTR_MIGRATION_EXCLUDE_OTC   Wyłączanie z przetwarzania transakcji zrealizowanych         .
RFTR_RELEASE_WRITE_DEALFLAGS  Zatwierdzanie trans.: Znacznik zatw. dla trasn.zmieniony;WF ws20000139.
RFTR_RELEASE_WRKITEM_DEAL_LIST Zatwierdzanie transakcji: Przegląd workitem i stat. wszystkich trans. .
RFTR_SL_COLL_PROC       Program RFVBTR01                           .
RFTR_SL_LEND_SEC_YIELD     Kredyt pod zastaw PW, zabezpieczenia, przychody            .
RFTR_UL_ADJUST         Instr. pierw. - wymiana akcji                     .
RFTR_WRKLIST_CLEAR_INDX_ALL  Usuwanie stałych danych klasy cl_ftr_gui_wrklist           .
RFTR_WRKLIST_CLEAR_INDX_USER  Usuwanie stałych danych klasy cl_ftr_gui_wrklist           .
RFTS6500            Rekordy poj.: Lista                          .
RFTS6510            Odczyt rekordów poj. z pliku                     .
RFTS6510_CREATE_STRUCTURE   Tworzenie struktury do zewnętrznego przetwarzania awizów       .
RFTS7000            Zarządzanie środkami pieniężnymi                   .
RFTS7000_NACC         Zarządzanie środkami pieniężnymi                   .
RFTS7300            Wywołanie 'Automat.koncentracji śr.pien.na kontach bank.' przez raport.
RFTSTCP0            Zmiana wartości domyślnych (rodzaj dokumentu/kod księgowania)     .
RFTVBW00            Wycena transakcji finansowych mark-to-market             .
RFTVBW11            Zestawienie matrycowe transakcji finansowych             .
RFTVBW29            Obliczenie kursu papierów wartościowych (ods.)            .
RFTVBW50            Zarz. ryz: Zapamiętanie transakcji finansowych z wyceny mark-to-market.
RFTVBW95            Transakcja pojedyncza                         .
RFTVBW99            Zestawienie wartości bież. netto transakcji finansowych-globalnie   .
RFTVCF00            Analiza przepływu środków pien.                    .
RFTVCM00            Przejęcie przepływów płatności Zarz.śr.pien. do Zarzązania ryzykiem  .
RFTVCP00            Kopiowanie danych konfigur. HR dla planow. podróży do innego mandanta .
RFTVEX00            Ryzyko walutowe                            .
RFTVIRR1            Analiza ryzyka stóp procentowych: Efekt.stopa proc. i wart.bież.netto .
RFTVPL00            Analiza zysków & strat                        .
RFTVSEL0            RiskM: Wybór przez TIF (stare tabele)                 .
RFTVSK20            Analiza ryzyka walutowego: Wartość bież. netto transakcji walutowych .
RFTVSK21            Analiza ryzyka walutowego: Efekt.st.proc. i wart.bież.netto trans.wal..
RFTVST00            Kalkulator statystyki: Szacowanie zmienności i korelacji       .
RFTVVAR3            Treasury: Wariancja/kowariancja wartości zagrożonej          .
RFTVVAR4            Treasury: Historyczna symulacja wartości zagrożonej          .
RFTVZX00            Ryzyko stopy procentowej                       .
RFTX70SO            Automatyczne przetwarzanie dewizowych transakcji fixingu       .
RFTX73SO            Przetwarzanie zbiorcze zlecenia                    .
RFTX76SO            Przegląd księgowań                          .
RFTX77SO            Lista terminów płatn. transakcji natychm./termin.           .
RFTXI300            Wykonane pliki zbiorcze SWIFT                     .
RFTXJL02            Waluty: Przetwarzanie zbiorcze                    .
RFTXM300            Tworzenie z pliku SWIFT MT300                     .
RFTXM320            Tworzenie plików SWIFT MT320                     .
RFUFOI91            Roczna deklaracja podatkowa odbiorców/dostawców            .
RFUFOI92            Roczna deklaracja podatkowa odbiorców/dostawców            .
RFUMD001            Konwersja kont rozliczania skont na obsługę NP            .
RFUMPT00            Roczna deklaracja podatk. dla urzędu skarbowego (Portugalia) -" Plik .
RFUMSANF            Aktualizacja podatku należnego żądań zaliczki             .
RFUMSANF_NACC         Aktualizacja podatku należnego żądań zaliczki             .
RFUMSSUM            Sumowanie kwot z kilku zgłoszeń podatkowych (UMSV)          .
RFUMSV00            Wstępne zgłoszenie podatku VAT                    .
RFUMSV10            Lista dodatkowa dla wstępnego zgłoszenia podatku VAT         .
RFUMSV20            Wstępne zgłoszenie podatku VAT - Włochy/Hiszpania           .
RFUMSV25            Przeksięgowanie odroczonych podatków                 .
RFUMSV25_NACC         Przeksięgowanie odroczonych podatków                 .
RFUMSV26            Przyp. nierozl. pozycji użytych NP kont podatku do kont księgi pomocn..
RFUMSV30            Zwrot podatku naliczonego                       .
RFUMSV35            Dalsze obciążenie podatkowe                      .
RFUMSV40            Raport podat. VAT (Rosja)                       .
RFUMSV44            Płatne podatki / Wypłacone wydatki / Datek charytatywny        .
RFUMSV48            Koszty utrzymania                           .
RFUMSV50            Przeksięgowanie odroczonych podatków (nowe)              .
RFUMSV51            Usuwanie tabeli DEFTAX_ITEM                      .
RFUMSV52            Analiza odroczonych kont podatkowych                 .
RFUMSV53            Okno narzędzi dla odroczonych podatków                .
RFUMSVHU            Dod. lista dla wstępnej deklaracji podat. VAT: Podatek otwar. fakt.  .
RFUSVB10            Roczne sprawozdanie podat. (Belgia) --" na taśmie / papierze     .
RFUSVJ10            Roczna deklaracja podatkowa                      .
RFUSVS10            Wstępna deklaracja podatku VAT (Hiszpania) --" na dyskietce      .
RFUSVS12            Wstępna deklaracja podatku VAT (Hiszpania) --" na dyskietce      .
RFUSVS14            Sprawozd. roczne dot. obrotu (Hiszpania)               .
RFUSVX10            Komputerowy nośnik danych z dyskietką                 .
RFUTAX00            Rekord podatku VAT (USA)                       .
RFUVBE00            Program drukowania: Wstępne zgłoszenie podatku VAT (Belgia)      .
RFUVDE00            Program wydruku: Wstępne zgłoszenie podatku VAT (Niemcy)       .
RFUVPT00            Wstępna deklaracja podatku VAT dla Portugalii             .
RFUVXX00            Plik DME dla podsum. wstępnego zgłoszenia podatku           .
RFV16GE2            Raport generowania dla zaopatrzenia interfejsu standard. FI-BTCI   .
RFVALU00            Lista wycen FI                            .
RFVALU02            Lista wycen FI                            .
RFVALU10            F107 Rezerwy i LL Należności/Zobowiązania               .
RFVBEFZI            Program RFVBEFZI                           .
RFVBER00            Dokument FI: Lista przerwanych aktualizacji              .
RFVBER00_NACC         Dokument FI: Lista przerwanych aktualizacji              .
RFVBSTR1            Kredyty: Przeksięgowanie pozycji                   .
RFVCAT00            Test abap dla przebiegów CATT                     .
RFVCAT01            Test abap dla przebiegów CATT                     .
RFVCD100            Wyświetlanie dokumentów zmian                     .
RFVCD150            Wyświetlanie dokumentów zmian                     .
RFVCD200            Wyświetlanie dokumentów zmian                     .
RFVCHBAV            BPV Listy pozycji (Szwajcaria)                    .
RFVDABBG            Wyksięgowanie kwot minimalnych dla wygasłych kredytów konsumpcyjnych .
RFVDABG0            Kredyty: Rozliczenie międzyokresowe                  .
RFVDABG1            Kredyty: Wycofanie rozliczenia międzyokresowego            .
RFVDABG2            Kredyty: Stornowanie rozliczenia międzyokresowego           .
RFVDABG7            Kredyty: Zestawienie pozycji agio/disagio               .
RFVDACCOUNTDETERMINATIONINVERS Program RFVDACCOUNTDETERMINATIONINVERS                .
RFVDACCOUNTSYMBOLREPLACE    Program RFVDACCOUNTSYMBOLREPLACE                   .
RFVDACCRUAL          Dzienny wykaz ods.                          .
RFVDALY0            Analiza rodzajów operacji dla przypisania typu czynności       .
RFVDASL0            Analiza konta: Kredyt                         .
RFVDAST0            Raport uzgodnienia między kredytami a FI               .
RFVDAUTOPOSTSINGLE       Księgowanie automat., pojed.                     .
RFVDAVV1            Ogólne zarządzanie operacjami (korespondencja)            .
RFVDAZE0            Wyświetlanie wpływów płatności                    .
RFVDBEP0            Aktualizacja rekordów plan. kredytów                 .
RFVDBES0            Przeksięgowanie pozycji kredytów                   .
RFVDBJR1            Dziennik księgowań kredytów                      .
RFVDBJR2            Dziennik księgowań kredytów                      .
RFVDBST0            Historia pozycji                           .
RFVDBSTR            Kredyty: Przeksięgowanie pozycji                   .
RFVDBZI0            Certyfikat odsetkowy                         .
RFVDCAPITAL_API_TEST      Program RFVDCAPITAL_API_TEST                     .
RFVDCAPTR_API_TEST       Program testowy dla API transferu kapit.               .
RFVDCHARGE_API_TEST      Program testowy dla API opłat                     .
RFVDCHSZ            Oprocentowanie specjalne (Szwajcaria)                 .
RFVDCNCLFD           Usuwanie wsk. odwołania przy kredycie konsumenckim          .
RFVDCONDVERIF_DISP_PATTERN   Narzędzie kontroli warunków: Wyświetlanie dozwolonych wzorców ust.war..
RFVDCPTC            Korespondencja SAPscript: Kontrola konfiguracji            .
RFVDDIS0            Wydruk list dyspozycji                        .
RFVDDISB_API_TEST       Program testowy dla API transferu kapit.               .
RFVDDISB_SHOW_INL       Wyświetlanie kredytu ratalnego                    .
RFVDDUEA            Wyświetlanie nierozl. pozycji po term. zapad.             .
RFVDEDIT            Wywołanie edytora SAPscript                      .
RFVDEDIT_RE          Edycja modułu tekstowego Korespondencja - Nieruchomości        .
RFVDEKA0            Zewnętrzny wyciąg z konta                       .
RFVDEMU1            Konwersja waluty umowy na euro                    .
RFVDEMU2            Ponowne ustaw. konwersji waluty umowy na euro             .
RFVDEMU3            Ogólne zarządzanie operacjami (Konwersja waluty umowy na EURO)    .
RFVDFAVI            Krótki przegląd kredytów                       .
RFVDFAWO            Kredyt dla partnera                          .
RFVDFPRO            Protokół błędów interfejsu korespondencji               .
RFVDIOA_API_TEST        Program testowy dla API transferu kapit.               .
RFVDKAU1            Wyciąg z konta dla wyśw. umowy                    .
RFVDKK01            Konwersja niepożądanych klas korespondencji dla partnera       .
RFVDKOGL            Rozliczenie konta                           .
RFVDKWGFLAG          Opr. wsk. ust. o for.kr. i tr.kred.                  .
RFVDKWGO            Lista uwag KWG §14 papiery wartościowe i kredyty           .
RFVDMAU0            Automatyczne rozliczenie nadpłaty                   .
RFVDMAU1            Automatyczne rozliczenie nadpłaty                   .
RFVDMAU2            Autom. rozwiązanie nadpłat zgodnie z rozszerzoną hierarchią      .
RFVDMAZNB           Automatyczne przetwarzanie nadpłat kredytów konsumpcyjnych (wiele sp.).
RFVDMCTX            Kopia mandanta-konfiguracja edycji tekstu               .
RFVDMLOE            Program usuwający kredyty i partnera handlowego            .
RFVDNGS0            Statystyka nowej transakcji                      .
RFVDOFIDUN1          Konfiguracja przeniesienia monitu do danych aplikacji         .
RFVDOPTA            Archiw. opc./ Szukanie dokumentów wyjściowych pożyczek DARWIN     .
RFVDORD0            Przegląd zleceń dla kredytu pod kwit dłużny              .
RFVDORG2            Lista wskazówek do wyświetlania kredytów pracowniczych        .
RFVDPA01            Aneksowanie: Zestawienia                       .
RFVDPA02            Aktualizacja VDPOPO z konwersją 'spłac.'               .
RFVDPA03            Zestawienie zbioru                          .
RFVDPF01            Aneksowanie: Tworzenie i wydruk oferty                .
RFVDPOJR_ALV          Dziennik księgowań kredytów                      .
RFVDPRDO            Odtw. danych i wywołanie TEXT_INTERFACE dla FB ISIS_D_PRINT_DOKUMENT .
RFVDPSE0            Pro: Warunki wyboru (przestarzałe ale stosowane są GUI's!!!!)     .
RFVDPSF0            Zbiór: Wypełnienie                          .
RFVDPSF1            Aneksowanie: Wypełnianie zbioru                    .
RFVDREPAY_API_TEST       Program testowy dla API spłaty                    .
RFVDREV0            Bilansowa wycena kredytów w walucie obcej               .
RFVDSALB            KREDYTY: Porównanie sald (Księga Gł. i pomocn.)            .
RFVDSALC            KREDYTY: Porównanie sald (Księga Gł. i pomocn.)            .
RFVDSBT0            Przegląd stosowanych szczegółów płatności partnera          .
RFVDSLD0            Zestawienie sald                           .
RFVDSO03            Symulacja listy pozycji debet.                    .
RFVDSO03_OLD          Symulacja listy pozycji debet.                    .
RFVDSO04            Ponowne opracowanie listy pozycji debet.               .
RFVDSO04_OLD          Ponowne opracowanie listy pozycji debet.               .
RFVDSSD0            Kredyty - kwity dłużne-raport kontroli konfiguracji rodz. przepływu  .
RFVDSTDA            Raport danych podstawowych kredytów                  .
RFVDSZE0            Stornowanie wpływu płatności                     .
RFVDTAB0            Porównanie rodz.przep.- wyszuk. kont                 .
RFVDTAB1            Generowanie RodzOp WP/Zatrzymanie                   .
RFVDTACO            Wyprowadzanie liczby wpisów niektórych tabel bazy danych (pożyczki): .
RFVDTCUK            Moduły teks.SAPscript: Wyszukiwanie wg ciągów, wypr. nazw modułów   .
RFVDTXBA            Wykaz zastosowania dla modułów tekstowych               .
RFVDTXBA2           Wykaz zastosowania dla modułów tekstowych               .
RFVDUEKR            Program RFVDUEKR                           .
RFVDWBS1            Lista uwag do statystyki budownictwa mieszkaniowego          .
RFVDWDV1            Kontrola terminów pożyczek                      .
RFVDYNAN            Lista pól ekranu gotowych do wpisu                  .
RFVDZAP0            Przebieg dopasowania odsetek od pożyczki               .
RFVDZNB1            Ekran początkowy ponownego przetwarzania płatności kredytów      .
RFVD_ABGLEICH_CML_TRL     Kontrola spójności między CML i równoczesn. zarządz. poz.       .
RFVD_ARC_DEL_EUCR_ZUZ     Archiwizacja dokum. archiw.: Usuwanie rekordów reorg.dla kor.ZUZ-UE  .
RFVD_ARC_DOCS_RELOAD_PREPARE  Archiwiz. dokum. kredyt.: Ponow. odczyt zarchiwiz. dokum. (wg pakiet.).
RFVD_ARC_DOCS_WRITE_PREPARE  Archiwizacja dokumentów kredyt.: Archiw. danych dokum. (wg pakietów) .
RFVD_ARC_DOCUMENTS_ANALYSE   Archiw. dokum. kredyt.: Kontrola dokum. pod kątem możliwości archiw. .
RFVD_ARC_DOCUMENTS_DELETE   Archiw. dokumentów kredyt.: Program usuwania             .
RFVD_ARC_DOCUMENTS_DISPLAY   Archiw. dokum. kredyt.: Wyświetl. pojed. dokumentów          .
RFVD_ARC_DOCUMENTS_RELOAD   Archiw. dokum. kredyt.: Program ponow. odczytu            .
RFVD_ARC_DOCUMENTS_STATUS   Archiwizacja dokum. kredytowych: Wyświetl. statusu archiwizacji    .
RFVD_ARC_DOCUMENTS_WRITE    Archiw. dokum. kredyt.: Program archiwizacji             .
RFVD_ARC_EXCL_SET       Archiwizacja dokum. kredytowych: Ustaw. lub usuwanie blokady archiw. .
RFVD_ARC_LOANREF_DELETE    Archiwizacja połączen kredytów: Program usuwania           .
RFVD_ARC_LOANREF_RELOAD    Archiwizacja połączeń kredytów: Program pon. odczytu         .
RFVD_ARC_LOANREF_REL_PREPARE  Archiwizacja połączeń kredytów: Program pon. odczytu         .
RFVD_ARC_LOANREF_WRITE     Archiwizacja połączeń kredytów: Program zapisu            .
RFVD_ARC_LOANREF_WRITE_PREPARE Archiwizacja połączeń kredytów: Archiwizacja danych dok. (wg pakietów).
RFVD_AUTODRAFT_INFO      Wyświetlanie not obciążeniowych                    .
RFVD_AUTODRAFT_PROCESS     Tworzenie plików obciążeń                       .
RFVD_BAFIN_CALL_BTE      Program TEST_EXPORTKWGDATA                      .
RFVD_BAFIN_CLOSE_LOAN     Aktualizacja tabeli CML dla §24 KWG i ustaw. VDARL-DCLOSE       .
RFVD_BAIL_FEES         Opłaty z tyt. poręczenia                       .
RFVD_BILL_INFO         Wyświetlanie faktur                          .
RFVD_BILL_PROCESS       Tworzenie faktur                           .
RFVD_BILL_REPRINT       Drukowanie faktur                           .
RFVD_CALL_MRM_LOAN       Program kontr. dla kodułu MRM kredytów                .
RFVD_CALL_REPORTING_LOAN    Program kontrolny dla modułu rap. dochodzenia kredytów        .
RFVD_CALL_TOTALCOMMITMENT_LOAN Program kontr. dla modułu odczytu danych zaang. całk. - kred.     .
RFVD_CBR_PROCESS        Tworzenie pliku dla biura kredytowego                 .
RFVD_CHANGE_SOURCE_SYSTEM   Program RFVD_CHANGE_SOURCE_SYSTEM                   .
RFVD_CHGPTR_CREATE       Tworzenie ręczne wskaźnika zmian dla kredytów             .
RFVD_CHGPTR_DELETE       Reorganizacja wsk. zmian dla kredytów                 .
RFVD_CHGPTR_DISPLAY      Wyświetlanie wsk. zmian dla kredytów                 .
RFVD_CHK_AMORT_FLOW      RFVD_CHK_AMORT_FLOW                          .
RFVD_CHK_CHANGE_AWTYP     RFVD_CHK_CHANGE_AWTYP                         .
RFVD_CHK_CHANGE_CLEARING    RFVD_CHK_CHANGE_CLEARING                       .
RFVD_CHK_CHANGE_PARTNER    Porównanie zmiany partnera                      .
RFVD_CHK_CL_SHOW_DETAILS    RFVD_CHK_CL_SHOW_DETAILS                       .
RFVD_CHK_DEFAULT_JNOREGSETTLE Ust. domyślne JNOREGSETTLE w spłacie                 .
RFVD_CHK_DELETE_CONTRACTS   Raport RFVD_CHK_DELETE_CONTRACTS                   .
RFVD_CHK_INITIALIZE      Raport RFVD_CHK_INITIALIZE                      .
RFVD_CHK_INIT_PVA       Raport RFVD_CHK_INIT_PVA                       .
RFVD_CHK_IOA          Raport RFVD_CHK_IOA                          .
RFVD_CHK_MASS_REVERSAL     RFVD_CHK_MASS_REVERSAL                        .
RFVD_CHK_OPEN_ITEMS      RFVD_CHK_OPEN_ITEMS                          .
RFVD_CHK_PARALLEL_POSTING   Kredyty: Księgowanie rekordów planowych (równol.)           .
RFVD_CHK_PARALLEL_UPDATE    Aktualizacja rekordów planowych pożyczki (równol.)          .
RFVD_CHK_PLANNED_RECORDS    RFVD_CHK_PLANNED_RECORDS                       .
RFVD_CHK_POSTED_RECORDS    RFVD_CHK_POSTED_RECORDS                        .
RFVD_CHK_POSTED_RECORDS_VDBEPI Raport RFVD_CHK_POSTED_RECORDS_VDBEPI                 .
RFVD_CHK_POST_PLANNED_RECORDS Raport RFVD_CHK_POST_PLANNED_RECORDS                 .
RFVD_CHK_POST_WITHOUT_FI    Raport RFVD_CHK_POST_WITHOUT_FI                    .
RFVD_CHK_REMOVE_CLEARING    RFVD_CHK_REMOVE_CLEARING                       .
RFVD_CHK_REVERSE_SINGLE_DOC  RFVD_CHK_REVERSE_SINGLE_DOC                      .
RFVD_CHK_SBEA         RFVD_CHK_SBEA                             .
RFVD_CHK_TRL_REVERSAL     Raport RFVD_CHK_TRL_REVERSAL                     .
RFVD_CHK_WITHHOLD       RFVD_CHK_WITHHOLD                           .
RFVD_CLOAN_DELETE_MODELS    Usuwanie kalkulacji modelowych                    .
RFVD_CMS_DELETE_TABLES     Usuwanie danych po migracji CMS                    .
RFVD_COMPARE_BW_FLOW      Program testowy dla danych przepływów ekstr. delta kredytow      .
RFVD_COMPARE_BW_RANL      Test ekstraktora danych podst.                    .
RFVD_COMPARE_BW_STOCK     Wywołanie narzędzi ektrakcji dla inicjalizacji pozycji (test)     .
RFVD_COMPRESSION_01      Agregacja danych dokum. kredytów                   .
RFVD_COMPRESSION_CHECK     Agregacja danych: Program kontrolny                  .
RFVD_COMPRESSION_EXCL_SET   Agregacja dokumentów kredytowych: Ustaw. lub usuw. blokady agregacji .
RFVD_CONV_TPZ6_TDPZ6_640    Konwersja tabeli TPZ6, wgląd V_TDPZ6                 .
RFVD_CONV_TZZKD_640      Raport konwersji dla tabeli TZZKD, wgląd V_TZZKDD           .
RFVD_CORR_BALANCECORRECTION  Rap. korekty: Dostos. korekty sald po konw. wal. um. (gr. rodz. wyc.) .
RFVD_CORR_BALANCETRANSFER   Korekta przepływu przeksięg. poz. po konw. wal. umowy na euro     .
RFVD_CORR_DISAGIO       Rap. korekty: Dostos. disagio po konwersji wal. kraj.(tylko kw. WK)  .
RFVD_CORR_HISTORY       FS-CML - Wyświetlanie historii korespondencji             .
RFVD_CORR_MASS         Tworzenie rocznych certyfikatów odsetkowych              .
RFVD_CORR_PAYMENT       Rozliczenie z różnicami sald w walucie kraj. po konw. wal. kraj.   .
RFVD_CORR_PRINT_START     Uruchomienie wydruku korespondencji                  .
RFVD_CORR_PROLONGATION     Rap. korekty: Dostos. kapit. przyzn. po konwer. wal. umowy dla aneks. .
RFVD_DEBTTR_API_TEST      API Program testowy do zmiany dłużnika bez transferu kapitału     .
RFVD_DUNNING_SEL        Monitowanie - część wyboru kredytów (wersja tymczas.)         .
RFVD_DUNN_21          Pozycja monitowania (tymcz. wersja kredytu)              .
RFVD_EFFINT_EU_STAT_UPDT    Aktualizacja zdef. i rocznej efekt. st.proc.             .
RFVD_EUROUMST_BONITAET     Konwersja waluty umowy dla wiarygodności partnera           .
RFVD_EUROUMST_OBJEKTE     Konwersja waluty umowy: Obiekty                    .
RFVD_EUROUMST_SICHERH     Konwersja waluty umowy: Zabezpieczenia                .
RFVD_EUROUMST_USERDATA     KWU: Konwersja danych użytkownika w tabeli VZSORT na euro       .
RFVD_EVAL_PARTNER_01      Zobow. z tyt. kred.                          .
RFVD_IA_CHARGE_IF_TEST     Narzędzie testowe umowy inwestorskiej - księgowanie opłat       .
RFVD_IA_INPAYMENT_IF_TEST   Narzędzie testowe umowy inwestorskiej - księgowanie wpłaty      .
RFVD_IA_PAYOFF_IF_TEST     Narzędzie testowe umowy inwest. - spłata               .
RFVD_IA_PAY_ON_REQUEST_IF_TEST Narzędzie testowe umowy inwest. - Zatw. płatności/Płatność na żądanie .
RFVD_INIT_COM_VAL_CLASS    Przypisanie ogólnej klasy wyceny dla umów kredytowych         .
RFVD_INT_ON_ARREARS_POST    Aktualizacja księgowania odsetek za zwłokę w Kredytach        .
RFVD_IOA_CALCULATE       Obliczanie ods.za zwłokę dla kredytów konsumpcyjnych         .
RFVD_IOA_CALC_MULT       Obliczanie ods.za zwłokę dla kredytów konsumpcyjnych         .
RFVD_IOA_SET_BLOCKER      Uzupełnianie daty stoppera odsetek za zwłokę             .
RFVD_LC_LOANCHARAC       Wyświetlanie i opracowanie cech przetwarzania             .
RFVD_LOAN_DISTRIBUTE      Interfejs eksportu dla kredytu                    .
RFVD_LS_ACT_SET        Raport dot. ustaw. statusu "Wykonane"                 .
RFVD_LS_CONT_SET        Zmiana statusu kredytu z "Plan wykonany" na "Umowa"          .
RFVD_LS_PLAN_SET        Raport dot. ust. stat. "Plan wykonany"                .
RFVD_MAINTAIN_VDBIW_DATA    Opracowanie tabeli rezerw.(VDBIW_DATA) narz. ekstrakcji BW w CML   .
RFVD_OBJECTS_K01        Kredyty: Korekta oczekiwanych danych księgi wiecz. i praw zastawu   .
RFVD_OBJECTS_K02        Kredyty: Usuwanie przypisań księgi wieczystej partnera (VZGPO)    .
RFVD_OP_TOOL_TEST       Środowisko testowe dla narzędzia OP                  .
RFVD_PAY_PAYOFF_PAYMENTS    Tworzenie spłaty z nadpłaty                      .
RFVD_PAY_PROCESS_SUSP     Tworzenie komunikatu o błędzie PPO dla nadpłat            .
RFVD_PAY_STOP         Tworzenie pliku Stopp dla procedury Lockbox              .
RFVD_PBF_DEL_VDBEPP      Dołącz. CML do równoczesn. Zarządz. pozycjami: Raport korekty rek. pl..
RFVD_PRODUCT_COMPARE      Porównanie wersji produktu                      .
RFVD_PRODUCT_DELETE      Usuwanie produktu                           .
RFVD_PRODUCT_TRANSPORT     Proszę przetransportować wszystkie produktu zal. od typu produktu   .
RFVD_REPAY_CALL        Spłata kredytu                            .
RFVD_RLZ_LOAN         Bilans poz.okr.ważn.                         .
RFVD_SET_TRL_DATE       Termin aktywacji zarządzania pozycjami                .
RFVD_STOP_ADMIN        Zarządzanie Stopp - administracja Stopp                .
RFVD_SWITCH_LOAN        Skok do umów dla projektu fin.                    .
RFVD_TEST_DISTRIBUTOR_INIT   Testowanie inicjalizacji dla wybranych kredytów            .
RFVD_TRLE_ADJUST        TRLE: Porównanie między CML i równoległym zarządzaniem pozycjami   .
RFVD_TRLE_CHECK_CUST      Kontrola konfigur. dla równol. obszarów wyceny            .
RFVD_TRLE_CORR_CT       TRLE: Korekta przeksięgowania kapitału                .
RFVD_UPDATE_CONTROL_TABLE   Program RFVD_UPDATE_CONTROL_TABLE                   .
RFVD_UPDATE_PLANNED_RECORDS  Aktualizacja rekordów planowych z listy roboczej           .
RFVFVVS1            Skorowidz                               .
RFVFVVS2            Skorowidz                               .
RFVI4010            Analiza standardowa partnera                     .
RFVI4020            Analiza standardowa jedn. nieruchomości                .
RFVI402S            Analiza standardowa RFI4020: Raport wyboru poprzez log DB IDF     .
RFVI4040            Analiza standardowa gruntów                      .
RFVI4050            Standardowe analizy budynków                     .
RFVI4060            Analiza standardowa jednostek najmu                  .
RFVI4070            Analiza standardowa umów najmu                    .
RFVI4080            Analizy standardowe księg wieczystych                 .
RFVI60J            Wybór jednostek najmu do grupy porównawczej              .
RFVIAA01            Odwołanie oferty umowy najmu: Korespondencja             .
RFVIAAED            Odwołanie oferty umowy najmu: Korespondencja pojedyncza        .
RFVIAB01            Przychody aktywów trwałych                      .
RFVIAB30            Przepływ do poz. uzgodnień / aktywa trwałe              .
RFVIAB_ALV01          Księgowania na aktywa trwałe / pozycje uzgodnień           .
RFVIAE04            Przegląd jednostki rozliczenia dla jedn. najmu            .
RFVIAE05            Lista jednostek rozliczenia                      .
RFVIAE06            Wykorzystanie jednostek najmu w jedn. rozliczenia           .
RFVIAEUG            Przypisanie na licznik                        .
RFVIAG01            Zmiana umowy najmu garażu: Korespondencja               .
RFVIAIMMO01          Dodatkowe ustawianie wsk. AIMMO w danych podst. aktywów trwałych   .
RFVIAKT0            Przegląd umów do zaktywowania                     .
RFVIAL01            Korespondencja- Wydruk wniosku BC dla indeksowej umowy najmu     .
RFVIAN01            Zmiana umowy najmu: Korspondencja                   .
RFVIAN01ID           Zmiana umowy najmu: Korspondencja                   .
RFVIAOXX01           REsearch: Przetwarzanie zbiorcze obiektów ofert (SAP INTERAL USE ONLY).
RFVIAOXX02           REsearch: Przetwarzanie zbiorcze żądań (SAP INTERAL USE ONLY)     .
RFVIAOXX03           REsearch: Generowanie danych testowych (SAP INTERNAL USE ONLY)    .
RFVIAP01            Zmiana warunków najmu w Szwajcarii: Korespondencja          .
RFVIAPRT            Opracowanie oferty                          .
RFVIAR10            Archiwizowanie podań o nieruch.: Program zapisu            .
RFVIAR100           Archiwizacja umów z zarządzanie nieruch.: Program zapisu       .
RFVIAR101           Archiwizacja umów o zarządzanie nieruchomościami: Program usuwania  .
RFVIAR103           Archiwizacja umowy o zarządzanie nier.: Ustawianie wskaźnika usuwania .
RFVIAR11            Archiwizacja podań o nieruchomości: Program usuwania         .
RFVIAR20            Archiwizacja ofert nieruchomości: Program zapisu           .
RFVIAR21            Archiwizacja ofert nieruchomości: Program usuwania          .
RFVIAR30            Archiwizacja operacji umowy najmu nieruchomości: Program zapisu    .
RFVIAR31            Achiwizacja operacji umów najmu nieruchomości: Program usuwania    .
RFVIAR33            Archiwizacja operacji umowy najmu nieruchomości: Ustaw. wsk. usuwania .
RFVIAR37            Archiwizacja operacji umowy najmu - nieruchomości: Program odczytu  .
RFVIAR40            Archiwizacja umów najmu - nieruchomości: Program zapisu        .
RFVIAR40C           Archiwiazacja IS-RE: Konwersja VIZNRN - "VIAROBJ dla 40C       .
RFVIAR41            Archiwizacja umowy najmu - nieruchomości: Program usuwania      .
RFVIAR43            Archiwzacja umowy najmu - nieruchomości: Ustawianie wskaźnika usuwania.
RFVIAR46            Archiwizacja umowy najmu - nieruchomości: Usuwanie tabeli indeksu   .
RFVIAR50            Archiwizacja jednostek najmu - nieruchomości: Program zapisu     .
RFVIAR51            Archiwizacja jednostek najmu - nieruchomości: Program usuwania    .
RFVIAR53            Archiwizacja jedn. najmu - nieruchomości: Ustawianie wskaźnika usuwan..
RFVIAR60            Archiwizacja budynków - nieruchomości: Program zapisu         .
RFVIAR61            Archiwizacja budynków - nieruchomości - program usuwania       .
RFVIAR63            Archiwizacja budynków - nieruchomości: Ustawianie wsk. usuwania    .
RFVIAR70            Archiwizacja gruntów - nieruchomości: Program zapisu         .
RFVIAR71            Archiwizacja gruntów - nieruchomości: Program usuwania        .
RFVIAR73            Archiwizacja gruntów - nieruchomości: Ustawianie wskaźnika usuwania  .
RFVIAR80            Archiwizacja umowy najmu - jednostka nieruchomości: Program zapisu  .
RFVIAR81            Archiwizacja jedn. nier. - nieruchomości: Program usuwania      .
RFVIAR83            Archiwizacja jedn. nieruchomości: Ustawianie jedn. usuwania      .
RFVIAR90            Archiwizacja jednostek rozliczenia: Program zapisu          .
RFVIAR91            Archiwizacja jednostek rozlcizenia: Program usuwania         .
RFVIAR93            Archiwizacja jedn. rozliczenia: Ustawianie wskaźnika usuwania     .
RFVIAS01            Ogólne informacje w odniesieniu do relacji najmu: Korespondencja   .
RFVIAVG2            Jednostki najmu do stanu porównawczego &&               .
RFVIBAGA            Oprac. podatku nalicz.: Ks.wsteczne niedużych kwot lub uzgod.pod.nal. .
RFVIBB01            Poręczenie bankowe dla umowy najmu: Korespondencja          .
RFVIBBCL            Obliczenie daty końcowej okresu uzgodnienia (22E - " 22F)       .
RFVIBE01            Wyśw. pozycji uzgodnień ze zmienioną relacją opcji          .
RFVIBE03            Wyśw. zmian w jedn. najmu/ umowach najmu istotnych dla SO       .
RFVIBEPP            Korekta przepływu finansowego po konwersji EWU            .
RFVIBF00            Ksonfiguracja umowy o zarządzanie: Zmiana tabeli           .
RFVIBKCP            Kopiowanie ustawień konfiguracyjnych zależnych od jedn. gosp.     .
RFVIBKDL            Usuwanie ustawienń konfiguracyjnych zależnych od jedn. gospodarczej  .
RFVIBL10            Aktualizacja rodzaju zagospodarowania z historii rodzaju zagosp.   .
RFVIBL20            Naprawa historii rodzajów zagosp. z istniejących umów najmu      .
RFVIBLRP            Naprawa zmian wybranego rodzaju zagospodarowania zg. ze wsk. 017478  .
RFVIBTCI            Inicjalizacja pakietów wprowadzania wsadowego w tle          .
RFVICDAY            Aktywacja warunków dla tygodnia / dnia                .
RFVICF00            Aktualizacja przepływu finansowego                  .
RFVICHDO            Raport do wyświetlania dokumentów zmian dla obiektów NIER.      .
RFVICHMS            Lista stawek czynszowych dla Szwajcarii (Lista)            .
RFVICLBW            Usuwanie operacji nieruchomości                    .
RFVICN00            Umowa RE: Księgowanie okresowe                    .
RFVICN03            Umowa NIERUCHOMOŚCI: Księgowanie okresowe - Protokół         .
RFVICN50            Sprawozdawczość - Umowa ogólna                    .
RFVICN60            Kopiowanie wpisów tabeli BDT z mandanta X do manadanta Y       .
RFVICN70            Ponowne generowanie przepływu finans. dla umowy ogólnej        .
RFVICN80            Wykaz relacji odpowiedzialności                    .
RFVICN90            Wybór umowy poprzez partnera/dostawcy/odbiorcy            .
RFVICN91            Wybór umowy poprzez obiekty                      .
RFVICNTAX01          Korekta kodu podatku VAT - umowa ogólna                .
RFVICOPY            Obiekt danych podst. - ustalenie otoczenia i połączenia kopiowania  .
RFVICORRH           Oznaczanie systemów grzewczych jako " rozl. wewn."          .
RFVICP01            Rodzaje operacji referencyjnych - nieruchomości            .
RFVICPOI_FIELDS        Wspierane pola listu seryjnego dla wydruku seryjnego office      .
RFVICPTC            Korespondencja SAPscript: Kontrola konfiguracji            .
RFVICPTL            Przegląd listów i modułów tekstowych                 .
RFVICPTM            Porówn. mandan. modułów funkcyjnych                  .
RFVICUP0            Raport kontroli dla konfiguracji rodz. warunków i rodzajów operacji  .
RFVICUP3            Raport kontroli konfiguracji: Warunki możliwe do ograniczenia     .
RFVICUP4            Lista rodzajów operacji referencyjnych                .
RFVICUP5            Raport kontroli konfiguracji: Rodzaje operacji referen.dla ks. uzup. .
RFVICUP6            Wyszukiwanie konta: Lista i protokół kontroli             .
RFVICUP8            Raport.kontr. konfiguracji - elektron. wyciąg z konta         .
RFVIDDEI_OBSOLET        Pozycje pojedyncze: Rzeczywiste                    .
RFVIDDEO_OBSOLET        Pozycje pojedyncze: Obligo                      .
RFVIDOPOOLD          Lista pozycji nierozliczonych odbiorców z umowami najmu        .
RFVIDUV1            Rozliczenie obrotu                          .
RFVIDUV2            Przegląd poprzez już rozliczone umowy najmu w zal. od obrotu     .
RFVIDUV2N           Przegląd poprzez już rozliczone umowy najmu w zal. od obrotu     .
RFVIDUV3            Symulacja rozliczenia obrot.                     .
RFVIDUVA            Rozliczenie obrotu (Ograniczenie)                   .
RFVIDUVD            Raport dot. usuwania uzgodnień obrotu podczas usuwania warunków    .
RFVIDUVS            Stornowanie rozliczenia obrotu                    .
RFVIDUV_SALES         Przegląd brakujących zgłoszeń obrotu                 .
RFVIDUV_STORNO_NEW       Stornowanie rozliczenia obrotu                    .
RFVIEA00            Rozliczenie właściciela                        .
RFVIEA01            Stornowanie rozlicz. właściciela                   .
RFVIEP0001           Rzecz. poz. poj.                           .
RFVIEP0002           Pozycje poj. obliga                          .
RFVIEP0003           Pozycje pojed. pl.                          .
RFVIEPA001           Pozycje pojedyncze - rzeczywiste jednostki rozliczenia        .
RFVIEPA002           Pozycje pojedyncze - obligo jednostek rozliczenia           .
RFVIEPC001           Rzeczywiste poz. pojed.-Umowy najmu                  .
RFVIEPC002           Pozycje pojedyncze - obligo - umowy najmu               .
RFVIEPCD0           Wybór umów najmu z pozycjami do rozliczenia              .
RFVIEPV001           Pozycje pojedyncze - rzeczywiste umowy o zarządzanie         .
RFVIEPV002           Pozycje pojedyncze - obligo umów o zarządzanie            .
RFVIEPV003           Pozycje pojedyncze - Plan umów o zarządzanie             .
RFVIERMV            Zmiana nr zbiorczej umowy najmu dla aktywnych i nieaktywnych um.najmu .
RFVIESR0            CH: Spec. program ESR - nieruchomości                 .
RFVIESR1            Księgowania rozlicz. dla oper. grupowych ESR, IS-RE, Szwajcaria    .
RFVIESR9            CH: Spec. program ESR - nieruchomości                 .
RFVIEU01            Przestawienie umów najmu na EURO: Korespondencja           .
RFVIEUR3            IS-RE: Kontrola po przejściu na EURO okr. warunków dla danych     .
RFVIEUR4            IS-RE: Test po przejściu na EURO dla różnych tabel          .
RFVIEUR5            Kontrola tabeli podatków dla obszaru IS-RE              .
RFVIEV01            Sprawdzenie uzupełn. umów najmu - główny partner umowy        .
RFVIFA01            Pismo przewodnie dla handlowej umowy najmu: Korespondencja      .
RFVIFG01            Korespondencja - Wydruk zmian war. najmu - handl. umowa najmu     .
RFVIFK01            Zatwierdzenie zabezpieczenia najmu: Korespondencja          .
RFVIFKED            Zatwierdzenie zabezpieczenia najmu: Korespondencja pojedyncza     .
RFVIFM01            Formularz handlowej umowy najmu: Korespondencja            .
RFVIFROB            Grupowe zatwierdzenie obiektów                    .
RFVIFW01            Dowolna zmiana umowy najmu mieszkania: Korespondencja         .
RFVIFZ01            Zmiana dowolnych warunków: Korespondencja               .
RFVIGA01            Pismo towarzyszące dla umowy najmu garażu: Korespondencja       .
RFVIGEDI            RE budynek: Bezpośrednie wprowadzanie                 .
RFVIGEGN            RE budynek: Bezpośrednie wprowadzanie (generow.)           .
RFVIGESH            RE budynek: Bezpośrednie wprowadzanie (pokaz.)            .
RFVIGM01            Formularz umowy najmu garażu: Korespondencja             .
RFVIGN01            Zbieracz kosztów dla jedn. najmu                   .
RFVIGRDI            RE budynek: Bezpośrednie wprowadzanie                 .
RFVIGRGN            RE budynek: Bezpośrednie wprowadz. (gener.)              .
RFVIGRSH            RE budynek: Bezpośrednie wprowadzanie (pokaz.)            .
RFVIGU01            Zmiana umowy zgodnie z ekspertyzą: Korespondencja           .
RFVIHIER            Wybór obiektów nieruchomości - hierarchicznie             .
RFVIHKAR            Rozliczenie kosztów ogrzewania - Odczyt paska A            .
RFVIHKDR            Pasek D - Wczyt wyników rozliczenia: Wymiana danych kosztów rozlicz. .
RFVIHKDR_ME_MV_SELECT     Lista jednostek najmu i umów najmu                  .
RFVIHKDR_SHEIZZ        Wybór jednostek najmu i umów najmu dla systemu grzewczego       .
RFVIHKLW            Zapis płatności najemcy dla firmy rozliczeniowej (Pasek L/M)     .
RFVIHKMW            Zapis płatności najemcy dla firmy rozliczeniowej (Pasek L/M)     .
RFVIHKST            Przegląd zewn. kosztów ogrzewania                   .
RFVIIDX0            Sprawdzanie istnienia nieoprac.indeksów                .
RFVIIM00            Podział podatku naliczonego: Symulacja, Wykonanie, Storno i Protokół .
RFVIIN01            Faktura za najem na podstawie dokumentów FI: Pierwszy druk      .
RFVIIR01            Faktura za najem na podstawie dokumentów FI: Wydruk powtórzony    .
RFVIIS01            Nowy numer umowy najmu po przejęciu starych danych: Korespondencja  .
RFVIIS_MV_KUENGRUND      Analiza wypowiedzeń umów najmu                    .
RFVIITLBZX           RE: Opracowanie ręczne stopy opcji, data referencyjna działania    .
RFVIITOR10           Przegląd stóp opcji do nieruchomości                 .
RFVIITRUCI           Raport kontr.: Przypisanie jedn. najmu do pozycji uzgodnień      .
RFVIKA00            Procedura bankowa: import danych bankowych i interpretacja      .
RFVIKA02            Rozliczenie opłat licznikowych: Wydruk pisma z listy umów najmu    .
RFVIKA03            Stornowanie rozliczenia opłat licznikowych              .
RFVIKA05            Stornowanie zewn. rozliczenia kosztów ogrzewania           .
RFVIKN01            Potwierdzenie wypowiedzenia przez najemcę w wymaganym dniu: Korespond..
RFVIKOA0            Generowanie rodzajów operacji dla rodzajów warunku          .
RFVIKOBA            Wyszukiwanie konta: Lista i protokół kontroli             .
RFVIKOBL            Dowolny arkusz konta najemcy                     .
RFVIKOTCH           Program RFVIKOTCH                           .
RFVIKOZU            Przydział dekretacji                         .
RFVIKOZUAE           Dekretacja przypisania dla jednostek rozliczenia           .
RFVIKOZUVW           Dekretacja przypisania dla umów o zarządzanie             .
RFVIKV001           Wypowiedzenie / Potwierdzenie wypowiedzenia: Korespondencja      .
RFVIKVED            Wypowiedzenie przez najemcę: Korespondencja pojedyncza        .
RFVIKW01            Potwierdzenie wypowiedzenia przez najemcę w wymaganym dniu: Korespon. .
RFVILHAB            Rozliczenie kosztów ogrzewania: Lista wszystkich ABNNR, najemców,pow. .
RFVIMA001           Oferta umowy najmu: Korespondencja                  .
RFVIMACO            IS-RE: Zmiana warunków najmu - Obliczanie i symulacja         .
RFVIMACO_45B          IS-RE: Zmiana warunków najmu - Obliczanie i symulacja         .
RFVIMADC            Zmiana najmu - Monitowanie neizatwierdzonych zmian          .
RFVIMAEA            IS-RE: Zmiana war. najmu - Sterowanie dla akt./stornow./wyśw.     .
RFVIMAED            Oferta umowy najmu: Korespondencja pojedyncza             .
RFVIMAEU            Zmiana warunków najmu po przejściu na EURO              .
RFVIMAFCST           RE: Zmiana warunków najmu - progn. przyszłych opłat czynsz.      .
RFVIMAFCSTC          RE: Zmiana warunków najmu - progn. przyszłych opłat czynsz.      .
RFVIMARS            Wyświetlanie rezerw czynszowych wg prawa szwajcarskiego        .
RFVIMASSREV          Wypowiedzenie umów najmu                       .
RFVIMATIVM2          Uruchomienie tabeli TIVM2 (Dozwolony tryb zmian dla każ.rodzaju zm.) .
RFVIMATIVM3          IS-RE: Przejęcie dowolnych warunków możl. do zmiany          .
RFVIMATOOL01          IS-RE: Pon. numeracja tabeli sterowania listy st. czynsz. (wew.wyk.) .
RFVIMAVZ            IS-RE: Zmiana war.najmu - Przypisanie jednostek najmu do grup porówn. .
RFVIMAXX01           IS-RE:korekta statusu UN/JN wg storna zm. najmu (WEWN.WYK.!)     .
RFVIMAXX02           IS-RE: Program korekty dla tabeli VIMI18 (TYLKO WEWN.WYK.)      .
RFVIMAXX03           IS-RE: ustawianie waluty JNier w nagłówku warunku (TYLKO WEWN. WYK!) .
RFVIMAXX04           IS-RE: Korekta VZZKOPO Met.płatn. "-" DFAELL "-" DVALUT        .
RFVIMAZA            IS-RE: Zmiana najmu - Wyświetlanie, Aktywacja, Stornowanie      .
RFVIMAZB            Porównanie zmiany wg listy stawek czynszowych i mieszkań porówn.   .
RFVIMAZP            IS-RE: Wyświetlanie protokołu                     .
RFVIMAZP_ALV          IS-RE: Wyświetlanie protokołu                     .
RFVIME01            Przyporz. pomieszczeń do JedNajmu                   .
RFVIMEDI            RE jedn. najmu: Bezpośr. wprowadz.                  .
RFVIMEDI_OLD          Transfer danych do danych podst.jedn. najmu poprzez procedurę bezp.wp..
RFVIMEGN            RE jedn. najmu: Bezpośr. wprowadz. (generow.)             .
RFVIMEGN_OLD          Zapamiętanie jednostki najmu w pliku                 .
RFVIMESH            RE jedn. najmu: Bezpośr. wprowadz. (pokaz.)              .
RFVIMESH_OLD          Transfer danych jednostki najmu - Wyśw./Zmiana treści pliku sekwenc. .
RFVIMG00            Dodatkowe generowanie udziału rozlicz. UN w jednostce rozliczenia   .
RFVIMG00_MV          Ponowne generowanie udziału rozliczenia UN              .
RFVIMH01            Lista monitów                             .
RFVIMI01            Korespondencja - Wydruk zmiany warunków - indeksowa umowa najmu    .
RFVIMIFR            Ustawianie zaznaczenia usuwania - umowy najmu             .
RFVIMISA            Transfer starych danych - uzgodnienie podatku naliczonego       .
RFVIMISB            Transfer starych danych: Obliczanie rek.miesz. dla pozycji uzgodnień .
RFVIMK01            Arkusz konta najemcy: Lista ekranu lub korespondencji         .
RFVIMK10            Arkusz kont najemcy: Lista ekranów                  .
RFVIMSUM            Konwersja tekstów listy stawek czynszowych w tabelach języków     .
RFVIMULTI01          Generowanie danych testowych w formacie Multicash lub DTAUS      .
RFVIMULTI02          Generowanie plików testowych: Format MULTICASH lub DTAUS       .
RFVIMV00            Formularz umowy najmu: Korespondencja                 .
RFVIMV90            Wybór umowy poprzez partnera/dostawcy/odbiorcy            .
RFVIMVDI            Bezpośr. wprow. umów najmu: Plik importu               .
RFVIMVGN            Bezpośrednie wprow. umów najmu: Tworzenie pliku importu        .
RFVIMVHD            Opracowanie umowy najmu                        .
RFVIMVINFO1          Program RFVIMVINFO1                          .
RFVIMVSH            Bezp.wprow.umów najmu: Wyświetlanie/Opracowanie pliku importu     .
RFVIMVVL            Przedłużenie umow najmu                        .
RFVIMW01            Pakiet wprow.wsadowego dla zmiany wsk. VAT podczas gener. akt.UN   .
RFVIMWVW            Zmiana rodzaju honorarium i kod podatku dla umów o zarządzanie    .
RFVINA01            Rozliczenie opłat licznikowych dla umów najmu i okresu: Korespondencja.
RFVINK01            Rozliczenie opłat licznikowych dla ID rozliczenia: Korespondencja   .
RFVINK04            Wyświetlanie protokołu księgowania dla rozliczenia          .
RFVINK20            Zestawienie dla rozliczenia OL: Wynik rozłożenia           .
RFVINK20N           Zestawienie dla rozliczenia OL: Wynik rozłożenia           .
RFVINK21            Zestawienie dla rozliczenia OL: Wynik rozłożenia           .
RFVINK31            Wyśw. podstawowej JR z uczestniczącymi JR w LP ABAP          .
RFVINK42            Bezpośrednio zadekretowane koszty na umowy najmu           .
RFVINKAS_DOCUMENTS       Ponowne księgowanie dokumentów z rozliczenia opłat liczn.       .
RFVINKED            Rozliczenie opłat licznikowych dla ID rozliczenia: Korespond.pojedyn. .
RFVINK_BSID          Symulacja zaliczek do uwzględnienia                  .
RFVINTRA            Program RFVINTRA                           .
RFVIOA45A           IS-RE: Konwersja zarchiwizowanych dokumentów na nowe ob. bizn., 4.5A .
RFVIOAXX01           IS-RE: Wypełnianie programu korekty VIOB42-OBJNR_UP          .
RFVIOAXX02           IS-RE: Sprecyzowanie przeb. statusów dla JN + podobiektów       .
RFVIOB00            Jednostka nieruchomości: Wybór obiektu (Grunty i budynki)       .
RFVIOB40            Tworzenie VIOB40 z VIOB09                       .
RFVIOBNR            Usuwanie nie wykorzyst. wpisów ONROO dla obiektu nieruchomości    .
RFVIOPWE            Lista pozycji nierozl. podzielona wg jednostek nieruchomości     .
RFVIOS01            Rozliczenie właściciela: Korespondencja                .
RFVIPA00            Ograniczenia wyboru partnera                     .
RFVIPA02                   Aktywowanie zmiany zaliczki/ryczałtu          .
RFVIPA03            Wynik rozliczenia dla płatnika ryczałt.                .
RFVIPA04            Aktywowanie zmian zaliczek / ryczałtu                 .
RFVIPB01            Poręczenie osobiste dla umowy najmu: Korespondencja          .
RFVIPL01            Kopiowanie przepł. finans. do wersji planu              .
RFVIPLN0            Ekran wejściowy w planowaniu nieruchomości poprzez wybór obiektu   .
RFVIPM01            Wprowadzenie zbiorcze dok. pomiar.                  .
RFVIPROF            Raport do wypełnienia profilu planowania dla wybranych JNier     .
RFVIPRUEFVZGPO         Raport kontrolny: vzgpo-kunnr = bp000-kunnr              .
RFVIPTR6            Transport ukłau planowania nieruchomości               .
RFVIPTR7            Import układów planowania nieruchomości                .
RFVIRBIM            Import raportów z dowolnych mandantów do aktualnego mandantu     .
RFVIRCCOLLATERAL01       Zabezpieczenie najmu dla umowy najmu: Korespondencja         .
RFVIRE00            Hierarchia nieruchomości, rozszerzona o hierarchię budynków      .
RFVIRE01            Faktura za czynsz na podstawie dokumentów FI: Korespondencja     .
RFVIRE03            Hierarchia nieruchomości, rozszerzona o hierarchię budynków      .
RFVIRE04            Wybór hierarchii poprzez logiczną bazę danych             .
RFVIRE05            Hierarchia nieruchomości: Jednostki rozl. wg jednostek nieruchomości .
RFVIRE06            Umowy o zarządzanie                          .
RFVIRE10            Korespondencja - Przebieg powtórny wydruku faktury na podst.dokum.FI .
RFVIRE20            Analiza protokołu wydruku faktury                   .
RFVIRE30            Nieruchomości: Oznaczenie pozycji dla ponownego wydruku        .
RFVIRE41            Faktura za czynsz na podstawie przebiegu finansowego: Korespondencja .
RFVIRE46            Korespondencja - Powtórzenei wydruku faktury na podstawie prz.finans. .
RFVIRECNAD0          Rozliczenie międzyokres. (umowa ogólna)                .
RFVIRECNFILED         Umowa RE: Generowanie pliku testowego dla wprow. bezpośredniego    .
RFVIREEP            Pojedyncze dokumenty dla jednostek rozliczenia            .
RFVIREEQ            Nieruchomości - Pojedyncze dokumenty dla jednostek rozliczenia    .
RFVIRFIM            Import formularzy z dowolnych mandantów do aktualnych mandantów    .
RFVIRMAZ            Wyśw. pomieszcz. dla jed. najmu                    .
RFVIRN00            Przedłużenie ogólnej umowy                      .
RFVIRO01            Obiekty nieruchomości (JNier/GR/BU/JN/UN) bez wyświetlania hierarchii .
RFVIRO02            Oniekty nier. (JNier./BU/GR/JN) bez wyświetlania hierarchii      .
RFVIRO03            Obiekty nieruchomości (JNier./GR/BU) bez wyświetlania hierarchii   .
RFVIRO04            Obiekty nieruchomości (JNier./BU) bez wyświetlania hierarchii     .
RFVIRO05            Obiekty nieruchomości (JNier./GR) bez wyświetlania hierarchii     .
RFVIRO06            Obiekty nieruchomości (JNier./JN) bez wyświetlania hierarchii     .
RFVIRO07            Obiekty nieruchomości (JNier./JN/UN) bez wyświetlania hierarchii   .
RFVIRO08            Obiekty nieruchomości (JNier./UN) bez wyświetlania hierarchii     .
RFVIRO09            Obiekty nieruchomości (JNier.) bez wyświetlania hierarchii      .
RFVIRPEA_OBSOLET        Pozycje pojedyncze: jednostki rozliczenia               .
RFVIRPGP01           Raport dla parnera "Münchner Rück" z ALV               .
RFVIRPI1            Dane indeksowe dla umów najmu                     .
RFVIRPKOND1          Lista warunków                            .
RFVIRPME01           Historia zagospodarowania jednostek najmu               .
RFVIRPMV            Przegląd jednostek najmu                       .
RFVIRPP1            Partner dla obiektów nieruchomości                  .
RFVIRPP2            Partner: Obiekty nieruchomości, adresy i dane banku          .
RFVIRPP3            Partner: Obiekty nieruchomości, adresy i dane banku (jednoliniowo)  .
RFVIRPP4            Partner dla obiektów nieruchomości                  .
RFVIRPVIMIRA01         Raty - umowy najmu                          .
RFVIRS00            Wybór danych ponownego przedłożenia                  .
RFVIRS10            RE: Generowanie terminu ponownego przedłożenia dla ogól. umów     .
RFVIRUEK            Oprac. pod.nalicz.: Księg. wst. wszystkich uzgodn. pozycji uzgodnień .
RFVIRUINSPECTION01       Przejęcie jednostki najmu dla umowy najmu: Korespondencja       .
RFVISAD0            Ustawianie jedn. najmu do wynaj. do listy obiektów oferty       .
RFVISAD4            Przypisanie: Żądanie najmu - obiekty oferty              .
RFVISAD5            Przypisanie: Obiekt oferty - żądanie najmu              .
RFVISAD9            Transfer podania/żądania najmu do żądań najmu             .
RFVISADD            Przegląd żądań najmu                         .
RFVISADS            Przegląd obiektów oferty                       .
RFVISAL1OLD          Zestawienie sald nieruchomości                    .
RFVISBW0            Żądanie najmu                             .
RFVISBW1            Program RFVISBW1                           .
RFVISETS_BATCH         Opracowanie zbiorów obiektów nieruchomości: Przetwarzanie w tle    .
RFVISETS_LDB_AE        Opracowanie zbiorow jednostek rozliczenia: Wybór poprzez bazę danych .
RFVISETS_LDB_CN        Opracowanie zestawów umów ogólnych: Wybór z bazy danych        .
RFVISETS_LDB_GB        Opracowanie zbiorów budynków : Wybór przez bazę danych        .
RFVISETS_LDB_GR        Opracowanie zbiorów gruntów: Wybór przez bazę danych         .
RFVISETS_LDB_ME        Opracowanie jednostek najmu: Wybór przez bazę danych         .
RFVISETS_LDB_MV        Opracowanie zbiorów umów: Wybór przez bazę danych           .
RFVISETS_LDB_VW        Opracowanie umów o zarządzanie: Wybór przez bazę danych        .
RFVISETS_LDB_WE        Opracowanie zbiorów jednostek nieruch.: Wybór przez bazę danych    .
RFVISL00            Nieruchomości - Systemy księgowania                  .
RFVISL01            Przebieg księgowania - przegląd                    .
RFVISL03            Protokół pozycji Wn                          .
RFVISL04            Nieruchomości - Protokół księgowania                 .
RFVISL05            Nieruchomości - protokół księgowania                 .
RFVISL10            Pozycja Wn - Ekran wejściowy                     .
RFVISL12            Symulacja pozycji Wn                         .
RFVISL21            Pozycje Wn                              .
RFVISL41            Pozycja debetowa dla pustych jedn. najmu               .
RFVISL70            ALT Storno przebiegu pozycji Wn                    .
RFVISL71            Storno UN-Wn, JN-Wn, UN-rozlicz., UoZ-Wn, Rozlicz. UoZ        .
RFVISL72            Zmiana tabeli wyszukiwania konta T0033F na nowe klucze wyszukiwania  .
RFVISL73            Wpisy VISLID zaznaczone jako WYSTORNOWANE, jeśli żadne dokumenty   .
RFVISLA0            Ograniczenia dla rekordów operacji nieruchomości           .
RFVISLA7            ALT Rozl.międzyokr.storna (Zarządzanie nieruchomościami)       .
RFVISLB0            Wewn. wprowadzanie dokumentów - nieruchomości             .
RFVISLB8            Umowa RE: Stornowanie dokumentu                    .
RFVISLF8            Program z procedurami dla pozycji Wn                 .
RFVISME0            Jednostki najmu                            .
RFVISPF0            Ponowne ustawianie blokady operacji dla pozycji Wn od &        .
RFVISR01CNZ          Brakujące zgłoszenie obrotu: Korespondencja              .
RFVISTIF            Raport Info dla typów obiektów, statusu i operacji          .
RFVISTOR            Storno przebiegu podatku naliczonego                 .
RFVISTR0            Usuwanie statusu dla wszystkich obiektów nieruchomości        .
RFVISTRN            Szukanie ciągu znaków poprzez klasę projektową            .
RFVITCUK            Moduły teks.SAPscript: Wyszukiwanie wg ciągów, wypr. nazw modułów   .
RFVITIV25_AVERAGE       Obliczanie średniej wartości                     .
RFVITXBA            Wykaz zastosowania dla modułów tekstowych               .
RFVITXED            Wywołanie edytora SAPscript                      .
RFVIUA01            Rozliczenie czynszu wg obrotu: Korespondencja             .
RFVIUBMV00           Przeksięgowanie nierozl. pozycji podczas zmiany gł. najemcy      .
RFVIUE2SKZ           Przejęcie wskaźników statystycznych z jednostek rozłożenia      .
RFVIUMLG            IS-RE: Kontrola powierzchni pod względem wielkości rozłożenia     .
RFVIURSE            Przykład wykorzystania USER EXIt zmiany warunków najmu        .
RFVIVS01            Pozycja debet. administr.                       .
RFVIVS02            ALT Stornowanie pozycji Wn - Umowa o zarządzanie           .
RFVIVST2            Program RFVIVST2                           .
RFVIVST3            Podział podatku naliczonego wg stóp opcji               .
RFVIVST4            Analiza podziału podatku naliczonego                 .
RFVIVST5            Storno podziału podatku naliczonego (zarządzanie nieruchomościami)  .
RFVIVST6            Księgowanie pozycji uzgodnień                     .
RFVIVST7            Miesięczne oprac. pod. nalicz.: Weryfikacja, korekta, uzgodnienie   .
RFVIVST8            Storno opracowania podatku naliczonego                .
RFVIVST9            Ręczne opracowanie podatku naliczonego                .
RFVIVSTO            Ustawianie wskaźnika dla opcji podatku nalicz. dla UN         .
RFVIVW01            Rozliczenie kosztów zarządczych                    .
RFVIVW02            ALT Stornowanie rozliczenia umowy o zarządzanie            .
RFVIVWHL            Wyświetlanie umowy o zarządzanie: Lista honorariów          .
RFVIVWTH            IS-RE Sprawdzanie wyszukiwania konta dla umowy o zarządzanie     .
RFVIVZ01            Przegląd rozliczenia: Zmiana zaliczki dla umowy najmu         .
RFVIVZGPODAT          Program RFVIVZGPODAT                         .
RFVIWA01            Pismo towarzyszące dla umowy najmu mieszkania: Koresponencja     .
RFVIWB01            Wstępne zawiadomienie o działaniach budowlanych: Korespondencja    .
RFVIWC01            Zmiana warunków najmu po działaniach budowlanych: Korespondencja   .
RFVIWE01            Zmiana najmu wg listy stawek czynszowych: Korespondencja       .
RFVIWEDI            RE jedn. nieruchomości: Bezpośrednie wprowadz.            .
RFVIWEGN            RE jedn. nieruchomości: Bezpośrednie wprowadz. (gener.)        .
RFVIWESH            Re jedn. nieruchomości: Bezpośrednie wprowadz. (pokaz.)        .
RFVIWI01            Zmiana warunków najmu wg analizy rentowności: Korespondencja     .
RFVIWM01            Formularz umowy najmu mieszkania: Korespondencja           .
RFVIWN01            Zmiana warunków najmu zg. z wyceną mieszkania- Holandia:Korespondencja.
RFVIWV01            Zmiana warunków najmu wg czynszu porównawczego: Korespondencja    .
RFVIXEF0            Zmiana UN dla pustostanu przy zmianie 2.22C -" 2.22D         .
RFVIXTID            Zmiana nazwy ID udziałi                        .
RFVIZEN0            Edycja dodatkowa automatycznego wpłynięcia płatności         .
RFVIZL01            Wpłynięcie płatności wysortowane wg daty księgowania lub daty dokum. .
RFVIZSP0            Wybór dokumentów dla programu monitowania (UStwianie blokady płatn.) .
RFVIZWT10           Zmiana danych płatności                        .
RFVI_ANCO_VIBEBE_OS      Korekta/analiza tabel VIBEBE, VIBEOS                 .
RFVI_ANCO_VITAXA        Korekta/program opracowania VITAXA                  .
RFVI_ANCO_VITAXD        Korekta/program opracowania VITAXD                  .
RFVI_DEL_EMPTY_TURNOVER    Raport do usuwania pustych zgłoszeń obrotu              .
RFVI_FUNC_LOC_FOR_REAL_ESTATE Lokalizacje funkcjonalne dla obiektów nieruchomości          .
RFVI_MV_KOND_ENTW       Analiza historii warunków - Umowa najmu                .
RFVI_ORDER_FOR_REAL_ESTATE   Zlecenia dla obiektów nieruch.                    .
RFVI_ORDER_FOR_REAL_ESTATE_OBJ Zlecenia dla obiektu pojedynczego                   .
RFVI_RECN_IST         Przegląd symulacji wyników rozliczenia                .
RFVI_RECN_PLAN         Przegląd obrotu plan. oraz wynik. najmu plan.             .
RFVI_RECN_SALES        Przegląd obrotu                            .
RFVI_USE_OF_ACCOUNTS      Wykaz zastosowań kont w wyszukiwaniu konta IS-RE           .
RFVI_VITAXD_CONSTRUCT     Utworzenie tabeli podat. nieruchomości z dokumentów FI        .
RFVI_VITAXD_SHOW        Analiza VITAXD - konserw.                       .
RFVLST10            Stornowanie wpływów płatności / zwrotów noty obciążeniowej      .
RFVLST11            Stornowanie wpływów płatności / zwrotów noty obciążeniowej      .
RFVMABU            Księgowanie odsetek za zwłokę                     .
RFVMFDAS            Lista wymaganych pól transferu                    .
RFVMTZK4            Ręczne przypisanie RANTYP dla tabeli TZK01/TZK02           .
RFVOBJ01            Wprowadzanie wsadowe dla tworzenia obiektów dla kredytu        .
RFVOBJ01_CREATE_STRUCTURE   Tworzenie struktury dla przygotowania przejęcia obiektów       .
RFVSIC01            Plik wsadowy dla tworzenia zabezpieczeń                .
RFVSIC01_CREATE_STRUCTURE   Tworzenie struktury dla przygotowania transferu zabezpieczeń     .
RFVSOLD2            Kredyty: Księg. rek. plan.                      .
RFVSOLD3            Kredyty - pozycja Wn                         .
RFVSOLDINST          Księgowanie rekordów plan. z listy roboczej              .
RFVSOZI0            Ustalenie odsetek specjalnych                     .
RFVUBDAS            TDZ TR: Zestawienie przetransferowanych kredytów           .
RFVUBGP1            Kopiow. obcych danych TR: Zestawienie przejętych partn. handl.    .
RFVVWD01            Przegląd terminów                           .
RFVVZAL1            Lista wpływów/wypływów                        .
RFVWABG0            Papiery wartościowe: Rozliczenie międzyokresowe            .
RFVWABG1            Papiery wart.: Wycofanie rozliczenia międzyokresowego         .
RFVWABG4            Papiery wart.: Stprno rozliczenia międzyokresowego          .
RFVWBEW0            Papier wart.: Przeprowadzanie wyceny kursowej             .
RFVWBEW1            Pap.wart.: Księgowanie wyceny walut                  .
RFVWBLG3            Dokumenty księgowania pap.wart.                    .
RFVWBWS0            Pap.wart.: Stornowanie wyceny kursowej                .
RFVWBWS1            Pap.wart.: Stornowanie wyceny walut                  .
RFVWDEP0            Wyciąg z rachunku PW                         .
RFVWDPR0            Pap.wart.: Lista rach.PW                       .
RFVWDPR1            Pap.wart.: Lista rach.PW                       .
RFVWERMR            Program MIGRATION_RIGHTS                       .
RFVWERST            Pap.wart.: Stornowanie prawa pap.wart.                .
RFVWERST_NEU          Papiery wartościowe: Stornowanie praw                 .
RFVWEUR1            TEST                                 .
RFVWINF2            Inf. pap.wart.: Wyśw. pozycji rach.PW dla nr ident./rach.PW      .
RFVWKF04            Pon. ustawienie konwersji: Wyszukiwanie kont (Pap. wart.)       .
RFVWKMBU_NEU          Księgowanie operacji kapitałowej                   .
RFVWKMST_NEU          Stornowanie operacji kapitałowej                   .
RFVWLAC1            Rozliczenie międzyokresowe kosztów                  .
RFVWNWUM            Zamiana waluty notowania                       .
RFVWORD0            Wykonania/Rozliczenia zlecenia                    .
RFVWPAB2            Papiery wart.: Przeprowadzanie zamknięcia okresu           .
RFVWPOJR            Papiery wartościowe: Dziennik księgowania               .
RFVWRATING_UMSETZEN      Konwersja starych w nowej tabeli VWPRATING              .
RFVWRLZ0            Statystyka pozost.okr.ważn.                      .
RFVWTR00            Program RFVBTR01                           .
RFVWTT00            Kontrola, czy istnieją niespójne pozycje danych            .
RFVWWDV1            Kontrola terminów pap. wart.                     .
RFVWXFI1            TR-TM-SE: Raport konwersji dok. księg. PW w zaksięg. operacjach    .
RFVWXFI3            TRTMSE: Uzg. księgi pom.pap.wart./księgi gł.FI po storno tylko w KsPom.
RFVW_DEPOTGRUPPEN_1      Raport kontr. dla grup rach. PW                    .
RFVW_DEPOTGRUPPEN_2      Raport kontr. dla grup rach. PW                    .
RFVW_FWTR_AT10         Konwersja transakcji: Struktura rodzajów transakcji          .
RFVW_FWTR_AT19         Konwersja transakcji: Struktura tabeli rodz. przepływów AT19     .
RFVW_FWTR_JBDOBJ1       Program RFVW_FWTR_JBDOBJ1                       .
RFVW_FWTR_T033X        Konwersja transakcji: Struktura wyszukiwania kont           .
RFVW_FWTR_T036V        Konwersja transakcji: Struktura przypisania poziomów Zarz.śr.pien.  .
RFVW_FWTR_TZB0A        Konwersja: Struktura przypisania procedury zarządzania pozycjami   .
RFVW_FWTR_VTBFHA        Konwersja transakcji: Struktura danych przepływów           .
RFVW_FWTR_VTBFHA_SINGLE    Konwersja transakcji: Konwersja pojed. transakcji           .
RFVW_SEC_ACCOUNT_HOUSEBANK   Konwersja dla rach.PW z wewn.kontem bank.: Ekran początkowy      .
RFVZ5AWV            Sprawozdanie wg rozporządz. o handlu zagr. Z 5 i Z 5a ark. 1     .
RFVZANL0            Pakiet wpr. wsadowego dla księg. koryg. pod. nalicz. i amor.:BAV-Nier..
RFVZBAV0            Transakcja sterowania listami BAV                   .
RFVZBAV1            BAV-Listy spłat                            .
RFVZBAV2            BAV-Listy przychodów/rozchodów                    .
RFVZBAV3            BAV-Listy pozycji                           .
RFVZBAV7            BAV - Formularz LFR                          .
RFVZBAV8            BAV - Formularz LFR                          .
RFVZBAVH            Sprawozdawczość: Lista przychodów - powiernik             .
RFVZBR00            Raport centralny dla okólnika R 5/97                 .
RFVZBV01            BAV - Wzór 1 wg BVV (WK 101)                     .
RFVZBV4A            BAV Lista funduszy rezerwowych LFR-01 - nieruchomości         .
RFVZBVN1            BAV-Wykaz 102                             .
RFVZBVN2            BAV-Wykaz 201 Zyski/ nakłady dla wkładów kapitałowych        .
RFVZBVN6            Wykaz o historii wkładów kapitałowych                 .
RFVZBZW0            Interfejs AM dla raportów BAV                     .
RFVZFWF_CONFIRM_DATA_DISPLAY  Zatwierdzanie: Przegląd Workflow / poz.                .
RFVZFWF_SYNCHRONIZE      Program RFVZFWF_SYNCHRONIZE                      .
RFVZFXK1            Procedura zatwierdzania: Korekta niespójności             .
RFVZSAL2            Porównanie sald obejmujące POŻYCZKI i PAPIERY WARTOŚCIOWE       .
RFVZTEXT            Moduły SAPscript szukają i edytują z powodu zmian łańcuchów      .
RFVZTXBS            Wywołanie CALL_VIEW_MAINTENANCE dla wglądu VTDTTXBS          .
RFVZTXVA            Wywołanie CALL_VIEW_MAINTENANCE dla wglądu VTDTTXVA          .
RFW1099M            USA: Raport podatku źródłowego dla 1099-MISC             .
RFWEDX00            KND - dyskietka (okazanie weksla)                   .
RFWEKO00            Kopiał wekslowy                            .
RFWEKO01            Rozszerzona informacja wekslowa                    .
RFWEKO02            Rozszerzony kopiał wekslowy z przeglądem listy            .
RFWEKR00            Lista użycia - Weksel + Czeki                     .
RFWEKR01            Zarządzanie wekslami                         .
RFWERE00            Analiza kont rozliczenia PM/PF i wyświetlanie podatku od nabycia   .
RFWERE00A           Analiza kont rozliczenia PM/PF i wyświetlanie podatku od nabycia   .
RFWMAN00            Wielopoziomowe monitowanie żądania weksla u odbiorcy         .
RFWOBL00            Opracowanie obliga wekslowego                     .
RFWOBL00_NACC         Opracowanie obliga wekslowego                     .
RFWOBL10            Oprac. obliga weksla przed płatnością dla niezrealizowanych weksli  .
RFWORKON09           Przetwarzanie przypisania pozycji poj. odbiorców           .
RFWT0010            Dopasowanie inf. dot. podatku źródłowego do odpowiednich typów    .
RFWT0020            Ponowne generowanie i zmiana danych podatku u źr. ze stawką 0%    .
RFWT1000            Program RFWT1000                           .
RFWTAR10            Płatności z podatkiem źródłowym - Argentyna              .
RFWTCT10            Certyfikaty podatku źródłowego                    .
RFWTINT10           Ogólny raport rozszerzonego podatku źródłowego            .
RFW_EQ_SELFTEST        Program RFW_SELFTEST_3                        .
RFW_FLEQ_SELFTEST       Program RFW_SELFTEST_3                        .
RFW_FL_SELFTEST        Program RFW_SELFTEST_3                        .
RFW_GRAPH_SELFTEST       Programm RFW_SELFTEST                         .
RFW_IBASE_SELFTEST       Program IBASE_SELFTEST_RFW                      .
RFYTXD00            Wyświetlanie pomocy dla indeksu pliku kontrolnego TTXI        .
RFYTXF00            Wymuszona aktualizacja zewnętrznego pliku kontrolnego         .
RFYTXT10            External Tax Interface: Test Utility for CPI/C Connection       .
RFYTXU00            Aktualizacja plików kontrolnych i rejestrów pod. z zewn. syst. podatk..
RFZALI00            Lista regulacji płatności                       .
RFZALI10            Regulacja płatności - lista wyjątków                 .
RFZALI20            Lista płatności do zapłacenia                     .
RFZALKHU            Zaokrąglenia kwot płatności dla Forinta                .
RFZAVP01            Raport konwersji: Konwersja adresów obiektu do CentZarzAdr      .
RFZEVT01            TEST: PWP, tworzenie pliku wyciągu i obrotu              .
RFZEVT02            Czyta pliki multicash z wyświetlania                 .
RFZEVT03            TEST: PWP, tworzenie pliku wyciągu i obrotu              .
RF_CONVERT_FBLX_LINE_LAYOUTS  Wyśw. poz. pojed.: Konwersja formatu podczas upgrade'u na 4.6     .
RF_CONVERT_XEZER_TO_MANDATE  Tworzy mandaty z danych banku z uprawnieniem do inkasa        .
RF_FILL_FKBER_LONG       Wypełnianie pola BSEG-FKBER_LONG                   .
RF_SPELL            Kontrola konwersji kwot/cyfr w słowa                 .
RF_STEUERINFO         Informacja o podatkach dla danego kraju                .
RF_TEST_CONVERSION       Test ustalania numerów kont bankowych z liczbą znaków większą niż 18 .
RF_TEST_CONVERSION2      Test ustalania numerów konta banku własnego większych niż 18 zn.   .
RGALLOC3            Rozliczenie: Usuwanie zbędnych pozycji pojedynczych          .
RGALLOC4            Kontrola ustawień konfiguracji dla alokacji              .
RGALLOC5            Zbiorcze usuwanie cykli alokacji                   .
RGAOV             Przegląd cyklu (księga specjalna)                   .
RGBALANCE           Wyprowadzanie sald kont                        .
RGBCFL00            Aktualizacja programów FI-SL                     .
RGBSIS01            Rzeczywiste pozycje pojedyncze dla tabeli GLT0 (BSIS/BSEG)      .
RGC880B0            Lista miejsc wykorzystania dla metod przeliczania walut        .
RGCAUSHY            Sumaryczne zestawienie - hierarchia                  .
RGCCDB00            Porównanie kont KG z rozszerzonymi kontami KG             .
RGCCUSUP            Wydruk metody przeliczania walut                   .
RGCDDC00            Sprawdzenie brakujących dekretacji kont KG/kont grupowych       .
RGCDDP00            Wydruk przypisania kont aktualizacji w czasie rzecz.         .
RGCDOW30            FI-LC: Zapis do pliku wyciągu danych FI                .
RGCEDR20            Zapis do pliku wyciągu na R/2 RF-KONS                 .
RGCEUR40            Ks. konsolid.: Typ waluty 30 --" 80                  .
RGCEUR41            Księga kons.: Typ waluty 80 --" 30                  .
RGCEUR50            Księga przygotowania konsolidacji: Uzgodnienie i analiza       .
RGCEUR51            Dopasowanie GLT3 przy identycznej walucie kraj. i walucie gr. konsol. .
RGCEUR90            Potwierdzenie użytkownika: Przeprowadzenie wszystkich uzgodnień    .
RGCKKR00            Udziały grupy                             .
RGCMOT00            Modyfikacja danych indywidualnego sprawozdania finans.        .
RGCMOT01            Różnicemiędzy FILCT a FILCA                      .
RGCOPYGLT0           Elastyczna księga główna: Kopiowanie sum z GLT0            .
RGCPCU41            Konsolidacja: Elastyczny odczyt z pliku - Konfiguracja        .
RGCPOS02            Opracowanie konta grupy na koncie KG przy wykorzyst. wersji grupy SF .
RGCUMR00            Przeliczenia walut dla konsolidacji                  .
RGCUMRGE            Przeliczanie                             .
RGCUMRIT            Pozycje SF nie używane w przeliczeniach walut             .
RGCVIM00            Wywołanie opracowania wglądu                     .
RGEN_US_CUST          Konfig. prog. dla aktywacji/dezaktywacji rozszerzeń USA        .
RGEURBA2            Tworzenie linii korekty w celu przeniesienia dok. FI-SL do salda 0  .
RGEURBAL            Dodaje rekordy sumaryczne księgi i wyświetla różnicę do salda 0    .
RGFLEX_EUR_CHECK_BALANCE    Program RGFLEX_EUR_DOC_CHECK_BALANCE                 .
RGFLS0P            FI Faza uzn. "-" nierozliczone pozycje w terminie (wybór)       .
RGFLS1P            FI Faza analizy "-" Pozycje nierozl. w wyznaczonym terminie (Wybór)  .
RGFL_DIFBAL_SHOW        Wyświetlanie protokołu RFEWA009/010                  .
RGFL_ZERO_BALANCE       Analiza protokołu RFEWA012/RFEWA013/RFEWA014             .
RGGD1300            Wyświetlanie rekordu sumarycznego GD13                .
RGGD1300_FISL         Wyświetlanie rekordu sumarycznego GD13                .
RGGD1300_FIX          Wyświetlanie rekordu sumarycznego GD13                .
RGGD1300_FLEXGL        Wyświetlanie rekordu sumarycznego GD13                .
RGGD2300            Wyszukiwanie pozycji pojed. GD20                   .
RGGD2300_FISL         Wyszukiwanie pozycji pojed. GD20                   .
RGGD2300_FIX          Wyszukiwanie pozycji pojed. GD20                   .
RGGD2300_FLEXGL        Wyszukiwanie pozycji pojed. GD20                   .
RGICGLU2            FI-SL: Aktualizacja wewnętrznej struktury GLU2            .
RGICOPY0            Kopiowanie z programów USER EXIT FI-SL                .
RGISETAA            Opracowanie rodzaju przepływu dla aktualizacji            .
RGISETGL            Opracowanie rodzaju aktualizacji w księdze specjalnej         .
RGLCHK00            Kontrola rolowania                          .
RGLDEL00            Usuwanie historii rolowania                      .
RGLEXE00            Wykonanie rolowania                          .
RGLEXE02            FI-ALE: Eksport obrotów konta G/L (Rolowanie)             .
RGLEXE03            RCL-ALE: Eksport księgi uzgodnień (rolowanie)             .
RGLFUNCA            Rzeczywiste pozycje poj.dla tabeli GLFUNCT (przest.,zast.: FGUGLFUNCA).
RGLISDEA            Rzecz. pozycje poj. dla tabeli GLISDET                .
RGLITGEN            Generowanie nowych modułów aktualizacji (na tabelę sumaryczną)    .
RGLPLC00            Kopiowanie wzorca planu                        .
RGLPLIMPORT          Import formatów planowania                      .
RGLRVDOC            Definicja rolowania dokumentu                     .
RGLUMS01            Konwersja definicji rolowania na tabele obiektów           .
RGMBUDGET_TRANSFER_TO_FM    Przenoszenie budżetu GM do Rachunkowości budżetowej          .
RGMDTUSED           Wyświetlanie przypisań narzędzia wyprowadzania            .
RGMGAAPPOST          Księguje rozl. międzyokres. GAAP do Zarządzania grantami (wg grantu) .
RGMIDCPOST           Księgowanie kosztów pośrednich (zdef. przez sponsora/grant)      .
RGMRIB_FMREC_UPD        Raport RGMRIB_FMREC_UPD                        .
RGMSETCLASS_02         Zarządzanie grantami: Zestawy dla rodzaju wpływów/wydatków      .
RGMSETCLASS_03         Zarządzanie grantami: Zestawy dla rodzaju wpływów/wydatków      .
RGMSETGRANTNONE        Definiowanie nieistotnego grantu                   .
RGMSETPROGRAM_02        Zarządzanie grantami: Zestawy dla rodzaju wpływów/wydatków      .
RGMSETPROGRAM_03        Zarządzanie grantami: Zestawy dla rodzaju wpływów/wydatków      .
RGPARTNER_ACCOUNT       Raport konta przeciwstawnego                     .
RGPLEP01            FI-SL: Aktywacja aktualizacji planow. pozycji pojed.         .
RGPLEP02            FI-SL: Aktywacja aktualizacji planow. pozycji pojed.         .
RGRC_LOG            Wyświetlanie protokołu o błędach dla kalkulacji PM          .
RGRDCJ00            Edytor Raportów: Katalog grup raportów                .
RGRDCJ10            Wykaz: grupy raportów                         .
RGRDCL00            Edytor raportów: Katalog bibliotek                  .
RGRDCL10            Wykaz: Biblioteka                           .
RGRDCR00            Edytor raportów: Katalog raportów                   .
RGRDCR10            Wykaz: Raport                             .
RGRDCS00            Edytor Raportów: Katalog formatów standardowych            .
RGRDCS10            Katalog: Formaty standardowe                     .
RGRDDC00            Edytor raportów: Lista możliwych wskaźników              .
RGRDEL00            Edytor raportów: Usuwanie raportów i zestawów z niezainstalow. tabeli .
RGRDLINC            Program RGRDLINC                           .
RGRDLINC_OLD          Usuwanie wygenerowanych nieużywanych INCLUDE programu         .
RGRGEN00            Generowanie grupy raportów we własnym obszarze rolowania       .
RGRGEN01            Generowanie wyciągu we własnym obszarze rolowania           .
RGRGENSI            Edytor raportów / FI-SL: Generowanie raportów sumar. i poz. pojed.  .
RGRGPDEL            Usuwanie wygenerowanych INCLUDE programów które nie są już używane  .
RGRGRIX4            Edytor raportów: Zarządzanie wyciągami                .
RGRJBG00            Edytor raportów: Generowanie grup raportów              .
RGRJTE00            Edytor raportów: Eksport grup raportów                .
RGRJTF00            Edytor raportów: Kopiowanie grup raportów z mandanta źródłowego    .
RGRJTI00            Edytor raportów: Import obiektów transportu              .
RGRLDC00            Edytor raportów: Lista bibliotek                   .
RGRLNG00            Konfiguracja języków dla Edytora Raportów               .
RGRLTE00            Edytor raportów: Eksportowanie bibliotek               .
RGRLTF00            Edytor raportów: Kopiowanie bibliotek z mandanta źródłowego      .
RGRMTE00            Edytor raportów: Eksportowanie modeli                 .
RGRMTF00            Edytor raportów: Kopiowanie wzorców z mandanta źródłowego       .
RGRMTI00            Edytor raportów: Import obiektów transportu              .
RGRNDC00            Edytor raportów: Lista nazw symbolicznych dla zestawów        .
RGROBJ00            Konwersja edytora raportów dla tabel sumarycznych z obiektami     .
RGROLD2N            Konwersja nazw zestawów w raportach edytora raportów do zestawu ID  .
RGRPEDIT            Edytor raportów: Wywołanie edytora programu              .
RGRPGA01            Zbiorcze przetwarzanie: Przypisanie elementów PSP poprzez listę    .
RGRPGA03            Analiza: Wszystkie ważne przypisania elementów PSP MRP        .
RGRPORTAL_TEST         Dane przetransferowane do PortalALV:                 .
RGRRCONV_T803G_UML       Konwersja znaków "Umlaut" w formułach KB               .
RGRRCONV_VAR          Edytor Raportów: Konwersja wariantów                 .
RGRRCONV_VAR1         Edytor raportów: Konwersja wariantów (Raport pomocy)         .
RGRRCORR_T801W         Raport korekty dla błędnych wpisów T801W               .
RGRRDC00            Edytor raportów: Lista definicji raportów               .
RGRREF00            Nieakt.: Struktura danych refer. Edytora raportów (Tabela T803Z)   .
RGRREGXL            Rejestrowanie połączenia Edytora Raportów z programem Excel      .
RGRREL00            Edytor raportów: Przywrócenie nazwiska użytkownika          .
RGRRTE00            Edytor raportów: Eksportowanie raportów                .
RGRRTF00            Edytor raportów: Kopiowanie raportów z mandanta źródłowego      .
RGRSETPW            Edytor raportów: Zmiana hasła dla zapamiętanych danych        .
RGRSJS99            Edytor raportów: Ustaw. statusu 'Ponowne gener.' dla wszyst. grup rap..
RGRSTE00            Edytor raportów: Eksportowanie formatów standardowych         .
RGRSTF00            Edytor raportów: Kopiowanie formatów standardowych z mandanta źródłow..
RGRSTXM0            Edytor raportów: Konwersja tekstów SAPscript dla wersji 3.0A     .
RGRTDF01            Edytor raportów: Kopiowanie tabel sterujących edytora raportów    .
RGRVDC00            Edytor raportów: Zmienne systemowe                  .
RGRVTE00            Edytor raportów: Eksport wariantów                  .
RGRVTF00            Edytor raportów: Kopiowanie wariantów                 .
RGRWCLCO            Edytor raportów: Kopiowanie wariantów przy kopii mandanta       .
RGRWGENI            Edytor raportów: generowanie INCLUDE struktur TABLE          .
RGRWMINIALV          Wyprowadzanie raportu edytora raportów jako MiniAvl          .
RGRWPORTALALV         Wyświetlanie raportu Edytora raportu po rozwinięciu z portalu     .
RGRWPORTALALVNEW        Wyświetlanie raportu Edytora raportu po rozwinięciu z portalu     .
RGRWSUBMIT           Edytor raportów: Wywołanie raportu z wariantem            .
RGRWTDG1            Generowanie danych testowych w tabeli GLT1              .
RGRWTRANS           Transport z edytora raportów, zestawów i zmiennych - narzędzie Ekspert.
RGRWTST1            Edytor raportów: Środowisko testowe 1 (kontrola formatu)       .
RGRXDS00            Opracowanie wskaźników                        .
RGRXTE00            Edytor raportów: Eksport wskaźników                  .
RGRXTF00            Kopiowanie wskaźników z mandanta źródłowego              .
RGR_DLL_UPLOAD         Edytor raportów: Raport pomocy dla kodowanie pliku BIN        .
RGSALEAT            Wysyłanie grup rodzajów działań poprzez ALE              .
RGSALEBP            ALE: Wysyłanie grup procesów gospodarczych              .
RGSALECC            Wysyłanie grup MPK przez ALE                     .
RGSALECE            Wysyłanie grup rodzajów kosztów poprzez ALE              .
RGSALEH1            Wysyłanie kompletnej hierarchii CO poprzez ALE            .
RGSALEPC            Wysyłanie grup centrów zysku lub grup kont poprzez ALE        .
RGSAUTHGR           Wprowadzanie grupy uprawnień do wszystkich zestawów hierarchii    .
RGSBIL00            Tworzenie grup lub zestawów ze struktury bilansu/rach. zysków i strat .
RGSCOMPARE           Porównanie hierarchii: Wyszukiwanie wg wspólnych wartości       .
RGSCOMPGRP           Porównanie hierarchii: Wyszukiwanie wg wspólnych wartości       .
RGSCPY00            Kopiowanie zestawów pomiędzy różnymi tabelami             .
RGSCPY10            Kopiowanie zestawów dla konwersji tabel FI-SL             .
RGSCPY15            Zmiana zestawów GLU1 w ramach konwersji tabel FI-SL          .
RGSCPY30            Kopiowanie grupy z przyrost. - program dla przetwarzania w tle    .
RGSCPY40            Zastąpione zestawów przez grupy (Zestawy utworzone przez RGSCPY00)  .
RGSCPY45            Zastępowanie grup kont grupami rodzajów kosztów (lub odwrotnie)    .
RGSCPY50            Kopiowanie grup kont EC-PCA wg grup rodzajów kosztów         .
RGSDCS10            Katalog zestawów                           .
RGSDCV00            Katalog zmiennych                           .
RGSDELRW            Usuwanie niewykorzystanych zestawów raportów             .
RGSEX000            Program przykładowy: Odczytywanie i listowanie hierarchii zestawów  .
RGSEX001            Przykład: Importowanie i listowanie hierarchii zestawów (nowej)    .
RGSEX010            Przykład: Czytanie wszystkich przedziałów wartościowych zestawu    .
RGSEX020            Przykład: Szukanie rodzajów kosztów w ich hierarchii         .
RGSEX040            Przykład: Tworzenie zestawu (z miejscami powstawania kosztów)     .
RGSEXPH1            Eksport grupy i zestawu do pliku (Tabela poziomu)           .
RGSEXPH2            Eksport grup lub zestawu do pliku (Tabela elem. nadrz.-podrz.)    .
RGSGRA01            Grafika zestawów                           .
RGSGRAPH            Grafika zestawów                           .
RGSIMPH1            Import hierarchii CO z systemu zewnętrznego              .
RGSIMPH2            Import hierarchii CO z systemu zewnętrznego              .
RGSNUS00            Zestawy nieużywane                          .
RGSNUV00            Nie używane zmienne                          .
RGSOLD2N            Konwersja starych zestawów do transparentnych tabel          .
RGSOVL00            Kontrola jednoznaczności                       .
RGSREN00            Przekształc. przez zestawy w grupach (utworz.przed zatwierdzeniem 4.0).
RGSSTD00            Wpis usuwania zestawów w zleceniu transportu             .
RGSSTE00            Eksport zestawów                           .
RGSSTF00            Kopiowanie zestawów z mandanta źródłowego               .
RGSSTI00            Importowanie zestawów                         .
RGSVTD00            Wprowadzenie usuwania zmiennych w zleceniu transportu         .
RGSVTE00            Eksportowanie zmiennych                        .
RGSVTF00            Kopiowanie zmiennych z mandanta źródłowego              .
RGSVTI00            Importowanie zmiennych                        .
RGS_DXTEST_AT         Program testowy do transferu danych: ActivityTypeGroup.Create     .
RGS_DXTEST_BP         Program testowy do transferu danych: BusinessProcessCOGrp.Create   .
RGS_DXTEST_CC         Program testowy do transferu danych: CostCenterGroup.Create      .
RGS_DXTEST_CE         Program testowy do transferu danych: CostElementGroup.Create     .
RGS_DXTEST_OR         Program testowy do transferu danych: InternalOrderGroup.Create    .
RGS_DXTEST_PC         Program testowy do transferu danych: ProfitCenterGroup.Create     .
RGTBGD13            Wyświetlanie rekordu sumarycznego GD13                .
RGTBGD23            Wyszukiwanie pozycji pojed. GD20                   .
RGUAOBJ0            RGUAOBJ0   Konwersja tabel alokacji FI-SL             .
RGUARC3A            Obiekt arch. CO_CEL_RCL: Edytor tekstów dla księgi uzgodnień CO-OM  .
RGUARCFI            Szukanie archiwum przez okno pola                   .
RGUARCLC            Archiwizacja skonsolidowana pozycji pojed. (Arch. obiektu FLC_OBJECT) .
RGUARCTC            Konsolidacja: Archiwizacja rekordów sum (Arch. obiektu FI_LC_SUM)   .
RGUC888M            Program kontrolny dla zmiennego i stałego przenoszenia pól      .
RGUCALE1            FI-SL Rozdział (ALE): Aktualizacja tabeli przypisań pól IDOC     .
RGUCALE2            FI-SL Rozdział (ALE): Generowanie programów importu i eksportu    .
RGUCALE3            FI-SL Rozdział (ALE): Przywrócenie ustawień dla tabeli        .
RGUCALE4            Rozdział FI (ALE): Kopiowanie zestawu rolowania z mandanta      .
RGUCATCI            Blok dekretacji: Transfer APPEND klienta do INCLUDE klienta      .
RGUCBFIP            Blok dekretacji: Przygotowanie szybkiego wprowadz. FI dla własnych pól.
RGUCBIW0            Aktywowanie struktur inf. dla tabeli FI-SL              .
RGUCBIW0_PI          Generowanie struktury ekstr. dla tabel FI-SL             .
RGUCBIW1            FI-SL: Definiowanie źródła danych dla księgi             .
RGUCBIW1_PI          FI-SL: Przypisanie źródła danych do księgi              .
RGUCBIW_CONVERT        Konwersja wpisów tabeli z T800AIS, T881IS & ROOSOURCE         .
RGUCBL00            Wstaw. brakującej strukt. APPEND dla pól bloku dekret. poddanych migr..
RGUCBL01            2.1/2.2 Pola bloku dekretacji (użytk.): APPEND'y i wpisy w TMODU, GB01.
RGUCHEFI            Kontrola ustawień waluty dla stałych ksiąg FI-GL           .
RGUCOFIP            Planowa pozycja pojedyncza dla tabeli COFIT              .
RGUCOFIS            Rzeczywista pozycja pojedyncza do tabeli COFIT            .
RGUCOFIT            Rekordy sumaryczne z tabeli COFIT                   .
RGUCOMP1            Porównanie obrotów ksiegi głównej z inną księgą            .
RGUCOMP4            Księga - Porównanie                          .
RGUCREP0            Aktywacja dochodzenia dla tabeli FI-SL                .
RGUCREP1            Dezaktyacja dochodzenia dla tabeli FI-SL               .
RGUCURRA            Aktywacja kluczy waluty w FI-SL                    .
RGUCURRC            Analiza walut przechowywanych w konfiguracji FI-SL          .
RGUDBANA            Anzahl der Datensätze in den FI-SL-Ledgern              .
RGUDEL00            Usuwanie danych operacji z ksiąg                   .
RGUDEL3A            Program do usuwania zarchiwizowanych danych FI-SL           .
RGUDELEC            Usuwanie niepoprawnych wpisów konfiguracyjnych            .
RGUDELLC            Konsolidacja: Usuw. zarchiw. poz. pojed. (AO: FI_LC_ITEM)       .
RGUDELTC            Konsolidacja: Usuw. zarchiwiz. rekordów sumarycznych (AO: FI_LC_SUM) .
RGUFILCA            Rzecz. poz. poj. dla tabeli FILCT                   .
RGUFILCP            Planowe poz. poj. do tabeli FILCT                   .
RGUFILCT            Rekordy sumaryczne z tabeli FILCT                   .
RGUGBR00            Generuje kod ABAP dla walidacji/substytucji/reguł           .
RGUGBR01            Walidacja/Substytucja/Reguły - Generowanie TYLKO programu głównego  .
RGUGBR02            Generowanie procedur eksportu substytucji po zmianie bloku kodowania .
RGUGBR16            Konwersja wyrażeń logicznych FI-SL dla tabel z obiektami       .
RGUGBR18            Menedżer reguł: Konwersja do wersji 3.0                .
RGUGBR19            Kontrola składni dla wszystkich walidacji/substytucji/reguł      .
RGUGBR28            VSR: Zmiana klasy komunikatu na klasy logiczne            .
RGUGBR30            Katalog reguł                             .
RGUGBR31            Katalog walidacji                           .
RGUGBR32            Katalog substytucji                          .
RGUGBR33            Narzędzie testowe dla walidacji/substytucji/reguł           .
RGUGBR40            Walid./subst.: Używanie komunikatów w walidacjach           .
RGUGBR41            Walid./subst.: Lista dla substytutowanych pól             .
RGUGBT10            Poprawa lub usuwanie niespójnych substytucji             .
RGUGBT12            Poprawa lub usuwanie niespójnych walidacji              .
RGUGBT14            Poprawa lub usuwanie niespójnych reguł                .
RGUGDBAN            Generator programu RGUDBANA                      .
RGUGLFUNCA           Rzeczywiste pozycje pojedyncze dla tabeli GLFUNCT           .
RGUGLFUNCP           Planowe poz. poj. dla tabeli GLFUNCT                 .
RGUGLFUNCT           Rekordy sumaryczne z tabeli GLFUNCT                  .
RGUGLG00            Program do generowania logicznej bazy danych GLG           .
RGUGLP13            Planowe poz. poj. do tabeli GLT1                   .
RGUGLPCA            Rachunek centrów zysku: Rzeczywiste pozycje pojedyncze        .
RGUGLPCP            Rachunek centrum zysku: Planowe pozycje ppojedyncze          .
RGUGLPCT            Rachunek centrum zysku: Rekordy sumaryczne              .
RGUGLS10            Wyświetlanie rzeczywistych pozycji pojed. dla tabeli GLT1       .
RGUGLS11            Rzeczywiste pozycje pojedyncze dla GLT1                .
RGUGLS12            Rzeczywiste pozycje pojedyncze dla GLT1                .
RGUGLT13            Rekordy sumaryczne z tabeli GLT1                   .
RGUGRA01            Grafika hierarchii dla danych podstawowych FI-SL           .
RGUGRA02            Grafika hierarchii dla danych podstawowych FI-SL           .
RGUGRA03            Wyświetlanie grafiki instalacji tabeli                .
RGUGUMS0            Raport do konwersji bazy danych przy użyciu archiwizacji       .
RGUI0300            FI-SL: Katalog raportu                        .
RGUIST00            Program do odnajdywania optymalnego indeksu dla tabel SL       .
RGUIST01            Obliczanie możliwej liczby rekordów tabeli sumarycznej Nowej KG    .
RGULCARCFIND          Szukanie archiwów FI-LC przez stałe pola               .
RGULIST0            Zawartości tabel bezpośredniego księgowania FI-SL           .
RGUMLFIX            Identyfikacja księgi jako 'Stałej' księgi specyficznej aplikacji   .
RGUOBJTE            Przykład-Numey obiektów-Test-Program dla GLFUNCT           .
RGURCLARCFIND         Wykrywanie archiwów księgi uzgodnień CO-RCL za pomocą pól okna    .
RGUREC00            Przykład kopiowania danych zewnętrznych do FI-SL           .
RGUREC01            Tworzenie danych testowych dla RGUREC00                .
RGUREC10            Transfer dokumentów z Rachunkowości finansowej            .
RGUREC20            Transfer dok. CO (dane rzecz.) do FI-SL                .
RGUREC30            Transfer dokumentów z gospodarki materiałowej             .
RGUREC40            Przejęcie stanu początkowego typu wskaźnika statystycznego 1     .
RGUREC50            Transfer dokumentu CO (dane planowania) do FI-SL           .
RGURECFI            Przeniesienie księgowania z dokum. FI do GLT0             .
RGURECGLFLEX          Przejęcie stanu pocz. danych rzeczyw. do KG              .
RGUREL3A            Objekt archiw. CO_CEL_RCL: Ponowne załadowanie zarchiwizowanych danych.
RGURELLC            Konsolidacja: Ponowne załadowanie poz. pojedynczych (AO: FI_LC_ITEM) .
RGURELMM            Program ponownego odczytu dla obiektu archiwum MM_ACCTIT       .
RGURELPC            Centrum zysku: Ponowny odczyt zarchiwiz. danych (ob. arch. PCA_OBJECT).
RGURELSL            Ponowne wczytanie zarchiw. danych FI-SL (Obiekt archiw. FI_SL_DATA)  .
RGURELTC            Ponownie załadowanie rekordów sumar.(obiek. archiw. FI_LC_ITEM)    .
RGUREP00            Generator dla naprawy tabeli - Program RGUREP02            .
RGUREP01            Główny program naprawy tabeli                     .
RGUREP03            FI-SL: Usuwanie poz. poj. i korygowanie rekordów sumar.        .
RGUREP06            Konwersja systemów logicznych w tabelach sumarycznych (od wersji 4.5) .
RGUREP07            Zmiana wartości w logicznych polach kluczowych w FI-SL ('Realignment').
RGUREP08            Test                                 .
RGUREP10            Usuwanie i księgowanie uzup. kolejnych dok. FI w wolnych księgach   .
RGUREP11            FI-SL: Kontrola spójności numerów obiektów              .
RGUREP12            FI-SL: Kontrola spójności numerów obiektów (wygen. od RGUREP11)    .
RGUREP13            FI-SL: Storno dokumentów rzecz.                    .
RGUSI100            Wyświetlanie wartości w zestawach                   .
RGUSLAFI            Szukanie archiwum przez okno pola                   .
RGUSLARCFIND          Szukanie archiwum przez okno pola                   .
RGUSLSEP            Porównanie rekordów sumarycznych z sumą pozycji poj.         .
RGUSTORG            Storno globalnych, rzeczywistych dokumentów FI-SL           .
RGUSTORL            Storno lokalnych, rzeczywistych dokumentów FI-SL           .
RGUSTU01            Wyświetlanie użycia zestawu                      .
RGUSTU10            Zmiana struktury użycia zestawów i zmiennych             .
RGUT882M            Program opracowania dla elastycznej księgi głównej i tabeli T882   .
RGUTGUMS            Przyporządkowania pola dla konwersji tabeli w FI-SL          .
RGUTITIC            Obiekt archiwizacji MM_ACCTIT: Tworzenie indeksów dla archiwum    .
RGUTITID            Obiekt archiwizacji MM_ACCTIT: Usuwanie indeksów z archiwum      .
RGUTRACE01           Księga specjalna - śledzenie                     .
RGUUMR00            FI-SL: Przeliczanie waluty                      .
RGUUMR01            FI-SL: Przeliczanie waluty                      .
RGUUMS01            Konwersja danych transakcji tabeli sumarycznej            .
RGUUMS02            Usuwanie zestawów tabel sumarycznych                 .
RGUUMS03            Usuwanie danych transakcji tabeli sumarycznej             .
RGUUMS04            Porównanie dwóch tabel FI-SL                     .
RGUUMS05            Konwersja tabel sterujących FI-SL                   .
RGUUMS06            Kontrola przesunięć pola dla konwersji                .
RGUUMS07            Szacowanie zasobów dla konwersji                   .
RGUUMS08            Konwersja danych transakcji tabeli pozycji pojedynczych        .
RGUUMS09            Wyświetlanie rekordu sumarycznego po dokonaniu konwersji tabeli sum. .
RGUUMS10            Generowanie grup raportów po dokonaniu konwersji           .
RGUUMSAL            RGUUMSAL   Konwersja tabel rozliczenia FI-GLX           .
RGUUMSCU            Konwersja konfiguracji z tabel zbiorów do tabel z obiektami      .
RGXGBR15            Walidacja: Kopiowanie mandantów                    .
RG_MIGRATION          FI-SL: Rozliczenie centrum zysku                   .
RG_PP_COPY_GLU1_MASTER_ENTRIES Program RG_PP_COPY_GLU1_MASTER_ENTRIES                .
RG_PP_GENERATE         Instalacja tabeli sum dla planowania                 .
RG_SAC_CALCPL         FI-SL: Zamknięcie półrocza - przeniesienie wyniku           .
RG_SAC_CENTRAL         FI-SL: Zamknięcie półroczne - centralizacja              .
RG_SET_RW_CLEAN        Usuwanie nieaktualnych zestawów i raportów dla SAP          .
RH100502            Raport konwersji typu inf. HR 1005 do wersji 4.0           .
RH77MBDO            Dokumentacja zdarzenia                        .
RHABLAUF            Harmonogram zdarzenia                         .
RHABLAUF_LSO          Harmonogram szkolenia                         .
RHAKTI00            Zmiana statusu obiektów                        .
RHALEACU            HR: Automatyczna konfiguracja dla modelu rozdziału 'HR i RW/LO'    .
RHALEBAPIPROOF         HR: Import danych klastra w przypadku błędu w BAPI          .
RHALECLEANRELA         HR: Czyszczenie powiązań                       .
RHALECPS            HR: ALE Wyświetlanie wskaźników zmian danych podstawowych HR     .
RHALEHRMDORIGINIT       HR: Inicjalizacja oryginalnych systemów danych planowych       .
RHALEHRMDORIGXPERT       HR: Opracowanie HRMDORIGIN (tryb ekspertowy)             .
RHALEINI            HR: Dystrybucja ALE danych planowanych HR               .
RHALEORGMOVE          HR: Transfer danych planowania                    .
RHALEORIGINIT_APPLICANT    HR: Inicjalizacja systemów oryginalnych kandydatów          .
RHALEORIGINIT_EMPLOYEE     HR: Inicjalizacja systemów oryginalnych pracowników          .
RHALEORIGLIST         HR: Lista oryginalnych systemów dla danych planowych         .
RHALEORIGLIST_APPLICANT    HR: Lista systemów oryginalnych kandydatów              .
RHALEORIGLIST_EMPLOYEE     HR: Lista systemów oryginalnych pracowników              .
RHALESERCHECK         HR: Kontrola rejestracji dla serializacji ALE             .
RHALESMD            HR: Zestawienie wskaźników zmian ALE dla danych podstawowych HR    .
RHALE_HRMDRGIN_MAINTAIN    HR: Oprac. rejestracji dla przetw. seryjnego w wejściu ALE (HRMDRGIN) .
RHALE_HRMDRGIN_TO_IDOC_FIT   HR: Dostosowanie HRMDRGIN do IDoc                   .
RHALE_HRMDRGOUT_MAINTAIN    HR: Oprac. rejestracji dla przetw. seryjnego w wyjściu ALE (HRMDRGOUT).
RHALTD00            Transfer starych danych                        .
RHANALYSIS_TOOL        Raport RHANALYSIS_TOOL                        .
RHAPPRDL            Usuwanie starych ocen                         .
RHARCHIV            Archiwizacja uczestnictwa                       .
RHAREL00            Typy obiektów                             .
RHASPD00            Aspekty                                .
RHAUTH00            Obiekty uprawnień na użytkownika/profil                .
RHAUTH01            Wyświetlanie wglądów uprawnień                    .
RHAUTH_VIEW_INDX        Wyświetlanie obiektów na użytkownika zapamiętanych w INDX       .
RHAUTUPD_NEW          Dostosowanie danych podst. użytkownika                .
RHBAS_CHECK_INFTY       Testowanie odłączonych typów informacji                .
RHBAUPAT_BASE         Struktura bufora dla atrybutów ogólnych                .
RHBAUS             Raport RHBAUS                             .
RHBAUS00            Ponowne generowanie INDX dla uprawnienia struktur.          .
RHBAUS01            Porównanie INDX i T77UU                        .
RHBAUS02            Kontrola i dopasowanie T77UU (dane użytk. w pamięci R/3)       .
RHBEGDA0            Ponow.ustaw.daty rozp.                        .
RHBELNRFIX           Kontrola dokumentów w zarządzaniu szkoleniami             .
RHBUCH00            Rezerwacje na uczestnika                       .
RHBUCH00_LSO          Rezerwacje na uczestnika                       .
RHBUDG00            Porównanie budżetowe                         .
RHBUPA00_TESTER        Raport RHBUPA00_TESTER                        .
RHBUUM01            TEM: Konwersja budżetu BPJA -" Obiekty budżetu            .
RHCALE00            Kontrola scenariuszy VM-ALE                      .
RHCATALG            Katalog                                .
RHCCOS00            Kalkulacja kosztów zdarzenia i przeksięgowanie kosztów do CO     .
RHCCOS00_LSO          Ustalanie kosztów szkolenia i przeksięgowanie w CO          .
RHCDOC_DISPLAY         Wyświetlanie dokumentów zmian                     .
RHCGRP01            Wstępny wybór rodzaju i grupy zdarzenia                .
RHCHAR00            Zestawienie dla typu informacji "Charakter zadania" (P1004)      .
RHCHECK1            Konrola spójności bazy danych                     .
RHCHECKI            Wyświetl./dostosowanie relacji z różną relacją odwrotną        .
RHCHECKP            Konrola spójności bazy danych PD - wskaźniki tabeli i danych dodatk. .
RHCHECKRELATIONS        Usuwanie zależności bez istniejących obiektów             .
RHCHECKRELATIONS_OLD      Usuwanie zależności bez istniejących obiektów             .
RHCHECKS            Wyświetl./rekonstrukcja brakujących rekordów harmonogramu       .
RHCHECKV            Wyświetlanie i tworzenie brakujących zależności odwrotnych      .
RHCHEXOB            Powiązania nieistniejących zewnętrznych obiektów           .
RHCKORDH            Kontrola i uzupełn. historii zamówienia z wglądu KM          .
RHCLUC00            Kontroler klastra                           .
RHCMPBUDGETINIT        Transfer danych z innych aplikacji w budżetowaniu           .
RHCMPCHANGE_STATUS       Zmiany statusu dla dostosowań wynagrodzenia              .
RHCMPCOMPARE_ACTUAL_PLANNED  Porównanie rzeczywistych wynagrodzeń podst. z wynagrodzeniami plan.  .
RHCMPCR0            Stosunek porównawczy                         .
RHCMPCREATE_ADJUSTMENTS    Tworzenie dostosowań wynagrodzenia                  .
RHCMPJOBPLCOMP         Struktura wynagrodzenia dla funkcji                  .
RHCMPLTI_STOCKSPLIT      Split akcji                              .
RHCMPTCS_PRINT         Drukowanie ogólnego przeglądu wynagrodzeń               .
RHCOLLABORATION_CHECK_LSO   Program RHCOLLABORATION_CHECK_LSO                   .
RHCOMP00            Koszty kształcenia                          .
RHCOMP00_LSO          Koszty kształcenia                          .
RHCONC00            Powiązanie obiektów                          .
RHCOPL00            Kopiow. wariantu planu                        .
RHCOPLPT            Wyrównanie (częściowe) wariantów pl.                 .
RHCOPY00            Kopiowanie obiektu                          .
RHCOPY10            Kopiowanie obiektów poprzez listę wyboru               .
RHCOPYSTRUCT          Kopiowanie struktur                          .
RHCOSTDIST00          Ustalanie rozdziału kosztów                      .
RHCPJP00            Pieniężna wycena funkcji                       .
RHCPRI00            Obliczanie kosztów zdarzeń i proponowanie jako ceny          .
RHCPRI00_LSO          Ustalanie kosztów szkolenia i proponowanie ich jako ceny       .
RHCTIMCO            Program RHCTIMCO                           .
RHCTIMCO_NO_ALV        Rekordy typu inf. zawierające błędy dla war. czas. 1 i 2       .
RHCUSTVALUESET_LSO       Aktywacja/dezaktywacja SAP Learning Solution             .
RHDBST00            Statystyka bazy danych - plan. kadr                  .
RHDBST10            Statystyka BD: Liczba obiektów w PLOGI                .
RHDBST20            Statystyka BD: Użycie not                       .
RHDBST30            Statystyka BD: Użycie typu inf.                    .
RHDBST40            Statystyka BD: Użycie wszystkich typów inf.              .
RHDBST50            Statystyka bazy danych: Ogólne atrybuty                .
RHDDIC00            Pola tabeli ze słownika danych                    .
RHDELETE            Program do usuwania programu początkowego               .
RHDEL_INTE10          Usuwanie nadmiarowych wpisów z tabel PA (Integracja)         .
RHDEL_PA_TABLES        Usuwanie nadmiarowych wpisów z tabel PA                .
RHDEL_PD_TABLES        Usuwanie nadmiarowych wpisów z tabel PD                .
RHDESC00            Wyświetlanie i opracowanie typów inf.                 .
RHDESC10            Wyświetlanie typów inf. obiektu                    .
RHDESC20            Opis obiektu: program główny                     .
RHDISPLAY_OUTPUT_LSO      Korespondencja - wyświetlanie historii korespondencji         .
RHDOCCPL            Wyświetlanie listy obecności                     .
RHDPERSL            Wyświetlanie osobistego planu zmian                  .
RHDREQDL            Przypisanie zapotrz. na osoby                     .
RHECM_ADJ_SALARY_STRUC     Aktualizacja kwot kategorii wyn. na podst. danych rynkowych      .
RHECM_BUDGET_CHK_RELEASE    Kontrola i zatwierdzanie budżetów wynagrodzeń             .
RHECM_BUDGET_GENERATE     Tworzenie budżetów z hierarchii organizacyjnej            .
RHECM_BUDGET_INIT       Interfejs wynagrodzenia do Planowania kosztów osob.: Odczyt wart. PCP .
RHECM_BUDGET_RPT        Raport audytu dla budżetów                      .
RHECM_CHANGE_PROC_STATUS    Zmiana statusu procesu wynagrodzenia                 .
RHECM_CONVERT_STOCK_UNIT    Przeliczenie typu inf. 0761 po podziale akcji             .
RHECM_CONV_BUDGET       Przeliczenie budżetowej jednostki akcji                .
RHECM_CREATE_0758       Tworzenie rekordów programu wynagrodzeń                .
RHECM_CREATE_COMP_PROCESS   Tworzenie rekordów procesu wynagr.                  .
RHECM_EVALUATE_LTIDATA     Zestawienie przydziałów LTI                      .
RHECM_EXERCISE_IDOC_IN     Import danych realizacji LTI                     .
RHECM_GET_ACCOUNTINGDATA    Zestawienie danych LTI dla interfejsu - Rachunkowość         .
RHECM_GRANT_IDOC_OUT      Eksport danych przydziału LTI                     .
RHECM_PRINT_CRS        Wydruk zaświadczenia o przeglądzie wynagrodzeń            .
RHECM_PROCESS_EVENT      Przetwarzanie zdarzenia dla przydziałów LTI              .
RHECM_UPD_0008_FROM_1005    Aktualizacja wynagr. podst. z wynagr. plan.              .
RHEINS00            Miejsca pracy z ograniczeniami                    .
RHEISTRANS0          Szablon transferu HR-EIS                       .
RHEMPL00            Lista pracowników                           .
RHERES00            Lista zasobów na każde zdarzenie                   .
RHERES00_LSO          Lista zasobów na każde szkolenie                   .
RHESSUSERSET          Program RHESSUSERSET ESS - ogólne ustawienia użytkownika       .
RHEWUV21            Ceny zdarzeń: Konwersja - Europejska Unia Monetarna          .
RHEWUV21CHECK         Kontrola konwersji Euro dla cen zdarzeń                .
RHEWUV36            Koszty zdarzenia: Konwersja - Europejska Unia Monetarna        .
RHEXIST0            Istniejące obiekty                          .
RHEXPSEARCH          Zapytanie Expert Finder                        .
RHEXPUPD            Program do dostosowania danych w profilu eksperta           .
RHEXPUPDVAL          Synchronizacja T7XP_ELEM_VAL z profilami ekspertów          .
RHFAKT00            Fakturowanie zdarzeń                         .
RHFAKT00_LSO          Fakturowanie szkoleń                         .
RHFILLPOS           Program RHFILLPOS                           .
RHFIXK00            Potwierdzenie/Odwołanie/Zablokowanie/Odblokowanie zdarzenia      .
RHFLUPX0            Ustawianie wskaźnika dla przetworzonych dodat. zdarzeń        .
RHFREE00            Wyświetlanie powiązanych lub niepowiązanych obiektów         .
RHGENERATE_ATTRIB_TABLE    Transparentne tabele dla ogólnych atrybutów              .
RHGRENZ0            Ograniczanie obiektów                         .
RHGRENZ1            Ustawianie nowej daty końcowej                    .
RHGRENZ2            Ograniczanie typów inf.                        .
RHGRENZ4            Ustaw. nowej daty zak.                        .
RHGRIN21            System informacyjny HR                        .
RHGRIN23            Zbieranie rekordów typów obiektów dla RHGRIN00/RHGRIN50        .
RHGRIN24            Wyświetlenie dokumentacji raportu                   .
RHGROUP0            Obliczanie wartości dla grup modyfikacji               .
RHGROUP1            Uzyskiwanie kodów funkcji na podst. grup modyfikacji         .
RHHANDLERELATIONS       Obsługa błędów po zmianie kraju                    .
RHHAP_APP_DOC_PREPARE_ORG   Przygotowanie ocen za pomocą jednostek organizacyjnych        .
RHHAP_BADI_OVERVIEW      Systemy oceny - przegląd BAdI                     .
RHHAP_CUSTOMIZING_CHECK    Systemy oceny - Kontrola tabel i ustawień konfiguracyjnych      .
RHHAP_DISPLAY_DB        Wyświetlanie danych BD dla oceny                   .
RHHAP_PA_APP_DOC_PREPARE_ORG  Przygotowanie ocen za pomocą jednostek organizacyjnych        .
RHHAP_RSWUWFML         Kopia RSWUWFML: Wysyłanie maili                    .
RHHCPCH0            Kontrola ustawień konfiguracyjnych                  .
RHHCP_CUS_EMU_CONVERSION    Konwersja waluty w tabelach konfigur. - plan. i sym. kosztów osob.  .
RHHCP_DC_DELETE_INFOTYPE_DATA Usuwanie typu inf. Planowanie kosztów osobowych (0666 i 5010)     .
RHHCP_DC_DELETE_INFOTYPE_EMPL Usuwanie typu inf. Planowanie kosztów osobowych (0666)        .
RHHCP_DC_EMPLOYEE       Gromadzenie danych planowania kosztów osobowych dla pracownika    .
RHHCP_DC_EMU_CONVERSION    Konwersja waluty typów inf. Planowanie kosztów osob. (0666, 5010)   .
RHHCP_DC_ORGOBJECT       Gromadzenie danych planowania kosztów osobowych dla obiektów organiz. .
RHHCP_DC_PAYROLL_DATA_ADMIN  Administracja podstawą danych z wyników rozliczania listy płac    .
RHHCP_DC_PAYROLL_DATA_DISPLAY Wyświetlanie bazy danych z wyników rozliczania listy płac       .
RHHCP_DETAIL_LIST_CHANGES   Wyświetlanie zmian planu w planowaniu szczegółowym          .
RHHCP_PLAN_ADMIN        Zarządzanie planami kosztów osobowych                 .
RHHCP_PLAN_BUDGET_IF      Planowanie kosztów osobowych: Interfejs użytkownika dla ustal. budżetu.
RHHCP_PLAN_CODOC_CREATE    Zatwierdzenie planu i generowanie dokumentów oryg.          .
RHHCP_PLAN_CODOC_DISPLAY    Wyświetlanie oryg. dokumentów                     .
RHHCP_PLAN_CODOC_POST     Księgowanie w Rachunkowości                      .
RHHCP_PLAN_COPY        Tworzenie kopii planu kosztów osobowych z innym scenariuszem     .
RHHCP_PLAN_COPY_DETAIL_CHANGES Kopiowanie zmian planowania szczeg. do innego planu kosztów osobowych .
RHHCP_PLAN_CREATE       Wykonanie przebiegu planowania kosztów osobowych           .
RHHCP_PLAN_DELETE       Usuwanie przebiegu planowania kosztów osobowych            .
RHHCP_PLAN_LIST_CLUSTER    Wyśw. danych planu (klaster)                     .
RHHCP_PLAN_LIST_COMPARE_PLANS Porównanie dwóch planów                        .
RHHCP_PLAN_LIST_RESULTS    Wyświetlanie danych planu                       .
RHHCP_PLAN_RELINFO_CHECK    Kontrola przypisania obiektu do planu kosztów osobowych        .
RHHCP_PLAN_REMOVE       Usuwanie planu kosztów osobowych                   .
RHHFMT00            Uprawnienia i zasoby                         .
RHHISTO0            Tworzenie/usuwanie zapisu historycznego obiektów           .
RHIE0000            Interfejs wyciągu hierarchii R/3 dla BW                .
RHIE0100            Wyciąg hierar. BW: Wyświetlenie listy hierarchii R/3 dla BW      .
RHIE0300            Wyciąg hier. BW: Wprowadzanie do opracowania meta danych hierarchii  .
RHINDX10            Wyświetlanie indeksu strategicznego przez HRPnnnn           .
RHINFAW0            Zestawienie dla typu informacji                    .
RHINFAW2            Zestawienie dla typu informacji                    .
RHINFT00            Opracowanie typów informacji                     .
RHINLV00            Wewnętrzny rozrachunek działań dla uczestników            .
RHINLV00_LSO          Wewnętrzny rozrachunek działań dla szkoleń              .
RHINLV10            Wewnętrzny rozrachunek działań dla czynności instruktorów       .
RHINLV10_LSO          Wewnętrzny rozrachunek działań dla czynności instruktorów       .
RHINTE00            Kopiowanie przypisania organizacyjnego (PA -" PD)           .
RHINTE10            Przygotowanie integracji (OM -" PA)                  .
RHINTE20            Tworzenie brakujących obiektów (OM lub PA)              .
RHINTE20_ALT          Program kontrolny dla integracji (PD z PA)              .
RHINTE30            Transfer przypisania org. do pakietu wsadowego dla typu inf. 0001   .
RHINTECHECK          RHINTECHECK                              .
RHIQACADCALENDAR_TOOLS     Program RHIQACADCALENDAR_TOOLS                    .
RHIQACADOFFER_COPY       Tworzenie akademickiej oferty eduk.                  .
RHIQAGR_ARCH          Archiwizacja ocen                           .
RHIQAGR_ARCH_DELETE      Usuwanie zarchiwizowanych ocen                    .
RHIQAGR_ARCH_PREPARE      Zaznaczanie ocen do archiwizacji                   .
RHIQAGR_ARCH_RELOAD      Ponowne wczytanie zarchiwizowanych ocen                .
RHIQAUDIT_MP          Przebieg zb. kontroli wymagań                     .
RHIQAUDIT_MP_CP        Kontrola wymagań (zależnie od procedury)               .
RHIQAUDIT_MP_CS        Kontrola wymagań (niezależnie od procedury)              .
RHIQBUCH00           Plan zajęć                              .
RHIQCALENDAR          Program RHIQCALENDAR                         .
RHIQCBF0            Kontrola i kolejne procesy dla warunkowych rezerwacji bloku program. .
RHIQCHECKINTERNALQUALIFICATION Analiza rezerw. bloków prog. (powiąz. 506)              .
RHIQCHECKMODULEREG       Analiza rezerw. bloków prog. (powiąz. 506)              .
RHIQCMPR_ADMRUN_EVAL      Zmiana statusu dla procedury egzaminacyj. (kontr. wymag. dla dopusz.) .
RHIQCMPR_COMPRUN_EVAL     Zmiana statusu dla procedury egzamin. (kontrola wymag. dla ukończ.)  .
RHIQCOH00           Kreator grup dziekańskich                       .
RHIQEVTY00           Raport RHIQEVTY00                           .
RHIQFAIDCALC          Zestawienie stypendiów                        .
RHIQFEECALC          Obliczanie opłat                           .
RHIQFEECALC_BG         Obliczanie opłat za studia: Program okresowy             .
RHIQFEECALC_MS         Obliczanie opłat                           .
RHIQFEE_ARCH          Archiwizacja dokumentów obliczania opłat               .
RHIQFEE_ARCH_DELETE      Usuwanie zarchiwizowanych dok. obliczania opłat            .
RHIQINST00           Raport RHIQINST00                           .
RHIQINSTHR00          Raport RHIQINSTHR00                          .
RHIQLOGDISPLAY_APPL      Wyświetlanie logów aplikacji                     .
RHIQLOGDISPLAY_SYS       Wyświetlanie logu aplikacji dla studenta               .
RHIQMPCE            Program RHIQMPCE                           .
RHIQMPSELMETHOD        Program RHIQMPSELMETHOD                        .
RHIQPROC_ARCH         Archiwizacja dokumentów działania                   .
RHIQPROC_ARCH_DELETE      Usuwanie zarchiwizowanych dok. działania               .
RHIQPROC_ARCH_RELOAD      Pon. wczytanie zarchiwiz. dok. działania               .
RHIQSELMETHODS_SAMPLE_FH01   Przykładowa metoda wyboru FH01                    .
RHIQSELMETHODS_SAMPLE_STNR   Przykładowa metoda wyboru: STNR - zakres numerów - numer studenta   .
RHIQSELMETHODS_SAMPLE_STRD   Przykładowa metoda wyboru STRD - okres rejestracji - student     .
RHIQSELMETHODS_STNS      Program RHIQSELMETHODS_STUN                      .
RHIQSELMETHODS_TEST_01     Pomoc test. dla metod wyboru                     .
RHIQSELMETHOD_AUDCP01     Program RHIQ_SELMETHOD_AUDCP01                    .
RHIQSTCT00           NIEAKTUALNE: Zakres studiów                      .
RHIQSTGRANT          Zestawienie stypendiów studenckich                  .
RHIQSTUDYDETAIL_ARCH_COR    Korekta niespójnego statusu archiwizacji danych dot. studiów     .
RHIQSTUDYDETAIL_ARCH_DEL    Program usuwania do archiwizacji danych dot. studiów         .
RHIQSTUDYDETAIL_ARCH_WRI    Program archiwizacji do archiwizacji danych dot. studiów       .
RHIQST_ARCHIVING_PREPARE    Zaznaczanie studenta do archiwizacji                 .
RHIQST_BOOKING_DELETE     Usuwanie rezerwacji zdarzeń przez studenta              .
RHIQST_TOOL1          Proszę zmienić datę rozpoczęcia, STEXT dla typu informacji 1702 i 1000.
RHIQU463_CRT_PAD521      Konwersja danych z HRPADNN na HRPAD521                .
RHIQU464_FILL1702MC      Wypełnianie pól klucza wyszukiwania dla drugiego imienia i nazw. rod. .
RHIQU464_LOGDISPLAY      Wyświetlanie wyników raportu konwersji                .
RHIQU464_STATUSDUPLICATION   CM: Raport dot. duplikacji dla statusu                .
RHIQU464_STUDENTADDRESS    Raport konwersji dla danych adresowych studentów           .
RHIQU471_STUDENT_NOTES_CONVERT Raport konwersji dla uwag związanych ze studentami          .
RHIQWUL_CHECK         Kontrola list miejsc użycia pod kątem niewł. odsyłaczy do rez.bl.prog..
RHIQ_AC_STRUC         Wyświetlanie i opracowanie struktury akademickiej           .
RHIQ_ADD_CITIZEN_ROLE     Dodawanie brakującej roli CITIZEN dla osoby do kontaktów       .
RHIQ_ADM_CORR_CREATE_CONT   Tworzenie param. do zbiorczej transakcji korespondencji dot. przyjęcia.
RHIQ_ADM_CORR_HISTORY     NIEAKTUALNE (nowe: RHIQ_CORR_HISTORY)                 .
RHIQ_ADM_CORR_PRINT_CONT    Tworzenie param. do zbiorczej transakcji korespondencji dot. przyjęcia.
RHIQ_CHECK_CUSTOMIZING     Kontrola konfiguracji dla Zarządzania uczelniami wyższymi       .
RHIQ_CM2005_UPGRADE_PERS_DATA CM: Synchronizacja danych osobowych dla partnera studenta       .
RHIQ_COOKBOOK_REP_EX_ALVGRID  Raportowanie - przykład ALV GRID                   .
RHIQ_COOKBOOK_REP_EX_C_LIST  Raportowanie - przykład listy klasycznej               .
RHIQ_COOKBOOK_REP_EX_SEL_METH Raportowanie - przykład metod wyboru                 .
RHIQ_COOKBOOK_SM_SELECT    Ekran wyboru dla przykładu - metody wyboru              .
RHIQ_CORR_HISTORY       Historia korespondencji                        .
RHIQ_FKKMASS_ST_SELECTION   Ogólny wybór studentów dla działań zbiorczych FI-CA          .
RHIQ_HROBJINFO         Informacja o obiektach HR                       .
RHIQ_ISR_MONITOR        Przegląd wniosków                           .
RHIQ_MAINTAIN_RELATED_PERSON  Opracowanie osoby do kontaktów, pomijanie pierwszego ekranu      .
RHIQ_MASS_DEREGISTRATION    Zbiorcze skreślenie z listy studentów                 .
RHIQ_ORIGINAL_LANGUAGE_CHECK  CM: Kontrola języka orygin.                      .
RHIQ_PAD509_UMSE        Program RHIQ_PAD509_UMSE                       .
RHIQ_PROG_GR_PROGRESSION    Ustalanie postępów dla rodzaju programu studiów            .
RHIQ_PROG_GR_REPAIR1      Ustalanie postępów: Naprawa danych dot. postępów           .
RHIQ_RULE_OVERVIEW       Przegląd zbioru reguł                         .
RHIQ_SAMPLE_REPORT_ST_TESTS  Program RHTTBB_SAMPLE_REPORT_ST_TRANS                 .
RHIQ_SELMETHOD_ADMISSION    Metoda wyboru: Rekord przyjęcia                    .
RHIQ_SELMETHOD_ARCHIVABLE_ST  Metoda wyboru: Wybór studentów z danymi możliwymi do archiwizacji   .
RHIQ_SELMETHOD_DEREGISTERED  Metoda wyboru: Skreślenie z listy stud.                .
RHIQ_SELMETHOD_NOT_REGISTERED Opracowanie wariantu do metody wyboru - rejestracja          .
RHIQ_SELMETHOD_REGISTERED   Program RHIQ_SELMETHOD_REGISTERED                   .
RHIQ_SELMETHOD_STATUS     Program RHTTAW_SELMETHOD5                       .
RHIQ_SHOW_PREBOOKINGS     Usuwanie wstępnych rezerwacji                     .
RHIQ_SHOW_ROOM_OCCUPATION   Plan rezerwacji sal                          .
RHIQ_SHOW_STUDENTS_TIMETABLE  Plan zajęć dla uczestników zdarzenia                 .
RHIQ_SPLIT_OLD_CA       Raport do konwersji typu inf. CM 1750 (terminy) w ramach kalend. akad..
RHIQ_STUDENT_DATA_GROUP_DELETE Wewn.: Program systemowy do usuwania grup danych studentów      .
RHIQ_STUDENT_DELETE      Usuwanie danych studenta przed startem produktywnym          .
RHIQ_STUDENT_START_WITH_OBJID Wywołanie akt studenta z ID obiektu studenta lub numerem partnera   .
RHIQ_ST_BP_SYNC        Tworzenie partnera dla studenta i aktualizacja informacji o studencie .
RHIQ_ST_CORR_CREATE_CONT    Tworzenie param. do zbiorczej transakcji korespondencji dot. przyjęcia.
RHIQ_ST_CORR_PRINT_CONT    Tworzenie param. do zbiorczej transakcji korespondencji dot. przyjęcia.
RHIQ_ST_PERS_SYNC_CURR     Synchronizacja danych osobowych i dot. konta dla partnerów studentów .
RHIQ_WAITL_MOVE        Zarządzanie listą oczekujących                    .
RHKBED00            Zapotrzebowanie na zdarzenie                     .
RHKBED00_LSO          Zapotrz. na szkol.                          .
RHKBRO00            Broszura zdarzeń                           .
RHKBRO00_LSO          Broszura dot. szkoleń                         .
RHKBRO10            Terminy zdarzeń                            .
RHKBRO10_LSO          Terminy szkoleń                            .
RHKBRO20            Ceny zdarzeń                             .
RHKBRO20_LSO          Ceny szkoleń                             .
RHKMIT20            Wyprowadzanie zawiadomień (formularz)                 .
RHKMIT20_LSO          Wyprowadzanie zawiadomień (formularz)                 .
RHKURS00            Planowanie zdarzenia                         .
RHKURS10            Planista roczny                            .
RHKURS20            Statystyka uczestnictwa                        .
RHKURS20_LSO          Statystyka uczestnictwa                        .
RHKURS30            Statystyka uczestnictwa i obrotu                   .
RHKURS30_LSO          Statystyka uczestnictwa i obrotu                   .
RHKVOR00            Wstępne warunki uczestnictwa                     .
RHKVOR00_LSO          Wstępne warunki uczestnictwa                     .
RHMAIL00            Interfejs biura SAP                          .
RHMARP00            Zapotrzebowania na materiały na każde zdarzenie            .
RHMARP00_LSO          Zapotrz. na materiały na szkolenie                  .
RHMATORG            Ekran początkowy macierzy                       .
RHMATRIX            Organizacja macierzowa                        .
RHMOVE00            Transport rekordów danych planowania kadr do pliku sekwencyjnego   .
RHMOVE30            Ręczne połączenie transportowe                    .
RHMOVE40            Wyświetlanie i edycja - sekwencyjny zbiór danych PD          .
RHMOVE50            Transport obiektów poprzez blokadę obiektu              .
RHMOVE60            Dalszy transport obiektów planowania                 .
RHMULT00            Tworzenie kopii obiektów                       .
RHNAVIG0            Struktura - narzędzie nawigowania                   .
RHNOTE00            Edycja komentarzy                           .
RHNOTE_CHANGE_KEY       Program RHNOTE_CHANGE_KEY                       .
RHOMATTRIBUTECHECK       HR-CA: Ogólne opracowanie atrybutów: Kontrola spójności        .
RHOMATTRIBUTES_ANALYZE     Analiza dziedziczenia atrybutu                    .
RHOMATTRIBUTES_CLEAN_HRT1222  Usuwanie wpisów bez referencji z tabeli HRT1222            .
RHOMATTRIBUTES_CONSISTENCY   Kontrola spójności: Cechy - atrybuty ogólne              .
RHOMATTRIBUTES_REPLACE     Zamiana atrybutów                           .
RHOMATTRIBUTES_TADIR      Informacje dot. zmian dla atrybutów (wewn. SAP)            .
RHORES00            Zasoby nie przypisane na każde zdarzenie/typ zasobu          .
RHORES00_LSO          Otwarta rezerwacja zasobów na szkolenie/typ zasobu          .
RHPAD00CHECK_WRAPPER      Interfejs testowy dla klas konwersji ITF               .
RHPAD00_CHECK_INFTY_DECOUPLING Kontrola rozłączonych typów informacji                .
RHPAPSUB            Uruchomienie zestawienia kandydatów przez struktury planowania kadr  .
RHPAYSC0            Wyświetlanie struktury taryfikatora                  .
RHPDPAD77UMSE         Konwersja danych dod. - typ informacji 1001 HRPADNN -" HRPAD77    .
RHPDV_PROFILE_LIST       Zestawienie profili                          .
RHPD_MY_PROFILEMATCHUP     Porównanie profili z własnym stanowiskiem               .
RHPD_MY_REQUIREMENTS      Wyświetlanie profilu wymagań                     .
RHPEACAT            Wyświetlanie/zmiana katalogu wzorców oceny              .
RHPECPAM            Oprac. kariery                            .
RHPECPAS            Zestawienie karier                          .
RHPECPAS_OLD          Zestawienie karier                          .
RHPECPMS            Edycja etapów kariery (graficzna)                   .
RHPECPUM            HR-PE: Konwersja kariery 3.0 do 4.0                  .
RHPEDPMS            Edycja etapów planu rozwoju (graficzna)                .
RHPEECAT            Katalog planu rozwoju                         .
RHPEPLAC            Planowanie kariery                          .
RHPEPLAS            Planowanie następstw                         .
RHPEPP01            Porówn. profili: Stanow./osoba zajmująca               .
RHPEPP02            Profile jednostki organizacyjnej                   .
RHPEPP10            Wyszukiwanie osób dla wybranych kwalifikacji/wymagań         .
RHPEPP20            Obiekty bez kwalifikacji lub wymagań                 .
RHPEPP21            Obiekty z nieocenionymi kwalifikacjami lub wymaganiami        .
RHPEPP30            Lista kwalifikacji zastępczych                    .
RHPEPPOM            Wyświetlanie struktury organiz.                    .
RHPEPPQ2            Szukanie dla wymagań                         .
RHPEPRFM            Profil kwalifikacji: Zbiorcze opracowanie danych           .
RHPEPROD            Wyświetlanie profilu                         .
RHPEPROM            Zmiana profilu                            .
RHPEQCAT            Wyświet./Zmiana katalogu kwalifikacji                 .
RHPEUMDP            Konwersja etapów planu rozwoju (powiązanie 049)            .
RHPEUMSA            Konwersja (wersja 4.0): kwalifikacje zastępcze            .
RHPEUMSE            Konwersja (wersja 4.0): wymagania opcjon. i niezbęd.         .
RHPEUMSS            Konwersja (wersja 4.0): skala standard. - skala jakości        .
RHPE_CCE_CONVERT_RELATION   Konwersja połączeń kwalifikacji z umowy na osobę           .
RHPE_CCE_ESTIMATE_CONV_TIME  Konwersja kwalifikacji: Szacowany czas edycji             .
RHPE_DPLANHISTORY       Historia planu rozwoju                        .
RHPE_EXPIRED_QUALI       Utracone kwalifikacje                         .
RHPE_INDPLAN          Indywidualne planowanie rozwoju                    .
RHPE_QUALI_MYPROFILE      Raport RHPE_QUALI_MYPROFILE                      .
RHPE_QUALI_PRO_ORGUNIT     Przegląd kwalifikacji                         .
RHPE_Q_PRO_ORGUNIT_MAINTAINED Przegląd: Opracowane kwalifikacje                   .
RHPE_SPLAN_FOR_O        Przegląd następstw                          .
RHPE_WWW_MY_APPRAISAL_CREATE  Tworzenie oceny                            .
RHPLDF00            Wyświetlanie definicji typów inf.                   .
RHPLOGI0            Wyświetlanie/opracowanie indeksu ob. PLOGI              .
RHPMBUFI            Finansowanie na podstawie elementów budżetu              .
RHPMCBEX            Kontrola finansowania wynagrodzenia podstawowego           .
RHPMDA01            Inny rodzaj/kategoria usługi                     .
RHPMDA01_OLD          Inny rodzaj/kategoria usługi                     .
RHPMOFIN            Finansowanie w jednostce organizacyjnej                .
RHPMSTKA            Karta funkcji                             .
RHPMVMFS            Dostępny budżet dla każdego elementu budżetu             .
RHPNPSUB            Uruchomienie zestawienia PA poprzez struktury planowania kadr     .
RHPORDL0            Usuwanie bazy danych PSOLL                      .
RHPP25C0            Planowanie koszt. os.: Nowe obliczenie istniejącej grupy planowania  .
RHPP25DL            Usuwanie grupy planowania                       .
RHPP25L2            Wyświetlanie istniejącej grupy planowania               .
RHPP25LI            Wyświetlanie istniejącej grupy planowania               .
RHPP25PD            Planowanie kosztów osob.: Wyświetl./usuw. wyników rozlicz. listy płac .
RHPP25PT            Planowanie kosztów osob.: Transfer danych do Rachunkowości      .
RHPP25PW            Planowanie kosztów osobowych: Zmiana hasła grupy planowania      .
RHPP25R2            Transfer danych z planowania kosztów osobowych HR           .
RHPP25SL            Wybór danych dla Planowania kosztów osobowych             .
RHPP25U0            Planowanie koszt. osob.: konwersja - europejska unia walutowa     .
RHPP25XD            Planowanie kosztów osobowych: Usuwanie wyników rozliczenia listy płac .
RHPREBO0            Wst. rezerwacje na uczestnika                     .
RHPREBO0_LSO          Rezerwacje wstępne na każdego uczestnika               .
RHPREL20            Wyświetlanie danych numeru osobowego                 .
RHPROFL0            Generowanie uprawnień użytkownika                   .
RHPROFL0_OLD          Generowanie uprawnień użytkownika                   .
RHPSOLL_DEL          Cofanie zakończonego planu docelowego                 .
RHPURGE4            Usuwanie niespójnych obiektów zapotrzebowania             .
RHP_CRMQ            Definiowanie kwalifikacji CRM                     .
RHQALIF0            Kwalifikacje uczestnika                        .
RHQANF00            Dostosowanie warunków wstępnych                    .
RHQANF00_LSO          Porównanie warunków wstępnych                     .
RHQCOPY1            Kopiowanie profili wymagań do osoby zajmującej stanowisko       .
RHQINTE0            Konwersja typu inform. 0024: pracownik                .
RHQINTE1            Konwer. typu inf. 0024: kandydat                   .
RHRAUM10            Planowanie rezerwacji pomieszczeń                   .
RHRAUM15            Wyświetlanie danych rezerwacji pomieszczeń dla przetwarzania RMAIL  .
RHRAUM20            Wyświetlanie / zmiana / usuwanie / potwierdzenie rezerw. pomieszczeń .
RHRAUM23            Wydruk ekranu danych rezerwacji pomieszczeń              .
RHRAUM40            Wyświetlanie rezerwacji pomieszczeń dla uczestnika          .
RHRAUM45            Wyświetlanie rezerwacji pomieszczeń dla organizatora         .
RHRAUM50            Wyświetlanie obiadu zaplecza kuchennego                .
RHRAUM60            Wyświetlanie i/lub drukowanie identyfikatorów dla uczestników     .
RHRAUM65            Wyświetlanie i/lub drukowanie listy uczestników dla rezer. pomieszczeń.
RHRAUM75            Wyświetlanie rezerwacji pomieszczeń                  .
RHRBEL00            Rezerwacja zasobów                          .
RHRBEL00_LSO          Rezerwacja zasobów                          .
RHRBEL10            Graficzna rezerwacja zasobów                     .
RHRBEL10_LSO          Graficzna rezerwacja zasobów                     .
RHREFDOC0           Dokuemnty referencyjne w Zarządzaniu szkoleniami           .
RHREFDOC0_LSO         Dokumenty referencyjne w Zarządzaniu szkoleniami           .
RHREFDOCCHECK         Kontrola dokumentów referencyjnych                  .
RHREFDOCMANZL         Konwersja T77REFDOC-QUANTITY na MANZL                 .
RHRELA00            Wyświetlanie powiązań                         .
RHRELAT0            Dozwolone powiązania typów obiektów                  .
RHREPL00            Zamiana osób z użytkownikami w rekordach danych PD -" Plik sekwenc.  .
RHREPL10            Zastąpienie użytkownika przez osobę w relacjach osoby zajm. stanowisko.
RHREPL20            Zastąpienie osób przez użytkowników w obsadzaniu stanowisk      .
RHRESA00            Wyposażenie zasobów                          .
RHRESO00            Statystyka rezerwacji zasobów                     .
RHRESO00_LSO          Statystyka rezerwacji zasobów                     .
RHRFPMICLS           Dodatkowe dane dla IT 0001                      .
RHRFPMLOG           Wyświetlanie protokołu przeb. obliga                 .
RHRFPMLOG_BPREP        Wyświetlanie protokołu przebiegu przetwarzania planowania budżetu   .
RHRFPMLOG_BUDGET        Wyświetlanie logu do przebiegu tworzenia budżetu           .
RHRFPMROLL1520         Dostosowanie budżetu pierwotnego 'dół-góra'              .
RHRFPMSTOV           Górne limity funkcji                         .
RHRFPM_2FC_CLEANUP       Uzgodnienie dokumentów w rachunkowości                .
RHRFPM_ANALYZE_FIN_REL     Analiza powiązań dot. finansowania                  .
RHRFPM_ARCH_DL         Finansowania PBC: Usuwanie po archiwizacji              .
RHRFPM_ARCH_RL         Finansowania PBC: Pon. odczyt dokumentów z archiwum          .
RHRFPM_ARCH_WR         Finansowania PBC: Zapis archiwum                   .
RHRFPM_BPREP_DATA_MAINT    Przetwarzanie danych planowych                    .
RHRFPM_BUDGET_CHART      Zestawienie stanu stanowisk                      .
RHRFPM_BUDGET_CHART_FORM    Zestawienie stanu stanowisk jako formularza PDF            .
RHRFPM_CHANGE_AA_PCH      Zmiana dekretacji typów informacji (Planowanie i rozwój kadr)     .
RHRFPM_CHANGE_AA_PNP      Zmiana dekretacji typów inf. (Administracja kadrami)         .
RHRFPM_CHART_OF_RESPONS    Gospodarczy plan rozdziału                      .
RHRFPM_CHECK_DEP_DOCUMENT   Raport RHRFPM_CHECK_DEP_DOCUMENT                   .
RHRFPM_CLEAR_CHANGE_HIS    Usuwanie historii zmian                        .
RHRFPM_COLUMN_BUFFER_FILL   Raport RHRFPM_COLUMN_BUFFER_FILL                   .
RHRFPM_COM_ENGINE_SET_RECALC  Ustawianie wskaźnika rozliczania wstecznego z procesora obliga    .
RHRFPM_DESTINATION       Wyświetlanie systemu odbiorczego                   .
RHRFPM_DIFF_DEL        Rozwinięcie oszczędności zw. z finansowaniem             .
RHRFPM_DIFF_LIST_ORG      Oszczędności finansowe na każdą jednostkę organizacyjną        .
RHRFPM_DIFF_REORG       Usuwanie pojed. poz. z oszczędn. zw. z finanow./zwiększenia      .
RHRFPM_DOC01          Dziennik finansowania                         .
RHRFPM_DOC02          Wyświetlanie dokumentów sum HR                    .
RHRFPM_DOC03          Wyświetlanie oszczędności z finansowania               .
RHRFPM_DOC03_FPM        Dziennik finansowania                         .
RHRFPM_DOC03_FPM_BU      Dziennik budżetu                           .
RHRFPM_ENGINE_ENG_CHNG_LOG   Generowanie obliga dla obiektów zapisu zmian             .
RHRFPM_ENGINE_ENG_CHNG_LOG_CP Równoległe generowanie obliga dla zmienionych i błędnych obiektów   .
RHRFPM_ENGINE_FREE_SEL_BUD_JOB HRFPM: Przebieg początkowy - raport pomocn. (niewykonywalny samodz.) .
RHRFPM_ENGINE_FREE_SEL_JOB   HRFPM: Przebieg początkowy - raport pomocn. (niewykonywalny samodz.) .
RHRFPM_ENGINE_FREE_SEL_JOB_SIN HRFPM: Raport pomocniczy (niewykonywalny samodzielnie)        .
RHRFPM_ENGINE_INITIAL     Uruchomienie pocz. tworzenia obliga                  .
RHRFPM_ENGINE_INITIAL_JOB   HRFPM: Przebieg początkowy - raport pomocn. (niewykonywalny samodz.) .
RHRFPM_ENGINE_JOB       HRFPM: Przebieg początkowy - raport pomocn. (niewykonywalny samodz.) .
RHRFPM_ENGINE_MASS_PROC_PCH  Tworzenie obliga dla obiektów org.                  .
RHRFPM_ENGINE_MASS_PROC_PNP  Tworzenie obliga dla osób                       .
RHRFPM_ENGINE_MASS_PROC_PNPCE Tworzenie obligo dla osób (CE)                    .
RHRFPM_ENGINE_PCH_OLD     Tworzenie obliga dla obiektów organizacyjnych             .
RHRFPM_ERLK          Przetwarzanie wskaźnika wykonania                   .
RHRFPM_ERLK_EXT        Przetwarzanie wskaźnika wykonania                   .
RHRFPM_FILL_FUND_110      Konwersja wartości procentowych w tabeli funduszy wyniku rozliczenia .
RHRFPM_FIN_CHECK        Wyświetlanie osób z błędnym finansowaniem               .
RHRFPM_FIN_CHK         Kontrola reguł finansowania                      .
RHRFPM_FIN_LIST_ORG      Budżet i finansowanie na każdą jednostkę organizacyjną        .
RHRFPM_FM_POS_UPDATE      Porównanie dokumentów obliga z HR i Rachunkowości           .
RHRFPM_FTE_AVAIL_CONTROL    Kontrola dostępności - zarządzanie planem funkcji           .
RHRFPM_FTE_BULIST       Analiza stanowisk                           .
RHRFPM_FTE_BULIST_FORM     Analiza funkcji jako formularz PDF                  .
RHRFPM_FTE_CHK         Dokonanie rozszerzonych kontroli dla administracji publicznej     .
RHRFPM_FTE_FINLIST       Analiza finansowania                         .
RHRFPM_INCONS_ANALYZE     Analiza i przetwarzanie niespójności                 .
RHRFPM_LIFI          Przegląd finansowania                         .
RHRFPM_LOG_CHECK        Określanie osób zaznaczonych do oddziel. aktualiz./pon. finansowania .
RHRFPM_MASS_CREATE_ERM_FUNDS  Generowanie (wstęp.) unieruchomienia środków w przyp. oddziel. księg. .
RHRFPM_MOVE_1501_TO_1514    Konwersja typu inf. 1501 na typy inf. 1005 i 1514           .
RHRFPM_MOVE_1505_TO_1509    Konwersja typu inf. 1505 na typ0 inf. 1509              .
RHRFPM_MOVE_1505_TO_1509_CSTM Konwersja konfiguracji typu inf. 1505 na typ inf. 1509        .
RHRFPM_OCC_CHK         Kontrola reguł obsadzania                       .
RHRFPM_RC_FUND_VS_DOC     Porównanie wartości wyniku rozliczenia z pojed. rekordami       .
RHRFPM_RC_PBC_TOTALS      Dostosowanie rekordów sum i pojed. rekordów              .
RHRFPM_RC_PBC_TOTALS_CD    Uzgodnienie rekordów sumarycznych i pojedynczych           .
RHRFPM_RC_REQ_VS_DOC      Porównanie wartości z ustalania zapotrzebowania z pojed. rekordami  .
RHRFPM_REQMAN         Określanie zapotrz. na finans.                    .
RHRFPM_REQUIREMENT       Określanie zapotrzebowania na finansowanie              .
RHRFPM_RUN_DATA_CLEAR     Usuwanie danych administracyjnych dot. przebiegów obliga       .
RHRFPM_SET_CLOSEDKZ      Zamknięcie dokumentów PBC                       .
RHRFPM_STOV          Zestawienie górnych limitów funkcji                  .
RHRFPM_STRU00         Przegląd struktury                          .
RHRFPM_TODO_01         Przegląd komunikatów we własnym zakresie odpowiedzialności      .
RHRFPM_VACANCY_DISPLAY     Program RHRFPM_VACANCY_DISPLAY                    .
RHRFPM_WF_RECON        Dostosowanie statusu workflow dla PBC i Rachunkowości         .
RHRFPM_XFORT_CHECK       Kontrola przeniesienia reguł                     .
RHRFPM_ZWBI          Kontrola naruszenia rezerwacji                    .
RHRFRE00            Wolne/zarezerwowane zasoby                      .
RHRHAZ00            Wyśw. bazy danych - planowanie kadr                  .
RHRHDC00            Usuwanie indywidualnych rekordów planowania kadr           .
RHRHDL00            Usuwanie rekordów danych z bazy danych planowania kadr        .
RHRHMC13            Raport wyboru dla MF RHMC_OBJECT_VIA_PATH               .
RHRH_CHECK_ITF         Interfejs testowy dla rozłączonych typów inf.             .
RHRH_CHECK_ITF_REPLAY     Interfejs testowy dla rozłączonych typów inf. (odtwarzanie)      .
RHRPPL00            Wyświetlanie przypisania organizacyjnego dla osób           .
RHRSX120            HR - Resumix: Wybór poziomu org.                   .
RHRSX320            Kwalifikacje i zadania                        .
RHSBES00            Plan obsadzeń                             .
RHSBES10            Plan obsadzeń                             .
RHSCRP00            Opis funkcji i stanowisk                       .
RHSCRP10            Opis funkcji i/lub stanowiska                     .
RHSCRP20            Opis funkcji i stanowisk                       .
RHSEARK0            Program pomocy: Ręczny wybór funkcji wyszukiwania           .
RHSEMI60            Informacje o zdarzeniu                        .
RHSEMI60_LSO          Informacje o szkoleniu                        .
RHSETPAD25_LSO         Konwersja bazy danych HRPAD25                     .
RHSETPAD614_LSO        Konwersja bazy danych HRPAD25                     .
RHSETPADBOOK_LSO        Konwersje bazy danych: LSO600                     .
RHSHOWOR            Wyświetlanie przypisania organizacyjnego               .
RHSOLO00            Planowane koszty robocizny                      .
RHSP_ADMIN_IT0439       Tworzenie typu inf. 0439 z podtypem 0005               .
RHSP_TEMP_ASSIGNMENT      Wyświetlanie listy oddelegowań                    .
RHSP_WFP_APPROVAL       Zwolnienie zdarzeń workflow dla planowania zmian           .
RHSREQ00            Edycja zapotrzebowań na stanowiska                  .
RHSREQ10            Prolongata stanowisk                         .
RHSSREF0            Informacje o instruktorach                      .
RHSSREF0_LSO          Informacje o instruktorach                      .
RHSTAB00            Wyświetlanie ról sztabowych                      .
RHSTAT00            Przegląd statusu dla typu obiektu                   .
RHSTEL00            Plan funkcji                             .
RHSTOR00            Odwołania na każde zdarzenie                     .
RHSTOR00_LSO          Odwołania na szkolenie                        .
RHSTOR10            Odwołania na uczestnika                        .
RHSTOR10_LSO          Odwołania na uczestnika                        .
RHSTRPF0            Opracowanie struktury                         .
RHSTRU00            Wyświetlanie/opracowanie struktury                  .
RHSTRU00_ATTRIB        Wyśw. struktury z atrybutami                     .
RHSTRU00_OLD          Wyświetlanie/opracowanie struktury                  .
RHSTRU02            Procedury pomocy dla READ_STEXT1 i READ_STEXT2 w RHSTRU01       .
RHT777DCHECK          Kontrola typów informacji w T777D/T77ID                .
RHTAB100            Wybór komunikatów błędów z tabeli T100                .
RHTCATA0            Katalog                                .
RHTCATAB            Katalog zadań                             .
RHTEILN0            Lista uczestników                           .
RHTEILN0_LSO          Lista uczestników                           .
RHTHIST0            Historia szkoleń                           .
RHTHIST0_LSO          Historia szkoleń                           .
RHTM_T77TM_JF_LEVEL      Przypisanie poziomów dla rodziny funkcji za pomocą skali       .
RHTPOOL0            Opis zadania                             .
RHTPOOL2            Opis zadania                             .
RHTRANS0            Tłumaczenie rekordów zależnych od języka               .
RHTRANS1            Nieaktualny (tłumaczenie rek. zależnych od jęz.)           .
RHTRANSABRI          Transport typów informacji rozliczania listy płac           .
RHTRANSC            Obiekty standardowe: Raport kontrolny dla łańcucha wyszukiwania    .
RHTSCAT0            Katalog zadań                             .
RHTSKCAT            Katalog zadań                             .
RHTTCP77            Kopiowanie tabel T77* zależnych od mandanta z mandanta 000      .
RHTUNIT00           Połączenie rekordów                          .
RHUM1008            Konwersja typu inform. 1008 zakład -" obszar kadrowy         .
RHUM770A            Raport konwersji dla tabeli T770A                   .
RHUMBU00            Uczestnicy do ponownej rezerwacji                   .
RHUMBU00_LSO          Uczestnicy do przeniesienia rezerwacji                .
RHUMSHRPAD613_LSO       Konwersja HRPADNN =" HRPAD613                     .
RHUMSHRPADNN          Konwersja dodatkowych danych tabeli HRPADNN na tabele transparentne  .
RHUMST30            Konwersja PLOG -" Transparentne typy inf.               .
RHUMST40            Konwersja rekordów zapotrzeb. planowania zmian            .
RHUMST41            Konwersja rekordów zapotrzeb. planowania zmian            .
RHUMST_HRPADNN_HRPADUZ     Konwersja danych dod. typu inf. 1001 podtypu 065 - HRPADNN -" HRPADUZ .
RHUNIT00            Połączenie rekordów typu inf.                     .
RHUNIT00_BASE         Połączenie rekordów typu informacji PD                .
RHUS513A            Dostosowanie IT 105 z T513A                      .
RHUSERRELATIONS        Wyświetlanie przypisań użytk.                     .
RHU_AR_ARCHIVABILITY_CHECK   Archiwizacja jedn. obsługi: Analiza                  .
RHU_AR_DELETE_DECENTRALIZED_HU Arch. jednostek obsługi: Usuwanie zdecentr. usuniętych jed. obsł.   .
RHU_AR_DELETE_EWM_HU      Archiwizacja jednostki obsługi: Usuwanie EWM-HU            .
RHU_AR_DELETE_FROM_DATABASE  Archiwizacja jedn. obsługi: Usuwanie zarchiwizowanych danych     .
RHU_AR_READ_FROM_ARCHIVE    Archiwizacja jedn. obsługi: Odczyt danych z archiwum         .
RHU_AR_RELOAD_ARCHIVE     Archiwizacja jedn. obsługi: Pon. załadow. archiwum          .
RHU_AR_WRITE_TO_ARCHIVE    Archiwizacja jedn. obsługi: Zapis archiwum              .
RHU_CREATE_HU_WITH_STOCK    Tworzenie dialogu dot. pakow., wolna HU z zapasem           .
RHU_DISPLAY_HANDLING_UNITS   Raport do wyświetlania jedn. obsługi                 .
RHU_DISPLAY_HU_COWA      Raport do wyświetlania jedn. obsługi dla transportu SD        .
RHU_DISPLAY_HU_COWE      Raport do wyświetlania jedn. obsługi dla transportu SD        .
RHU_DISPLAY_HU_IBD_DELIVERY  Raport do wyświetlania jedn. obsługi dla dostawy przych.       .
RHU_DISPLAY_HU_MAT_DOCUMENT  Raport do wyświetlania jedn. obsługi dla dostawy przych.       .
RHU_DISPLAY_HU_OBD_DELIVERY  Raport do wyświetlania jedn. obsługi dla dostawy wych.        .
RHU_DISPLAY_HU_OF_OBJECTS   Raport do wyświetlania jedn. obsługi                 .
RHU_DISPLAY_HU_SD_TRANSPORT  Raport do wyświetlania jedn. obsługi dla transportu SD        .
RHU_GOODS_MOVEMENT_CANCEL   Stornowanie ruchów mat. z jednostkami obsługi             .
RHU_HELP            Wybór jednostek obsługi                        .
RHU_INV_ANALYSIS        Analiza dok. inwentaryzacji                      .
RHU_INV_COUNTING        Wprowadz. wyniku obliczenia dla dok.inwent.HU             .
RHU_INV_DISPLAY        Wyświetlanie dok. inwentaryzacji (łącznie z usuniętymi poz.)     .
RHU_INV_DOC_CREATE       Wybór jedn. obsługi i tworzenie dok. inwentaryzacji          .
RHU_INV_EDIT          Przetwarzanie dok. inwentaryzacji                   .
RHU_INV_POST          Wyksięgowanie różnic z dokumentów inwentaryz.             .
RHU_INV_STATUS_DELETE     Usuwanie statusu 'zinwentaryzowane' dla HU              .
RHU_STOCK_COMPARISON      Raport porównawczy dla zapasów HU                   .
RHU_STOCK_DIFFERENCES     Ustalanie i korekta różnic stanu zapasów z jednostkami obsługi    .
RHU_SUMMEN_VEPO        Include RHU_SUMMEN_VEPO                        .
RHVAKRI0            Korekta wakatów                            .
RHVCHECK            Statyczne kontrole w Zarządzaniu szkoleniami             .
RHVERSP1            Zwiększenie numeru wersji raportu                   .
RHVOPOS0            Wolne stanowiska                           .
RHVOPOS1            Stanowiska do likwidacji                       .
RHVORM00            Rezerwacje wstępne na typ zdarzenia                  .
RHVORM00_LSO          Rezerwacje wstępne na typ szkolenia                  .
RHVORM10            Wstępne rezerwacje na każdego uczestnika               .
RHVRESPO            Osoby odpowiedzialne za zdarzenie                   .
RHVUMS01            HRMS: Kontrola i reorganizacja bazy danych              .
RHWEGID0            Odpowiednie ścieżki zestawień                     .
RHWFACTI            Aktywowanie zadań jeszcze nie aktywnych w bieżącym mandancie     .
RHWFACTV            Raport dla aktywowania definicji WF w zadaniach WF          .
RHWFCOP2            Import obiektów PD z mandanta 0 do bieżącego mandanta         .
RHWFCOPL            Kopiowanie szablonu Workflow do aktywnej wersji planu WF       .
RHWFCOPY            Raport kopiowania dla zadań Workflow                 .
RHWFINDEXRESET         Synchronizacja buforów WF w środowisku organiz.            .
RHWFOTSK            Kontrola przypis. organizac. - pozycje robocze dla określ. zadania  .
RHWPC_HDCNT2SKF        Transfer stanu zatrudnienia do wskaźników statystycznych       .
RHWSDEL0            Lista wszystkich wersji WS                      .
RHWSTRACKING_LSO        Ręczna/zbiorcza synchronizacja postępów w nauce            .
RHXBUCH0            Rezerwacje na uczestnika                       .
RHXBUCH0_LSO          Rezerwacje na uczestnika                       .
RHXBUDG0            Porównanie budżetowe                         .
RHXCCOS0            Kalkulacja kosztów zdarzenia i przeksięgowanie kosztów do CO     .
RHXCCOS0_LSO          Ustalanie kosztów szkolenia i przeksięgowanie w CO          .
RHXCGRP0            Hierarchia zdarzeń                          .
RHXCGRP0_LSO          Hierarchia szkoleń                          .
RHXCOMP0            Koszty kształcenia                          .
RHXCOMP0_LSO          Koszty kształcenia                          .
RHXCPRI0            Obliczanie cen zdarzeń i przeniesienie do typu inform. 1021 'Cena'  .
RHXCPRI0_LSO          Ustalanie cen szkoleń i transfer do typu inf. 1021 'Cena'       .
RHXDESC0            Opis funkcji                             .
RHXDESC1            Opis stanowiska                            .
RHXERES0            Lista zasobów na każde zdarzenie                   .
RHXERES0_LSO          Lista zasobów na każde szkolenie                   .
RHXERES0_LSO_OLD        Lista zasobów na każde szkolenie                   .
RHXEXI00            Istniejące jednostki organizacyjne                  .
RHXEXI01            Istniejące miejsca pracy                       .
RHXEXI02            Istniejące funkcje                          .
RHXEXI03            Istniejące stanowiska                         .
RHXEXI04            Istniejące zadania                          .
RHXFAKT0            Fakturowanie zdarzeń                         .
RHXFAKT0_LSO          Fakturowanie szkoleń                         .
RHXFILLPOS           Okresy nieobsadzonych stanowisk na jednostkę organizacyjną      .
RHXFIRMA            Lista pracowników                           .
RHXHAP_APP_DOC_PREPARE     Przygotowanie ocen z jednostkami org. z ograniczeniami        .
RHXHAP_APP_DOC_PREPARE_ORG   Przygotowanie ocen za pomocą jednostek organizacyjnych        .
RHXHFMT0            Uprawnienia i zasoby                         .
RHXIAW00            Miejsca pracy z ograniczeniami w strukturze organizacyjnej      .
RHXIAW01            Pojedyncze miejsca pracy z ograniczeniami               .
RHXIAW02            Miejsca pracy wymagające badań lekarskich w strukturze organ.     .
RHXIAW03            Pojedyncze miejsce pracy wymagające badań lekarskich         .
RHXIAW04            Charakterystyka zadań w organizacji                  .
RHXIAW05            Rodzaj pojedynczych zadań                       .
RHXINLV0            Wewnętrzny rozrachunek działań dla uczestników            .
RHXINLV0_LSO          Wewnętrzny rozrachunek działań dla szkoleń              .
RHXINLV1            Wewnętrzny rozrachunek działań dla czynności instruktorów       .
RHXINLV1_LSO          Wewnętrzny rozrachunek działań dla czynności instruktorów       .
RHXKBED0            Zapotrzebowanie na zdarzenie                     .
RHXKBED0_LSO          Zapotrzeb. na szkol.                         .
RHXKBRO0            Broszura zdarzeń                           .
RHXKBRO0_LSO          Broszura dot. szkoleń                         .
RHXKBRO1            Terminy zdarzeń                            .
RHXKBRO1_LSO          Terminy szkoleń                            .
RHXKBRO2            Ceny zdarzeń                             .
RHXKBRO2_LSO          Ceny szkoleń                             .
RHXKURS2            Statystyka uczestnictwa                        .
RHXKURS2_LSO          Statystyka uczestnictwa                        .
RHXKURS3            Statystyka uczestnictwa i obrotu                   .
RHXKURS3_LSO          Statystyka uczestnictwa i obrotu                   .
RHXKVOR0            Wstępne warunki uczestnictwa                     .
RHXKVOR0_LSO          Wstępne warunki uczestnictwa                     .
RHXMARP0            Zapotrzebowania na materiały na każde zdarzenie            .
RHXMARP0_LSO          Zapotrzebowanie na materiały na każde szkolenie            .
RHXMARP0_LSO_OLD        Zapotrzebowanie na materiały na każde szkolenie            .
RHXORES0            Zasoby nie przypisane                         .
RHXORES0_LSO          Zasoby nie przypisane                         .
RHXORES1            Zasoby nieprzypisane na każde zdarzenie                .
RHXORES1_LSO          Otwarta rezerwacja zasobów na każde szkolenie             .
RHXORES2            Otwarta rezerwacja zasobów na każdy typ zasobu            .
RHXORES2_LSO          Otwarta rezerwacja zasobów na każdy typ zasobu            .
RHXPEP01            Porównanie profili: Stanowisko/osoba zajmująca            .
RHXPEP02            Profile                                .
RHXPEP20            Obiekty bez kwalifikacji lub wymagań                 .
RHXPEP21            Obiekty z nieocenionymi kwalifikacjami lub wymaganiami        .
RHXPE_EXPIRED_QUALI      Utracone kwalifikacje                         .
RHXPE_QUALI_PRO_ORGUNIT    Przegląd kwalifikacji                         .
RHXPE_Q_PRO_ORGUNIT_MAINTAINED Opracowane kwalifikacje                        .
RHXPE_SPLAN_FOR_O       Przegląd następstw                          .
RHXPREBO            Wstępne rezerwacje na uczestnika                   .
RHXPREBO_LSO          Wstępne rezerwacje na każdego uczestnika               .
RHXP_CRMQ           Definiowanie kwalifikacji CRM                     .
RHXQALIF            Kwalifikacje uczestnika                        .
RHXQANF0            Dostosowanie warunków wstępnych                    .
RHXQANF0_LSO          Porównanie warunków wstępnych                     .
RHXRBEL0            Rezerwacja zasobów                          .
RHXRBEL0_LSO          Rezerwacja zasobów                          .
RHXRBEL1            Graficzna rezerwacja zasobów                     .
RHXRBEL1_LSO          Graficzna rezerwacja zasobów                     .
RHXRESA0            Wyposażenie zasobów                          .
RHXRESO0            Statystyka rezerwacji zasobów                     .
RHXRESO0_LSO          Statystyka rezerwacji zasobów                     .
RHXSBES0            Plan obsadzeń                             .
RHXSCRP0            Pełny opis funkcji                          .
RHXSCRP1            Pełny opis stanowiska                         .
RHXSOLO0            Planowane koszty robocizny                      .
RHXSSREF            Harmonogram pracy instruktorów                    .
RHXSSTL1            Uczestnictwo (jednostki organizacyjne)                .
RHXSSTL1_LSO          Uczestnictwo (jednostki organizacyjne)                .
RHXSSTL2            Uczestnictwo (pracownicy)                       .
RHXSSTL2_LSO          Uczestnictwo (pracownicy)                       .
RHXSSTLN            Uczestnictwo (użytkownik)                       .
RHXSSTLN_LSO          Uczestnictwo (użytkownik)                       .
RHXSTAB0            Role sztabowe dla jednostek organizacyjnych              .
RHXSTAB1            Role sztabowe dla stanowisk                      .
RHXSTEL0            Plan funkcji                             .
RHXSTOR0            Odwołania na każde zdarzenie                     .
RHXSTOR0_LSO          Odwołania na szkolenie                        .
RHXSTOR0_LSO_OLD        Odwołania na szkolenie                        .
RHXSTOR1            Odwołania na uczestnika                        .
RHXSTOR1_LSO          Odwołania na uczestnika                        .
RHXSTR00            Plan organizacyjny                          .
RHXSTR01            Struktura organizacyjna ze stanowiskami                .
RHXSTR02            Struktura organizacyjna z osobami                   .
RHXSTR03            Struktura organizacyjna z miejscami pracy               .
RHXSTR04            Struktura raportu z osobami                      .
RHXSTR05            Struktura raportu bez osób                      .
RHXSTR06            Miejsce pracy - jednostka organizacyjna                .
RHXSTR07            Profil czynności dla stanowisk - struktura organizacyjna       .
RHXSTR08            Profil czynności dla stanowisk z osobami - struktura organizacyjna  .
RHXTASKC            Opis zadań dla funkcji                        .
RHXTASKS            Opis zadań dla stanowisk                       .
RHXTCAT0            Katalog zadań                             .
RHXTEILA            Lista obecności                            .
RHXTEILA_LSO          Lista obecności                            .
RHXTEILA_LSO_OLD        Lista obecności                            .
RHXTEILN            Lista uczestników                           .
RHXTEILN_LSO          Lista uczestników                           .
RHXTEILN_LSO_OLD        Lista uczestników                           .
RHXTHIST            Historia szkoleń uczestnika                      .
RHXTHIST_LSO          Historia szkoleń uczestnika                      .
RHXTSCAT            Katalog zadań                             .
RHXUMBU0            Uczestnicy do ponownej rezerwacji                   .
RHXUMBU0_LSO          Uczestnicy do przeniesienia rezerwacji                .
RHXVORM0            Rezerwacje wstępne na typ zdarzenia                  .
RHXVORM0_LSO          Rezerwacje wstępne na typ szkolenia                  .
RHXVORM1            Wstępne rezerwacje na każdego uczestnika               .
RHXVORM1_LSO          Rezerwacje wstępne na każdego uczestnika               .
RHXWOSHW            Wyświetl. pozycji roboczych dla obiektu Workflow (typ)        .
RHYDEL00            Usuwanie wygenerowanych programów menu                .
RHZDATA0            Migracja: ZDATA --" CI                        .
RH_COPY_ACTUAL_TO_BUDGET    Kopiowanie aktualnego limitu stanowisk do rodzaju planowania     .
RH_COPY_BUDGET_PLANNING    Kopiowanie planowania limitu do innego rodzaju planowania       .
RH_CREATE_HRP_INDEX      Tworzenie indeksu OTJID/PLVAR/MANDT dla tabel HRP           .
RH_CREATE_PAD25_TPARTDOCNO_LSO Uczestnictwo w szkoleniu - Generowanie dokumentu dla HRPAD25     .
RH_DELETE_COL_USER_SETTINGS  Usuwanie konfiguracji kolumn użytkownika               .
RH_DELETE_FREE_POSITIONS    Usuwanie nieobsadzonych stanowisk w terminie             .
RH_DELETE_MDT_USER_SETTINGS  Usuwanie ustawień użytkownika Manager's Desktop            .
RH_DELETE_NF_USER_SETTINGS   Usuwanie ustawień użytkownika dla struktury nawigacji         .
RH_DELETE_OM_USER_SETTINGS   Usuwanie ustawień użytkownika dla menedżera obiektów         .
RH_DELETE_USER_SETTINGS    RH_DELETE_USER_SETTINGS                        .
RH_EXECUTE_EARMARKS      Raport dot. realizacji zdarzeń kadrowych dla osób z wst. rezerwacją  .
RH_FREEZE_BUDGET        Zamrożenie zaplanowanego limitu                    .
RH_GEN_AND_RED_FROM_BUDGET   Generowanie stanowisk dla planowania limitów             .
RH_GET_HRS_NUMRANGE_CHECKSUM  Gener. sumy kontrolnej dla zakresu numerów              .
RH_HIS_START          Uruchomienie testu HIS                        .
RH_LSO_ADHOC_QUERY       Wywołanie SAP Query dla raportów ad hoc dla LSO            .
RH_READ1_T77INT        Raport do odczytu tabeli T77INT                    .
RH_READ2_T77INT        Raport do odczytu T77INT                       .
RH_TEST_TEXT_GET        Program do testowania FB RH_TEXT_GET                 .
RH_TT_TEXTECHECK        Raport test. FB RH_TEXT_CHECK                     .
RH_TT_TEXTEGET         Raport test. dla MF RH_TEXT_GET                    .
RIACCCAT            Zapis do pliku profili katalogów po MS Access             .
RIACCESS            Zapis do pliku struktury dla MS Access                .
RIAFRU20            Wyświetlanie potwierdzeń                       .
RIAFVC10            Potwierdzenie poprzez listę operacji                 .
RIAFVC20            Wyświetlanie i zmiana operacji                    .
RIAFVC_IPHAS_FILL       Program RIAFVC_IPHAS_FILL                       .
RIAPLT01            Narzędzie opracowania T399J - Kategorie pozycji dla pozycji zapasów  .
RIARCEQ1            PM: Test wykorzystania archiwizacji urządzeń             .
RIARCEQA            PM: Archiwizacja urządzeń - Tworzenie pliku archiwum         .
RIARCEQD            PM: Program usuwania dla archiwizacji urządzeń            .
RIARCEQR            PM: Ponowne załadowanie archiwizacji urządzeń             .
RIARCEQS            PM: Wyświetlanie archiwizacji urządzeń                .
RIARCEQV            PM: Program przygotowawczy dla archiwizacji urządzeń         .
RIARCMPA            Plan obsługi PM: Tworzenie danych archiwizacji (archiwizacja)     .
RIARCMPD            Archiwizacja planów obsł.: Program usuwania              .
RIARCMPL            Ustawianie znacznika usuwania dla planów obsługi           .
RIARCMPV            Plany obsługi: Znacznik usuwania-" Ustawianie znacznika usuwania   .
RIARCMR1            PM: Archiwizacja dok. pomiaru: Podział dokumentów przedziału     .
RIARCMRA            PM: Archiwizacja dokumentów pomiarowych: Zapis do archiwum      .
RIARCMRD            PM: Archiwizacja dokumentów pomiarowych: Usuwanie dokumentów     .
RIARCMRI            Wyświetl. dokum. pomiar. z archiwum                  .
RIARCMRP            PM: Archiwizacja dokumentów pomiarowych: Ustawienie znacznika usuwania.
RIARCMRS            Wyświetlanie dokumentów pomiarowych z archiwum (raport wzorcowy)   .
RIARCNTA            Połączenie obiektów: Generowanie pliku archiw.            .
RIARCNTD            Połączenie obiektów: Usuwanie rekordów archiwalnych          .
RIARCNTV            Połączenie obiektów: Ustawienie znacznika usuwania / wskaźnik usuwania.
RIARCOLD            Archiwizacja historii numeru seryjnego: Przebieg usuwania       .
RIARCORA            Zlecenie PM: Tworzenie pliku archiwalnego               .
RIARCORAS           Archiwizacja zleceń: Program zapisu                  .
RIARCORD            Zlecenie PM: Usuwanie zarchiwizowanych rekordów            .
RIARCORDS           Archiwizacja zleceń: program usuwania                 .
RIARCORS            Zlecenie PM: Wyświetlanie zawartości plików archiwalnych       .
RIARCORV            Zlecenie PM: Ustawianie znacznika usunięcia / wskaźnika usunięcia   .
RIARCORVS           Arch. zleceń: Przeb. wstępny                     .
RIARCQM1            Zawiadomienie PM: Test wykorzyst. zawiadomień ze znacznikiem usuwania .
RIARCQM2            Zawiadomienie PM: Test wykorzystania zakończonych zawiad. dla archiw. .
RIARCQM3            Przypisanie znacznika usunięcia do kompletnych zawiadomień obsługi  .
RIARCQMA            Archiwizacja zawiadomień PM: Program archiwizacji           .
RIARCQMD            Archiwizacja zawiadomień PM: Program usuwania             .
RIARCQMS            Zawiadomienie PM: Wyświetlanie zawartości plików archiwalnych     .
RIARCQMV            Archiwizacja zawiadomień PM: Program przetwarzania wstępnego     .
RIARCSM1            Zawiadomienie SM: Archiwizacja zawiadomienia: Raport testu wykorzyst. .
RIARCSM2            Zawiadom. SM: Test wykorzyst. kompletnych zawiadomień dla archiwizacji.
RIARCSM3            Przypisanie znacznika usunięcia do kompletnych zawiadomień serwisowych.
RIARCSMA            Archiwizacja zawiadomień serwisowych: Program archiwizacji      .
RIARCSMD            Archiwizacja zawiadomień serwisowych: Program usuwania        .
RIARCSMS            Zawiadomienie SM: Wyświetlanie zawartości plików archiwalnych     .
RIARCSMV            Archiwizacja zawiadomienia serwisowego: Progr. przetw. wstępnego   .
RIARCTP1            Archiwizacja lokalizacji funkc.: Program przygotowawczy        .
RIARCTPA            Archiwizacja lokalizacji funkc.: Generowanie pliku archiwalnego    .
RIARCTPD            Archiwizacja lokalizacji funkc.: Uusuwanie rekordów          .
RIARCTPR            Archiwizacja lokalizacji funkc.: Ponowne załadowanie archiwum     .
RIARCTPS            Archiwizacja lokalizacji funkc.: Wyświetlanie archiwum        .
RIARCTPV            PM: Program przygotowawczy archiwizacji lokalizacji funkcjonalnej   .
RIAUFK10            Wielopoziomowe wyświetlanie zleceń serwisowych i remontowych     .
RIAUFK20            Wyświetlanie i zmiana zleceń serwisowych i remontowych        .
RIAUFK20_PM_ORDER1       Wywołanie z raportu RIAUFK20 z miniaplikacji PM_ORDER         .
RIAUFK20_PM_ORDER2       Wywołanie opracowania wariantu z miniaplikacji PM_ORDER        .
RIAUFK20_WP          RIAUFK20 - Wywołanie z Workplace                   .
RIAUFM00            Tworzenie ruchu materiałowego dla zlecenia              .
RIAUFM20            Wyświetlanie ruchu materiałowego dla zlecenia             .
RIAUFMVK            Informacja o dostępności materiału                  .
RIBARCHA            IBase: Archiwizacja                          .
RIBARCHD            Ibase: Usuwanie archiwizacji                     .
RIBARCHV            IBase: Wstępny przebieg archiwiz.                   .
RIBCHECKATTR          Program RIBCHECKATTR                         .
RIBCHECKIBIN          Program korekty iBase RIBCHECKIBIN                  .
RIBCHECKIBINIBST        Program RIBCHECKIBINIBST                       .
RIBCHECKIBSP          Program korekty Ibase RIBCHECKIBIN                  .
RIBCHECKIBST          Program RIBCHECKIBST                         .
RIBCHECKIBSTREF        Program RIBCHECKIBSTREF                        .
RIBCHECKSTRUCFILT02      Program RIBSTRUCINFO                         .
RIBCUSTINFO          Ibase: Ustawienia konfiguracji                    .
RIBELF00            Wyświetlanie obiegu dokumentów                    .
RIBELF20            Wyświetlanie przepływu dokumentów                   .
RIBEST00            Uzgadnianie danych zapasów (Wersja 4.0)                .
RIBSTRUCINFO          Program RIBSTRUCINFO                         .
RIBXPRAR346C_R3        Program RIBXPRAR346C                         .
RIB_FILL_IBIN_FIELDS      Raport RIB_FILL_IBIN_FIELDS                      .
RICRP010            Tworzenie obiektu (profil żądania QP)                 .
RICUTQSCR           Przejęcie ustawień konfiguracji - tabela TQSCR            .
RIDEPLOT02           Tworzenie partii rozdziału na podst. wystaw. faktury         .
RIDEPLOT04           Przetwarzanie partii rozdziału (storno i cofnięcie rozl.)       .
RIDEPLOT05           Przetwarz. partii rozdziału                      .
RIDEPLOTD1           Usuwanie referencji między pozycjami partii rozdziału i faktury    .
RIDEPLOT_PAN_DUPLICATE     Deregulacja: Duplikacja już przetworzonych awizów płatności      .
RIDEPLOT_REF1REF        Raport RIDEPLOT_REF1REF                        .
RIDEPLOT_REF3THI        Raport RIDEPLOT_REF3THI                        .
RIDEPLOT_REFTHI        Ponowne tworzenie referencji THI dla linii awiza           .
RIDWA001            XPRA do wypełniania tabeli BGMKOBJ. Jest to nowa tabela dla 4.6A.   .
RIDWA002            Raport korekty dla programu konwersji RIDWA001            .
RIEQCM2            Zmiana dokumentów pomiarowych                     .
RIEQCM_BACKUP_COMPARE     Porównanie kopii zapasowej z historią                 .
RIEQIF00            Lista wykorzystania wg urządzeń                    .
RIEQS070            PMIS: MTTR / MTBR Urządzenie                     .
RIEQUI10            Wyśw. struktury urządzenia                      .
RIEQUI20            Wyświetlanie urządzenia                        .
RIEQUI21            Wyświetlanie numerów seryjnych                    .
RIEQUI30            Lista urządzeń (wielopoziomowa)                    .
RIEQUI_ALT_SEARCH       Wyszuk. urządzenia zastępczego poprzez dane klasyfikacji       .
RIEQUI_SYNC_MATNR_SUBMT    Raport do synchronizacji numeru materiału i typu budowy w urządzeniu .
RIFLET20            Wyświetlanie urządzenia taboru                    .
RIFPRINT            Procedury wydruku dla interfejsu                   .
RIFVRA00            Jednostka nieruchomości: Wycena obiektu                .
RIFVRA10            Jednostka nieruchomości: Odczyt wartości dla przynależnego skł.    .
RIFVRA20            Dla jedn. nieruchomości: Uzysk. wart. księg. sum. dla skł. maj. trw. .
RIGC0001            GBC: Generowanie wywołań interfejsów                 .
RIGC0003            GBC: Protokół połączeń                        .
RIGC0004            GBC: Opracowanie relacji obiektu i repozytorium metod GIS       .
RIGC0005            GBC: Opracowanie definicji zadania                  .
RIGC0006            GBC: Opracowanie przypisań pola i stałych wartości          .
RIGC0007            GBC: Inicjalizacja relacji obiektu                  .
RIGC0008            GBC: Przetwarzanie zadań asynchronicznych               .
RIGC0009            GBC: Reorganizacja                          .
RIGC0010            GBC: Generowanie operacji atrybutów                  .
RIGENE10            Lista aktywnych zezwoleń                       .
RIGNCHCK            Program korekty                            .
RIHQM001            Rozwinięcie klasy błędów                       .
RIIBAS10            Lista miejsc użycia - instalacje                   .
RIIBAS30            Lista miejsc użycia - instalacje                   .
RIIBIP00            RIIBIP00 - Transfer danych                      .
RIIFEQ00            Okresy wykorzystania urządzeń według lokalizacji fukcjonalnej     .
RIIFLO10            Struktura lokalizacji funkcjonalnej                  .
RIIFLO20            Wyświetlenie lokalizacji fukcjonalnej                 .
RIIFLO30            Lista lokalizacji funkcjonalnych (wielopoziomowo)           .
RIILOAIX            XPRA dla BASF                             .
RIIMPT20            Wyświetlanie punktu pomiarowego                    .
RIIMPT25            Wyśw. ref. punktu pomiarowego                     .
RIIMR020            Wyświetlanie dok. pomiarowych                     .
RIINV00            INVENTORY_PROBLEM_RECOGNIZE                      .
RIIRLO10            Referencyjna struktura lokalizacji                  .
RIIRLO20            Wyświetlenie lokalizacji ref.                     .
RIIRLO30            Lista lokalizacji ref. (wielopoz.)                  .
RIMA0010            WEWN.: Program usuwania obiektu ubezpieczenia "-" Partner       .
RIMA0020            WEWN.: Program usuwania konta umowy "-" Partner            .
RIMA0030            WEWN.: Program usuwania pozycji planu płatności do partnera/umowy   .
RIMA0040            WEWN.: Program usuwania stornowania CO-PA               .
RIMA0050            WEWNĘTRZNE: Usuwanie danych PH                    .
RIMA0060            WEWN.: Program usuwania danych faktury                .
RIMA0070            Usuwanie tabel storna                         .
RIMARA10            Struktura materiału                          .
RIMARA20            Wyświetlanie materiału                        .
RIMASE01            MASE Dostosowanie wpisów do rezydent. statusu w BD          .
RIMAT000            Lista miejsc użycia materiału                     .
RIMA_CREATE_MISSING_DIMAIOB  WEWN.: Tworzenie brakujących wpisów DIMAIOB              .
RIMCORR01           Wstawianie rekordów danych podst. IMAKP* dla wydajności        .
RIMELPM1            Wyśw. listy wprowadz. wart. pomiar.                  .
RIMHIO00            Planowanie terminów: Przegląd terminów obsługi            .
RIMHIS00            Graficzny przegląd harmon. i symulacja: Kryteria wyboru        .
RIMMSF00            Uzgadnianie danych zapasów (Wersja 4.5)                .
RIMODAC2            Aktywacja lub dezaktywacja modeli integracji, możliwe w tle      .
RIMODAC2_OLD          Aktywacja lub dezaktywacja modeli integracji, możliwe w tle      .
RIMODACT            Aktywacja lub dezaktywacja modeli integracji             .
RIMODACT_OLD          Aktywacja lub dezaktywacja modeli integracji             .
RIMODDEL            Usuwanie modeli integracji                      .
RIMODDEL_OLD          Usuwanie modeli integracji                      .
RIMODGEN            Tworzenie modelu integracji                      .
RIMODGEN_OLD          Tworzenie modelu integracji                      .
RIMODINI            Rozp. początkowego transferu danych dla modeli integracji       .
RIMODINI_OLD          Rozp. początkowego transferu danych dla modeli integracji       .
RIMODMOD            Zmiana modeli integracji                       .
RIMODOUT            Wyświetlanie modeli integracji                    .
RIMODOUT_OLD          Wyświetlanie modeli integracji                    .
RIMPAPO00           APO: Planowanie długoterminowe - przegląd               .
RIMPHIER            Transfer wartości pomiarów - wyświetlanie struktury          .
RIMPHIST            Transfer wartości pomiarów (historia)                 .
RIMPLA00            Lista planów obsługi                         .
RIMPOS00            Lista pozycji obsługi                         .
RIMRCICK            Kontrola odczytów licznika dokumentu pomiarowego przedziału      .
RIMRCINT            Konwersja transferu pomiarów do dokumentów przedziału         .
RIMRCUPD            Sprawdzanie, czy konieczna jest aktualiz. transferu odczytu licznika .
RIMRG_VAL_SWITCH        Walidacja wartości pomiaru i liczników                .
RIMUMSAJ            Przegląd zeznań obrotu rocznego (Umowa najmu)             .
RIMUMSAM            Historia zeznań o obrotach (umowa najmu)               .
RINET0E0            Sieć obiektów: Lista połączeń urządzeń                .
RINET0N0            Sieć obiektów: Reprezentacja sieci i oceny              .
RINET0T0            Sieć obiektów: Lista połączeń lokalizacji funkc.           .
RINTCON_C           Raport konwersji - klient internetowy - konsum.            .
RINV_ARCH_REMADV        Analiza i archiwizacja dokumentów fakturowania            .
RINV_ARCH_TRANSF        Analiza i archiwizacja tabeli transferu faktury do FI-CA       .
RINV_DELETE_REMADV       Usuwanie zarchiwiz. dok. przyjęcia faktury              .
RINV_DELETE_TRANSF       Usuwanie zarchiwizowanej tabeli transferu faktury do FI-CA      .
RINV_MONITORING        Monitorowanie przyjęcia faktury                    .
RIOBJK00            Wyświetlanie numerów seryjnych dla dokumentów             .
RIOCLAS0            Zlecenie PM: Kolejna klasyfikacja zleceń               .
RIORD000            Zlec. PM: Progr. naprawy dla RESB i zgł. zap. LOKEZ, gdy zlec. TECO  .
RIORD052            Raport z naprawy - problemy z oper.                  .
RIORD100            Zmiany statusu operacji do zleceń zamkniętych technicznie       .
RIORDST1            Naprawa: Status dla zleceń PM/SM                   .
RIORDST2            Naprawa: Status dla zleceń PM/SM                   .
RIPACOPY            Xbra do wypełniania tabeli TPAER_PM zawartością TPAER         .
RIPARSYN            XBRA do synchronizacji partnera przy urządzeniu            .
RIPLKO10            Wyświetlanie planów prac                       .
RIPLKO20            Lista planów prac (wielopoziomowa)                  .
RIPLKO30            Przegląd obiektów dla planu prac (proszę nie uruch. raportu oddziel.!).
RIPLPO01            Raport korekty: Rodzaj działania i jednostka wartości standardowej  .
RIPLWP01            Program korekty dla tabeli PLWP                    .
RIPMCO00            Ponowne generowanie kosztów zlecenia: Plik PMCO            .
RIPMCOHI            Przegląd kosztów wg hierarchii zleceń                 .
RIPMS001            SIRUR: Ustawienia struktur inf.                    .
RIPMSCOL            Łączenie wersji tymczasowych                     .
RIPMSOLD            SIRUR: Ustawienia struktur inf.                    .
RIQMEL10            Lista zawiadomień (wielopoziomowa)                  .
RIQMEL20            Lista zawiadomień                           .
RIQMEL30            Lista: Zadania do zawiadomień                     .
RIQMEL40            Lista: Pozycje zawiadomienia                     .
RIQMEL60            Działania do zawiadomień                       .
RIQMEW20            RIQMEL20 - Wywołanie stanowiska roboczego               .
RIQMST30            PM/QM/SM: Status wyszukiwania błędów dla zawiadomień         .
RIQSMEL1            Lista jednopoziomowa - Zawiadomienie QM                .
RIQSMEL2            Lista zadań                              .
RIQSMEW1            RIQSMEW1 - Wywołanie ze stanowiska roboczego/Miniaplikacji      .
RIQSMEW2            RIQSMEW2 - Wywołanie ze stanowiska roboczego/miniaplikacji      .
RIREPOBJ            Raport do wstawiania numeru obiektu do pozycji obsługi        .
RIREV             Program konwersji dla danych post. remont.              .
RISCD_COPA           Stornowanie danych CO-PA                       .
RISCD_COPA_T          Stornowanie danych CO-PA                       .
RISERNR1            Historia numerów seryjnych                      .
RISERNR9            Przejęcie zmienionego znacznika weryfikacji zapasów          .
RISTEQ02            Urządzenie: Program naprawy dla przejęcia adresu do hierarchii urządz..
RISTEQ03            Urządzenie: Program naprawy dla brakujących wpisów w tabelach statusu .
RISTEQ04            Urządzenie: Program naprawy dla statusu montażu/demontażu       .
RISTEQ05            Urządz.: Kontrola dziedzicz.lokaliz.funkcjon. w hierarchiach urządzeń .
RISTEQ06            Tabelle EQUI: Raport dla korekty wskaźnika S_EQUI           .
RISTEQ07            Tabela EQUI: Raport dla korekty wskaźnika S_EQBS           .
RISTEQ10            Raport - właściciel konfiguracji naprawy - dane podst. urządzeń    .
RISTEQ11            Raport dot. inicjalizacji nieważnych referencji konfiguracji     .
RISTEQ20            Urządzenie: Badanie okresu wykorzystania (EQUZ)            .
RISTFL03            Lokal. funkcj.: program naprawy dla brakuj. wpisów w tabelach statusu .
RISTRA20            Nadzór terminów dla planów obsługi (wpr. wsadowe IP10)        .
RISTRA21            Nadzór terminów dla planu obsł.- wprowadz. wsadowe IP10- poprzez MHIS .
RISTRA30            Kalkulacja planu obsługi                       .
RISU_BW_INVTRANSF02_DELTA_WRT Transfer wpisów TINV_INV_TRANSF do kolejki delty           .
RITOB_IBASE_CREATE       Program RITOB_IBASE_CREATE                      .
RITPS070            PMIS: MTTR / MTBR Lokalizacja funkcjonalna              .
RIT_S115_PMCO_COMPARE     Raport test.: Kontrola spójności PMCO-S115              .
RIVAEP01            Lista jednostek rozliczenia                      .
RIVAEP05            Przegląd jedn. rozliczenia                      .
RIVAEP10            Wyświetlanie protokołu do sprawdz./aktywacji jednostki rozliczenia  .
RIVAEP20            Lista jedn. najmu                           .
RIVAEP20N           Lista jedn. najmu                           .
RIVEDA00            Wyświetlanie obiektów PM/SM do (pozycji) umowy            .
RIVEDA20            Lista kontraktów dla obiektów serwisowych               .
RIVIXADL            Raport pomocy: Usuwanie zmian warunków najmu zVIMI16 i VIMI17     .
RIVLIA30            Dokonane zmiany odn. się do umowy najmu                .
RIVOPTER            Miesięczne ustalenie stóp opcji i stóp mieszanych           .
RIVSONDV            Wyświetlanie jednostek najmu dla pozycji uzgodnień          .
RIVVSTBH            Miesięczne oprac. pod. nalicz.: Weryfikacja, korekta, uzgodnienie   .
RIWC0001            WCM: Przypisanie konfiguracja - obiekty techniczne          .
RIWC0002            WCM: Przypisanie konfiguracja - statusy operacyjne          .
RIWC0003            WCM: Opracowanie reguł konfliktu                   .
RIWC0004            WCM: Status -" DELFLG                         .
RIWC0006            WCM: Raport wyboru - statusy połączeń                 .
RIWC0007            WCM: Kontrola - sprawdzanie spójności danych dla przełączenia     .
RIWC0008            WCM: Kontrola - sprawdzanie modelu                  .
RIWC0009            WCM: Kontrola - sprawdzanie relacji                  .
RIWC0010            WCM: Wielopoziomowe przetwarzanie listy                .
RIWC0011            WCM: Kontrola - kontrola bezpośr. lub pośredniego tworzenia lub zmiany.
RIWC0012            WCM: Konfiguracja - Asystent dla wyboru modelu            .
RIWC0013            WCM: Konfiguracja - Generowanie pól dla kopiowania danych       .
RIWC0014            WCM: Konfiguracja - Generowanie ustawień drukowania          .
RIWC0015            WCM: Konfiguracja - Tworzenie/Usuwanie żądań             .
RIWC0016            WCM: Autom. generowanie dokumentów odłączenia (przetw. w tle)     .
RIWC0020            WCM: Zdalne przetwarzanie - przegląd list operacyjnych        .
RIWC0021            WCM: Zdalne przetwarzanie - import                  .
RIWC0023            WCM: Aktualizacja dokumentów odłączenia (przetwarzanie w tle)     .
RIWC0024            WCM: Aktualizacja zleceń (przetwarzanie w tle)            .
RIWCWA01            WCM: Przypisanie - żądania                      .
RIWCWA02            WCM: Przetwarzanie listy - żądania                  .
RIWCWAAA            WCM: Zapisywanie archiwum - Żądania                  .
RIWCWAAD            WCM: Usuwanie archiwum - Żądania                   .
RIWCWAAV            WCM: Przygotowanie archiwizacji - Żądania               .
RIWCWD01            WCM: Przypisanie - listy ster. odłącz.                .
RIWCWD02            WCM: Edycja listy - lista ster. odłącz.                .
RIWCWDAA            WCM: Zapisywanie archiwum - Lista ster. odłączeniami         .
RIWCWDAD            WCM: Usuwanie archiwum - Lista poz. do odłączenia           .
RIWCWDAV            WCM: Przygotowanie archiwizacji - Lista poz. do odłączenia      .
RIWCWI04            Import: Wybór list sterujących odłączeniami              .
RIWCWW01            WCM: Przypisanie - dopuszczenie do pracy               .
RIWCWW02            WCM: Edycja listy - dopuszczenie do pracy               .
RIWCWWAA            WCM: Zapis do archiwum - dopuszczenie do pracy            .
RIWCWWAD            WCM: Usuwanie archiwum - Zezwolenie na pracę             .
RIWCWWAV            WCM: Przygotowanie archiwizacji - Zezwolenie na pracę         .
RIWCX004            WCM: Wyszukiwanie błędu                        .
RIWCX007            Raport RIWCX007                            .
RIWCX010            WCM: Program analizy - wpisy logu pozycji FSL             .
RIXPRA06            XPRA do uzupełniania urządzeń o nowe wglądy do 4.0          .
RIXPRA10            Program do rejestracji refer. konfiguracji: Obiekt EQUI        .
RIXPRA31            Program do standaryzacji danych pojazdu (FLEET) na jednostkach SI   .
RIXPRA_ILOA_PROCESS_IBDU    Zmiana zawiadomienia/zlecenia przy zmianie miejsca instal. urządzenia .
RI_CD_VIEWER          Dokumenty zmian planowych prac PM                   .
RI_DEL_ORPHANED_BOM_ITEMS   Usuwanie pozostawionych pozycji standardowej specyfikacji materiałowej.
RI_GEN_ILOA_EQUI        Raport korekty ILOA / Urządzenie                   .
RI_GEN_ILOA_FUNCLOC      Raport korekty ILOA / Lokalizacja funkcjonalna            .
RI_GEN_ILOA_HISTO       Raport korekty ILOA / Zlecenia (histor.)               .
RI_GEN_ILOA_NOTIF       Raport korekty ILOA i zawiadomienia                  .
RI_GEN_ILOA_ORDER       Raport korekty ILOA / Zlecenia (aktualne)               .
RI_GEN_ILOA_WAPOS       Raport korekty ILOA / Pozycja obsługi                 .
RI_IFLOS_REUSE         Możliwość ponownego użycia historycznych wskaźników lokal. funkcjon. .
RI_OPR_SYSTEM_STATUS      Operacja zlecenia: Kontrola i korekta statusu systemu         .
RI_ORDER_OPERATION_LIST    Lista zleceń i operacji                        .
RI_PLMZ01           Program korekty dla tabeli PLMZ (nowe przetwarzanie składników)    .
RI_REP_ILOA          Raport korekty ILOA - pozostawione ILOA                .
RI_SRV_ARBEI_UPDATE      Raport korekty dla pracy w operacjach serwisowych           .
RI_WORKORDER_ADDAT_ADJUST   Raport korekty: Konwersja błędnych AFIH-ADDAT/ADUHR (EROF, FREI)   .
RJBACCMAIN           IS-B: Konwersja kont dla nowego wskaźnika "Rodzaj prowadzenia konta" .
RJBALMRTBSTD          Zarządzanie pozycją obiektu ryzyka                  .
RJBAUFBD            Generowanie raportu dla struktury (Derywaty giełdowe)         .
RJBAUFDE            Generowanie pozycji (Waluty)                     .
RJBAUFWP            Generowanie raportu dla pozycji (Papiery wartościowe)         .
RJBCADL1            Stornowanie pozycji pojedynczych w rachunku wyników banku       .
RJBCAPAACT           BCA: Aktywacja/Dezaktywacja integracji FO dla analizy wyników     .
RJBCZZT2            IS-B: Konfiguracja - Dopasowanie wyboru pola dla rodzajów warunk. IS-B.
RJBDAC_DEL           Usuwanie danych podst. dla kont bez archiwizacji           .
RJBDANALYSE          Program RJBDANALYSE                          .
RJBDBAUF            IS-B: Raport struktury dla pozycji (prototyp)             .
RJBDBTC1            IS-B: Wprowadzanie wsadowe dla transakcji walutowych         .
RJBDBTC2            IS-B: Wprowadzanie wsadowe dla rynku pieniężnego           .
RJBDBTC3            IS-B: Wprowadzanie wsadowe dla derywatów               .
RJBDEXTKNZBEL         Wyświetlanie zmian dla zewnętrznych wskaźników            .
RJBDEXTKNZBELPOS        Wyprowadzenie pozycji dokumentu zmiany                .
RJBDFCREORM          Usuwanie pól RM z katalogu pól analizy rentowności          .
RJBDFOAC_DEL          Usuwanie obiektów finansowych dla kont bez archiwizacji        .
RJBDFOLN_DEL          Usuwanie obiektów finans. dla kredytów bez archiwizacji        .
RJBDFOSV_DEL          Usuwanie obiektów finansowych dla usług, bez archiwizacji       .
RJBDFOVT_DEL          Usuwanie obiektów finans. dla zmiennych trans. bez archiwizacji    .
RJBDFUTRAPRIC         Aktualizacja w Rachunku centrów zysku                 .
RJBDKKOF_CONV         SAP Banking: Konwersja tabeli fixingu dla transakcji zmiennych    .
RJBDLN_DEL           Usuwanie danych podstaw. kredytu bez archiwizacji           .
RJBDORDKONV          Program RJBDORDKONV                          .
RJBDREOFCBPUM         Prpgram reorganizacji katalogu pól w konwersji partnera handlowego  .
RJBDREO_SHERKU         Program RJBDREO_SHERKU                        .
RJBDSV_DEL           Usuwanie usług bez archiwizacji                    .
RJBDVT_DEL           Usuwanie zmiennych transakcji bez archiwizacji            .
RJBDXP04            IS-B: Wstawienie wskaźnika rocznej wart. wsp. w tabeli JBD11     .
RJBDZSTR00           SAP-Banking: Ustalanie daty końcowej dla przepływów płatności     .
RJBDZSTRINIT          SAP-Banking: NIEZATWIERDZONE (Inicjalizacja ZSTR)           .
RJBDZSTRINITGEHA        SAP-Banking: NIEZATWIERDZONE (Rynek pieniężny: Usuwanie operacji)   .
RJBD_ACCOUNT_CREATE_BALANCESCF Tworzenie przen. salda dla kont SEM-Banking              .
RJBD_COLL_ARCH_DELETE     Obiekt archiwizacji COLL_ARCH: Program usuwania            .
RJBD_FCTY_ARCH_DELETE     Obiekt archiwizacji FCTY_ARCH: Program usuwania            .
RJBD_FOBJ_ARCH_DELETE     Obiekt archiwizacji JB_FOBJ: Program usuwania             .
RJBD_FOCF_ARCH_DELETE     Obiekt archiwizacji FOCF_ARCH: Program usuwania            .
RJBD_GETR_ARCH_DELETE     Obiekt archiwizacji JB_GETR: Program usuwania             .
RJBD_GPAN_ARCH_DELETE     Obiekt archiwizacji JB_GAP: Program usuwania             .
RJBD_GTVS_ARCH_DELETE     Obiekt archiwizacji JB_GTVS: Program usuwania             .
RJBD_LOAN_ARCH_DELETE     Obiekt archiwizacji JB_LOAN: Program usuwania             .
RJBD_REALGN_NEW        Program ZJB_REALGNM_NEW                        .
RJBD_VTBA_ARCH_DELETE     Obiekt archiwizacji JB_VTBA: Program usuwania             .
RJBD_VTMD_ARCH_DELETE     Obiekt archiwizacji VTMD_ARCH: Program usuwania            .
RJBD_VTTO_ARCH_DELETE     Obiekt archiwizacji JB_VTTO: Program usuwania             .
RJBEUKKS            IS-B: Konwersja EURO - Rachunek bieżący (Storno)           .
RJBEURKK            IS-B: Konwersja EURO-- Rachunek bieżący                .
RJBEURVT            IS-B: Konwersja Euro - Transakcje zmienne              .
RJBEURWP            IS-B: Konwersja Euro - Papiery wartościowe              .
RJBEUVTS            IS-B: Konwersja Euro - Transakcje zmienne (storno)          .
RJBEUWPS            IS-B: Konwersja EURO - Papiery wartościowe (Storno)          .
RJBGAPART           Opracowanie rodzaju wyceny ALM                    .
RJBINTZK            Interpolacja krzywych dochod. do dat warunków             .
RJBKWTPBTC           Raport początkowy rozliczenia kosztów procesowych (wsad)       .
RJBLZB             Opracowanie pasma terminów zapadalności                .
RJBMCUST            IS-B: Raport zestawienia dla obiektów z listy             .
RJBP_DIST           Wykonanie rozdziału (przes. Treasury)                 .
RJBP_DIST_DERI         Strategia wyprowadzania rozdziału dla przes.Treasury (raport callback).
RJBRAPKZ            Uzupełnianie wskaźnika akt./pas. przy obiektach finansowych      .
RJBRATES            Wprowadzanie i zestawienie krzywych doch.               .
RJBRAUSWT           Opracowanie rodzaju zestawienia                    .
RJBRAUSWT_GAPART        Przypisanie 'Rodzaj zest.' -" 'Rodzaj wyceny ALM' dla konwersji BD  .
RJBRBCKRE           Backtesting: Parametr zbioru danych                  .
RJBRBDPH            BDS: Nr bież. przeglądu z wyśw. statusu                .
RJBRBDS1            BDS: Archiwizacja danych raportu                   .
RJBRBDS2            BDS: Usuwanie zarchiwizowanych danych raportu             .
RJBRBDSA            BDS: Przegląd numeru bieżącego                    .
RJBRBDSB            BDS: Generowanie danych raportu                    .
RJBRBDSC            Wyświetlanie podstaw obliczania                    .
RJBRBDSP            Wyświetlanie protokołu                        .
RJBRBDSRE           Wyświetlanie parametrów zestawienia                  .
RJBRBDSZZ           Pamięć danych raportu: Wywołanie wyświetlania analizy         .
RJBRBPAG            Zagregowane dane portfolia podst.                   .
RJBRBPDIAG           Program diagnozy dla tabeli zarządzania PB              .
RJBRBPDIAG_2          Program diagnoz dla BPFART/ACCOUNT                  .
RJBRBPOS            Przeglą poprzez transakcję w puli danych RM              .
RJBRBPRE            Przeglą poprzez transakcję w puli danych RM              .
RJBRBPREO           RM: Porttfel bazowy/Reorganizacja hierarchii portfela         .
RJBRBRUS            Konwersja rodz. prod., rodz. przep.śr.pien.& rodz.salda w reg.wyceny .
RJBRBWDT            Analiza wartości bieżącej netto: Wyświetlanie wartości pojedynczych  .
RJBRBWRE            Analiza wartości bieżącej netto: Wyświetlanie wartości pojedynczych  .
RJBRBWRV            Analiza wartości bieżącej netto: Wyświetlanie wartości pojedynczych  .
RJBRCFKZ            Przypisanie rodz. przepływów na wsk. przepływu śr. pien.       .
RJBRCHEK            Struktury analiz: Sprawdzenie stanu systemu i ustawień        .
RJBRCPAACT           Trans.rodz.: Aktywacja integracji ObFin dla analizy wyników      .
RJBRDEACFO           Ostateczne usuwanie parametrów analizy                .
RJBRDEACFO2          Trwałe usuwanie parametrów analizy (wybór z list roboczych)      .
RJBRDELE            IS-B: RM Usuwanie raportu RM z wszzystkimi zależnymi wglądami     .
RJBRDELSVGAP          Usuwanie zapisanych wyników analizy luki               .
RJBRDERG            Generowanie otoczenia programu dla wyprowadzenia cechy        .
RJBRDGRE            Wartość zagrożona: Wyświetlanie wartości pojedynczych         .
RJBRDRCL            Opracowanie strategii wyprowadzenia dla struktury analizy       .
RJBRECCH            IS-B: Uzgodnienie: Sprawdzenie nakładania się             .
RJBREOFC            Reorganizacja katalogu pól SEM PA TJBF,TJBFD,TJBFE          .
RJBRFGDE            Przetwarzanie wygenerowanych modułów opracowania           .
RJBRFGDT402X          RM: Konwersje obiektów ryzyka z 4.01 na 4.02             .
RJBRFGDTX           RM:                                  .
RJBRGAPEOKONVERT        RM Luka: Konwersja wyników luki 401 w strukturach 402         .
RJBRGAPOZPROT         RM- Luka - Protokołowanie ustalenia CT                .
RJBRGAPUPDATE         Aktualizacja zapamiętanych wyników analizy luki            .
RJBRGENV            Ponowne generowanie oprac. wglądu dla cech zdefiniowanych przez użytk..
RJBRGPKN            Wskaźniki analizy luki w wygenerowanych rodzajach raportów      .
RJBRGUVRE           Zysk/Strata                              .
RJBRHSAL            Historyczna symulacja: Dane wejściowe                 .
RJBRHSDT            Historyczna symulacja pełnej wyceny: Wyświetlanie wartości pojedynczej.
RJBRKKUM            Aktualizacja JBRACCOUNT, JBRAMOUNT dla KK w RM (Konwersja)      .
RJBRNROB            Zarządzanie zakresem numerów dla portfolia bazowego          .
RJBRNV01            Analiza wrażliwości                          .
RJBRNV02            Analiza siatki                            .
RJBROZCONDENSE         RM Luka: Agregacja CT dla kont/kredytów                .
RJBRPHAD            Dopasowanie hierachii portfela do aktualnej definicji         .
RJBRPHDE            Usuwanie hierarchii portfela                     .
RJBRPHGE            Generowanie struktury hierarchii portfela               .
RJBRPHSH            Wyświetlanie hierarchii portfela                   .
RJBRPHUP            Aktualizacja hierachii portfela                    .
RJBRPHUPDA           Aktualizacja hierarchii portfela                   .
RJBRREOK            IS-B: Nowa struktura RM zbioru danych dla wglądu z puli danych    .
RJBRRMPRT           Wyświetlanie protokołu funkcji serwisowych              .
RJBRRMSP            Przetwarzanie obiektów finansowych (wyb. poprzez transakcje)     .
RJBRRMSP1           Przetwarzanie obiektów finansowych (wybór poprzez obiekty finansowe) .
RJBRRMSP2           Przetwarzanie obiektów finansowych (wybór z list roboczych)      .
RJBRSELPROT          RM: Wybór i wyświetlanie protokołów BD                .
RJBRSGPRE           Parametr wyników analizy luki                     .
RJBRSIDE            Usuwanie wglądu z wszystkimi danymi zależnymi             .
RJBRSIIN            Analiza RM: Inicjalizacja wglądu (Usuwanie danych portfela bazowego) .
RJBRSLZB            RM: Wyświetlanie wygenerowanego pasma terminów zapadalności      .
RJBRSNDT            Wrażliwość: Wyświetlanie wartości pojedynczych            .
RJBRSTA1            Rachiwizacja RM: Archiwizacja stanu puli danych            .
RJBRSTA2            Archiwizacja RM: Program usuwania                   .
RJBRSTA3            Archiwizacja RM: Odczyt zestawu danych                .
RJBRSTDA            Zarzązanie ryzykiem: Zarządzanie statusem               .
RJBRSTDB            Wycena zapamiętanych pozycji danych: Wartość bieżąca netto      .
RJBRSTDD            Usuwanie zapamiętanych statusów                    .
RJBRSTDS            Zapamiętanie statusu danych (zamrożenie)               .
RJBRSTDSHOW          Wyświetlanie zapamiętanej bazy danych                 .
RJBRSTDSHOW2          Wyświetlanie zapamiętanej bazy danych                 .
RJBRSVA01           Analiza wartości bieżącej netto: Wyświetlanie wartości pojedynczych  .
RJBRSVA02           Wrażliwość: Wyświetlanie wartości pojedynczych            .
RJBRSVA03           Historyczna symulacja pełnej wyceny: Wyświetlanie wartości pojedynczej.
RJBRSVA04           Raport RJBRSVA04                           .
RJBRSVA11           Wartość zagrożona: Wyświetlanie wartości pojedynczych         .
RJBRSVA21           Wyświetlanie obiektów finansowych                   .
RJBRSVA21OLD          Wyświetlanie obiektów finansowych                   .
RJBRSVA22           Wyświetlanie transakcji                        .
RJBRSVA22OLD          Wyświetlanie transakcji                        .
RJBRSVA39           Symulacja Zarz.akt./pas.                       .
RJBRSVA40           Analiza wartości pojedynczej Zarz.akt./pas.              .
RJBRSVA41           Symulacja ALM                             .
RJBRSVA42           ALM Analiza wartości pojedynczej                   .
RJBRSVA50           Wskaźnik wrażliwości                         .
RJBRSVA51           Ryzyko walutowe                            .
RJBRSVA52           Analiza wartości poj. - ryz. walut.                  .
RJBRSVGAPUPDATE        Aktualizacja zapamiętanych wyników luk                .
RJBRSVST46X          Program RJBRSVST46X                          .
RJBRSVST_GFORM210       Program RJBRSVST_SZINSART                       .
RJBRSVST_SZINSART       Program RJBRSVST_SZINSART                       .
RJBRTREE            Hierarchia ryzyka                           .
RJBRTRGE            Generowanie środowiska dla struktury analizy             .
RJBRVARE            Raport dochodzenia: Wyprowadzenie rodzaju wartości zagrożonej     .
RJBRVARKOMBI          Wyświetlanie reguł różnicowania spec. dla reguł wyceny        .
RJBRVARS            Wyświetl. przesun. dla zestawienia VaR                .
RJBRVREGC           Nowa strukt. zależn. od wglądów danych obiektów finans.(Wyb.p.trans.) .
RJBRVREGC1           Nowa struktura zależnych od danych obiektów finansowych        .
RJBRVREGC2           Nowa strukt. zależn. od wglądów danych obiektów finans.(Wyb.p.trans.) .
RJBR_CALC_MARKET_VAL_FOR_BOND Obliczenie kursu papierów wartościowych (ods.)            .
RJBR_GENTRANS_CALCDATE_CHECK  Tworzenie pliku mdanych dla DI transakcji rodzajowych         .
RJBR_GENTRANS_DBERBIS     Raport migracji dla transakcji rodzajowej               .
RJBR_GPTP_ARCH_DELETE     Obiekt archiwizacji JB_GPTP: Program usuwania             .
RJBR_TEST_SOFT_MODIFICATIONS  Program testowy dla drobnych modyfikacji               .
RJBTANRE            IS-B: Dodatkowe wyprowadzenie dla obiektów finans., analizy wyn,. cz. .
RJBTANREX           IS-B: Dodatkowe wyprowadzenie dla obiektów finans., analizy wyn,. cz. .
RJBTANRE_46          IS-B: Dodatkowe wyprowadzenie dla obiektów finans., analizy wyn,. cz. .
RJBTCASH            IS-B: Kalkulacja zakłócenia świadczenia                .
RJBTCKA1            IS-B: Analiza schematu kalkulacyjnego                 .
RJBTCOMP            Program dla porównania zbiorczego dla tabel konfiguracji       .
RJBTGEN            IS-B: Generowanie elastycznych procedur                .
RJBTKALB            IS-B: Program kalkulacji dla produktów depozytu baz.         .
RJBTKALK00           SAP-Banking: Program kalkulacji dla aktualizacji transakcji      .
RJBTKALKEH           SEM-Banking: Raport dla kalkulacji w obszarze handlu         .
RJBTKALO            IS-B: Ogólne wywołanie kalkulacji                   .
RJBTKALR            IS-B: Program kalkulacji dla antydatowania              .
RJBTKMP            IS-B: Wyświetlanie pól obow./opcjonalnych dla produktów        .
RJBTKRLT            IS-B: Wyświetlanie reguły                       .
RJBTKUMS            IS-B: Konwersja reguł kalkulacji                   .
RJBTLSVORMERK         SAP-Banking: Przetwarz. tabeli wst. zazn. dla zakłóceń 1. rodzaju   .
RJBTPRAZ            IS-B: Wyświetlanie protokół                      .
RJBTPRAZ_APL          Wyświetlanie i usuwanie protokołu kalkulacji             .
RJBT_DELTAB          Program do usuwania tabel (/1ISB/COA*)                .
RJBT_RECONCILIATION_LOAN_PAFO Porównanie transakcji kredyt. i obiektów fin.             .
RJBVTPAACT           Zmienna transakcja: Aktywacja integracji OF dla analizy wyników    .
RJB_CONVERT_TO_VARTRA     Program konwersji dla transakcji zmiennej               .
RJB_CONVERT_VTNAME       Dalsze przetwarzanie: Konwersja oznaczenia dla transakcji zmiennej  .
RJB_REUSE_EX_KLMZ1       Przykład: Wolumen średni z sald okresów raportów           .
RJB_REUSE_EX_ZINS1       Przykład: Wyświetlanie krzywej dochodowości              .
RJB_REUSE_EX_ZINS10      Przykład: Interploacja z różnymi wielomianami trzeciego stopnia    .
RJB_REUSE_EX_ZINS2       Przykład: Odczyt wartości krzywej dochodowości            .
RJB_REUSE_EX_ZINS3       Przykład: Wartość netto przepływu płatności              .
RJB_REUSE_EX_ZINS4       Przykład: Obliczanie współczynników dyskonta oblig. zerowej z rek.par..
RJB_REUSE_EX_ZINS5       Przykład: Obliczanie rekordów par ze współcz. dyskonta oblig. zerowej .
RJB_REUSE_EX_ZINS6       Przykład: Obliczanie współcz. dyskonta obligacji zerowej z kupon.zer. .
RJB_REUSE_EX_ZINS7       Przykład: Obliczanie kuponów zerowych ze współczyn. dyskonta obl. zer..
RJB_REUSE_EX_ZINS8       Przykład: Obliczanie Forward - Wartość krzywej dochodowości      .
RJB_REUSE_EX_ZINS9       Przykład: Obliczanie krzywej dochodowości forward z krzyw.doch. baz. .
RJITACTIONLOG01        Wyświetlanie protokołu czynności                   .
RJITARCH01           Archiwizacja wywołań dostaw JIT                    .
RJITARCH02           Program usuwania dla obiektu archiwizacji JIT_SJCALL         .
RJITARCHNO           Usuwanie wsk. archiwizacji                      .
RJITBFL001           JIT: Ponowne opracowanie puli potwierdzeń (Ruchy materiałowe)     .
RJITCOP001           Odnowienie planu dostawy                       .
RJITCUSTOMER01         Poj. opracowanie danych podst. JIT                  .
RJITDLVYCH           Kontrola kryteriów umowy terminarz. dla łączenia dostawy       .
RJITDOCDATA          Wybór danych dokumentacji                       .
RJITEMRANGES          JIT: Generowanie nagłego przypadku połączonych wywołań ilości     .
RJITFER001           JIT - Wprowadzanie postępu (Lista)                  .
RJITFER003           JIT - Wprowadzanie postępu (Lista)                  .
RJITKMP001           JIT: Zapotrz. na składniki                      .
RJITLAB001           Porównanie wyw. JIT z zapotrzeb. HarmDostaw/HarmDostTerm       .
RJITLPP001           JIT: Transfer nowej poz. umowy termin. w mat. sekw. wyw. dostaw JIT  .
RJITMOED01           Lista IDoc dla podanych wywołań JIT                  .
RJITMON001           Monitorowanie JIT (lista)                       .
RJITMON002           Monitorowanie JIT (lista)                       .
RJITMREO01           Reorganizacja danych podst. JIT                    .
RJITNET001           JIT: Wyświetlanie sieci czynności/statusu według akt. konfiguracji  .
RJITOUTARCH01         Archiwizacja wyj. wywołań dostaw JIT                 .
RJITOUTARCH02         Program usuwania dla obiektu archiwizacji JITO_CALL          .
RJITOUTDLCN01         Potwierdzenia dostawy dla wyj. wywoł. JIT               .
RJITOUTMON01          Monitor dla wychodzących wywołań dostaw                .
RJITPP01            Opracowanie informacji o produkcji -                 .
RJITREOBAT           Kopiowanie nowych poz. umowy termin. do dostępnych wywołań dost.(JITR).
RJITWPL001           Lean JIT-Monitoring                          .
RJITWPL002           Monitorowanie impulsu JIT                       .
RJITWPL003           Lista dodatk. zamówień                        .
RJITWPL004           JIT - Monitor alarmów                         .
RJITXLS001           JIT: Zapis do pliku monitorowania listy blok. na stacji rob. (32Bit) .
RJITXMLUPLOAD01        Odczyt pliku XML SEQJIT                        .
RK4A0002            Archiwizacja CO-PA kalkulacyjnie: Program archiwizacji        .
RK4A0002_DEL          Archiwizacja pozycji pojedynczych CO-PA: Program usuwania       .
RK4A0002_REL          Archiwizacja pozycji pojedynczych CO-PA: Program pon. wczytania    .
RK4A0002_WRI          Archiwizacja pozycji pojedynczych CO-PA: Program zapisu        .
RK4B0002            Archiwizacja COPA kalkulacyjnie: Program usuwania           .
RK4B0002_DEL          Archiwizacja poziomu obiektu CO-PA: Program usuwania         .
RK4B0002_REL          Archiwizacja poziomu obiektu CO-PA: Program ponownego wczytania    .
RK4B0002_WRI          Archiwizacja poziomu obiektu CO-PA: Program zapisu          .
RK4C0002            Archiwizacja COPA kalkulacyjnie: Program ponownego odczytu      .
RK4C0002_DEL          Archiwizacja obiektów wynikowych CO-PA: Program usuwania       .
RK4C0002_PRE          Reorganizacja tabeli obiektów                     .
RK4C0002_REL          Archiwizacja poziomu obiektu CO-PA: Program ponownego wczytania    .
RK4C0002_WRI          Archiwizacja obiektów wynikowych CO-PA: Program zapisu        .
RK4D0002            Archiwizacja COPA księgowo: Program archiwizacji           .
RK4E0002            Archiwizacja CO-PA księgowo: Program usuwania             .
RK4F0002            Archiwizacja CO-PA księgowo: Program ponownego odczytu        .
RK811ANZ            Wyświetlanie przeglądu cyklów                     .
RK811DEL            Usunięcie wprowadzonych cykli ze wszystkich tabeli          .
RK811EUR            Konwersja Euro stałych kwot w cyklach                 .
RK811EUR_LOOP         Konwersja Euro stałych kwot w cyklach                 .
RK811EUR_TARIF         Konwersja Euro stałych stawek przy cyklach              .
RK811HLP            Rozliczenia: Raport analizy dla wyszukiwania błędów          .
RK811SDT            Zmiana daty rozpoczęcia cyklu w CO-OM-CCA               .
RKAABR03            Uzgodnienie tabel rozliczenia - Program ekspertów           .
RKAABRDL            Archiwizacja dokumentów rozliczeniowych, program usuwania       .
RKAABRNRCHK          Program korekty dla pola ABRNR w AUAK i COBRA             .
RKAABRNRCHK2          Program korekty dla ABRNR w AUAK i COBRA dla kilku obiektów      .
RKAABRWR            Archiwizacja dokumentów rozliczeniowych (program zapisu)       .
RKAARCD1            Archiwizacja zleceń CO: Program usuwania               .
RKAARCS1            Czytanie archiwów zleceń                       .
RKAARCST            Pliki archiwum CO_ORDER: Ponowne ustawianie statusu          .
RKAARCWR            Archiwizacja zleceń CO : Program zapisu                .
RKAASHOW            Wyświetlanie dokumentów rozliczenia                  .
RKABCBW1            Przetwarzanie w tle dla przejęcia wskaźn. statyst. z LIS       .
RKABCCD5            Wyświetlanie wariantu wskaźnika                    .
RKABCCD6            Raport do ponownego generowania funkcji dostępu LIS          .
RKABCCD9            Zmiana wariantu wskaźnika                       .
RKABCT01            Transport formatów planowania                     .
RKABCT02            Transport formatów planowania rachunku kosztów procesowych      .
RKABCWB0            Do przetwarzania w tle                        .
RKABG000            Przetwarzanie w tle rozgraniczenia MPK                .
RKABRBEMOT           Rozl.: Aktywowanie wsk. pochodz. kosztów               .
RKABSHOW            Wyświetlanie dokumentów CO                      .
RKACHCKF            Pomoc - Narzędzie diagn. rachunkow.: Aktywacja            .
RKACHCKI            Narzędzie diagn. rach.: Aktywacja                   .
RKACOFI1            EURO: Analiza różnic zaokrąglenia FI - Księga uzgodn.         .
RKACOFI3            EURO: Storno dostosowania FI - Księga uzgodn.             .
RKACOK01            Określenie możliwych DUPREC dla konwersji TWAER w tabelach CO     .
RKACOR04            Uzgodnienie pomiędzy pozycjami pojed. i sumami (koszty rzecz.+obligo) .
RKACOR04_OLD          Uzgodnienie pomiędzy pozycjami pojed. i sumami (koszty rzecz.+obligo) .
RKACOR06            Zm. dla okresów nie dłuższych niż rok JG/DG w rek. dan. podst. MPK/PrG.
RKACOR10            Ponowne tworzenie rekordów sumar. obligo z COOI            .
RKACOR11            Program korekty: błędnie zaksięg. przyjęcie towarów - produkcja    .
RKACOR12            Program naprawy dla noty CSP 64383                  .
RKACOR13            Korekta zbędnych rekordów COEPL z faktur               .
RKACOR14            Napr.: Brakujące COSS-BEKNZ wraz ze stornem ostat. rozlicz.      .
RKACOR15            Program naprawy dla noty CSP 65387 -" rozlicz. plan.         .
RKACOR16            Korekta rozliczenia zlecenia z BEKNZ "" "A"              .
RKACOR17            Stornowanie dokumentów uzgodnienia planu               .
RKACOR18            Program korekty dla zawierających błędy dok. storn. w CO (z MR08)   .
RKACOR19            Wyrównanie między pozycjami pojed. i rekordami sumar. (Zaliczki)   .
RKACOR1B            Program korekty dla zawierających błędy dok. storn. w CO (z MR08)   .
RKACOR20            Program korekty: Usuwanie dokumentów CO ze źródłem w zewn. rach.   .
RKACOR24            Korekta statusu system. przepis. rozl. zgodnie z przepisem rozlicz.  .
RKACOR30            Program korygujący dla zaliczek CO: Porównanie CO - FI        .
RKACOR42            Program analizy relacji działań z ponowną wyceną           .
RKACSHOW            Wyświetlanie segmentów kosztów CO                   .
RKACSHOW_OLD          Wyświetlanie segmentów kosztów CO                   .
RKACUM26            Konwersja pola Parob ze ' ' na rodzaj obiektu             .
RKADELBK            Usuwanie dokumentów CO do obiektów nie lokalnych           .
RKADELIT            Usuwanie pozycji poj. ALE w systemie centralnym            .
RKADSHOW            Wyświetlanie dokumentów odsetek                    .
RKAEKBA1            Analiza dokumentu zaopatreniowego z perspektywy CO          .
RKAEPALV            Raport generowania wpisów kluczowych w TKALV1             .
RKAEPCUS            Kopiowanie ustawień raportu pozycji pojrdynczych do innego mandanta  .
RKAEPHED            Raport do usuwania niepotrzebnych nagłówków raportów pozycji poj.   .
RKAEPTCP            Kopiowanie def. nagł. do jednego z wariantów wyśw. raportu poz. poj. .
RKAEPTCPX           Kopiowanie def. nagł. do jednego z wariantów wyśw. raportu poz. poj. .
RKAEPVIM            Import war. wyśw. wglądu listy ABAP z def. nagł. (dla rap. poz. poj.) .
RKAGJOBL            Zamknięcie roku obrotowego: przeniesienie obligo           .
RKAGJOBL_OLD          Zamknięcie roku obrotowego: przeniesienie obligo           .
RKAIPBUF            Interfejs CO: Ustawienia dla odświeżania bufora przy błędach dialogu .
RKAKALBC            Ramy raportu dla przebiegu wsadow. FUNKCJI 'K_ICCF_CANCEL'      .
RKAKALBT            Ramy raportu dla przebiegu wsad. FUNKCJI 'K_ICCF_ITEMS'        .
RKAKALC1            Instalacja księgi uzgodnień (wersja 2.2)               .
RKAKALC3            Aktywacja/deaktywacja księgi uzgodnień                .
RKAKALDE            Księga uzgodnień: Usuwanie danych                   .
RKAKALF1            Księgowanie uzupełniające księgi uzgodnień              .
RKAKALR1            Rodzaje kosztów: Poz. pojed. CO                    .
RKAKALR2            Księga uzgodnień: Przegląd przepływu kosztów             .
RKAKALT9            Księga uzgodnień: Wyświetlanie rekordu sum z tabelą użytkownika    .
RKAKALX1            Wypełnianie jednostek organizacyjnych w dokumencie CO         .
RKAKALX2            Konwersja dok. księgi uzgodnień; nowe pole ACCOUNT (konto zbiorcze)  .
RKAKALX3            Ponowne wyprowadzanie ObFkc i ObfkP dla pozycji pojedynczych CO    .
RKAKALX4            Wyszukiwanie dokumentów CO z niespójnymi ObszFunk ObszFunkP      .
RKAKALX5            Wyszukiwanie pozycji księgowania CO bez ObFk lub bez ObFkP      .
RKAKALX6            Ręcz. korygowanie obszaru funkcjonalnego i obszaru funk. partnera w CO.
RKALACTV            Raport aktywacji obiektów w rozliczeniach (tylko CCA !!!)       .
RKALALLT            Rozliczenia: Wszystkie tabele cyklu jednocześnie           .
RKALCODE            Rozliczenia: Wyświetlanie liczby istotnych cyklów           .
RKALCPGO            Kontrola grup przebiegu: alokacje CO-OM - struktury organizacyjne  .
RKALDBKL            Sterowanie wyborem KM w wyborze bazie danych alokacji         .
RKALDBKL_STD          Rozliczenia: Generowanie ustawień standardowych dla wyboru KL     .
RKALDELTA_UPD         Aktywacja/Dezaktywacja opcji akt. delta                .
RKALER01            Program korekcyjny ALE: Kwoty " 0,5 zaokrąglone do zera        .
RKALFASTSEQCHECK        Aktywacja/Dezaktyw.trybu "Szybkiej kontroli segmentu" (Rozł./Rozdz.CO).
RKALFGRU            Lista miejsc życia: Grupy pól w T811J, T811H, T811M, T811X      .
RKALIMMO            Aktywacja/Dezaktywacja obiektów nieruchomości jako odbiorców     .
RKALIMMO_ALL          Obiekty nieruchomości jako odbiorcy                  .
RKALIMMO_S           Aktywacja/Dezaktywacja obiektów nieruchomości jako nadawców      .
RKALITEM_CHECK         Raport RKALITEM_CHECK                         .
RKALITER            Przypisania: Analiza iteracji                     .
RKALLEWS            Zmiana "Aktualizacja wszystkich walut" w obszarze rachunku kosztów  .
RKALLOOK            Rozliczenia: Szukanie obiektów we wszystkich cyklach         .
RKALMCYC            Rozliczenia: Tworzenie jednego cyklu z kilku cyklów częściowych    .
RKALPARA            Aktywacja/dezaktywacja parametrów wykonania cykli           .
RKALPERLAG           Aktywacja/Dezaktywacja wsk.poprz.okresu                .
RKALPSAC            Rozliczenia: Aktywacja zleceń w cyklach (wersja Sektora publicznego) .
RKALPSCR            Alokacje: Generowanie konfiguracji dla Sektora publicznego/nowej KG  .
RKALSHOWOBJS          Wyświetlanie obiektów określonego segmentu              .
RKALSMOV            Rozliczenia: Przesuwanie segmentu z jednego cyklu do drugiego     .
RKALSTA1            Rozliczenia: Odczyt MPK (rzecz./stat.) i zaksięgow. wsk. stat.    .
RKALSTA2            Rozliczenia: Odczyt centrum zysku i zaksięgowanie wsk. stat. na MPK  .
RKALSTA3            Rozl.: Odczyt rodz. kosz./rodz. dział. (rzecz.+stat.) i zaks. wsk. st..
RKALSTAGR_EURO_CONVERT     Program RKALSTAGR_EURO_CONVERT                    .
RKALT811D           Wstawianie wierszy do T811D                      .
RKALT811D_SEL         Dodawanie linii do T811D. Wprowadzanie opcji wyboru          .
RKALTOOL            Rozliczenia: Pasek narzędzi                      .
RKALTRANS           Odczyt/Zapis cyklu                          .
RKALVERSION_CHANGE       Include ADVERSION                           .
RKALVERSION_CLEAR       Ponowne ustawianie wersji                       .
RKALVIEW            Lista miejsc użycia: Cykl w tabelach T811               .
RKALWAIT            Kontrola blokowania rozłożenia, rozdziału,... (również w CO-PA)    .
RKAL_CHANGE_LATYP       Zmiana typu rodzaju działania na 3 oraz wszystkich księgowań     .
RKAL_DELETE_EXTRACT      Rozrachunki: Usuwanie ekstraktów wg kryteriów             .
RKAMKMAA            Ogólne zmiany rekordów danych podstawowych              .
RKANBU01            Przejęcie zgłoszenia zapotrzebowania i obliga zamówienia       .
RKANBU01_CASH         Ponowne oprac. zobowiązań do zapłaty ze zgłoszeń zapotrzebowania   .
RKANBU02            Ponowne tworzenie zaliczek (zaliczki jako nakład)           .
RKANRCHK            Kontrola zakresów numerów dokumentów CO                .
RKAOITR0            Śledzenie dla interfejsów zarządzania obligiem            .
RKARESET            Program ponownego ustawiania dla przepisów rozliczeniowych      .
RKARSHOW            Wyświetlanie następnego dokumentu CO                 .
RKARULESDELETE         Ograniczanie ważności niewłaściwych reguł podziału          .
RKASAL01            Ustalanie salda dla rozliczonych obiektów               .
RKASAL02            Uzgodnienie sald dla rozliczonych obiektów              .
RKASELRULES          Lista przepisów rozlicz.                       .
RKASELRULES_OR         Lista przepisów rozliczeniowych dla zleceń              .
RKASELRULES_PP         Lista przepisów rozliczeniowych dla zleceń produkcyjnych/procesowych .
RKASELRULES_PR         Lista przepisów rozliczeniowych dla projektów/sieci          .
RKASELRULES_RE         Lista przepisów rozliczeniowych dla obiektów nieruchomości      .
RKASELRULES_VB         Lista przepisów rozliczeniowych dla dokumentów sprzedaży       .
RKASHOCY            Szukanie obiektów w cyklach i segmentach               .
RKASL000            Wyświetl. danych sterowania rodz. działania              .
RKATARIF            Raport stawek dla rodzajów działań i procesów             .
RKATB01COWL          Okno narzędziowe aplikacji: Kontrola specyf. dla użytk.        .
RKAUKOU2            Przeksięgowanie: Zlecenia wewnętrzne                 .
RKAUKOU2COWL          Przeksięgowanie: Lista robocza zleceń wewnętrznych          .
RKAUTHTR            Program ZAUTH                             .
RKAZCJ45            Narzuty rzeczywiste: Projekty/elementy PSP/sieci           .
RKAZCJ45COWL          Obliczanie narzutów rzecz.: Projekty/elementy PSP/sieci        .
RKAZCJ47            Obliczanie narzutów plan.: Projekty/elementy PSP/sieci        .
RKAZCJ47COWL          Obliczanie narzutów plan.: Projekty/elementy PSP/sieci        .
RKAZCJ9M            Prognoza kosztów: Projekty / Elementy PSP               .
RKAZCJ9MCOWL          Prognoza kosztów: Projekty, elementy PSP, sieci            .
RKAZCJA1            Wpłynięcie zlecenia w odniesieniu do projektu             .
RKAZCJA1COWL          Wpłynięcie zlecenia: Projekty/elementy PSP              .
RKAZCJB1            Automatyczne generowanie przepisu rozliczeniowego           .
RKAZCJB1COWL          Generowanie przepis rozliczeniowego: Projekty / Elementy PSP     .
RKAZCJN2            Ponowna wycena stawek rzecz.: Projekty/elementy PSP/sieci       .
RKAZCJN2COWL          Ponowna wycena wg stawek rzeczywistych: Projekty/elementy PSP/sieci  .
RKAZCJO9            Narzuty obliga: Projekty/elementy PSP/sieci              .
RKAZCJZ1            Rzeczywiste naliczanie odsetek: Projekty/elementy PSP/sieci      .
RKAZCJZ1COWL          Rzeczyw. nalicz. odsetek: Lista robocza projekty/elem. PSP/sieci   .
RKAZCJZ8            Naliczanie odsetek rzecz.: Zlecenia wewnętrzne i zlecenia PM     .
RKAZCJZ8COWL          Rzeczywiste naliczanie odsetek: Lista robocza zleceń wewnętrznych   .
RKAZCNE2            Postęp projektu                            .
RKAZCNE2COWL          Analiza postępu: Projekty/elementy PSP/sieci             .
RKAZCO43            Narzuty: Zlecenia produkcyjne i zbieracze kosztów produktu      .
RKAZCO43COWL          Narzuty: LR, zlecenia produkcyjne, zbieracze kosztów produktu     .
RKAZCON2            Pon. wycena wg stawek rzecz.: Zlecenia prod. i zbieracze kosztów prod..
RKAZCON2COWL          Pon. wycena stawek rzecz.: LR, zlecenia prod., zbieracze kosztów prod..
RKAZCPZI            Narzuty rzecz.: Procesy gospodarcze                  .
RKAZCPZP            Narzuty planowe: Procesy gospodarcze                 .
RKAZKGI4            Narzuty rzecz.: Zlecenia wewnętrzne i zlecenia PM           .
RKAZKGI4COWL          Obliczanie narzutów rzecz.: LR, zlecenia wewnętrzne          .
RKAZKGO4            Narzuty obliga: Zlecenia wewnętrzne i zlecenia PM           .
RKAZKGP4            Narzuty planowe: Zlecenia wewnętrzne i zlecenia PM          .
RKAZKGP4COWL          Narzuty planowe: Zlecenia wewnętrzne i zlecenia PM          .
RKAZKKN2            Pon. wycena stawek rzecz.: Hier. nośników kosztów, og. nośniki kosztów.
RKAZKKN2COWL          Pon. wycena stawek rzecz.: LR, hier. noś. kosztów, og. nośniki kosztów.
RKAZKKPJ            Narzuty: Hierarchia nośników kosztów, ogólne nośniki kosztów     .
RKAZKKPJCOWL          Narzuty: LR, hierarchia nośników kosztów, ogólne nośniki kosztów   .
RKAZKON2            Ponowna wycena stawek rzeczywistych: Zlecenia wewnętrzne/PM      .
RKAZKON2COWL          Ponowna wycena stawek rzeczywistych: LR, zlecenia wewnętrzne     .
RKAZKSA3            Rozgraniczenie rzeczywiste: Miejsca powstawania kosztów        .
RKAZKSA8            Rozgraniczenie planowe: Miejsca powstawania kosztów          .
RKAZKSI4            Narzuty rzecz.: Miejsca powstawania kosztów z rodzajami dział.    .
RKAZKSO9            Narzuty obliga: Miejsca powstawania kosztów wraz z rodzajami działań .
RKAZKSP4            Narzuty planowe: Miejsca powstawania kosztów wraz z rodzajami działań .
RKAZMFN2            Pon. wycena wg stawek rzecz.: Zlecenia prod. i zbieracze kosztów prod..
RKAZUB00            Przetwarzanie w tle: Narzuty                     .
RKAZUB10            Przetwarzanie w tle narzutów PKOSA                  .
RKAZUB71            Raport do planowania rachunku narzutów dla zleceń           .
RKAZUB7D            Raport dla przetwarzania w tle                    .
RKAZUBEU            Kontrola wart.progowej dla narzutów w przeliczaniu na EURO      .
RKAZUTR0            Transport stopy narzutu                        .
RKAZUTR1            Przeniesienie stóp narzutu: Ręczne rozpoczęcie dokonywania poprawki  .
RKAZVA44            Narzuty rzeczywiste: Zlecenia klienta                 .
RKAZVA44COWL          Narzuty rzeczywiste: LR, zlecenia klienta               .
RKAZVAN1            Ponowna wycena wg stawek rzeczywistych: Zlecenia klienta       .
RKAZVAN1COWL          Ponowna wycena wg stawek rzeczywistych: LR, zlecenia klienta     .
RKA_AUAS_TO_D         Struktura rekordów D z rekordów AUAS                 .
RKA_SETTLE_TABLES_COMPARE   Program analizy dla rozliczenia                    .
RKA_SETTLE_TABLES_COMPARE_PLAN Program analizy dla rozliczenia planowego               .
RKBIKA00            Tworzenie sesji wprowadzania wsad. do tworzenia rodzajów kosztów   .
RKBUDSDO            Proszę sprawdzić status "Zabudżetowany" i ew. go ponownie ustawić   .
RKBUDSDP            Proszę sprawdzić status "Zabudżetowany" i ew. go ponownie ustawić   .
RKCBATCH            Wydruk/aktualizacja raportu                      .
RKCCOASP            Kopiowanie aspektów z mandanta referencyjnego             .
RKCCODEL            Usuwanie komentarzy                          .
RKCCODM0            Transfer danych: Generowanie programu agregacji            .
RKCCODSP            Wyświetlanie komentarzy z tabeli rodzajów komentarzy         .
RKCCOLST            Komentarz - lista                           .
RKCCOLT1            Kopiowanie formatów danych rzecz. jako formatów plan.         .
RKCCOMD0            SAP-EIS: Generowanie procedur do opracowania danych podstawowych   .
RKCCOMON            Transfer danych: Przetwarzanie końcowe protokołów           .
RKCCOPA1            RKC: Planowanie wsadowe dla przejęcia danych CO-PA do EIS       .
RKCCOPR0            Generowanie programów do aspektu                   .
RKCCOPR1            Generowanie: Programy do agregacji danych operacji          .
RKCCOPR3            Archiwizacja aspektu na pliku                     .
RKCCOPRT            Wyświetlanie aspektu (z otoczeniem)                  .
RKCCOTB0            Wpisanie aspektu w tabele sterowania                 .
RKCCOTRC            Narzędzie śledzenia dla komentarzy przy interfejsie RFC        .
RKCDAMAP            Uogólnienie danych operacji                      .
RKCDBCH2            SAP-EIS - Sprawdzanie spójności bazy danych              .
RKCDEDEF            Opracowanie opisu pliku do elastycznego odczytu            .
RKCDELET            Usuwanie danych operacji                       .
RKCDENNN            Usuwanie zbiorcze danych operacji EC-EIS i EC-BP bez wyprowadzenia  .
RKCDEREO            Elastyczny odczyt z plików Excela: Reorganizacja TABELL        .
RKCDISPV            Wyświetlanie walidacji                        .
RKCDLALL            Usuwanie danych operacji                       .
RKCDLASP            Wyświetlanie/usuwanie aspektów w odniesieniu do mandanta       .
RKCDLCUA            Wyświetlanie / usuwanie interfejsu aspektu              .
RKCDLDM0            Wyświetlanie / usuwanie programu agregacji              .
RKCDLDY0            Wyświetlanie / usuwanie ekranów do aspektu              .
RKCDLHIE            SAP-EIS: Wyświetlanie/usuwanie hierarchii               .
RKCDLKR0            Wyświetlanie / usuwanie wskaźników                  .
RKCDLMD0            Wyświetlanie / usuwanie danych podstawowych              .
RKCDLMD1            Program RKCDLMD1: Usuwanie wpisów T27nn, T28nn            .
RKCDLMON            Transfer danych: Wyświetlanie/usuwanie protokołów           .
RKCDLPR0            Wyświetlanie / usuwanie wygenerowanych programów dla aspektu     .
RKCDLST0            Wyświetlanie aspektów struktury danych                .
RKCDLTB0            Usuwanie wpisów do aspektu z tabel sterowania             .
RKCDMNNN            Agregacja: T241A-ATEXT                        .
RKCDMREF            SAP-EIS: Kopiowanie hierarchii zestawów do hierarchii EIS       .
RKCDMSP0            Skoroszyt raportów: Przejęcie danych                 .
RKCDOKUM            Opracowanie przypisania dokumentu do danych podst. SAP-EIS      .
RKCDRIVE            SAP-EIS: Program obsługi kolejek w komunikacji R/3 - R/3       .
RKCDSDDG            EC-EIS/BP: Generowanie źródła danych dla ekstrakcji danych operacji  .
RKCEDITB            Pomoc do generowania                         .
RKCFC400            Raport rodzaju XPRA do aktualizacji katalogu pól dla wersji 4.0    .
RKCFILE0            Wczytanie pliku                            .
RKCFILE7            Transfer danych zewn.: Rozpoczęcie transferu             .
RKCFILEF            Transfer danych zewn.: Rozpoczęcie transferu             .
RKCFILGN            Tworzenie pliku testowego                       .
RKCHECKUO           Raport wsadowy: Kontrola struktury organizacyjnej           .
RKCHIND2            EC-EIS: Call V_TKCHNT                         .
RKCHINOD            Opracowanie nieksięgowalnych węzłów hierarchii            .
RKCIMSST            Program inicjaliz. dla komunikacji z systemami IMS          .
RKCKENNZ            Biblioteka klasy wskaźników                      .
RKCKISX1            Tworzenie indeksu dla CKIS: dowód wykorzystania kalkulacji materiał. .
RKCMDFU0            Tworzenie modułów funkcyjnych do cech dla dołączania dokumentów    .
RKCOBTR1            SAP-EIS: Narzędzie transportu                     .
RKCOBTR3            Import raportów                            .
RKCOBTR5            Import formularzy                           .
RKCOBTR7            Import formatów planowania                      .
RKCOITS1            Odczyt archiwum pozycji poj. CO                    .
RKCOITS4            Raport pozycji pojedynczych archiwum (CO_ITEM)            .
RKCOITSP            Archiwizacja CO_ITEM: Włączanie lub wyłączanie specjalnej obsługi   .
RKCOO0SF            Planowanie obiektu CO: Wypełnianie tabeli COO0SFN           .
RKCOOCUS            Planowanie CO: Raport do wyświetlania danych konfiguracji       .
RKCOOKP1            Ustawianie blokad okresu w tle                    .
RKCORR01            Program korygujący: Czyszczenie zakresu numerów dokumentu CO     .
RKCORR03            Program korygujący: Usuwanie błędnych pozycji numerów obiektów    .
RKCORR04            Rekonstrukcja przypisań: Przedział operacji/numerów (CO)       .
RKCORR05            Czyszczenie zarządzania dokumentami przydziału            .
RKCORR06            Czyszczenie zarządzania dokumentami konwersji             .
RKCORR07            Program korekty: Czyszczenie zakresów numerów rozliczania zlecenia  .
RKCORR09            Czyszczenie rodzajów kosztów (część zależna od planu kont)      .
RKCORR10            Program korekty: Porównanie BEKNZ w COEP i COSP            .
RKCORR12            Program korekcyjny: Usuwanie zbędnych wpisów COBK_INDX        .
RKCORR14            Konwersja BSEG-ZUODR dla rozliczenia dokumentów sprzedaży       .
RKCORR15            Usuwanie wpisów ANLI dla zarchiwizowanych zleceń wewnętrznych     .
RKCORR96            Alokacje: Analiza T811D i COBK                    .
RKCORR97_EASY         Analiza utworzonych dokumentów cyklu                 .
RKCORR98_EASY         Raport korekty dla rozliczeń: Dostosowanie T811D z COBK        .
RKCORR99            Kontrola COBK - T811D                         .
RKCORR99_EASY         Kontrola COBK - T811D                         .
RKCORR99_EASY_MORE       Kontrola COBK - T811D                         .
RKCORRCORR99          Proszę skorygować błędne wpisy RKCORR99...              .
RKCORRH1            Dostosowanie hierarchii standardowej - dane podstawowe        .
RKCORRH2            Kontrola kompletności (dane podstawowe w grupie)           .
RKCORRH4            Porównanie obszaru hierarchii w przedziale miejsca powst. kosztów   .
RKCORRH9            Struktura tabeli TK01H dla wszystkich pól danych podst. zal. czasowo .
RKCOSE_SEL001         RKCOSE_SEL001                             .
RKCOSSX1            Tworzenie indeksu dla COSS poprzez USPOB               .
RKCOVIEW            Lista miejsc użycia: MPK/Proces gospodarczy              .
RKCOVIEW_DOCK         Lista miejsc użycia: MPK/Proces gospodarczy              .
RKCOVIEW_TREE         Lista miejsc użycia: MPK/Proces gospodarczy/Zlecenie/Numer obiektu  .
RKCP97BC            Kopiowanie raportu wsadowego planowania CO-ABC (CP97)         .
RKCP98BC            Kopiowanie raportu wsadowego dla CO-ABC rzecz.-plan.         .
RKCPLEXE            EC-BP: Planowanie automatyczne - uruchomienie wsadowe         .
RKCPROT0            Wyświetlanie aspektu (z otoczeniem)                  .
RKCR2LIS            Listy z R/2                              .
RKCREOAS            Reorganizacja aspektu katalogu                    .
RKCREODM            SAP-EIS: Reorganizacja transferu danych                .
RKCREOFC            Reorganizacja specyficzna dla aspektu katal. pól TKCF / TKCFD / TKCFA .
RKCREOG1            Reorganizacja formularzy                       .
RKCREOMV            Reorganizacja modułów opracowania wglądu               .
RKCREOVA            Reorganizacja TKCA dla walidacji                   .
RKCREPCU            SAP-EIS: Pozyskiwanie danych: Konfiguracja raportów pozyskiwania   .
RKCREXFC            XPRA: Reorganizacja katalogów pól TKCF / TKCFD / TKCFA        .
RKCROSUB            SAP-EIS: Program startowy dla zarządzania komentarzami (trans. KCT0) .
RKCRUNT0            SAP-EIS: Protokół generowania                     .
RKCRWUSLCUST          Program RKCRWUSLCUST                         .
RKCSE001            Wybór: Rachunek wyników                        .
RKCSELEC            Wyświetlanie danych operacji                     .
RKCSENNN            Wyświetlanie nieprzetworzonych danych                 .
RKCSIGHT            Narzędzie testowe InSight                       .
RKCSLICE            SAP-EIS: Warstwy danych - statystyka bazy danych - dane ruchu     .
RKCSTATS            Statystyka bazy danych                        .
RKCSUB00            Program uruchomiający raporty pozyskiwania w R/2 i R/3        .
RKCTRERU            Tworzenie poziomów agregacji                     .
RKCTRSDM            SAP-EIS: Wprowadzanie obiektów transportu dla struktur nadawczych   .
RKCTRTX1            SAP-EIS: Narzędzie tłumaczenia                    .
RKCTSEAR            Szukanie ciągu w programach                      .
RKCTVBAT            Raport wsadowy dla planowania strukturalnego             .
RKCTWP91            Narzędzie do konwersji tabel                     .
RKCTWP92            SAP-EIS: SE16-uzupełnienie                      .
RKCUMCFN            EIS: Konwersja danych aspektu w wersji 4.0              .
RKCUMDEL            SAP-EIS: Konwersja formatu do wprowadzania danych           .
RKCUMTAB            Raport testowy konwersji wpisów tabeli                .
RKCUTR01            Transport formatu planowania                     .
RKCVARGR            Zapamiętanie grup zmiennych jako wariantów w EIS           .
RKCWINEX            Uruchomienie programu na serwerze prezentacji             .
RKCYCLES            Wyświetlanie przeglądu cyklów                     .
RKCYCREP            Zagęszczone drukowanie cykliczne                   .
RKC_ARCHIVE_CFMMM       Archiwizacja: Archiwizacja danych operacji EIS            .
RKC_ARCHIVE_CFNNN       Archiwizacja: Archiwizacja danych operacji EIS            .
RKC_DELETE_CFNNN        Archiwizacja: Usuwanie danych operacji EIS              .
RKC_FLEX_UPL          Elastyczny odczyt z pliku                       .
RKC_READ_CFMMM         Odczyt zarchiwizowanych wpisów dla aspektu              .
RKC_READ_CFNNN         Odczyt zarchiwizowanych wpisów dla aspektu              .
RKC_TL_PRINT_PARAM       Program RKC_TL_PRINT_PARAM                      .
RKDBAT00            Wydruk/aktualizacja raportu                      .
RKDBAT01            Opracowanie wariantów wsadowych dla raportu dochodzenia        .
RKDBAT02            Przetwarzanie w tle raportów dochodzenia               .
RKDBATPF            Opracowanie grupy zmiennych                      .
RKDBATV3            Oprac. grupy wariantów                        .
RKDBATV4            Planowanie grup wariantów                       .
RKDCHEFO            Sprawdzanie formularzy                        .
RKDELREV            Usuwanie przeszacowań...                       .
RKDOCOUM            Kontrola cykli pod kątem podwójnego zastosow. rodz.koszt.rozłoż./ob.CO.
RKDREOBE            Reorganizacja raportów                        .
RKDREODA            Reorganizacja danych raportów                     .
RKDREOFO            Reorganizacja formularzy                       .
RKDREOVG            Reorganizacja grup wariantów                     .
RKDREPDV            Podział raportu                            .
RKDRPFT1            RPT: Korekta niemożliwych do zastosowania typów formuł w tabeli TKESK .
RKDRPTV1            RPT: Raport korekty dla źle przetłum. zmiennych tekst. do dostarcz.  .
RKDRPTV2            Korekta XPRA błąd COXMKES2: Ustawia $$ z powrotem na &$        .
RKD_REGENERATE_ALL_REPORTS   Nowe generowanie raportów dochodzenia                 .
RKD_WHERE_USED         Tworzenie listy miejsc użycia dla pól w raportach           .
RKE27SHOW           Wyprowadzanie protokołu wyceny okresowej               .
RKEABSHOW           Analiza wyceny CO-PA                         .
RKEABSHOW_01          Wyświetlanie konfiguracji wyceny                   .
RKEAE005            Przygotowanie transferu dokumentu wpłynięcia zlecenia do CO-PA    .
RKEAE009            Transfer dokumentów wpłynięcia zlecenia do CO-PA           .
RKEAE010            Transfer przyjęcia zlecenia do rachunku wyników            .
RKEAE011            Symulacja przejęcia dokumentu z wpłynięcia zlecenia klienta      .
RKEAE015            Księgowanie uzupełniające błędnych, przyjętych zleceń         .
RKEAEDEL            Usuwanie błędnego przyjęcia faktury                  .
RKEAEERR            Wyświetl. błędnego przyjętego zlecenia                .
RKEAEMOD            Nieprawidłowe dane - zmiana wskaźnika 'BTCI'             .
RKEAGENF            Usuwanie, generow., wyświetl. wewn. tabeli pól CO-PA (FIELDTAB)    .
RKEAGENV            Ponowne generowanie oprac. wglądu dla cech zdefiniowanych przez użytk..
RKEALE01            Rozdział CO-PA                            .
RKEALEAG            Rozdział CO-PA: Dostosowanie                     .
RKEALEGV            Rozdział CO-PA: Zaopatrzenie podstawowe                .
RKEALER1            Rozdział CO-PA: Program naprawy dla rozdziału CO-PA          .
RKEALERU            Rozdział CO-PA: Okresowe sumowanie                  .
RKEANAS0            Generator: Przegląd obszaru wyników                  .
RKEANAT2            Raport testowy: Odczyt z poziomów agregacji              .
RKEANAT3            CO-PA: Analiza FIELDTAB i NAMETABS bazy danych            .
RKEANAT4            Przegląd użytego zał. poziomu obiektu/rzecz. poz. poj. i wybiór. cech .
RKEANA_ERKRS_OV        Przegląd ustawień istotnych dla wydajności do obszaru wyników     .
RKEARCRE            Szukanie archiwum przez okno pola                   .
RKEAVIEW            Wywołanie opracow. wglądu V_TKEOE ze zdefiniow. obszarem wyników   .
RKEB0501            Reorganizacja struktury wierszy/kolumn                .
RKEB0502            Struktura: Przegląd                          .
RKEB0503            Malarz raportów: Lista zastosowań                   .
RKEB0601            Wyświetlanie pozycji pojedynczych                   .
RKEB0901            Wyprowadzenie opracowanych grup zmiennych               .
RKEB0902_40          Przeliczenie danych raportu CO-PA na EURO i konwersja raportów    .
RKEB1001            Kopiowanie formularzy między obszarami wyników            .
RKEB1002            Kopiowanie schematów rozliczeniowych między obszarami wyników    .
RKEBATCH            Wydruk/aktualizacja raportu wyników                  .
RKEBATSM            Przetwarzanie w tle dla raportów dochodzenia             .
RKEBBI02            Tworzenie indeksu 'Zlecenia do pozycji zlecenia klienta'       .
RKEBBI12            Tworzenie indeksu: Pozycja dokumentu sprzedaży dla zlecenia      .
RKEBMP99            Struktura: Przegląd                          .
RKEBPBATCHGIPB         Wycena okresowa                            .
RKEBPBATCHGITD         Rozdział góra-dół                           .
RKEBPBATCHGPUF         Transfer wartości planowych do FI-GL                 .
RKEBPBATCHGPUG         Transfer wartości planowych do FI-SL                 .
RKEBPBATCHGPUH         Transfer wartości planowych do FI-GL                 .
RKEBPBATCHGPUL         Transfer wartości planowych do LIS                  .
RKEBPBATCHGPUP         Transfer wartości planowych do EC-PCA                 .
RKEBPBATCHGPUS         Transfer ilości sprzedaży do SOP                   .
RKEBPRAD            Zarządzanie wyświetlaniem listy                    .
RKEBPRUM            CO-PA-SPP: Program konwersji dla wpisów administracji 3.0 / 3.1    .
RKEBW100            CO-PA / SAP BW: Źródło danych dla danych operacji           .
RKEBW201            CO-PA / SAP-BW: Wyświetlanie szczegółowych informacji dla źr. danych .
RKEBW202            CO-PA / SAP BW: Aktywacja wspomagania śledzenia            .
RKEBW203            CO-PA / SAP BW: Aktywowanie wspomagania śledzenia - hierarchie    .
RKEBW210            --- nie działa ---                          .
RKEBW211            CO-PA / SAP BW: Symulacja inicjalizacji procedury delta        .
RKEBW3CI            Cecha CO-PA: Import danych podstawowych z SAP BW           .
RKEBW3GN            Retrakcja BW/CO-PA: Generowanie raportów danych planowych       .
RKEBW3RE            Retraktor: Wykonanie transferu danych zapytania            .
RKEBW3RV            Retrakcja BW/CO-PA: Stornowanie transferu danych zapytania      .
RKEBW3UE            Retrakcja BW/CO-PA: Wyświetlanie logów dla transferu danych zapytania .
RKEBW3VA            Retrakcja BW/CO-PA: Tworzenie wariantów dla zmiennych zapytania    .
RKEBWHIERARCHY         CO-PA / SAP BW: Źródło danych dla hierarchii             .
RKEBWUND            Program korygujący: Status replikacji dla źródeł danych CO-PA     .
RKEC1CDA            Wyświetlanie dokumentów zmian dla EC-PCA               .
RKEC1ROL            Centrum zysku: Wykonanie rolowania eksportu              .
RKECADL1            Stornowanie pozycji pojedynczych w rachunku wyników          .
RKECHERE            Sprawdzanie schematu obliczeniowego (RK-E)              .
RKECONVOBJLEV         Konwersja tabel poziomu obiektów: CE3 "-" CE3_PACKD/CE3_PACKT     .
RKECORR98_EASY         RKECORR98_EASY                            .
RKECORR99_EASY         Dostosowanie COBK z T811D dla cykli CO-PA               .
RKEDEL01            Usuwanie ustawień dla obszaru wyników                 .
RKEDEL03            Usuwanie otoczenia obszaru wyników                  .
RKEDELE1            Usuwanie poz. pojed. w rachunku wyników                .
RKEDELTEST           Usuwanie danych testowych w CO-PA                   .
RKEDRCHECK           Wyprowadzanie: Kontrola konfiguracji pod względem niespójnych wpisów .
RKEDRTRACE_NEW         Obiekt sterowania drzewem RKEDRTRACE                 .
RKEDSCLT            Ustawianie mandanta dla źródeł danych CO-PA po transporcie      .
RKEFI005            Przejęcie dokum. z rachunkowości finansowej do rachunku wyników    .
RKEGENPLANNINGAID       Dodatkowe generowanie kodu dla pomocy planow. zależ. od obiektu    .
RKEGESPL            CO-PA                                 .
RKEGITD1            Stornowanie rozdziału góra-dół                    .
RKEHOH10            Tworzenie pliku sekwencyjnego z pozycjami pojed. (generow. danych)  .
RKEINIT_CE4          Inicjalizacja pól CE4 z NOT_NULL                   .
RKEKEAK_DISPLAY_ENTRY     CO-PA: Wyświetlanie pomocy wprowadzania                .
RKEMM005            Przejęcie dokumentu z Gospodarki materiałowej do Rachunku wyników   .
RKEMNTNERKRS          Analiza i opracowanie: Wykorzystanie spakowanego poziomu obiektów   .
RKEOACT0            Aktywacja nieaktywnych danych podstawowych              .
RKEOCOHR            Wyświetlanie obiektów HR przypisanych do obiektów CO         .
RKEODELST           Struktura organizacyjna: Usuwanie wszystkich ustawień użytkownika   .
RKEODL00            Usuwanie struktury organizacyjnej                   .
RKEOGEN1            Generowanie hierarchii standardowej na podstawie struktury org.    .
RKEOGEN2            Struktura organizacyjna: Generowanie hierarchii alternatywnej     .
RKEOGEN3            Struktura organizacyjna: Zastępowanie hierarchii standardowej     .
RKEOPRI0            Drukowanie hierarchii standardowej                  .
RKEOPRI1            Drukowanie struktury organizacyjnej                  .
RKEOV             Przegląd cyklu (Rachunek wyników)                   .
RKEO_ALTPCREL_FREEZE      Konwersja przypisania standardowego centrów zysku na przypisanie alt. .
RKEO_ALTPCREL_FROM_STD     Konwersja przypisania standardowego centrów zysku na przypisanie alt. .
RKEPCB00            Autom. przypisanie jednostki gosp. do centr. zysków przy upgrade w 4.x.
RKEPCR00            Narzędzie ponownego przypisania dla zmian przypisań CZ dział. wstecz. .
RKEPCU00            EC-PCA: Program przejęcia CO-"PCA okresowo rzecz.           .
RKEPCU20            EC-PCA: Przejęcie danych planowych do Rachunku centrów zysku     .
RKEPCU40            Ponowne księgowanie faktur                      .
RKEPCU50            EC-PCA: Przejęcie wybranych danych CO do rachunku centrum zysków   .
RKEPCU60            EC-PCA: Przejęcie wskaźników statystycznych              .
RKEPCU70            EC-PCA: Przejęcie plan. wskaźników statystycznych           .
RKEPCU80            Dodatkowe księgowanie faktur SD do rachunku centrum zysków      .
RKEPLANMETHOD         Wywołanie metod planowania                      .
RKEPLPPR            Kontrola struktury planu                       .
RKEPLUM1            Planowanie CO-PA: Program korekty dla atrybutów 3.0C -" 3.0D     .
RKEPLUM2            Planowanie CO-PA: Naprawy ABAP dla atrybutów w układzie po upgradzie .
RKEPLUMS            CO-PA: Konwersja planowania 2.2 -" 3.0                .
RKEPROTADM           Protokoły: Administracja                       .
RKERECE4            Reorganizacja CE4xxxx z CE1xxxx i CE2xxxx               .
RKEREO31            Reorganizacja poziomu obiektu - dane rzeczywiste           .
RKEREOBL            Reorgan. współcz. blokowania, generowanie programu do zapamięt. danych.
RKEREOCE4           Reorganizacja tabeli obiektów                     .
RKEREOFC            Reorganizacja katalogów pól CO-PA TKEF / TKEFE / TKEFD / TKEBL    .
RKEREOG1            Reorganizacja formularzy                       .
RKEREOLT            Reorganizacja opisów dla planowania CO-PA               .
RKERRWLISTSEL00        Kokpit dla integracji CO: Wybór wg komunikatów (zlecenie wewnętrzne) .
RKERRWLISTSEL01        Kokpit dla integracji CO: Wybór wg komunikatów (projekt PS)      .
RKERV002            Przejęcie dokumentu z fakturowania do Rachunku wyników        .
RKESOPVS            Zarządzanie wyświetlaniem listy                    .
RKESTAT0            CO-PA: Statystyka, obszar wyników                   .
RKESTAT2            Wyprowadz.: Wykaz pól                         .
RKET811D            Konwersja danych administr. cyklów dla transferu MPK         .
RKETKEF_46A          CO-PA: Reorganizacja zależności cech                 .
RKETKETR_XLSLIST        Lista poziomów agregacji, którą można załadować do pliku (konfigur.) .
RKETREGN            Poziomy agregacji: Generowanie tabel dla poziomów agregacji      .
RKETREGP            Poziomy agregacji, ponowne generowanie programów dostępu       .
RKETREPR            Propozycja dla poziomów agregacji (nie jest to funkcjonalność stand.) .
RKETREPROP           Tworzenie automatycznej propozycji dla poziomów agregacji       .
RKETREPROPD          Propozycja dla poziomów agregacji z informacjami śledzenia      .
RKETREPROT           Analiza protokołu dostępu - poziomy agreacji             .
RKETREPROTDEL         Usuwanie wpisów protokołu dostępu dla poziomów agregacji       .
RKETRERB            Struktura poziomów agregacji dla kalkulacyjnego rachunku wyników   .
RKETRERF            Tworzenie poziomów agregacji z tabeli Join (kalkul. rachunek wyników) .
RKETRERF_PARALLEL       Tworzenie nowych poziomów agregacji wg okresów z tabeli Join (kalk.r.).
RKETRERF_PARALLEL_PERIOD    Wewnętrznie: Tworzenie poziomu agregacji wg okresów          .
RKETRERF_PARALLEL_PERIOD_SUB  Tworzenie poziomów agregacji dla Rachunku wyników           .
RKETRERF_PERIOD_MONITOR    Monitor dla tworzenia poziomów agregacji według okresów        .
RKETRERJ            Tworzenie połączonej tabeli (kalkulacyjny rachunek wyników )     .
RKETRERT            Tworzenie poziomu agregacji z innego poziomu agregacji        .
RKETRERU            Tworzenie poziomów agregacji dla Rachunku wyników           .
RKETRERV            Tworzenie poziomów agregacji dla Rachunku wyników           .
RKETREXT            Eksport danych poziomu agregacji do pliku               .
RKETRK2G            Planowanie łączne: Protokół                      .
RKETRK4A_DEL          Archiwizacja pozycji pojedynczych CO-PA: Program usuwania       .
RKETRK4A_REL          Archiwizacja pozycji pojedynczych CO-PA: Program pon. wczytania    .
RKETRK4A_WRI          Archiwizacja pozycji pojedynczych CO-PA: Program zapisu        .
RKETRK4B            Archiwizacja COPA kalkulacyjnie: Program usuwania           .
RKETRK4B_DEL          Archiwizacja poziomu obiektu CO-PA: Program usuwania         .
RKETRK4B_REL          Archiwizacja poziomu obiektu CO-PA: Program ponownego wczytania    .
RKETRK4B_WRI          Archiwizacja poziomu obiektu CO-PA: Program zapisu          .
RKETRK4C            Archiwizacja COPA kalkulacyjnie: Program ponownego odczytu      .
RKETRK4C_DEL          Archiwizacja obiektów wynikowych CO-PA: Program usuwania       .
RKETRK4C_PRE          Reorganizacja tabeli obiektów                     .
RKETRK4C_REL          Archiwizacja poziomu obiektu CO-PA: Program ponownego wczytania    .
RKETRK4C_WRI          Archiwizacja obiektów wynikowych CO-PA: Program zapisu        .
RKETRK4D            Archiwizacja COPA księgowo: Program archiwizacji           .
RKETRK4E            Archiwizacja CO-PA księgowo: Program usuwania             .
RKETRK4F            Archiwizacja CO-PA księgowo: Program ponownego odczytu        .
RKETRTXT            Narzędzie tłumaczenia CO-PA                      .
RKEVARGR            Zapamiętanie grup zmiennych jako wariantów w CO-PA          .
RKEVERT1            Rolowanie obszarów wyników agregacji                 .
RKEVEXT0            Transfer danych zewnętrznych do Rachunku wyników           .
RKEVEXT3            Wykonanie transferu danych zewnętrznych CO-PA             .
RKEWG_TRANSPORT_SHOW_HIERARCHY Zbieracz obiektów: Hierarchia transportu               .
RKEXD000            CO-PA: Generowanie/wyświetl. pliku w strukt. COPA999         .
RKE_ACTIVATE_PROT       Włączanie aktualizacji logu dla interfejsu odczytu CO-PA       .
RKE_ACTIVITY_COST_COMP_CONTROL Sterowanie przejęciem działań w kalkulacyjnym Rachunku wyników    .
RKE_AL_CHECK_CYCLE       Oddzielna kontrola formalna cyklu Rachunku wyników (również w tle)  .
RKE_AL_CHECK_PARALLEL     Prototyp raportu kontroli paralelizacji                .
RKE_AL_CHECK_PROC_GROUPS    Kontrola spójności rozliczeń dla grup przebiegu w CO-PA        .
RKE_ANALYSE_COPA        Program analizy dla CO-PA                       .
RKE_ANALYSE_COPA_ANASTART   Uruchamianie analizy CO-PA                      .
RKE_ANALYSE_ERKRS_INDEP_1   Przegląd danych transakcji CO-PA (obejmujący wszystkie obsz. wyników) .
RKE_ARCH_CUST         Archiwizacja CO-PA: Konfiguracja                   .
RKE_CHACO_DATA_TRANSFER    Transfer danych pomiędzy źródłowym a docelowym obszarem wyników    .
RKE_CHACO_FIELD_ASSIGNMENT   Przypisanie pól źródłowego i docelowego obszaru wyników        .
RKE_CHACO_PAOBJNR_1      Konwersja obiektów wynikowych w tabelach nadawczych          .
RKE_CHACO_PAOBJNR_2      Konwersja obiektów CO dla księgowego rachunku wyników         .
RKE_CHACO_PAOBJNR_3      Kopiowanie obiektów wyników dla podziału obszaru wyników       .
RKE_CHACO_PAOBJNR_4      Konwersja obiektów CO dla księgowego rachunku wyników         .
RKE_CHACO_PROTOCOLS      Zmiana przypisania KOKRS - ERKRS: Zarządzanie protokołami      .
RKE_CHECK_SETS         Raport RKE_CHECK_SETS                         .
RKE_CONVERT_LAYOUT_INTO_PLEVEL Generowanie poziomu planowania z formatu               .
RKE_COPA_VE_OVERVIEW_DISPLAY  Przegląd CO-PA - Przegląd poziomów agregacji             .
RKE_CREATE_WHERE_USED_LIST   CO-PAL: Początkowe tworzenie listy miejsc użycia dla raportów     .
RKE_CRM_BILL_TO_COPA      Przejęcie dokumentów z Fakturowania CRM do Rachunku wyn. segm. rynku .
RKE_DERIVE_ALE         Transport reguł wyprowadzania za pom. ALE               .
RKE_DIST            Rozdział COPA                             .
RKE_EXITS           Aktywacja / Dezaktywacja wewnętrznych Exit CO-PA ( TKEEXITS )     .
RKE_FLEX_UPL          Elastyczny odczyt z pliku                       .
RKE_KENC_ANALYZE        Test CO-PA - zmiany przypisania od R/3 4.0A              .
RKE_KENC_EXEC_CHGRUN      Zmiany przypisań CO-PA: Realizacja przebiegu zmiany          .
RKE_KENC_TEST_CHGRUN      Zmiany przypisań CO-PA: Test przebiegu zmiany             .
RKE_KENC_UNDO_CHGRUN      Zmiany przypisań CO-PA: Cofanie przebiegu zmiany           .
RKE_KFSVIEWER         Kontrola schematu oblicz.                       .
RKE_PROT_EVALUATE       Protokół interfejsu odczytu CO-PA                   .
RKE_RECONCILIATION_SD_CO    Przepływ wartości CO -" FI / CO-PA                  .
RKE_RECONCILIATION_SD_FI    Przepływ wartości SD -" FI / CO-PA                  .
RKE_REMOVE_REFERENCES     Konwersja numerów obiektów wynik. przy CHACO             .
RKE_REO_CE4          Reorganizacja tabeli obiektów                     .
RKE_SHOW_KEDR_DEPENDENCY    CO-PA Wyprowadzenie cechy - przegląd                 .
RKE_TRANSPORT_ADD_LANGUAGES  Uzupełnianie zlecenia transportowego językami obcymi         .
RKE_TRANSPORT_OBJECTS     CO-PA: Transport obiektów konfiguracji                .
RKE_VFIELD_KEYFIG_LIST     Program RKE_VFIELD_KEYFIG_LIST                    .
RKE_WAO_46C_PLANNING_PACK_NAV Rozpoczęcie KEPM                           .
RKE_WAO_NEW_COST_CENTERS    Przegląd nowych MPK                          .
RKE_WAO_NEW_COST_CENTERS_NAV  Nawigacja RKE_WAO_NEW_COST_CENTERS                  .
RKE_WAO_NEW_COST_ELEMENTS   Przegląd nowych rodzajów kosztów                   .
RKE_WAO_NEW_COST_ELEMENTS_NAV Nawigacja RKE_WAO_NEW_COST_CENTERS                  .
RKE_WAO_NEW_CUSTOMERS     Przegląd nowych klientów                       .
RKE_WAO_NEW_CUSTOMERS_NAV   Nawigacja RKE_WAO_NEW_CUSTOMERS                    .
RKE_WAO_NEW_MATERIALS     Przegląd nowych produktów                       .
RKE_WAO_PLANNING_PACKAGES   Przegląd nowych MPK                          .
RKE_WAO_SO_ENTRY_FAILED    Przegląd błędnego wpłynięcia zlecenia klienta             .
RKFMDL83            Usuwanie finansowych danych planowych PS w obszarze finansowym    .
RKFMS005            ekonstrukcja tabeli FMSU na podstawie tabeli COFP           .
RKFPI001            Wprowadzanie rozliczenia cen transferowych: Przetwarzanie listy    .
RKFPI002            Wprowadzanie rozliczenia cen transferowych: Przetwarzanie listy    .
RKFPP001            Zmiana uzgodnienia cen transfer.: Przetwarzanie listy         .
RKFPS001            Uzgodnienie zbiorcze: Przetwarzanie grupowe              .
RKGAL001            Rozliczenia: Raport dla ogólnego rozpoczęcia wprowadzania wsadowego  .
RKGAL3KE5           Rozłożenie rzecz. centrum zysku                    .
RKGAL3KEB           Rozłożenie planowe na centrum zysku                  .
RKGAL4KE5           Rozdział rzecz. centrum zysku                     .
RKGAL4KEB           Rozdział planowy na centrum zysku                   .
RKGALCO1            Alokacje: Stary raport początku przetwarzania wsadowego CO-CCA    .
RKGALCOR            Alokacje: Raport początku przetwarzania wsadowego CO-CCA       .
RKGALCOS            Alokacje: Raport rozpoczęcia przetw. wsad. CO-OM (stornow. i przeks.) .
RKGALCPC5           Rzecz. rozrachunek działań: Procesy                  .
RKGALCPCB           Plan. rozrachunek działań: Rozliczenie kosztów procesowych      .
RKGALCPP5           Rozłożenie rzecz.: Procesy                      .
RKGALCPPB           Rozłożenie plan.: Rachunek kosztów procesowych            .
RKGALCPV5           Rozdział rzecz.: Procesy                       .
RKGALCPVB           Rozdział plan.: Rachunek kosztów procesowych             .
RKGALGA15           FI-SL: Rozłożenie rzeczywiste                     .
RKGALGA2B           FI-SL: Rozłożenie planowe                       .
RKGALGA35           FI-SL: Rozdział rzeczywisty                      .
RKGALGA4B           FI-SL: Rozdział planowy                        .
RKGALGJF5           Rozłożenie rzecz.: Rachunek miejsc powstawania kosztów        .
RKGALGJG5           Rozłożenie rzecz.: Rachunek miejsc powstawania kosztów        .
RKGALKEG5           Rzeczywisty rozrachunek działań: CO-PA                .
RKGALKEGB           Planowy rozrachunek działań: Rachunek wyników             .
RKGALKEU5           CO-PA: Rozłożenie rzeczywiste                     .
RKGALKEUB           CO-PA: Rozłożenie planowe                       .
RKGALKSC5           CO-CCA: Rzeczywisty rozrachunek działań                .
RKGALKSCB           Plan. rozrachunek działań: Rachunek miejsc powstawania kosztów    .
RKGALKSU5           CO-CCA: Rozłożenie rzeczywiste                    .
RKGALKSUB           Rozłożenie plan.: Rach. miej. powst. koszt.              .
RKGALKSV5           CO-CCA: Rozdział rzeczywisty                     .
RKGALKSVB           Rozdział plan.: Rach. miej. powst. koszt.               .
RKGALKSW5           Rzecz. przeksięgowanie okresowe: MPK                 .
RKGALKSWB           Plan. przeksięg. okr.: Rachunek miejsc powst. koszt.         .
RKGALPAR            Przydziały: Raport początku wsadu (CO-CCA)              .
RKGALPSW5           Rzecz. przeksięg. okr.: Projekty                   .
RKGALPSWB           Planowe przeksięgowanie okresowe dla projektów            .
RKGALRTA            Rozpoczęcie analizy czasu przebiegu rozliczeń             .
RKHIER01            Usuwanie grupy                            .
RKHIER02            Kopiowanie grupy (OSS Hinweis #117206)                .
RKHIER03            Usuwanie grup do nieistniejących jednostek organizacyjnych      .
RKHIER04            Tworzenie grupy z wzorcem z innego obszaru rachunku kosztów/planu kont.
RKHKMAT0            Ustawienie wskaźnika pochodzenia materiału we wglądzie kalkulacji mat..
RKHRPLAN            Przejęcie danych z planowania kosztów osobowych HR          .
RKIBI001            Wprowadzanie wsadowe przeksięgowań kosztów lub przychodów       .
RKIBI002            Wprowadzanie wsadowe rozrachunku działań               .
RKIBI003            Wprowadzanie wsadowe dla wprowadzania wskaźników statystycznych    .
RKIMG001            Wywołanie ALE-IMG                           .
RKKB1000            Ekran początkowy dla Systemu informacyjnego CM            .
RKKB1000_GEN          Ekran początkowy dla Systemu informacyjnego CM            .
RKKB1001            Wywołanie raportu CM-IS                        .
RKKB2030            Opracowanie parametrów raportowania zależnych od aplikacji      .
RKKB2030N           Opracowanie parametrów raportowania zależnych od aplikacji      .
RKKB9595            Ustawienie statusu wszystkich rap. kalk. na 95            .
RKKBABS0            Ustawianie statusu "Zakończony"                    .
RKKBALV1            Wybór zlecenia                            .
RKKBALVC            Kopiowanie wariantów wyświetlania                   .
RKKBALVI            Import z wariantów wyświetlania standardowego ALV           .
RKKBBR00            Raport wymagań wsadowych dla spawozdawczości kalkulacji        .
RKKBBR01            Środowisko wsadowe systemu inform. interf. użytkownika rodz. kosztów .
RKKBBTSD            Usunięcie w tle listy zleceń klienta                 .
RKKBC000            Księg. danych rzeczyw. CO: Opracowanie wariantów wprowadzania list  .
RKKBCAL0            Lista istniejących kalkulacji materiałowych              .
RKKBCAL1            Strukt. kosztów partnera                       .
RKKBCAL2            Analiza / Porównanie kalkulacji materiałowych             .
RKKBCUST            Wywoływanie konfiguracji transakcji opracowania            .
RKKBJGEN            Generowanie pojedynczej grupy raportów                .
RKKBJIMP            Import pojedynczych grup raportów                   .
RKKBKIS1            Raport poz. pojed. - pozycje kalkulacji                .
RKKBKKB1            Elastyczne opracowanie wglądu dla listy raportów           .
RKKBKKB2            Elastyczne opracowanie wglądu dla grup rodz. kosz. / grup elem. kosz. .
RKKBKKBC            Wywołanie w tle analizy kosztów                    .
RKKBKKBX            Zestawienie raportów i grup rodzajów kosztów             .
RKKBML00            Wyświetlanie danych podst. księgi materiałowej            .
RKKBMLMAT           Lista materiałowa: Ceny i wartości zapasów              .
RKKBOGEN            Dochodzenie produktu: Generowanie raportu/ zapamiętanie danych    .
RKKBORIG            Ogólna lista pochodzenia                       .
RKKBPARA            Ustawianie parametrów sprawozdań w TKKBU               .
RKKBPCD0            Analiza kalkulacji produktu: Wydruk wsadowy dla wielu rekordów    .
RKKBPCD1            Wywołanie RKKBPCD0 w tle                       .
RKKBRLIS            Lista raportów                            .
RKKBRTIN            Import drzew raportów między mandantami                .
RKKBSEL1            Wybór zlecenia poprzez klasyfikację                  .
RKKBSELB            Wybór odchyleń w liście obiektów                   .
RKKBSELC            Transakcja opracowań dla ekranów wyboru                .
RKKBSELJ            Wybór zleceń klienta                         .
RKKBSELK            Wybór zleceń klienta                         .
RKKBSELL            Wybór zleceń klienta                         .
RKKBSELN            Wybór zlecenia poprzez klasyfikację                  .
RKKBSHOW            Wyświetlanie segmentów kosztów                    .
RKKBTKKB            Stopniowanie listy raportów                      .
RKKBVBEP            Pozycje pojedyncze dla dokumentu sprzedaży              .
RKKBVD01            Lista węzłów dla pojęcia agregacji                  .
RKKB_FIND_STRING        Szukanie w programach typu 1,M,F wg wpr. ciągu znaków         .
RKKCMFE            Sterowanie błędami: Sterowanie elastycznymi komunikatami       .
RKKEBTL1            Przegląd kalkulacji wzorcowych                    .
RKKEDEL1            Usuwanie kalkulacji wzorcowych                    .
RKKEK0BI            Ponowna wycena kalkulacji wzorcowej                  .
RKKEKARD            Usuwanie archiwum: Kalkulacje wzorcowe CO-PC             .
RKKEKARW            Zapis do archiwum: Kalkulacje wzorocowe CO-PC             .
RKKEKEXP            Lista miejsc użycia kalkulacji wzorcowych               .
RKKEKL01            Lista kalkulacji jednostkowych do kalkulacji wzorcowych        .
RKKEKLPS            Przegląd kalkulacji jednostkowej do projektu / elementy PSP      .
RKKEKLVE            Porównanie kalkulacji jednostkowej                  .
RKKEKMLE            Wielopoziomowe rozwinięcie kalkulacji wzorcowej            .
RKKESHOW            Kalkulacja jednostkowa: Wyświetlenie plików              .
RKKEUSER            Program RKKEUSER                           .
RKKEWSTX            Program RKKEWSTX                           .
RKKIPL1P            Program przykładowy K_COSTS_PLAN_INTERFACE_PERIOD           .
RKKIPL1T            Program przykładowy K_COSTS_PLAN_INTERFACE_TOTAL           .
RKKIPL2P            Program przykładowy K_ACT_PLAN_INTERFACE_PERIOD            .
RKKIPL2T            Program przykładowy K_ACT_PLAN_INTERFACE_TOTAL            .
RKKIPL3P            Program przykładowy K_ACT_INPUT_INTERFACE_PERIOD           .
RKKIPL3T            Program przykładowy K_ACT_INPUT_INTERFACE_TOTAL            .
RKKIPL4P            Program przykładowy K_RATIO_PLAN_INTERFACE_PERIOD           .
RKKIPL4T            Program przykładowy K_RATIO_PLAN_INTERFACE_TOTAL           .
RKKIPL6P            Program przykładowy K_RKP6_INTERFACE_PERIOD              .
RKKIPL6T            Program przykładowy K_RKP6_INTERFACE_TOTAL              .
RKKIPLPP            Program przykładowy K_COSTS_PLAN_INTERFACE_PERIOD           .
RKKKOKKK            Elastyczne opracowanie wglądu dla tabel kalkulacji          .
RKKKOKKK_1           Elastyczne opracowanie wglądu dla tabel kalkulacji          .
RKKKS000            Przetwarzanie w tle: Ustalanie odchyleń/braków            .
RKKKS1N0            Odchylenia: Zlecenia produkcyjne i zbieracz kosztów prod.       .
RKKKSWL0            Odchylenia: Lista rob., zlec. prod. i zbieracz kosztów produktu    .
RKKOASEL            Wybór rodzajów kosztów                        .
RKKOCOSR            Wybór i korekta rekordów COSR rzecz., przy których MEINH nieprowidłowo.
RKKP2B01            Raport do przedstawienia zadania...                  .
RKKP2B02            Ustalanie odchyleń: Hierarchia nośników kosztów            .
RKKP2B03            Odchylenia: Hierarchia nośników kosztów                .
RKKP2_WL01           Odchylenia: Lista robocza, hier. nośników kosztów           .
RKKPAB02            Przetwarzanie w tle: Rozdział                     .
RKKPAB03            Rozdział (kosztów) rzecz.: Hierarchia nośników kosztów        .
RKKPARCD            Archiwizacja identyf. nośnika kosztów: Program usuwania        .
RKKPARCW            Archiwizacja nośnika kosztów: Program zapisu             .
RKKPA_WL01           Rozdział(kosztów)rzecz.: Lista robocza, hier. nośników kosztów    .
RKKPERF            Kontrola błędów zaokrąglenia EURO przy węzłach nośników kosztów    .
RKKPHIE0            Wyświetlanie hierarchii nośników kosztów: Wynik            .
RKKPHIE1            Wyświetlanie hierarchii nośników kosztów: wybór            .
RKKPHIE2            Opracowanie hierarchii nośników kosztów                .
RKKPKTR0            CO-PC: tworzenie nośników koszt./ grup prod. (przetwarzanie list)   .
RKKPPGR0            Przypisanie materiałów - grupa produktów-CO              .
RKKPPV01            Usuwanie nośnika kosztów                       .
RKKPREO1            NK (hierarchia): Ustawianie/usuwanie wskaźnika/znacznika usuwania   .
RKKPZB02            Przetwarzanie w tle: Obliczanie narzutów nośnika kosztów       .
RKKP_KTRH_DISPLAY       Wyświetlanie hierarchii nośników kosztów: wybór            .
RKKRCHK0            Wyświetlenie i usuwanie sklasyfikowanych obiektów tymczasowych    .
RKKRCHK1            Porównanie rekordów AUSP (Usuwanie podwójnych rekordów AUSP)     .
RKKRCLPA            Przetwarzanie równoległe dla powtórnej wyceny cech          .
RKKRCLZM            Edycja cech obiektów w tabeli TCLZM                  .
RKKRCO00            RK-K: Rolowanie obiektu CO                      .
RKKRHILI            Wyświetlanie listy hierarchii                     .
RKKRHILI1           Wyświetlanie listy hierarchii                     .
RKKRHILI2           Program RKKRHILI2                           .
RKKRMERK            Tworzenie i usuwanie cech                       .
RKKROGEN            Raport ster. dla transakcji raportu: Oprac. struktury rekordu obiektu .
RKKRPRRE            Gromadzenie danych dla dochodzenia produkcji             .
RKKRTGEN            Generowanie wpisów tabeli dla agregacji rachunku nośników kosztów   .
RKKRVBC0            Gromadzenie danych dla wielowymiarowego Controllingu kosztów produktu .
RKKRXGEN            BDC: Tworzenie danych klasyfikujących                 .
RKKSAN00            Przegląd zleceń produkcyjnych CO / zbieraczy kosztów produkcji    .
RKKSTSEL            Wybór MPK                               .
RKKVOKKV            Elastyczne opracowanie wglądu dla tabel odchyleń           .
RKKVRZ00            Katalog miejsc powstawania kosztów: Sortowanie wg hierarchii     .
RKLBES01            Przegląd informacji dot. pozycji                   .
RKLCCTOEU           Zarz. protokołem: Konw. EURO dla udogodnień kredytowych i zabezpieczeń.
RKLCOCUMIG           Odczyt pierw. przypisania waluty -" kraj               .
RKLEHSHOW           Przetwarz. protokołu                         .
RKLEXCEEDEDLIMITDELETE     Usunięcie przekroczonych limitów                   .
RKLEXT01            Przegląd wskaźników dla transakcji zewnętrznej            .
RKLEXT011           Wyświetlanie transakcji zewn.                     .
RKLEXT01B           Wyświetlanie transakcji zewn.                     .
RKLEXT02            Wyświetlanie transakcji zewn.                     .
RKLFOUPDGPAR          Przetwarzanie obiektów finansowych (wyb. z partn.)          .
RKLFOUPDGPLR          Aktualizacja obszaru i kraju ryzyka krajowego             .
RKLFZCCTOEU          Konwersja waluty udogodnień kredytowych                .
RKLFZDT01           Ryzyko kontrahenta - udogodnienia kredytowe              .
RKLFZDT02           Ryzyko kontrahenta - udogodnienia kredytowe              .
RKLFZMD01           LK: Udogodnienia kredytowe - raportowanie danych podst.        .
RKLFZMD03           LK: Udogodnienia kredytowe - raportowanie danych podst.        .
RKLISVAR            Księg. danych rzeczyw. CO: Opracowanie wariantów wprowadzania list  .
RKLMASSUPD           Przetwarzanie obiektów finansowych (wyb. poprzez transakcje)     .
RKLMASSUPD1          Przetwarzanie obiektów finansowych (wybór poprzez obiekty finansowe) .
RKLMAXLIMITEXCEEDED      Wyświetlanie przekroczonego limitu                  .
RKLNACEG01           STARE: Dalsze przetwarzanie transakcji poj. dla trans. puli danych  .
RKLNACHT            Przetwarzanie na koniec dnia                     .
RKLNACHT01           Dalsze przetwarzanie transakcji puli danych (dane zbior.)       .
RKLNTNG01           Ryzyko kontrahenta - grupa koncentracji                .
RKLONLINE           Limit kredytu: Raport dla kontroli online               .
RKLSDCINIT           Reorganizacja: Aktualizacja produktu kontr.tr.poj.          .
RKLSDCINIT2          Konwersja tabeli KLPARAM do KLSDCPARAM                .
RKLSDCLIST           Wyświetlanie transakcji zewn.                     .
RKLSDCPRINT          Wynik kontroli limitu                         .
RKLSDCPRINT1          Wynik kontroli limitu                         .
RKLSDCPROT           Protokoły kontroli transakcji poj.: Wyświetlanie i opracowanie    .
RKLSDCREORG          Reorganizacja kontroli transakcji poj.                .
RKLSDC_DEL_ZUEXTOBJ_KLAR_POS  Usuwanie błędnych rek. KLZUEXTOBJ, KLARP oraz KLARPOS         .
RKLSI             Limit kredytu: Wyświetlanie ustawień zabezpieczeń           .
RKLSI02            Limit kredytu: Ustawienia zabezpieczeń - umowy dot. zabezpieczeń   .
RKLSI03            Limit kredytu: Zabezpieczenia odnoszące się do trans. poj.      .
RKLSI04            Limit kredytu: Zabezpieczenia globalne                .
RKLSIAENDBELEGE        Wyświetlanie zmian dla zewnętrznych wskaźników            .
RKLSIBELPOS          Wyprowadzenie pozycji dokumentu zmiany                .
RKLSICCTOEU          Konwersja waluty - ustawienia zabezpieczeń              .
RKLSI_OLD           Limit kredytu: Wyświetlanie ustawień zabezpieczeń           .
RKLSTSEL            Wybór rodzajów działań                        .
RKMASDEL            Usuwanie danych podstawowych                     .
RKMDCHMD            Raport RKMDCHMD                            .
RKMDCHMG            Zmiana planowania wsad. danych podst. jednostek org. (zarządz. zmian.).
RKMDDBDC            Usuwanie planowania wsadowego danych podst. (raport RKMASDEL)     .
RKMERK01            Opracowanie cech                           .
RKMOBREP            Przejęcie obliga umowy stałych cen i rezerwacji środków        .
RKNMABTC            Raport rozpoczęcia dla uzgodnienia planu/WRD post.=rzecz. w tle    .
RKNMATOP            Pokrycie wartości: moduł TOP RKNMA000                 .
RKNMA_CPMA           WRD post.=rzecz.: Procesy                       .
RKNMA_CPMB           Uzgodnienie planu: Procesy                      .
RKNMA_KNMA           WRD post.=rzecz.: MPK                         .
RKNMA_KPSI           Uzgodnienie planu: Miejsca powstawania kosztów            .
RKNMA_OO_000          Uzgodnienie planu / WRD post.=rzecz.                 .
RKO74NET            Sieć rozliczeń CO                           .
RKO7CJ7G            Przejęcie danych planowych: Projekty/elementy PSP           .
RKO7CJ8G            Rozliczenie rzecz.: Projekty/sieci                  .
RKO7CJ9G            Rozliczenie plan.: Projekty/elementy PSP               .
RKO7CO88            Rozliczenie: Zlecenia prod. i zbieracze kosztów prod.         .
RKO7CO8A            Rozliczenie wstępne: Produkty łączne, poprawka            .
RKO7CO8C            Rozliczenie wstępne: Produkty łączne, poprawka            .
RKO7COWLCJ7G          Przejęcie danych planowych: Projekty/elementy PSP           .
RKO7COWLCJ8G          Rozliczenie rzeczywiste: Projekty / Elementy PSP / Sieci       .
RKO7COWLCJ9G          Rozliczenie plan.: Projekty/elementy PSP               .
RKO7COWLCO88          Rozliczenie: LR, zlecenia produkcyjne i zbieracze kosztów produktu  .
RKO7COWLCO8A          Rozliczenie wstępne produktów łącznych, poprawka: LR         .
RKO7COWLCO8C          Rozliczenie wstępne produktów łącznych, poprawka: LR         .
RKO7COWLKK89          Rozl.: LR, hier. nośników kosztów, ogólne nośniki kosz.        .
RKO7COWLKO8G          Rozliczenie rzecz.: Lista robocza zleceń               .
RKO7COWLKO9G          Rozliczenie plan.: Lista robocza dla zleceń wewnętrznych       .
RKO7COWLVA88          Rozliczenie planu: LR, zlecenia klienta                .
RKO7DOCD            Wyświetlanie dokumentu rozlicz.                    .
RKO7FO3C            Rozliczenie rzecz.: Obiekty nieruchomości               .
RKO7KK87            Rozliczenie: Zbieracz kosztów produkcji                .
RKO7KK89            Rozliczenie: Hierarchia nośników kosztów, og. noś. kosz.       .
RKO7KO8G            Rozliczenie rzecz.: Zlecenia wewnętrzne                .
RKO7KO9G            Rozlicz. plan.: Zlecenia wewnętrzne                  .
RKO7VA88            Rozliczenie rzeczywiste: Zlecenia klienta               .
RKOAKR01            Możliw. wpisów: Obszary rozliczeń                   .
RKOALI01            Lista zleceń                             .
RKOASL01            Lista zleceń w grupie przetwarzania                  .
RKOBINPT            Przykład tworz. zlec. wew. poprzez wprowadzdzanie wsadowe       .
RKOBSHOW            Liczba obiektów CO w obszarze rachunku kosztów            .
RKOCD000            Dokumenty zmian w danych podst. zlec.                 .
RKOCHK01            Sprawdzanie spójności tabel konfiguracji dla zleceń wewnętrznych   .
RKOCHK02            Sprawdzanie spójności danych podst. zleceń              .
RKOCHK03            Usuwanie zbędnych danych klasyfikacji dla zleceń           .
RKOCL000            Automatyczna wycena cech def. przez użytk. (klasyfikacja zleceń CO)  .
RKOCLASS            Klasyfikacja dodatkowa zleceń                     .
RKOCLGEN            Raport do przedstawienia zadania...                  .
RKOCLMIG            Konwersja: Klasyfikacja -" pola specyficzne dla klienta w AUFK    .
RKOCORR_STAT_SR        Raport do usuwania przepisu rozliczeniowego dla zleceń statystycznych .
RKODEL01            Usuwanie zleceń CO                          .
RKOFILEC            Kontrola RKOFILE: Porównanie wpisów do tabeli dwóch zleceń      .
RKOFILET            Test RKOFILE: Tworzenie przykładów struktur nadaw. na serwerze    .
RKOGSS01            Lista zleceń: Wybór                          .
RKOKO140            Kopiowanie wersji planu: Zlecenia wewnętrzne             .
RKOKOA01            Możliw. wpisów: Rodzaj kosztów                    .
RKOLIS00            Przetwarzanie zbiorze zleceń wewnętrznych               .
RKOLIS01            Rekord danych podstawowych zlecenia                  .
RKOOKSPP            Przejęcie zapotrzebowania na działania z produkcji - plan       .
RKOPLAN0            Raport zlecenia: Całkowite koszty plan./rzecz.            .
RKOPLAN1            Raport zlecenia: Budżet                        .
RKOREO01            Zlecenia CO: Ustawianie znacznika usuwania / wskaźnika usuwania    .
RKORJB00            Wybór grup raportów                          .
RKOSEL00            Kryteria wyboru zleceń wewnętrznych                  .
RKOSTAT1            Konwersja na ogólne zarządzanie statusem: Rodzaje zleceń       .
RKOSTAT2            Konwersja na ogólne zarządzanie statusem: Zlecenia          .
RKOSVCDS            Aktywacja dokumentów zmiany statusu dla zleceń CO           .
RKOSVGEN            Raport do przedstawienia zadania...                  .
RKOTXT2U            Konwersja wpisów pola KTEXT w tabeli AUFK na wielkie litery      .
RKOVG001            Wyświetl. dozwolonych/zabronionych operacji              .
RKOVG002            Możliw. wpisów: Grupa operacji                    .
RKOVG003            Lista operacji                            .
RKOXPRA5            Główne narzędzie konwersji AUFK (zależne od mandanta!)        .
RKPBAT03            Opracowanie wariantów wsadowych dla raportu dochodzenia        .
RKPBATCH            Opracowanie wariantów wsadowych dla raportu dochodzenia        .
RKPBW000            Raport pozycji pojedynczych PS (przejście z BW)            .
RKPCJ9B0            Kopiowanie planowania kosztów: Projekty                .
RKPCJ9C0            Kopiowanie planowania przychodów: Projekty              .
RKPEP000            Pozycje pojedyncze projektów                     .
RKPEP003            Wyświetlanie pozycji poj. kosztów rzecz. projektów          .
RKPEP004            Wyświetlanie pozycji poj. kosztów plan. projektów           .
RKPEP005            Wyświetlanie pozycji poj. obliga projektów              .
RKPEP008            Wyświetlanie pozycji poj. budżetu projektów              .
RKPEP009            Wyświetlanie planowania kosztów hierarchii poz. pojed. projektów   .
RKPEP010            Wyświetlanie pozycji poj. płatności rzecz. do projektów        .
RKPEP011            Wyświetlanie pozycji płatności plan. do projektów           .
RKPEP012            Wyświetlanie rozliczenia pozycji pojed. projektów           .
RKPEP015            Wyświetlanie pozycji poj. ustalania wyników projektów         .
RKPEPM1            Przegląd list roboczych                        .
RKPILV02            Typ rodz. dział. 3, nieokr. stopa odciążenia ustaw. na o (nieprawidł.).
RKPLNBI1            Planowanie CO: Raport przykładowy do programowania wprow. wsadowego  .
RKPLNC01            Planowanie CO-CCA: Kontrola spójn. rekor. koszt. wtórnych dla odbiorcy.
RKPLNC02            Inicjator RKPLNC01                          .
RKPLNC04            Planowanie: Korekta błędnych jednostek stawek politycznych      .
RKPLNC05            Kontrola spójności COKA / COKP / COSP                 .
RKPLNC06            Planowanie CO-CCA: Kontrola spójności rekordów sum. (WKG"-"WOG"-"WTG) .
RKPLNC08            Planowanie CO: stornowanie pozycji RKP2                .
RKPLNC09            Program naprawczy: rekordy RKP6 z nr obiektu KS            .
RKPLNC10            Program kontr.: Rekordy RKP6 z nr obiektu KS             .
RKPLNC11            Planowanie elementów PSP: rekordy sum niezgodności korekt/poz. pojed. .
RKPLNC12            Planowanie CO: Generowanie brakujących COKA dla rekordów COKL     .
RKPLNC13            Usuwanie wpisu CSSL dla rodzaju działania               .
RKPLNC14            Planowanie CO: Tworzenie brakujących rekordów CSSL- do rek. COKL   .
RKPLNC16            Planowanie CO: Tworzenie brakujących rekordów COKS dla COSS      .
RKPLNC17            Korekta: Usuwanie waluty transak. i obiektu przy walucie       .
RKPLNC18            Usuwanie wpisów COKA dla MPK lub rodzaju działania/miej. kosz.    .
RKPLNC19            Korekta ABAP: Usuwanie nieokreślonych rek. odciążenia przez PAROB 'OR'.
RKPLNC21            Plan. CO: Generowanie brakujących rekordów COKP do COSP        .
RKPLNC22            Planowanie CO: Tworzenie brakujących rekordów COKS dla COSS      .
RKPLNC23            Kontrola spójności rekordów sumowania COKA/COSS            .
RKPLNC24            Plan. CO-CCA: Ustawienie brakującego klucza rozdziału na '0'     .
RKPLNC25            Usuwanie wpisów COKA dla rodz. kosztów                .
RKPLNC26            Raport korekty błędnej waluty transakcji podczas przyjmowania działań .
RKPLNC27            Usuwanie zerowych rekordów sumarycznych w COSP i COSP - BEZ poz. poj. .
RKPLNC29            Usuwanie rekordu CSSL dla MPK/rodzaju kosztów             .
RKPLNC30            Adaptacja COSP do planowych pozycji pojedynczych           .
RKPLNC31            Usuwanie rekordu COSL bez COKL                    .
RKPLNC32            Wypełnianie MEINH w nieokreślonym rekordzie odciążenia        .
RKPLNC33            Na które COKL przypadają dwa COSL (RKP2, RKPL)? -" Raport wyświetlania.
RKPLNC34            Istnieją dwa rekordy COSL: Raport korekty               .
RKPLNC36            Usuwanie obiektu KL                          .
RKPLNC37            Usuwanie COSL z pozycji pojedynczych                 .
RKPLNC38            Kontrola spójności CSSL, COKL, COSS                  .
RKPLNC39            Usuwanie rekordów COKP bez COKA                    .
RKPLNC40            Ustawianie LATYP w COKL ze SPACE na '1'                .
RKPLNC41            Usuwa COSS z czynnością RKPL, jeśli nie istnieje COKL         .
RKPLNC42            Usuwanie rekordów RKP6 z obiektem KS                 .
RKPLNC45            Usuwanie wpisów COKA dla KS lub KL (niezatwierdzone)         .
RKPLNC47            Usuwanie TARKZ_I '001', '002', '003'                 .
RKPLNC48            Raport z noty 799824: Rozliczenie rekordków COKA           .
RKPLNC50            Usuwanie rekordów KL z typem wartości 10 w COSS, COSL, COEJ, COEJL  .
RKPLNC51            Usuwanie rekordów RKP8 z wypełnionym USPOB w COSS i COEJ       .
RKPLNC52            Usuwanie odciążenia KL bez obciążenia PR w COSS, COEJ         .
RKPLNC53            Usuwanie rekordów KL/KS z typem wartości 10 w CO*S, CO*P, COEJ    .
RKPLNC54            Plan CO-OM-CCA: Kontrola spójności rek. kosztów wtórnych dla odb. RKPL.
RKPLNC55            Usuwanie pozycji poj. KOAM/KOAP dla uruchomienia KP96 przed 4.5    .
RKPLNC56            Usuwanie danych plan.                         .
RKPLNC57            Usuwanie tych samych wpisów w COKL-CI_KALNR              .
RKPLNC58            Kontrola i korekta tabel cenowych dla planowania zasobów       .
RKPLNC61            Dostosowanie pozycji pojedynczych do rekordu sumar. (Element PSP)   .
RKPLNCY1            Przebieg zbiorczy ABAP kontroli RKPLNC54               .
RKPLNCZ1            Przebieg grupowy abap'u kontrolnego RKPLNC01             .
RKPLNPPR            Grupy uprawnień dla standardowych profili planisty          .
RKPLUB01            Przykładowy raport wywołania interfejsu planowania          .
RKPLVIEW            Lista miejsc życia: Wszystkie tabele planu              .
RKPLVIEW_TREE         Lista miejsc życia: Wszystkie tabele planu              .
RKPORBF1STAT          Ustawianie statusu 'Zlecenie przyjęte'                .
RKPORSSET           Status zgodny z okresami: wybór                    .
RKPOSTAT1           Inicjalizacja nieprawidłowych wartości aktualizacji          .
RKPRSTR1            Przeniesienie stóp narzutu: Ręczne rozpoczęcie dokonywania poprawki  .
RKPRZSEL            CO-ABC: Kryteria wyboru procesów gospodarczych            .
RKPSANALYSE          Analiza: Aktualizacja plan. przychodów                .
RKPSEIS1            Przejęcie danych PS -" EIS                      .
RKPSEL00            Wybór projektów do przetwarzania CO (rozliczenie, narzuty, ...)    .
RKPSEL01            Wybór projektów do prognozy kosztów                  .
RKPSETG0            Generowanie grupy elementów PSP                    .
RKPSFPRP            Ustawianie konfiguracji standard.: Plan fakturowania i kalkulacji PS .
RKPSSHOW            Wartość zlecenia klienta - pozycje pojedyncze             .
RKPSYNCSTAT          Synchronizacja statusu SD "-" PS                   .
RKPSYNCSTATWL         Raport RKPSYNCSTATWL                         .
RKPT2BAT            Aktywacja raportu wsadowego dla integracji plan.           .
RKPT2DEL            Usuwanie raportu wsadowego dla danych planowych            .
RKPT4BAT            Raport wsadowy dla SAPMKPT4                      .
RKPT4CP97           Ekran wyboru dla CP97                         .
RKPT4CP98           Ekran wyboru dla CP98                         .
RKPT5BAT            Raport wsadowy dla SAPMKPT5                      .
RKPU2BAT            Raport wsadowy do przeszacowania plan.                .
RKPU2BAT_O           Raport domyślny dla rozgraniczenia wariantów zw. z aplik. RKPU2BAT  .
RKPU2BAT_P           Raport domyślny dla rozgraniczenia wariantów zw. z aplik. RKPU2BAT  .
RKPU3FB1            Program ramowy dla K_PLAN_TO_PLAN_COPY                .
RKPU3FB2            Program ramowy dla K_ACTS_TO_PLAN_COPY                .
RKP_FLEX_UPL_PROT       Protokół do elastycznego odczytu z pliku w procesorze planowania   .
RKRCHK00            Kontrola agregacji                          .
RKREXE00            Wykonanie rolowania                          .
RKSARCS1            Odczyt archiwów MPK                          .
RKSARSD1            Archiwizacja - program usuwający (całkow. stornow. dok. przydziału)  .
RKSARSDL            Archiwizacja - program usuwający (całkow. stornow. dok. przydziału)  .
RKSARSWR            Archiwizacja - program archiw. (całk. stornowanie dokumentów alokacji).
RKSBPL00            Raport planowania                           .
RKSBTA01            MPK: Stawki rodzajów działań                     .
RKSC0BTC            Raport dla wymagań w tle dla podziału kosztów planowych        .
RKSCHEM1            Przegląd listy do opracowania schematów                .
RKSCHEM2            Lista miejsc użycia dla schematu podziału               .
RKSCMAMAIL           Wysyłanie e-maila do użytkownika                   .
RKSCMAMAIL_SEL         Wysyłanie e-maila do użytkownika (wprow. jako opcji wyboru)      .
RKSCUS01            Usuwanie danych operacji                       .
RKSCUS02            Usuwanie miejsc powstawania kosztów                  .
RKSCUS03            Usuwanie rodzajów kosztów                       .
RKSCUS04            Usuwanie rodzajów działań                       .
RKSCUS06            Usuwanie procesów gospodarczych                    .
RKSCUS07            Zmiana ustawienia waluty w obszarze rach. kosztów           .
RKSCUS08            Zmiana ustawienia waluty w obszarze rach. kosztów           .
RKSCUS10            Zmiana ustawień wersji w obszarze rachunku kosztów          .
RKSCUS11            Usuwanie ustawień wersji w obszarze rachunku kosztów         .
RKSCUS12            Wersja planu: Zmiana wpisów zależnych od roku obrotowego       .
RKSE16N_CD           SE16N: Wyświetlanie dokumentów zmian                 .
RKSE16N_CD_SHOW_DELETE     Raport RKSE16N_CD_SHOW_DELETE                     .
RKSEL_ORD_TOPTEN        Zlecenia produkcyjne z dostawą końcową posortowane od najwyższ. salda .
RKSEL_ORD_TOPTEN_46C      Program RKSEL_ORD_TOPTEN_46C                     .
RKSEL_ORD_TOPTEN_WAO      Include RKSEL_ORD_TOPTEN_WAO                     .
RKSFX_CPFX           Wst. rozdział kosztów st.: Procesy                  .
RKSFX_KSFX           Wstępny rozdział kosztów stałych: Miejsca powstawania kosztów     .
RKSMON00            Raport testowy dla montażu końcowego CO-CCA              .
RKSODEL1            Usuwanie pozycji poj. CO ustalania kosztów postul.          .
RKSOPBTC            Raport przetwarzania wsadowego transakcji KSOP            .
RKSOV             Przegląd cyklów (CO-OM, CO-ABC)                    .
RKSPIBTC            Raport rozpoczęcia iteracji ceny planowej w tle            .
RKSPI_CPII           Ustalanie stawki rzecz.: Procesy gosp.                .
RKSPI_CPPI           Ustlanie stawki planowej: Procesy                   .
RKSPI_KSII           Ustalanie stawek rzecz.: Miejsca powstawania kosztów         .
RKSPI_KSPI           Ustalanie stawek planowych: MPK                    .
RKSPI_OO_000          Iteracyjne ustalanie stawki z iteracją dotyczącą obiektu       .
RKSRCC01            Program przykładowy: Czytanie archiwum (CO_COSTCTR)          .
RKSREP01            Program przykładowy: Odczyt archiwum (CO_CCTR_EP)           .
RKSRID01            Program przykładowy: Odczyt archiwum (CO_CCTR_ID)           .
RKSRPL01            Program przykładowy: Odczyt archiwum (CO_CCTR_PL)           .
RKSRSA01            Program przykładowy: Odczyt archiwum (CO_ALLO_ST)           .
RKSRULE1            Przepis rozliczeniowy: Ustalenie pola sortowania           .
RKSRULE3            Przepis rozliczeniowy: Przejęcie schematu wyników z APROF       .
RKSRULE4            Przepis rozliczeniowy: Korekta numerów hierarchii           .
RKSRULE6            Przepis rozlicz.: Usuwanie reguł KOAP przy obiektach różnych od PLINT .
RKSRULE_GEN_ANALYZE      Analiza automatycznego generowania przepisu rozliczeniowego      .
RKSRULE_REC_OBJNR1       Przepis rozliczeniowy: Wypełnianie pola COBRB_REC_OBJNR1       .
RKSS0BTC            CO-CCA: Ustalanie odchyleń                      .
RKSS0_CPS1           Ustalenie odchyleń: Procesy                      .
RKSS0_CPS2           Podział kosztów rzecz.: Procesy                    .
RKSS0_KSS1           Ustalenie odchyleń: MPK                        .
RKSS0_KSS2           Podział kosztów rzecz.: MPK                      .
RKTARCHK            Kontrola wartości progowej dla stawki po konwersji EURO        .
RKTKAUM9            Uswanie znacznika gotow. raportu RKCOSSX1 z tabeli TKAUM       .
RKTPRICE            Kontrola, czy zawsze istnieje wersja podstawowa            .
RKUPLD01            Odczyt z pliku biblioteki działań Tracm (rodzaj działań)       .
RKUPLD02            Odczyt z pliku Tracm biblioteki procesów gospodarczych (proces gosp.) .
RKUPLD03            Odczyt z pliku biblioteki produktów Tracm (grup produktów)      .
RKUPLD04            Odczyt z pliku biblioteki wydziału (MPK)               .
RKUPLD06            Śledzenie odczytu z pliku Tracm: działania do procesów gospodarczych .
RKUPLD07            Biblioteki śledzenia odczytu z pliku Tracm              .
RKUPLD08            Śledzenie odczytu z pliku Tracm: działania do linii produktów     .
RKUPLD09            Śledzenie odczytu z pliku Tracm: rodzaje kosztów do działań      .
RKUPLD10            Śledzenie odczytu z pliku Tracm: rodzaje kosztów do działań      .
RKWBKT00            Raport danych podstawowych - nośnik kosztów              .
RKWBSK00            Raport danych podstawowych - wskaźniki statystyczne          .
RKWTPBTC            Raport początkowy rozliczenia kosztów procesowych (wsad)       .
RKWTPL06            Usuwanie tabeli COTPLR dla aktualnego mandanta            .
RKWTPL08            Eksperci zapisu do pliku / odczytu z pliku tabel środowiska      .
RKWTPL10            Analiza schematu                           .
RKWTPL11            Kopiowanie mandanta/otoczenia dla otoczenia schematu         .
RKWTPL18            Wstawianie parametru funkcji do istniejących schematów        .
RKWTPLDU            Zapis do pliku standardu / odczyt z pliku tabel otoczenia       .
RKWTPLZUTR1          Raport RKWTPLZUTR1                          .
RKWTPL_EXTERNAL_TEXTS     Konwersja zewnętrznych nazw i parametrów schematu           .
RKWTP_CPAE           Rozliczenie rzecz. za pomocą schematu: Rachunek wyników        .
RKWTP_CPAS           Rozliczenie rzecz. za pomocą schematu: Procesy            .
RKWTP_CPPE           Rozliczenie plan. za pomocą schematu: Rachunek wyników        .
RKWTP_CPPS           Rozliczenie planowe za pomocą schematu: Procesy gospodarcze      .
RKWTP_CPTB           Rozliczenie za pomocą schematu: Zlecenia wewnętrzne          .
RKWTP_CPTB_WL         Rozliczenie za pomocą schematu: LR, zlecenia wewnętrzne        .
RKWTP_CPTD           Rozliczenie za pomocą schematu: Zlecenia prod. i zbier. koszt. prod. .
RKWTP_CPTD_WL         Rozlicz. za pomocą schem.: LR, zlecenia prod. i zbieracze koszt. prod..
RKWTP_CPTH           Rozl. za pom. schem.: Hierarchia nośników kosztów, og. nośniki kosztów.
RKWTP_CPTH_WL         Rozl. za pom. schem.: LR, hier. nośników kosztów, og. nośniki kosztów .
RKWTP_CPTJ           Rozliczenie za pomocą schematu: Pozycje dokumentów sprzedaży     .
RKWTP_CPTJ_WL         Rozliczenie za pomocą schematu: LR, pozycje dokumentu sprzedaży    .
RKWTP_CPTL           Rozliczenie za pomocą schematu: Projekty/sieci            .
RKWTP_CPTL_WL         Rozliczenie rzecz. za pomocą schematu: Projekty / Elementy PSP / Sieci.
RKWTP_CPUB           Rozl. plan. za pom. sch.: Zlecenia                  .
RKWTP_CPUB_WL         Rozliczenie planowe za pomocą schematu: Lista robocza dla zleceń   .
RKWTP_CPUL           Rozliczenie plan. za pomoca schematu: Projekty/sieci         .
RKWTP_CPUL_WL         Rozliczenie plan. za pomocą schematu: LR, projekty / sieci      .
RKWTP_KPAS           Rozliczenie rzecz. za pomocą schematu: Miejsca powstawania kosztów  .
RKWTP_KPPS           Rozliczenie plan. za pomocą schematu: Miejsca powstawania kosztów   .
RKXL2KIP            Raport przejęcia Excel -" KIPL                    .
RKXSTVAL            Alokacja: Aktywacja walidacji                     .
RKZUKO00            Wyrównanie dla tabel warunków narzutów                .
RKZUKO00_ICD          Wyrównanie dla tabel warunków narzutów                .
RK_AL_CHECK_RKS        Oddzielna kontrola cyklu Rachunku miejsc powst. kosztów (też w tle)  .
RK_AL_CHECK_RKS_EASY      Kontrola cyklu (wersja 4.0)                      .
RK_BAPI_POSTACTINPUT      Program przykładowy BAPI_COSTACTPLN_POSTACTINPUT           .
RK_BAPI_POSTACTOUTPUT     Program przykładowy BAPI_COSTACTPLN_POSTACTOUTPUT           .
RK_BAPI_POSTKEYFIGURE     Program przykładowy BAPI_COSTACTPLN_POSTKEYFIGURE           .
RK_BAPI_POSTPRIMCOST      Program przykładowy BAPI_COSTACTPLN_POSTPRIMCOST           .
RK_ORDERTYPE_TRANSPORT     Transport rodzajów zleceń poprzez transfer plików           .
RK_PEP_CM_DELFLG_SET      Ustawianie znacznika usuwania                     .
RK_PEP_WL_COPY         Kopiowanie listy roboczej                       .
RK_PEP_WL_CO_MINIAPP_1     Listy robocze menedżera harm. z błędnymi obiektami          .
RK_PEP_WL_DELETE        Usuwanie listy roboczej                        .
RK_PEP_WL_MINIAPP_1      Listy robocze z błędnymi obiektami                  .
RK_PEP_WL_SEL_COSTOBJ     Wybór: Hierarchia nośników kosztów, ogól. noś. kosztów        .
RK_PEP_WL_SEL_INTORD      Wybór zleceń wewnętrznych dla listy roboczej             .
RK_PEP_WL_SEL_PRODORD     Wybór: Zlecenia produkcyjne i zbieracz kosztów produktu        .
RK_PEP_WL_SEL_PROJECT     Wybór projektów dla listy roboczej                  .
RK_PEP_WL_SHOW         Wyświetlanie listy roboczej                      .
RK_PEP_WL_STATUS_SET      Ustawienie statusu przetwarzania                   .
RK_PEP_WL_STAT_REBUILD     Ponowne tworzenie statystyk dla listy roboczej            .
RK_PEP_WL_TEXTPOOL       Pula tekstów dla INCLUDE wyboru - lista robocza            .
RK_PEP_WL_VERIFY        Raport kontrolny dla list roboczych menedżera harmonogramowania    .
RK_PKOSA_MULTI_CREATE     Wprowadzanie zbiorcze zbieraczy kosztów produktu dla wersji produkcji .
RL2STK00            Ocena grup dla dwustopniowego pobrania i aktualizacja statusu     .
RLABGL00            Porównanie zapasów: Gospod. zapasami-Gospod. magaz.          .
RLABGL01            Porówn. zapasów: Gosp. zapasami/Jednostki obsługi/Gospod. magazynowa .
RLALD_DELETE_LINE_HIERARCHY  Usuwanie hierarchii linii                       .
RLALEACU            Generowanie modelu dystrybucji dla składn. WM             .
RLAUTA10            Tworzenie w tle zleceń przeniesienia dla zapotrzebowań przenies.   .
RLAUTA11            Automatyczne tworzenie zleceń przeniesienia dla not przeksięgowania  .
RLB10010            Zapotrz. przenies. z przetworz. ilościami w procentach        .
RLB10010_OLD          Zapotrzebowania przenies. z ilością przetworz. jako procent      .
RLBBIN00            Raport testowy otrzymania IDOC: Blokowanie m. skład. (WMBIID01-IDOC) .
RLBEST00            Wprowadzanie wsadowe dla przeniesienia danych zapasów         .
RLBEST20            Dane test. wpr. wsad. dla przen. danych przy użyciu rodz. ruchu 999  .
RLBINPRI            Wydruk ektykiet kodów kresk.do sterowania weryfikacją w magazynie   .
RLB_ANALYSIS_STATISTICS_01   Program RLB_READ_STATISTICS                      .
RLB_BROWSER_START       Wyświetlanie biblioteki ReUse                     .
RLB_BUILD_LEXICON       Biblioteka ReUse: Tworzenie struktury indeksu wyszukiwania      .
RLB_JOB_START         Biblioteka ReUse: Planowanie zadania                 .
RLB_LIBRARY_EDIT        Biblioteka ReUse: Opracowanie                     .
RLCATO00            Raport test. dla otrzym. IDOC: Storno ZlPrz (WMCAID01 IDOC)      .
RLCATO10            Raport test. dla otrzym. IDOC: Storno ZlPrz (WMCAID01 IDOC)      .
RLCHECKL            Kontrola zakresów numerów jedn. składow. i jedn. obsługi       .
RLCUST00            Konfiguracja końca konwersji LENUM (numer jedn. składowania)     .
RLD05000            Kontrola zbiorczej dostępności                    .
RLDPS_PRINT_BY_LH       Drukowanie instrukcji roboczych                    .
RLEDNRCO            Program korekty dla zmiany wariantu roku obrotowego          .
RLEDSP             Dodatkowy podział dostawy wychodz. w dialogu             .
RLEXIP01            Wykonanie księgowań IM (przykład jako podstawa modyfikacji)      .
RLE_DRUCKPROFIL        Program RLE_DRUCKPROFIL                        .
RLE_SHIPMENT_DISTRIBUTION   Raport wyboru dla rozdziału transportu dla zdecentralizowanego WMS  .
RLE_SHP_CSLREORG        Usuwanie tokena CSL dla zrealizownych dostaw             .
RLE_SHP_IDX_TABLE_MAINTAIN   Raport dot. opracowania tabel indeksu dla dostaw           .
RLI30010            Przegląd inwentaryzacji                        .
RLIMPOSTHU           Księgowania IM z HU                          .
RLINFO00            Raport test. dla otrzym. IDOC: wprowadz. tekstu informacji      .
RLINV010            Wybór miejsc składowania dla inwentaryzacji rocznej          .
RLINV015            Wykonanie inwentaryzacji ciągłej                   .
RLINV020            Lista różnic dla typu magaz.                     .
RLINV030            Ocena różnic inwentaryzacyjnych                    .
RLINV030_OLD          Ocena różnic inwentaryzacyjnych                    .
RLINV040            Postęp inwentaryz.                          .
RLINV040_OLD          Postęp inwentaryz.                          .
RLINV050            Przeprowadzanie inwentaryzacji cyklicznej               .
RLINV060            Przeprow. inwentaryzacji kwantowo wg procedury inwent. cyklicznej   .
RLINV070            Zestawienie inwent. kwant.                      .
RLINV080            Stornowanie pozycji dokum. inwentaryz. z akt. inwentaryzacji     .
RLINVE00            Raport test. dla otrzym. IDOC: wprowadz.wyników inwentaryzacji syst.WM.
RLKOMM00            Zbiorcza lista pobrania                        .
RLKOMM40            Zbiorcza lista pobrania                        .
RLL10010            Wyśw. dokum. magaz.                          .
RLLB1300            Lista zapotrz. przenies.                       .
RLLI0500            Wyświetlanie historii inwentaryzacji miejsca składowania       .
RLLI1400            Różnice inwent.                            .
RLLI2100            Wyksięgowanie różnic w WM                       .
RLLI2110            Wyksięgowanie różnic w IM                       .
RLLL0000            Wyśw. syt. kryt.: Przegląd wszystkich obiektów kryt.         .
RLLL0100            Wyśw. syt. krytycz.: Wywoł. raportu wyśw. syt. kryt. z warian.    .
RLLL01SE            Wyśw. syt. kryt.: Ustalanie niepokwitowanych zlec. przenies.     .
RLLL02SE            Wyśw. syt. kryt.: Ustalanie nieprzetworzonych pozycji zapotrz. przen. .
RLLL03SE            Wyśw. syt. kryt.: Ustalanie krytycznych dokum. przeks.        .
RLLL04SE            Wyśw. syt. kryt.: Ustalanie dostaw krytycznych            .
RLLL05SE            Wyśw. syt. kryt.: Ustalanie ujemnych zapasów na miejscach skł.    .
RLLL06SE            Wyśw. syt. kryt.: Zapasy magaz. pośredn. bez ruchu          .
RLLL07SE            Wyśw. syt. kryt.: Ustalanie zapasów krytycznych w produkcji      .
RLLNACH1            Uzupeł. dla st.miejsc skład.w WM                   .
RLLNACH2            Planow. uzupełnień dla st. MSkł                    .
RLLNACH4            Uzupełnianie dla typów mag. ze składowaniem losowym          .
RLLQ0100            Przeksięgowanie: skład - skład w gospodarce zapasami         .
RLLQ0200            Przeksięg. kwantów w WM i IM                     .
RLLS0500            ABAP dla LS05; Automatyczne tworzenie miejsc skład.          .
RLLS0600            Zbiorcze usuwanie kilku miejsc skład.                 .
RLLS0700            Blokowanie i odblokowywanie kwantów dla materiału           .
RLLS0800            Blok. i odblok. zakresu miejsc składowania              .
RLLS2600            ABAP dla LS26                             .
RLLS4100            Lista cykli sterow.                          .
RLLS4100_OLD          Lista cykli sterowania                        .
RLLT0B00            Umieszczenie w mag. wstępnie pobranych JednObsł            .
RLLT0C00            Wydanie z mag. wstępnie pobranych jedn. obsługi            .
RLLT0D00            Przesunięcie mag. wstępnie pobranych JednObsł             .
RLLT0E00            Umieszcz.w mag./przes.mag.jedn.obsługi                .
RLLT0F00            Wydanie z mag. jedn.obsługi                      .
RLLT0G00            Zwrot dostawy do magazynu                       .
RLLT0R00            Ręczne żądanie uzupełnienia                      .
RLLT2200            Zlecenia przen. wg typu magaz.                    .
RLLT2300            Zlecenia przen. WM: lista dokum. rezyd.                .
RLLT2400            Zlecenia przeniesienia dla materiału                 .
RLLT2500            Zlec.przen.dla każdej grupy                      .
RLLT2501            Zlec.przen.dla każdej grupy                      .
RLLT2502            Zlec.przen.dla każdej grupy                      .
RLLT2600            Zlecenia przen. dla miejsca skł.                   .
RLLT2700            Zlecenia przen. dla jednostki skł.                  .
RLLT2800            Zlec.przen.dla każdej grupy                      .
RLLT2900            Postęp pobrania                            .
RLLT6300            Raport ster. dla pojed. wpr. danych rzecz.              .
RLLT6400            Raport ster. dla pojed. wpr. danych rzecz.              .
RLLX4700            Analiza opóźnionej aktualizacji dostawy               .
RLMBXY00            Raport test. dla przyjęcia IDOC:ruchy materiałowe w IM        .
RLMENU             Menu dynamiczne z ekranem 888                     .
RLMFW_PRINT          Wydruk zlecenia zatwierdzenia                     .
RLMFW_REP           Wyszukiwanie zleceń zatwierdzenia                   .
RLMG0020            Tworzenie wglądu WM dla złożonych danych podst. mater. (zdec. WM)   .
RLMG0050            Wprow. wsad. dla przenies. danych podst. materiału, przegląd num. mag..
RLMG0060            Wprow. wsadowe dla przenies. danych podst. materiału, wgląd typu mag. .
RLMGT000            Program testowy dla przeniesienia miejsca skład. w WM (gosp. magazyn.).
RLMGT010            Program testowy dla wprow. początkowego stanów zapasów w WM      .
RLMGT050            Program testowy dla danych podst. mater. - wgląd WM (gosp. magazynowa).
RLMGT060            Program testowy dla danych podst. mater. - wgląd WM (gosp. magazynowa).
RLMIGR01            Wyświetlanie / zmiana sekwencyjnego zbioru danych (struktura LDK34)  .
RLMIGR02            Wyświetlanie / zmiana pliku sekwencyjnego (struktura RLPLA)      .
RLMIGR03            Wyświetlanie / zmiana pliku sekwencyjnego (struktura LDK33)      .
RLMIGR04            Wyświetlanie / zmiana pliku sekwencyjnego (struktura RLBES)      .
RLMIGR05            Wyświetlanie / zmiana pliku sekwencyjnego (struktura LDK30)      .
RLMIGR06            Wyświetlanie / zmiana pliku sekwencyjnego (struktura LDK31)      .
RLMS0010            WM dane materiału dla typu magazynu                  .
RLOADVMI            Raport dla początkowego transferu danych dla zapasów w drodze dla VMI .
RLOCKS_2_HIST         Ustawianie nieważnych blokad w historii                .
RLOLML02            Raport kontroli dla konfigur. strategii rozm. zap. K         .
RLORD001            Raport analizy dla podwójnych zgłoszeń zapotrzeb. na operację     .
RLORD035            Raport korekty: Niespójność - wskaź. usuwania ZgłZap/ zlecenie    .
RLPIHU00            Raport testowy dla przyjęcia IDOC: Zl. przeniesienia w WM       .
RLQCHECK            Program kontrolny do ustalenia niespójności pomiędzy LQUA i LTAP   .
RLRB0001            Odczyt zapotrzeb. przeniesienia z arch.                .
RLRE311X            Reorganiz. tabeli dla przetw. zbiorcz. T311, T311A, t311L       .
RLREOB00            Raport archiwizacji dla zapotrzebowań przeniesienia w systemie WM   .
RLREOB00S           Archiw. zapotrzebowań przenies.: Program zapisu            .
RLREOB00SN           Archiw. zapotrzebowań na przenies.: Program zapisu          .
RLREOB10            Usuwanie zarchiw. zapotrz. przenies.                 .
RLREOB10S           Archiw. zapotrzeb. na przenies.: Progr. usuw.             .
RLREOH00            Raport archiwizacji dla rekordów licznikowych (historia) w systemie WM.
RLREOH10            Usuwanie zarchiw. rekordów licz. inw. (historia)           .
RLREOI00            Raport archiwizacji dla dokumentów inwentaryzacyjnych magazynu w WMS .
RLREOI10            Usuwanie zarchiw. dok. inwentar. magazynu               .
RLREOL00            Archiwizacja ruchów mat. w magazynie (składniki magazynu)       .
RLREOL10            Usuwanie zarchiwizowanych ruchów mat. w magaz. (składn. magaz.)    .
RLREOLPQ            Ponowne ustawienie danych inwentaryzacji w miejsc. składow. i kwantach.
RLREOT00            Raport archiwizacji dla zleceń przeniesienia w systemie WM      .
RLREOT00S           Archiwizacja zleceń transportu: Program zapisu            .
RLREOT00SN           Archiwizacja zleceń transportu: Program zapisu            .
RLREOT10            Usuwanie zarchiwizowanych zleceń przen.                .
RLREOT10S           Archiwizacja zleceń przenies.: Program usuw.             .
RLREOU00            Raport archiwizacji dla not przeksięgowań w systemie WM        .
RLREOU10            Usuwanie zarchiwizowanych not przeksięgowań              .
RLRH0001            Zarchiwiz. historia inwentar.                     .
RLRI0001            Zarchiwiz. dok. inwentaryz.                      .
RLRL0001            Odczyt ruchów mater. w magazynie z archiwum              .
RLRT0001            Odczyt zleceń przenies. z archiwum                  .
RLRU0001            Zarchiwizowane noty przeksięgow.                   .
RLS10010            Lista pust.miej.skł.                         .
RLS10010_OLD          Lis.pust.miejs.                            .
RLS10020            Zapasy WM z krótkim tekstem mat.                   .
RLS10020_OLD          WM zapas posortowany wg różnych kryteriów               .
RLS10030            Raport statusu miejsca skł.: Ekran pocz.               .
RLS10034            Przes.mag. przez klikn.: EkrPocz                   .
RLS10040            Wykorz. pojemn. wg typu magazynu                   .
RLS10040_OLD          Wykorz. pojemn. wg typu magazynu                   .
RLS10050            Blokowanie m. składowania w magazynie blokowym (z limitem czasowym)  .
RLS10060            Lista materiałów łatwopalnych                     .
RLS10070            Analiza: prawidł. skład. mat. niebezp.                .
RLS10080            Indeks magazynowy zgodnie z przepisami wypadkowymi          .
RLS10080_OLD          Indeks magazynowy zgodnie z przepisami wypadkowymi          .
RLS10090            Lista inform. ustal. MSkł                       .
RLS10090_OLD          Lista inf. ust. miejsca skł.                     .
RLS10100            Progr.kontr.dla liczby kw.przyp. na MSkł               .
RLS10110            Program kontr. spójności danych w Zarządz. Jedn. Skł.         .
RLS10200            Ponowne przeliczenie danych dot. pojemności i wagi w mag.       .
RLS10240            Przegląd materiałów niebezpiecznych                  .
RLS10240_OLD          Przegl. mat. niebezp.: Ekran pocz.                  .
RLS30010            Lista kont.TermWaż                          .
RLS30010_OLD          Lista inf.TermW                            .
RLSAMM01            Wybór dostaw dla przetwarzania zbiorczego w MM-WM           .
RLSAMM10            Analiza grup                             .
RLSUB000            Zlec. przen.: przesłanie pozycji do systemu zewnętrznego       .
RLSUB010            Przegląd komunikatów WM przesłanych do systemów zewn.         .
RLSUB020            IDoc - wejściowe: Dokum. aplikacji powiąz. z IDocs          .
RLSUMO00            Raport test. dla przyjęcia IDOC: Ruch jednostki skład. (WMSUID01 IDOC).
RLT10010            Zestawienie ruchów wg typu magazynu                  .
RLT10020            Zlecenia przen.: dokumenty rezyd.                   .
RLT10030            Zlecenia przenies.: dokumenty rezyd. (szczegół.)           .
RLT10040            Zlecenia przenies. z różnicami                    .
RLT10050            Analiza rotacji mat.                         .
RLT10050_OLD          Zestaw. ruchów mater. przypadających na typ magaz.          .
RLT1HR00            Transfer: Dane wydajności WM -" Płace motyw. HR            .
RLTBULK1            Sprawdz. magaz. blok.                         .
RLTLQUAB            Raport RLTLQUAB                            .
RLTOCO00            Raport test. dla przyjęcia IDOC: Potw. ZlPrz (WMTCID01-IDOC)     .
RLTOCO10            Raport test. dla przyjęcia IDOC: Potw. ZlPrz (WMTCID01-IDOC)     .
RLTORD00            Raport testowy dla przyjęcia IDOC: Zl. przeniesienia w WM       .
RLTORD10            Program testowy dla IDoc wejśc.: Kilka poz. ZlPrz na ZlPrz      .
RLTREORG2           Analiza miejsc skł. / jednostek skł.                 .
RLTREQ00            Raport test. dla przyjęcia IDOC: Potw. ZlPrz (WMTCID01-IDOC)     .
RLTRQSCHEDULER         Program do realizacji harmonogramu                  .
RLVERIFY            Wypełn. pola weryfikacji w danych podst mag.             .
RLVM0400            Zbior.uzup.subst.niebez.                       .
RLVMONITOR           Raport RLVMONITOR - Monitor VAS                    .
RLVSBLOC            Ustawienie wskaźnika mag. blok.                    .
RLVSCHEC            Kontrola kompletności tabel interfejsu (IM"-"WM)           .
RLVSDR00            Rozp. drukowania zlecenia przen.                   .
RLVSDR10            Rozp. drukowania zlecenia przen.                   .
RLVSDR20            Analiza skonfig. tabel sterowania drukowaniem w WM          .
RLVSDR40            Rozp. drukowania zlecenia przen.                   .
RLVSLE01            Potw. jedn. skład., następnie do mag. przyp. skład.          .
RLVSPLRE            Reorganizacja planowanych zleceń przeniesienia            .
RLVST321            Wyrównanie T321 poprzez mand.                     .
RLVST333            Tworz. miej. skł. dla pośr. typów mag.                .
RLWMPPC1            WM-PP: Zapas materiału w miejscu składowania produkcji        .
RLWMPPC2            WM-PP: Zapas materiału w miejscu składowania prod.          .
RLWMPPC3            WM-PP Raport zestaw.                         .
RLWMPPC3_OLD          WM-PP Raport zestaw.                         .
RLWMPPC4            Analiza zlec. PP z punktu widzenia WM                 .
RLWMPPC5            Kontrola spójności cykli sterow.                   .
RLWMPPC5_OLD          Kontrola spójności cykli sterowania                  .
RLWMPPC6            Autom. tworzenie cykli ster. dla cz. zlec. do kontr.         .
RLWMSCH1            Kontrola spójności dla zdecentr. WM: ERP-"WM             .
RLWMSCH2            Kontrola spójności dla zdecentr. WM: ERP-"WM             .
RLXDCKDL001          Usuwanie obiektu archiwizacji                     .
RLXDCKWT001          Opis plików archiwum                         .
RLXVASDL001          Raport RLXVASDL001                          .
RLXYRDDL001          Program usuwania dla wymaganych ob. TRM (TRM_REQ)           .
RLXYRDWT001          Zapis plików archiwalnych dla działań placu              .
RLXYRD_SCHDL_CHART       Wykres słupkowy dla harmonogr. placu: Ekran wyboru          .
RLYMONITOR           Raport RLYMONITOR                           .
RLYREGISTER          Rejestracja                              .
RL_CHECK_RLCPGRP        Kontrole spójności bazy danych dla grup dostosow.           .
RL_CREATE_ACST         Tworzenie wyciągów z konta opakowań zwr. na podst. księgowań na koncie.
RL_CREATE_INIT_ACST      Generowanie wyciągów początkowych                   .
RL_CREATE_PURCH_ORDERS     Generowanie zamówień dla opakow. zwrotnych              .
RL_DELETE_LAST_ACST      Na koniec należy usunąć wyciągi z konta utworzone dla każdego konta  .
RL_DELETE_LOG_ACST       Usuwanie protokołów wyciągów z kont opak. zwrotn.           .
RL_DISPLAY_LOG_CREATE_ACST   Wyświetlanie protokołu tworzenia wyciągu z konta opak. zwr.      .
RL_DISPLAY_LOG_IDOC2ACST    Wyświetlanie protokołu wprow. IDoc - wyciągi z kont opakowań zwr.   .
RL_DISPLAY_LOG_MATCH_ACST   Wyśw. protokołów dostosowania - Internet               .
RL_FORWARD_NAST        Jawne wyprowadzanie komunikatów o wyciągach z kont opakowań zwr.   .
RL_LIST_ACCOUNTS        Lista kont opak. zwrotn. (hierarchiczne wyświetl.)          .
RL_LIST_POSTINGS        Lista księgowań kont opak. zwrotnych (hierarchiczne wyświetl.)    .
RL_REPROCESSING        Dodatk. przetwarz. nieudanych księgowań na koncie opak. zwr.     .
RM06BA00            Wyświetlanie listy zgłoszeń zapotrzebowań               .
RM06BAV1            Zmiany zgłoszeń zapotrzebowań                     .
RM06BB00            Zamawianie przypisanych zgłoszeń zapotrzebowania           .
RM06BB20            Automatyczne tworzenie zamówień na podst. zgłoszeń zapotrzebowań   .
RM06BB30            Automatyczne tworzenie zamówień na podst. zgłoszeń zapotrzebowań   .
RM06BBI0            Wprowadzanie wsadowe dla zgłoszeń zapotrzebowań z innego systemu   .
RM06BBIE            Tworz. sekwenc. zest. danych dla wprow. wsadowego: Zgłosz. zapotrzeb. .
RM06BBIS            Transfer danych: Zgł. zapotrz.: Wyśw./zmiana zawart. pliku sekwencyjn..
RM06BBIX            Inicjalizacja wskaźnika "Do zatwierdzenia" w zgłoszeniu zapotrzeb.  .
RM06BD30            Program usuwania, archiwizacja zgłoszeń zapotrzebowań         .
RM06BD47            Archiwizacja zgłoszeń zapotrzebowania: Program usuwania        .
RM06BD70            Raport RM06BD70                            .
RM06BF00            Zbiorcze zatwierdzanie zgłoszeń zapotrzebowań             .
RM06BK00            Wyświetlanie listy zgłoszeń zapotrzebowań               .
RM06BKPS            Wyświetlanie listy zgłoszeń zapotrzebowania dla projektu       .
RM06BL00            Edycja listy, zgłoszenia zapotrzebowań                .
RM06BR30            Zarchiwizowane zgłoszenia zapotrzebowań                .
RM06BV47            Archiwizacja zgłoszeń zapotrzebowania: Program przebiegu       .
RM06BV70            Archiwizacja zgłoszeń zapotrzebowania: Program przebiegu       .
RM06BW00            Powtórne przedłożenie zgłoszeń zapotrzebowania            .
RM06BW30            Program zapisu: Archiwizacja zgłoszeń zapotrzebowań          .
RM06BW47            Archiwizacja zgłoszeń zapotrzebowania: Program zapisu         .
RM06BW70            Program RM06BW70                           .
RM06BZ00            Przypisanie zgłoszeń zapotrzebowań                  .
RM06BZ10            Przypisanie zgłoszeń zapotrzebowań                  .
RM06C001            Program dla wartości waluty obcej w DokZaopatrz            .
RM06C002            Lista korekty dla wartości w obcej walucie w historii zamówienia   .
RM06C005            Raport korekty - Wskazówka 76753: ZapotrzebZal zrealizowanych ZgłZapot.
RM06C006            Raport korekty: bezużyt.zapotrzebowania zależne przez ZakończAktualiz .
RM06C007            Raport korekty - Wskazówka 905454: dostawy bez linii harmonogramu   .
RM06C008            Raport korekty - wskazówka 90545: nowy rozdział GLMNG/WAMNG/WEMNG   .
RM06C009            Raport korekty - Wskazówka 92083                   .
RM06C011            Usuwanie zapotrzebowania zależnego w usuniętych zgłosz. zapotrz. z SD .
RM06C020            Ogólny raport korekty dla zapotrzebowań na podwykonawstwo       .
RM06CCMEXP           Wysyłanie danych zaopatrz. do katal.                 .
RM06CMPR            Zwijanie                               .
RM06CMPS            Agregacja potwierdzeń                         .
RM06CUMS            Ustawianie/ponowne ustawianie uzgodnionej ilości skumulowanej i daty .
RM06DECM            Rozwijanie                              .
RM06DECS            Zaniechanie agreg. w przyp. potwierdz.                .
RM06EAAW            Raport - zestawienia ogólne                      .
RM06EABD            Wyświetlanie dokumentacji zatwierdzeń umów terminarzowych       .
RM06EAD0            Wyświetlanie dokumentacji zlecenia do kontraktu            .
RM06EANL            Generowanie dostaw                          .
RM06EAV1            Zmiany dokumentu zaopatrzeniowego                   .
RM06EB00            Dokumenty zaopatrzeniowe wg nr śledzenia               .
RM06EC00            Dokumenty zaopatrzeniowe wg grupy materiałowej            .
RM06ED30            Program usuwania: Archiwizacja dokumentów zaopatrzenia        .
RM06ED47            Archiwizacja dok. zaopatrz.: Program usuwania             .
RM06ED70            Archiwizacja dok. zaopatrz.: Program usuwania             .
RM06EE00            Dokum.zaopatrz.dla zgłosz.zapotrz.                  .
RM06EEEX            Export zamówień do sekwencyjnego zestawu danych            .
RM06EEI0            Transfer zamówień                           .
RM06EEI1            Transfer historii zamówienia                     .
RM06EESF            Analiza wyeksportowanych zamówień                   .
RM06EET1            Raport dla transferu tekstów zamówień w formacie ITF do zestawu danych.
RM06EF00            Zatwierdzanie dokumentów zaopatrz.                  .
RM06EFAB            Tworzenie zleceń do umowy term.                    .
RM06EFLB            Tworz. ZDK/ harmonogr.                        .
RM06EHBE            Wyświet. historii zamówienia                     .
RM06EK00            Dokumenty zaopatrzeniowe wg dekretacji                .
RM06EKAB            Przystosownie starych rekordów dokum.zleceń do kontr. nowego formatu .
RM06EKBE            Agregacja i wydawanie rekordów historii zamówień           .
RM06EKPS            Dokumenty zaopatrzeniowe dla projektu                 .
RM06EL00            Dokumenty zaopatrzeniowe wg dostawcy                 .
RM06ELAB            Generowanie planu dostaw                       .
RM06ELLB            Kontrola zapasów podwykonawców dla dostawców             .
RM06ELLB_NACHVERRECHNUNG    Lista dla rozliczenia uzupełniającego                 .
RM06EM00            Dokumenty zaopatrzeniowe wg materiału                 .
RM06EM20            = RM06EM00 bez wyprowadzenia                     .
RM06EN00            Dok. zaopatrz. dla numeru dok.                    .
RM06ENAB            Kontrola potwierdzeń zleceń                      .
RM06ENBE            Monitorowanie potwierdzeń akceptacji/realizacji zamówień       .
RM06ENDR_ALV          Wyprowadzanie komunikatów                       .
RM06ENHI            Analiza wartości zamówień                       .
RM06ENMA            Dokumenty zaopatrzeniowe: Przypomnienia i ponaglenia         .
RM06ENMA_ALT          Dokumenty zaopatrzeniowe: monity i ponaglenia            .
RM06ENMW            Konwersja wskaźnika VAT w dokumentach zaopatrzeniowych        .
RM06ENP0            Określenie ceny dla kontraktów                    .
RM06ENP1            Określanie ceny dla umów terminarzowych                .
RM06EPRI_VDA          Wydruk planu dostaw w formacie VDA                  .
RM06EPS0            Lista por. cen ofer.                         .
RM06ER30            Zarchiwiz. dokumenty zaopatrz.                    .
RM06ERVE            Konwersja waluty dla umów ramowych (EURO i inne waluty)        .
RM06ES00            Zapytania ofertowe wg nr zbiorczego                  .
RM06EV47            Archiwizacja dok. zaopatrz.: Program wstępnego przetwarzania     .
RM06EVBL            Wydruk arkusza negocjacji nabywcy dla dostawcy            .
RM06EVBM            Wydruk arkusza negocjacji nabywcy dla materiału            .
RM06EW00            Dokumenty zaopatrzeniowe wg zakładu dostarczającego          .
RM06EW30            Program zapisu: Archiwizacja dokumentów zaopatrzeniowych       .
RM06EW47            Archiwizacja dokum. zaopatrzeniowych: Program archiwizacji      .
RM06EWAB            Powtórzenie zlecenia do umowy terminarzowej              .
RM06EWE0            Prognoza PrzyjMat                           .
RM06HL01            Raport korekty ZgłZapotrz wskazuje na fiz. usuniętą pozycję zamowienia.
RM06HL02            Raport korekty: statystyka zamówień zgłoszeń zapotrz. umowy ramowej  .
RM06HL03            Raport korekty:usuwanie numerów rezerwacji w lin.harm. nie podwykonaw..
RM06HL04            Ogólny raport korekty: Statystyki zamawiania dla zgłoszeń zapotrz.  .
RM06HL05            Raport korekty dla umów ramowych, w których brakuje EKPO-BANFN    .
RM06HL06            Raport korekty dla zgłoszeń z 'tymczasowym' numerem dokumentu     .
RM06HL08            Raport korekty: Niespójności: EKET-WEMNG/WAMNG/GLMNG         .
RM06HL09            Raport pomocy: Grupy modyfikacji                   .
RM06HL12            Zamówienia z walutą obcą i kursem przeliczenia 1,00000        .
RM06HL25            Raport korekty: wskazówka 66980 strata partnera po rozszerzeniu zamów..
RM06HL35            Katal. danych test.: Wyprow. rekordu danych test. (dok.w nocie 335720).
RM06IA00            Rozliczenie dostawcy i grupy warunków                 .
RM06IAP0            Historia ceny ofertowej                        .
RM06IAP1            Historia ceny ofertowej                        .
RM06IBI0            Wprowadzanie wsadowe dla rekordów inform. zaopatrzeniowej       .
RM06IBI1            Ramy generowania wprowadzania wsadowego: informacja zaopatrzeniowa  .
RM06IBIA            Lista dla sekwencyjnego zestawu danych dla wprow. wsad.: Rekord inf. .
RM06IBIE            Tworzenie sekwencyjnego zest. danych dla wprow. wsad.: Rekord inf.  .
RM06IBIS            Transfer danych: Rekord inf.: Wyświetl./zmiana zawart. pliku sekwenc. .
RM06IBKI            Zmiana segmentów ceny konsygnacji MKOP w rekordach inform. zaopatrz. .
RM06IBP0            Historia ceny zamówienia                       .
RM06IBP1            Historia ceny zamówienia                       .
RM06ICD1            Zmiany dla rekordu informacyjnego                   .
RM06ID30            Program usuwania: Archiwizacja rekordów inf.             .
RM06ID47            Archiwizacja rekordów informacyjnych zaopatrzenia: Program usuwania  .
RM06ID70            Archiwizacja rekordów informacyjnych zaopatrzenia: Program usuwania  .
RM06IL00            Rekordy inf. dla dostawcy                       .
RM06ILV0            Propozycje usuw. dla rek.inf.zaopatrz.                .
RM06IM00            Rekordy informacyjne dla materiału                  .
RM06IMKI            Zmiana segmentów ceny konsygn. w RekInformac: ustaw.ZnacznikaUsun MKOP.
RM06IMWS            Raport RM06IMWS                            .
RM06INP0            Określenie ceny dla rek. inf. zaopatrz.                .
RM06IR30            Zarchiwizowane rekordy inform.                    .
RM06IW00            Rekordy inf. dla grupy materiałowej                  .
RM06IW30            Program zapisu: Archiwizacja rekordów inf.              .
RM06IW47            Archiwizacja rekordów informacyjnych zaopatrzenia: Program zapisu   .
RM06IW70            Archiwizacja rekordów informacyjnych zaopatrzenia: Program zapisu   .
RM06K000            Warunki (zaopatrzenie)                        .
RM06K020            Warunki dla kontraktu                         .
RM06K021            Warunki dla rekordu inf.                       .
RM06K022            Warunki wg grupy materiałowej                     .
RM06K023            Warunki wg dostawcy                          .
RM06K024            Warunki wg rodzaju materiału                     .
RM06K025            Warunki wg grupy warunków dostawcy                  .
RM06K026            Cena rynkowa                             .
RM06K027            Warunki wg Incoterms                         .
RM06K028            Warunki wg wystawcy faktury                      .
RM06K029            Warunki dla podzakresów dostawcy                   .
RM06K050            Zmiana ceny dla rekordów inf. dostawcy                .
RM06K051            Zmiana ceny dla kontraktów dostawcy                  .
RM06K052            Zmiana ceny dla umów terminarzowych dostawcy             .
RM06K080            Zmiana waluty dla warunków rekordów informacji dostawcy        .
RM06K081            Zmiana waluty dla warunków kontraktu dostawcy             .
RM06K082            Zmiana waluty dla warunków umowy terminarzowej dostawcy        .
RM06KLFM            Zmiana waluty zamówienia dla dostawców                .
RM06KSRV            Zmiana waluty dla warunków kontraktu dostawcy             .
RM06L001            Protokół automat. kryteriów częściowych                .
RM06LA00            Wyświetlanie dok. zmian                        .
RM06LAUB            Obliczenie wyników kryteriów częściow. półautomatycz. i automatycznego.
RM06LB00            Lista rankingowa ocen dostawcy dla materiału/grupy materiałowej    .
RM06LBAT            Ocena automat. kryteriów częściowych wg dostawców           .
RM06LBEU            Lista rankingowa dost.                        .
RM06LBEW            Oceny za częściowe kryteria automatyczne i półautomatyczne      .
RM06LC00            Dostawcy bez oceny                          .
RM06LD00            Dostawcy bez oceny od                         .
RM06LE00            Rekordy ocen bez klucza wagi                     .
RM06LF00            Drukowanie arkusza oceny dostawcy                   .
RM06LSIM            Porównanie oceny                           .
RM06NEUN            Nowe numerowanie linii harm. umowy terminarzowej           .
RM06Q001            Przydział kontyngentu dla materiału                  .
RM06Q003            Korekta przydziału kontyngentu                    .
RM06Q004            Analiza przydziału kontyngentu                    .
RM06Q006            Przydział kontyngentu dla materiału                  .
RM06QCD1            Zmiany w przydziale kontyngentu                    .
RM06QRE0            Usuwanie przydziału kontyngentu                    .
RM06REOR            Agregacja linii harmonogr.umowy term./zaniechanie agregacji      .
RM06REOS            Agregacja potwierdzeń/ zaniechanie agregacji             .
RM06W001            Lista źródeł dla materiału                      .
RM06W003            Tworzenie listy źródeł                        .
RM06W004            Analiza Listy Źródeł                         .
RM06W005            Tworzenie listy źródeł (partia)                    .
RM06WCD1            Zmiany w liście źródeł                        .
RM06WRE0            Reorganizacja listy źródeł                      .
RM06XB00            Transakcje zaopatrzenia wg numeru śledzenia              .
RM0721BX            Raport XPRA dla Gospodarki Zapasami dla wersji 2.1B          .
RM0746AX_CHECK_T156S      Analiza typów ruchów klienta w T156S (nota 333041)          .
RM07APPP            APP/1 (preprocesor ABAP) wspomaganie projektowania          .
RM07APPP_RFC          APP/1 Konfiguracja RFC                        .
RM07AUMD            Analiza różnic przelicz.                       .
RM07C030            Lista miejsc użycia: Konta KG w wyszuk. konta MM           .
RM07C030_LIST         Lista miejsc użycia: Konta KG w wyszuk. konta MM           .
RM07CHDX            Raport konwersji dla zarządzania statusem partii           .
RM07CUFA            Porównanie wyboru pól: Rodz. ruchu - KG                .
RM07CUFA_LIST         Porównanie wyboru pól: Rodz. ruchu - KG                .
RM07CUGB            Brakujące działy gospodarcze dla obszarów wyceny           .
RM07DOCS            Lista dokumentów materiałowych                    .
RM07DYNP            Zestawienie atrybutów ekranu                     .
RM07EDMI            Transfer danych: inwentaryzacja - przetwarzanie pliku sekwencyjnego  .
RM07IAAU            Zestaw. archiwizacji dokum. inwentaryz.                .
RM07IADE            Archiwiz. dokumentów mater.(gospod. zapasami) : Program usuwania   .
RM07IARC            Archiwalne dokumenty inwentaryzac. dla Gospodarki Zapasami      .
RM07IARCS           Archiwizacja dokumentów inwentaryzacyjnych: Program zapisu      .
RM07ICDD            Wyświetl. zmian dla dokumentów inwent.                .
RM07ICDD_LIST         Wyświetl. zmian dla dokumentów inwent.                .
RM07ICHI            Inwentaryzacja: Lista pozycji inwentar. o brakuj. pozycji dokum.mater..
RM07ICHI_LIST         Inwentaryzacja: Lista pozycji inwentar. o brakuj. pozycji dokum.mater..
RM07ICHK            Program do korety dokum. iwent. z błędnym statusem księgow. koryg.  .
RM07ICHK_LIST         Program do korety dokum. iwent. z błędnym statusem księgow. koryg.  .
RM07ICN1            Wpr. wsadowe: Tworzenie dokum. inwent. dla inwent. cykl.       .
RM07IDELS           Archiwizacja dokumentów inwentaryzacyjnych: Program usuwania     .
RM07IDIF            Lista różnic inwentaryz.                       .
RM07IDOC            Wyśw. przeglądu inwentar.                       .
RM07IDRU            Druk. dok. inwent.                          .
RM07IE31            Wprow. wsad.: Tworzenie dokum. inwentaryz. dla zlecenia klienta    .
RM07II31            Wprow.wsad.: Tworzenie dok. inwentar. dla zap. stand.         .
RM07II32            Wprowadz.wsad.: blokowanie materiału do inwentaryzacji        .
RM07II33            Wprowadzanie wsadowe: Zamrożenie stanów księgowych dla inwentaryzacji .
RM07II34            Wpr. wsad.: Wpr. spisu z refer. do dokumentu             .
RM07II35            Wprowadz. wsadowe: Księg. spis. zerow. dla niespis. materiałów    .
RM07II37            Wprowadzanie wsadowe: Wyksięgowanie różnic              .
RM07II38            Wprowadz.wsad.: Spis z natury z refer.do dokum., zaksięgowanie różnic .
RM07II39            Wprowadz.wsad.: Spis z natury bez referencji do dokumentu       .
RM07II40            Wprow.wsad.: Spis z natury bez ref. do dokumentu, zaksięgow. różnic  .
RM07IINV            Wyświetl. danych inwent. materiału                  .
RM07IK31            Wprow. wsad.: Tworzenie dokum. inwentar. dla składu konsyg. dostawcy .
RM07IM31            Wprow.wsadowe: Tworz. dokum. inwentar. dla zwr. opakowań transp.   .
RM07IMAT            Wyśw. dokum. inwent. dla materiału                  .
RM07IMDE            Raport dla transferu danych inwentar. z PUD              .
RM07IO31            Wprow. wsad. : Tworzenie dokum. inwent. dla mater. dostar. dost.   .
RM07IQ31            Wprow. wsad.: Tworzenie dokumentów inwentaryz. dla projektu      .
RM07IV31            Wprow. wsad. : Tworzenie dok. inwent. dla opakow. zwrotnych u klienta .
RM07IW31            Wprowadz. wsad.: Tworzenie dok. inwent. dla konsygnacji u klienta   .
RM07KARC            Program archiwizujący dla MBEW, QBEW und EBEW             .
RM07KO01            Sprawdzenie spójności zapasów                     .
RM07KO01_ALV          Sprawdzenie spójności zapasów                     .
RM07KOHDEL           Usuwanie rekordów historii materiału                 .
RM07KOHDEL2          Program archiwizujący dla MBEWH, QBEWH i EBEWH            .
RM07MAAU            Zestawienie dla archiwizacji dokumentu materiałowego         .
RM07MADE            Archiw. dokumenty materiał. dla Gospod. Zapasami - Program Usuwania  .
RM07MADES           Archiwizacja dokumentów materiałowych: Program usuwania        .
RM07MAID            Program do usuwania danych indeks. dla dokum. mater.         .
RM07MARC            Archiw. dokumenty materiałowe dla Gospod. Zapasami          .
RM07MARCS           Archiwizacja dokum. mat.: Program zapisu               .
RM07MASE            Warunki wyboru dla dostępu pojedynczego dokum.            .
RM07MBST            Lista wartości zapasów: Saldo                     .
RM07MBWS            Wycenione zapasy zlecenia klienta i związane z projektem       .
RM07MCHB            Gosp. zapasami: Korekta wartości inwent. dla mater. podleg. wycenie  .
RM07MCHB_LIST         Gosp. zapasami: Korekta wartości inwent. dla mater. podleg. wycenie  .
RM07MCHS            Lista pobrań dla listy miejsc użycia partii              .
RM07MCHV            Lista miejsc użycia partii - stara wersja nieobsł. - obecnie RVBBWULS .
RM07MCHW            Tworzenie tabeli miejsc użycia partii                 .
RM07METI            Opracowywanie tekstu etykiety                     .
RM07MGRU            Dokumenty materiałowe z przyczyną ruchu                .
RM07MIGO_PO_HISTORY      Wyświetlanie historii zamówienia w oknie               .
RM07MKBS            Wyświetlanie zapasów konsygn.                     .
RM07MKON            Wyśw. zapasów kons. i zap. opak. zwrotn. u klienta          .
RM07MLBB            Zapasy u podwykonawcy                         .
RM07MLBD            Zapasy dla daty księgowania                      .
RM07MLBS            Wyświetlanie zapasów magazynowych danego materiału          .
RM07MMBL            Wprowadz. wsadowe: Księgowanie dokumentu materiałowego        .
RM07MMFI            Porównanie sald MM/FI                         .
RM07MMHD            Lista dat przydatności                        .
RM07MMR1            Różne podprocedury archiwizacji                    .
RM07MMST            Wyświetlanie łańcucha ilości                     .
RM07MOA            Wyświetlanie wycenionego zapasu zablokowanego przy przyjęciu     .
RM07MSAL            Lista sald PrzyjMat/PrzyjFakt                     .
RM07MSTO            Wystornowane dokumenty materiałowe                  .
RM07MTRB            Wyświetlanie zapasów w drodze                     .
RM07MTRB_DATE         Wyświetlanie zapasów w drodze dla terminu               .
RM07MWBU            Wycena ruchów materiałowych                      .
RM07MWBUCHECK         Program RM07MWBUCHECK                         .
RM07MWRKK           Dostępność zapasów zakładowych                    .
RM07NKON            Wprowadzanie wsadowe dla rekordów warunków - ustalanie komunikatów  .
RM07RARC            Archiwizacja materiałów z LDCP                    .
RM07RARC_LIST         Archiwizacja materiałów z LDCP                    .
RM07RCHU            Raport kontr. dla kontroli pliku indeks. - rezerwac. przesunięć magaz..
RM07RCHU_LIST         Raport kontr. dla kontroli pliku indeks. - rezerwac. przesunięć magaz..
RM07RDEL            Archiwizacja materiałów z LDCP: Program usuw.             .
RM07RDEL_LIST         Archiwizacja materiałów z LDCP: Program usuw.             .
RM07RESL            Lista rezerwacji - Gospodarka zapasami                .
RM07RESU            Zbiorcza zmiana ręcznych rezerwacji: Ustawianie ilości potwierdzonej .
RM07RESU_LIST         Zbiorcza zmiana ręcznych rezerwacji: Ustawianie ilości potwierdzonej .
RM07RKON            Rezerwacje wg dekretacji                       .
RM07RMAT            Wyświetl. rezerwacji dla materiału                  .
RM07RRES            Wprowadzanie wsadowe: Tworzenie rezerwacji              .
RM07RVER            Zarządzanie rezerwacjami                       .
RM07SBTC            Przetwarzanie w tle dla inwentaryzacji wyrywkowej           .
RM07SHUP            Wyświetlanie zmian przez SAP Support                 .
RM07SINV            Wyświetlenie inwentaryzacji wyrywkowej                .
RM08MMAT            Dokumenty księgowe dla materiału                   .
RM08RA00            Usuwanie zbędnych wpisów RBKPB-/RBDIFFKO-/RBDIFFME          .
RM08RA10            Usuwanie zbędnych wpisów RKWA                     .
RM08RA20            Usuwanie zbędnych komunikatów                     .
RM08RA30            Usuwanie zbędnych dokumentów zmian                  .
RM08RAAU            Analiza archiwum dokumentów fakturowania               .
RM08RADE            Dokumenty archiwiz. materiału dla spr. faktury/rach. -program usuwania.
RM08RARC            Archiwiz. dokum. dla sprawdzenia faktury               .
RM08RBKPBLOCKED        Struktura RBKP_blocked na podstawie zablokowanych dokumentów MR1M   .
RM08RELEASE          Zatwierdzanie zablokowanych faktur                  .
RM08RL05            Pomoc wprowadzania: Dokumenty fakturowania              .
RM08RL40            Możliwe wpisy: Kod księgowania                    .
RM08RL50            Możliwe wpisy: Zakłady                        .
RM08RL70            Możliwe wpisy: Dokumenty przyjęcia materiału             .
RM08RL80            Możliwe wpisy dla dowodu dostawy                   .
RM08RL82            Możliwe wpisy dla dokum. zaopatrz.                  .
RM08RL84            Możliwości wprowadzania dla zakładów                 .
RM08RL86            Możliwe wpisy dla dostawy wychodzącej                 .
RM08RL90            Możliwe wpisy: List przewozowy                    .
RM11AEND            Zmiany do pakietu usług                        .
RM11KS00            Zmiana ceny dla kontraktów dostawcy                  .
RM11MS00            Wyszukiwanie usługi                          .
RM11RL00            Wprow. usługi: Ekran począt.                     .
RM11RNDR            Wyprowadzanie komunik.: Wprow. usługi                 .
RM11SDYN            Tworzenie ekranu listy dla linii SSU                 .
RM11STLV            Raport standardowej specyfikacji usługi                .
RM60CH00            Kopiowanie symulacyjnych zapotrzebowań zależnych           .
RM60COMB            Wyprowadz.prawdopodob.wykorzystania                  .
RM60COPY            Kopiowanie zmian referencji                      .
RM60ECML            Profil planow. wstępnego: wyświetlanie użytych numerów zmian     .
RM60FORC            Przejęcie prognozy całkow.                      .
RM60IN00            Kopiow. danych plan. niezal. zapotrz. poprzez metodę bezpośr. wprow. .
RM60IN01            Kopiow. danych plan. niezal. zapotrz. poprzez metodę bezpośr. wprow. .
RM60INEX            Zachowanie planowanych zapotrzeb.niezależnych w pliku sekwencyjnym  .
RM60INVR            Reorg. przedziału zakresu numerów                   .
RM60LPDX            Reorg. obiektu czasu wykonania                    .
RM60RCHR            Program korygujący dla nr obiektu konfiguracji            .
RM60ROLL            Niejednoczesny podział okresu                     .
RM60RPER            Program testowy dla reorg. błędnych wpisów PERXX dla miesiąca     .
RM60RR20            Reorganizacja niezal.zapotrzeb. - przystos.zapotrzebowań (PlNiZa)   .
RM60RR30            Reorganizacja niezal.zapotrzeb. - usunięcie starych rekordów zapotrzeb.
RM60RR40            Reorganizacja zapotrz. niezal. - usuw. historii i zapotrz. niezal.  .
RM60RR60            RM60RR60 Reorganizacja: Planowanie indeksu materiałow. (Tabela PBVPV) .
RM60SIMU            Kopiowanie wersji                           .
RM60_COMBINATION_EXCEPTION   Raport dla ustalania braku trafień przy kombinacji cech        .
RM60_INOB_PBKO         Raport korekty dla tabeli INOB w planowaniu cechy "= 4.5A       .
RM60_TEXT_REORG        Reorganizacja błędnych wskaźników tekstu w PBIM / PBED        .
RM61ASR10           ASR - Application Statistics Explorer                 .
RM61ASR20           ASR - najdroższe materiały                      .
RMAEBR             Protokó partii: MiniApp                        .
RMAEBRSM            Program RMAEBRSM                           .
RMAFRU00            Ponowne przetwarzanie błędnych potwierdzeń              .
RMAFRU03            Ponowne przetwarzanie błędnych potwierdzeń              .
RMAFRU03_MAP          Miniap.: Błędne potwierdzenia                     .
RMAHD001            Wczytanie alternat. danych historycznych (AHD)            .
RMAHD002            Wyświetlanie/zmiana alternatywnych danych historycznych (AHD)     .
RMAHD004            Usuwanie alternatywnych danych historycznych (AHD)          .
RMAORD             Lista robocza - skumulowana lista zleceń procesowych         .
RMAPIS             MiniApp - Instrukcje tworz.                      .
RMAPIS_MON_WL         Program RMAPIS_MON_WL                         .
RMARCASA            Archiwizacja danych podstawowych usługi: Generowanie pliku archiwum  .
RMARCASD            Archiwizacja danych podstawowych usługi: Usuwanie rekordów      .
RMARCASS            Archiwizacja danych podstawowych usługi: Wyświetlanie archiwum    .
RMARCASV            Test wykorzystania dla archiwizacji rekordów danych podstawowych usług.
RMATGIDR            Ponowne ustawianie tabeli mapowania GUID mat.             .
RMATIDGE            Odczyt GUID mat. z systemu APO i wstawianie do NDBSMATG16       .
RMATIDGE_OLD          Odczyt GUID mat. z systemu APO i wstawianie do NDBSMATG16       .
RMAUSPDL            Naprawa AUSP: Dołączanie us. rekordów                 .
RMA_SHP_DELIC         Wywołanie programu z wariantem                    .
RMBABG00            Logistyczne sprawdz. fakt. - Sprawdzanie w tle            .
RMBABG01            Przegląd faktur - statystyka                     .
RMBESTK3            Narzędzie do ponownego tworzenia zamówień               .
RMBW0XP1            Expra do konwersji MCQ+++ na MCQ+++X w tabeli tmcexcfs        .
RMBWV3RE            Raport odtworzenia dla danych delty ekstrakcji logistyki BW      .
RMCAADJU            WIS: Korekta danych w standard. strukturze informacyjnej       .
RMCAAPP0            WIS: Standard. analiza aplikacji PM/QM/SM               .
RMCACOP8            Kopiowanie typów planowania dla OTB                  .
RMCADATA            WIS: Odtwarzanie danych dla połączenia WF-SIL (wybór pozycji robocz.) .
RMCADELE            WIS: Usuwanie danych w standard. strukturze informacyjnej       .
RMCAEXP0            WIS: Standard. analiza przykład. scenariusza             .
RMCAGRU0            WIS: Standard. analiza wglądu grupy                  .
RMCAMUS1            Archiwizacja danych statystycz. ze struktury inf. &          .
RMCAMUS2            Usuwanie archiw. danych statystycznych ze strukt. inf. &       .
RMCAMUSB            Archiwizacja danych w strukturze inform. & (typ C)          .
RMCAMUSE            Obliczanie zapasu min.                        .
RMCAMUSF            Archiwizacja danych ze struktury inform. & (S032/S035)        .
RMCAMUSH            Hierarchia planowania: realizacja narzędzia pomocy          .
RMCAOBJ0            WIS: Standard. analiza wglądu obiektu                 .
RMCAORG0            WIS: Standard. analiza wglądu organizacji               .
RMCAPRO0            WIS: Standard. analiza wglądu procesu                 .
RMCB0100            Analiza zakładu                            .
RMCB0200            Analiza składu                            .
RMCB0300            Analiza materiału                           .
RMCB0390            INVCO: Raport standardowy                       .
RMCB0400            Analiza kontrolera MRP                        .
RMCB0500            Analiza działu gospodarczego                     .
RMCB0600            Analiza grupy mater.                         .
RMCB0700            Analiza dziedziny                           .
RMCB0800            Analiza rodzaju materiału                       .
RMCB0900            Analiza partii                            .
RMCB1000            Analiza parametrów                          .
RMCB1100            Analiza zapasów/zapotrzebowań                     .
RMCB1200            Analiza zapasów/zapotrzebowań jako długoterminowe planowanie     .
RMCB2000            Wzorcowy raport generowania analiz standardowych w SIL        .
RMCB2100            Wzorcowy raport generowania analiz standardowych w SIL        .
RMCB2200            Wzorcowy raport generowania analiz standardowych w SIL        .
RMCB2300            Wzorcowy raport generowania analiz standardowych w SIL        .
RMCB2400            Wzorcowy raport generowania analiz standardowych w SIL        .
RMCBAB20            Analiza ABC oparta na zużyciu                     .
RMCBAB25            Analiza ABC oparta na zapotrzebowaniach                .
RMCBBE30            Wartość zapotrzebowań                         .
RMCBBS30            Martwe zapasy                             .
RMCBBW30            Wartość zapasów                            .
RMCBBW40            Średnia wartość zapasów                        .
RMCBDATE            Tworzenie pól daty w strukturze informacyjnej S032          .
RMCBDISP            Controlling magazynowy: Analiza Zapasów/zapotrzebowań         .
RMCBIN00            Analiza ABC inwentaryzacji cyklicznej                 .
RMCBIN00_LIST         Analiza ABC inwentaryzacji cyklicznej                 .
RMCBINIT_BW          BW: Inicjalizacja począt. wart. niekumul. w strukturze transferowej  .
RMCBLH30            Pozycje trudnozbywalne                        .
RMCBMBEW            Kontrola zapasów                           .
RMCBMMAT            Ustawienia struktur inf. na podst. ruchów mater. każdego materiału  .
RMCBNE32            Aktualizacja SO32                           .
RMCBNE94            Aktualizacja w SO94                          .
RMCBNERP            Ustawianie struktur inf. wg sprawdzania/ponownej wyceny faktury    .
RMCBNEUA            Nowe ustawienia dla struktur informacyjnych z ruchów materiałów    .
RMCBNEUB            Ponowne tworzenie struktur inf. z zapasów               .
RMCBNEWD            Ponowne opr. danych stat. BCO                     .
RMCBPARA            Raport w tle dla kontroli parametrów                 .
RMCBRW30            Wskaźnik: Zakres pokrycia oparty na wartościach zużycia        .
RMCBRW40            Zakres pokrycia oparty na wartościach zapotrzebowań          .
RMCBS031            Generowanie S031 z S033                        .
RMCBS033            Program korygujący dla ustawień statystycznych            .
RMCBS039            S039 z bieżącymi danymi dla porównania Planowe/Rzeczywiste      .
RMCBS197            Okresowe zapasy magazynowe dla hurtowni baz danych          .
RMCBS198            Okresowe zapasy zakładowe dla hurtowni baz danych           .
RMCBUH30            Obrót magazynowy                           .
RMCBVW30            Wartość zużycia                            .
RMCBWEXUSEG          Pierwsza dostawa strukt. ekstrakcji dla SAP BW z dokumentów przeszac. .
RMCE0100            Analiza grupy zaopatrzeniowej                     .
RMCE0120            Analiza standardowa dla S012                     .
RMCE0130            Standardowa analiza struktury inf. S013  : Nowy wybór        .
RMCE0200            Analiza dostawcy                           .
RMCE0300            Analiza grupy materiałowej                      .
RMCE0400            Analiza materiału                           .
RMCE0600            Planowanie długoterminowe - Analiza dostawcy             .
RMCE0700            Planowanie długoterminowe - analiza grupy materiałowej        .
RMCE0800            Planowanie długoterminowe - analiza materiału             .
RMCE0900            Analiza standard. dla struktury inf. S015               .
RMCE2000            Standard. analiza dla strukt. inf. S174                .
RMCE5000            Standard. analiza dla struktury inf. S170, dane nagłówka - płatności .
RMCE5100            Standard. analiza dla struktury inf. S171: Dane pozycji - płatności  .
RMCE5200            Standard. analiza dla struktury inf. S172: Dane nagł. faktury dostawcy.
RMCE5300            Standard. analiza dla struktury inf. S173: Dane poz. faktury dostawcy .
RMCENEUA            Ustawienia struktur inf. z dokumentów zaopatrzeniowych        .
RMCENEUB            Pon.generow.statyst. LIS/BW-Zaopatrz.-Dok.agenc.           .
RMCENEUR            Ponowne tworzenie dokumentów sprawdzania faktury           .
RMCER2R3            Nowa struktura statyst. zaopatrzenie w R/2-R/3            .
RMCERBEX            Generowanie wpisów rezerwowych                    .
RMCEX000            Log dla struktur ekstr. - logistyka                  .
RMCEXCLG            Log ekstrakcji MCEXLOG (konfiguracja kokpitu)             .
RMCEXCUC            Ekstrakcja danych LO: Konfiguracja kokpitu              .
RMCEXDELETELOG         Usuwanie logu aktualizacji                      .
RMCEXLOG            Log ekstrakcji MCEXLOG                        .
RMCEXPRA            Tworzy wpisy dla generowania struktur ekstr. poprzez XPRA       .
RMCEXUP1            Aktualizacja delty - ekstrakcja logistyki BW             .
RMCEXUPD            Aktualizacja delty - ekstrakcja logistyki BW             .
RMCEX_SETUP_ENTRIES      Liczba rekordów danych w tabelach ustawień              .
RMCF0100            Analiza zlecenia produkcyjnego                    .
RMCF0200            Analiza operacji                           .
RMCF0300            Analiza materiału                           .
RMCF0400            Analiza stanow. rob.                         .
RMCF0500            Analiza zlecenia seryjnego                      .
RMCF0600            Analiza zużycia materiału                       .
RMCF0700            Analiza koszt. prod.                         .
RMCF0800            Statyst. punktu rap.                         .
RMCF2500            Analiza przyjęcia mat.: Produk. ser.                 .
RMCF2600            Analiza zużycia materiału: produkcja seryjna             .
RMCF2700            Analiza kosztów produk.: Produkcja ser.                .
RMCFCSCP            Kopiuje wersje ze struktury komunikacyjnej MCKALKW          .
RMCFCUST            Konfiguracja wykonania PPIS                      .
RMCFNEUA            Ustawianie statyst.: System informacyjny produkcji          .
RMCFNEUC            Ustawianie statyst.: system informacyj. hali fab., produkcja seryjna .
RMCFNEUD            Nowa strukt. statyst.: system informacyj. produkc., produkcja seryjna .
RMCHACTB            Zbiorowa aktywacja planowanych zmian dla dostawców          .
RMCHACTK            Aktywacja planowanych zmian w danych podstawowych dostawcy      .
RMCHMPLA            Zbiorcze zmiany planów obsługi                    .
RMCHVARDEL           Zmiany zbiorcze: Usuwanie wariantu                  .
RMCI0100            SIRUR: Analiza standardowa - statystyka czasu przestoju        .
RMCI0200            SIRUR: Analiza standardowa - Analiza lokalizacji           .
RMCI0300            SIRUR: Analiza standardowa: Klasa obiektu               .
RMCI0500            SIRUR: Analiza standardowa - statystyki obiektu            .
RMCI0600            SIRUR: Analiza standardowa - grupa planistów             .
RMCI0700            SIRUR: Analiza standardowa: Wytwórca                 .
RMCI0800            SIRUR: Analiza standardowa: Analiza uszkodzeń             .
RMCI0900            PMIS: analiza kosztów                         .
RMCI1000            Analizy standardowe dla struktur inf. S116 - Analiza klienta     .
RMCI1100            PMIS: Analiza zużycia pojazdu                     .
RMCINEBW            Nowa struktura BW - Gospodarka remontowa               .
RMCL0100            Analiza standardowa dla struktury inf. S150              .
RMCL0200            Analiza standardowa dla struktury inf. S150              .
RMCL0300            Analiza standard. dla struktury inf. S152               .
RMCL0400            Analiza standardowa dla struktury inf. S150              .
RMCL0500            Analiza standard. dla struktury inf. S152               .
RMCLAEBL            Wyświetlanie dokumentów zmian                     .
RMCLBDLS            Usuwanie danych użytkownika z Biblioteki Informacji Logistycznej   .
RMCLCLIB            LIB: kontrola aktualności w tabelach T731/MCLI (ewentual. usuniecie) .
RMCLCLMO            Program inicjal. opracowania klas                   .
RMCLCNKL                       Przegląd zmian cechy dla klasy         .
RMCLGN00            Tworzenie Biblioteki Informacji Logistycznej             .
RMCLGRAF            Graficzne opracowanie klas                      .
RMCLHIEV            Hierarchiczna lista klas                       .
RMCLHIVL            Hierarchiczna lista klas                       .
RMCLINOB            Ustawienie większej il. obiektów w tabeli TCLA zostało ponownie wycof..
RMCLKDEL            Usuwanie klasy z przypisanymi obiektami                .
RMCLKLAV            Lista klas                              .
RMCLKLAVN           Lista klas                              .
RMCLKLOV            Lista klas bez klasy nadrzędnej                    .
RMCLKLVW            Lista miejsc użycia klasy                       .
RMCLKSWD            Kompletne usuwanie oznaczenia/hasła dla języka            .
RMCLLIHC            Wydruk wyniku wyszukiwania                      .
RMCLLIST            Lista klas                              .
RMCLMDEL            Usuwanie cechy z klasy z obiektami                  .
RMCLOBJV            Lista obiektów                            .
RMCLOBJVN           Lista obiektów                            .
RMCLPROF            Lista miejsc użycia: Profil/użytkownik/role (Klasyfikacja)      .
RMCLSIKZ            Wybór obszarów organizacyjnych                    .
RMCLSTAT            Statystyka dla strategii dostępu podczas wyszukiw. obiektów      .
RMCLTEXT            Kopiowanie opisów do klas istniejących w tle             .
RMCLVLIS            Lista klas                              .
RMCMEVNE            Interfejs SIL, upgrade 3.0D -" 3.0E                  .
RMCONTK1            Narzędzie do ponownego tworzenia kontraktów              .
RMCP0100            Analiza standardowa struktury inf. S096 : Nowy wybór         .
RMCP2L01            Hierarchia grup produktów                       .
RMCP2L02            Wykorzystanie grupy produktów                     .
RMCP2L03            Wykorzystanie materiału w grupach produktów              .
RMCP2L04            Wykorzystanie grupy produktów                     .
RMCP2L05            Wykorzystanie grupy produktów                     .
RMCP3DEL            Hierarchia planowania: Usuwanie cech ogólnych w hierarchii      .
RMCP3INS            Hierarchia planowania: Wstawianie cech globalnych do hierarchii    .
RMCP6ACO            Planow. pracy w tle dla kopiowania wysok. poziomu między strukt.infor..
RMCP6ADD            Hierarchia planowania: narzędzie pomocnicze              .
RMCP6AKH            Kopiowanie wys. poziomu - wywołanie poprzez MC8Q!           .
RMCP6AKO            Program do zagregowanego kopiowania między strukturami informacyjnymi .
RMCP6BAB            Planownie zadań w tle do opracowywania stanów początkowych zapasów  .
RMCP6BCH            Zadanie w tle: planowanie                       .
RMCP6BIN            Uruchomienie zadania planowania w tle                 .
RMCP6BRU            Uruchomienie w tle dla wybranych obiektów planowania         .
RMCP6BRV            Planowanie zadania w tle do usunięcia/skopiowania wersji       .
RMCP6DED            Dane delta w strukturze informacyjnej                 .
RMCP6DEL            Program usuwania całej hierarchii planowania + tabeli zależnej    .
RMCP6DWE            Usuwanie niewłaściwych wpisów z tabeli T445B             .
RMCP6FLS            Tworzenie hier. planow./danych podst. na podstawie wersji rzecz./plan..
RMCP6HIE            Rewizja hierarchii planowania                     .
RMCP6JOB            Lista obiektów planowania                       .
RMCP6KON            Sprawdzanie spójności hierarchii planowania i ewentualnie wytwarzanie .
RMCP6MAP            Raport RMCP6MAP                            .
RMCP6PAP            Określ. udziałów węzłów najniższego poziomu dla spójnego planowania  .
RMCP6PGR            Program w tle do obliczania udziałów                 .
RMCP6PRL            Usuwanie raportu wersji prognozy                   .
RMCP6PRO            Program prognozowania                         .
RMCP6REG            Regenerowanie hierarchii planowania we wsadzie!            .
RMCP6RES            RESET - Status obiektów planowania w LISPLF dla przebiegu planowania .
RMCP6TST            Przetwarzanie przetwarzania grupowego                 .
RMCP6VER            Wprowadzanie wersji 000 w P44V                    .
RMCP6VIS            Tworzenie hier. planow./danych podst. na podstawie wersji rzecz./plan..
RMCP6_DEL_KAPA         Usuwanie zleceń SOP w tabelach SAUF i KBED              .
RMCPAMRP            IDOC z listy zapasów/zapotrzebowań                  .
RMCPMANU            Tworzenie IDOC dla historii prognozy                 .
RMCPMANZ            Wyświetlanie prognozy materiałowej                  .
RMCPMLOE            Usuwanie wersji prognozy                       .
RMCPMMIN            Usuwanie wersji prognozy                       .
RMCPRLOE            Usuwanie wersji prognozy                       .
RMCQ0300            Wzorcowy raport generowania analiz standardowych w SIL        .
RMCQ0400            Wzorcowy raport generowania analiz standardowych w SIL        .
RMCQ0500            Wzorcowy raport generowania analiz standardowych w SIL        .
RMCQ0600            Wzorcowy raport generowania analiz standardowych w SIL        .
RMCQ0700            Wzorcowy raport generowania analiz standardowych w SIL        .
RMCQ0800            Wzorcowy raport generowania analiz standardowych w SIL        .
RMCQ0900            Wzorcowy raport generowania analiz standardowych w SIL        .
RMCQ1000            Wzorcowy raport generowania analiz standardowych w SIL        .
RMCQ1100            Wzorcowy raport generowania analiz standardowych w SIL        .
RMCQ1200            Wzorcowy raport generowania analiz standardowych w SIL        .
RMCQ2000            Analiza standardowa dla struktury informacyjnej S161         .
RMCQ2100            Analiza standardowa dla struktury inf. S162              .
RMCQ2200            Analiza standardowa dla struktury inf. S163              .
RMCQ2300            Analiza standardowa dla struktury inf. S164              .
RMCQ2400            Analiza standardowa dla struktury inf. S165              .
RMCQ2500            Analiza standardowa dla struktury inf. S166              .
RMCQNEBW            Nowe struktury BW dla zarządzania jakością              .
RMCQNEUA            Reorganizacja struktur informacyjnych QM               .
RMCROIW0            Oprac. metadanych OIW                         .
RMCROIW1            Obsługa tabel OIW z wersjami wyboru LIS                .
RMCROIW2            Obsługa tabel OIW ze strukturami inf. SIL               .
RMCROIWC            Należy sprawdzić instalację serwera prezentacji OIW/Excel na PC użytk..
RMCS802T            SIL: teksty cech dla struktur zestawień                .
RMCSAR01            Program do archiwizacji zapamiętanych wersji wyboru          .
RMCSAR02            Program do usuwania już zarchiwizowanych wersji wyboru        .
RMCSAR03            Program do odtwarzania zarchiwizowanych wersji wyboru         .
RMCSAUSG            RMCSAUSG                               .
RMCSAUSW            SIL: Usuwanie struktur zestawień i zestawień             .
RMCSBIW0            Aktualizacja Hurtownii danych gospodarczych dla struktur inf. LIS   .
RMCSBIWC            Połączenie struktur informacyjnych LIS z SAP-BW            .
RMCSBIWF            Program kopiowania wersji dla struktur inf. (transferu)        .
RMCSBWCC            Sprawdzanie możliwych źródeł błędów podczas zmian ekstraktora     .
RMCSBWCHKCFS          Kontrola TMCEXCFS możliwych podwójnych pól              .
RMCSBWCHKEXT          Kontrola struktury ekstrakcyjnej dla struktury kom. i TMCEXCFS / Z  .
RMCSBWHD            Program dla dostosowania części nagłówka struktur komunikacyjnych   .
RMCSBWHLP           Opracowanie tabeli TMCEXCFS                      .
RMCSBWSETUPDELETE       Usuwanie nowych danych                        .
RMCSCORRECTMCSHIERB      Usuwanie niespójnych wpisów ogólnej hierarchii            .
RMCSCORS            Program do ponownego ustawiania znacznika czasowego dla generowania  .
RMCSEWWU            Pola waluty w strukturach LIS (Snnn-tabele)              .
RMCSEX00            Eksport obiektów edytora raportów przy użyciu plików poleceń     .
RMCSFATB            Raport analizy: Wpisy tabel dla analiz elastycznych          .
RMCSFCAT            Szuk. pola w katalogu pola                      .
RMCSFE00            SIL: kopiowanie obiektów edytora raportów z mandanta         .
RMCSGENA            System informacji logistycznej: Generowanie zestawień         .
RMCSHIERCORRECT        Usuwanie niepoprawnych wpisów hierarchii ogólnej           .
RMCSIM00            Import obiektów edytora raportów przy użyciu plików poleceń      .
RMCSISCP            Kopiowanie/usuwanie wersji struktury informacyjnej          .
RMCSISGN            Generowanie struktur inf. i aktualizacji               .
RMCSLIU1            Pole RTNAM zaktualizowane w tabeli MCL1                .
RMCSLIUP            Pole RTNAM zaktualizowane w tabeli MCL1                .
RMCSMCSA            Ponowne generowanie TMCSA, TMCST, T804A                .
RMCSMCSE            Ponowne generowanie TMCSE                       .
RMCSMCSI            Analizy standardowe LIS: Usuwanie wersji wyboru            .
RMCSNEBW            Nowa struktura BW dla usług serwisowych dla klienta          .
RMCSNPRT            Protokół: ustawienia statyst.                     .
RMCSROAN            Protokoły przebiegu - zarządzanie kopiowaniem             .
RMCSSH02            Protokół aktualizacji                         .
RMCSSIGE            Wygenerowano interfejs do struktury inf.               .
RMCSSLVS            Wybory wersji ograniczeń                       .
RMCSSZEN            Wypełnianie tabeli MCSSZENx dla zarządzania kopiowaniem LIS      .
RMCSUTIC            Narzędzie kontroli - System informacji logistycznej (LIS)       .
RMCSUTIW            LIS-Utility: Check RIS-Specials (Internal Use)            .
RMCSV3VB            Aktualizacja V3                            .
RMCT0100            Analiza stand. dla strukt. inf. S050                 .
RMCT0200            Analiza stand. dla strukt. inf. S051                 .
RMCT0300            Analiza stand. dla strukt. inf. S052                 .
RMCT0400            Analiza stand. dla strukt. inf. S053                 .
RMCT0500            Analiza stand. dla strukt. inf. S054                 .
RMCT0600            Analiza stand. dla strukt. inf. S055                 .
RMCTAEBL            Wyświetlanie dokumentów zmian                     .
RMCU0100            Analiza standardowa dla statystyki taryfy IS-U            .
RMCU0200            Standardowa analiza dla statystyki branżowej IS-U           .
RMCUINOBTOIBASEMARA      Konwersja instancji w INOB na instancję IBase dla materiału      .
RMCUINOBTOIBASEMARA_PBKO    Konwersja instancji w INOB na instancję IBase dla materiału      .
RMCUINOBTOIBASEPLKONET     Konwersja instancji w INOB na instancję IBase dla sieci standardowej .
RMCV0100            Analiza klienta                            .
RMCV0200            Analiza materiału                           .
RMCV0300            Analiza działu sprzedaży                       .
RMCV0400            Analiza punktu wysyłkowego                      .
RMCV0500            Analiza pracownika sprzedaży                     .
RMCV0600            Analiza biura sprzedaży                        .
RMCV0700            Analiza konfiguracji                         .
RMCV0800            Struktura inf. S067: kontakty dla klientów/osoby do kontaktów     .
RMCV0900            Struktura inf. S017: promocje sprzedaży                .
RMCV1000            Struktura inf. S018: listy adresów dla promocji sprzedaży       .
RMCV1100            Struktura inf. S019: licznik dla list adresów             .
RMCV1200            Struktura inf S020: analiza potencjału klienta            .
RMCV1300            Analiza standardowa dla struktury inf. S138              .
RMCVANA1            SIS Narzędzie analizy                         .
RMCVCH01            SIS: Kontrola przypisania grup aktualizacji              .
RMCVCH02            VIS: Grupy aktualizacji na poziomie nagłówka             .
RMCVCH03            VIS: Grupy aktualizacji na poziomie pozycji              .
RMCVISCP            Kopiowanie wersji struktur inf.                    .
RMCVNEAD            Raport odczytu: zlecenia dla statyst. ustawiania (archiwum)      .
RMCVNEAV            Raport odczytu: zlecenia do ustawień statyst. (dokumenty rezydentne) .
RMCVNEAV2           Raport odczytu: zlecenia do ustawień statyst. (dokumenty rezydentne) .
RMCVNEFD            Raport odczytu: dokum. fakturow. dla ustawień statystycz. (Archiwum) .
RMCVNEFV            Raport odczytu: dokum. faktur. dla ustawień statyst. (dok. rezydentne).
RMCVNEFV2           Raport odczytu: dokum. faktur. dla ustawień statyst. (dok. rezydentne).
RMCVNELD            Raport odczytu: dowody dostawy dla ustawień statystycznych (archiwum) .
RMCVNELV            Raport odczytu: dowody dostawy dla ustaw. statyst. (dokum. rezydentne).
RMCVNELV2           Raport odczytu: dowody dostawy dla ustaw. statyst. (dokum. rezydentne).
RMCVNENA            Odczyt numeru następnego zlecenia do aktualizacji w tle        .
RMCVNENF            Odczyt numer następnego dok. fakturowania do aktualizacji w tle    .
RMCVNENL            Odczyt numeru następnej dostawy do aktualizacji w tle         .
RMCVNETL            Raport odczytu dok. wysyłki dla symulacji zapisu do logu (Dok. rezyd.).
RMCVNETV            Raport odczytu dok. wysyłki dla ponow. tworz. (Dok. rezyd.)      .
RMCVNEUA            Ponowne ustawienie statystki st. dok. sprzedaży            .
RMCVNEUC            Reorganizacja struktury inf. ze starych dokumentów SD/CAS(program gł.).
RMCVNEUF            Ponowne ustawienie statystki st. dok. faktury             .
RMCVNEUL            Ponowne ustawienie statystyki st. dok. wysyłki            .
RMCVNEUT            Ponow. tworzenie struktury inform. ze starych dok. transp.      .
RMCVNEVA            Raport odczytu: zlecenia dla ustawień statystycznych         .
RMCVNEVF            Raport odczytu: dokumenty fakturowania dla ustawień statystycznych  .
RMCVNEVL            Raport odczytu: dowody dostawy dla ustawień statystycznych      .
RMCVPLRQ            Konwersja zlec. plan. w zgł. zapotrz. w tle              .
RMCVSPDL            Usuwanie danych ze struktur informacyjnych              .
RMCVUPCA            Raport odczytu: zlecenia do ustawień statyst. (dokumenty rezydentne) .
RMCVUPCF            Raport odczytu: dokum. faktur. dla ustawień statyst. (dok. rezydentne).
RMCVUPCL            Raport odczytu: dowody dostawy dla ustaw. statyst. (dokum. rezydentne).
RMCW0300            Analiza standardowa STRPS                       .
RMCW0600            Analiza standardowa: zaopatrzenie                   .
RMCW0900            Analiza standardowa materiału                     .
RMCW1000            Analiza standardowa: Promocja                     .
RMCW1100            Analiza standardowa materiału/dodatku                 .
RMCW1400            Standard. analiza sezonu                       .
RMCW1500            Analiza standardowa OTB (CS z VAT)                  .
RMCW1600            Analiza standardowa POS: obrót zgodny z paragonem           .
RMCW1700            Analiza standardowa POS: agregacja mater. - kasa           .
RMCW1800            Standard. analiza POS: Kasjer                     .
RMCW1900            Standardowa analiza: klient/gr.materiałowa              .
RMCW2000            Analiza standardowa: klient/materiał                 .
RMCW2100            Analiza standardowa OTB (CS bez VAT)                 .
RMCW2200            Analiza standardowa OTB (CZ bez VAT)                 .
RMCW2300            Stand.analiza tow.nietrwał.                      .
RMCW2400            Analiza standard.: controlling inwentaryz.w filiach          .
RMCW2500            Standard. analiza dla strukt. inf. S117                .
RMCW2700            Standard. analiza dla strukt. inf. S119                .
RMCW2800            Standard. analiza POS: Kasjer                     .
RMCW2900            Standard. analiza dla strukt. inf. S108                .
RMCW3000            Dane sprzedaży: klienci (analiza standardowa dla struktury inf. S130) .
RMCW3100            Analiza standardowa dla struktury S202                .
RMCW3200            Analiza standardowa dla struktury S211                .
RMCW3300            Analiza standardowa dla struktury S202                .
RMCWAPLI            Prezentacja wyników algorytmu apriori                 .
RMCWAPRI_LIST         Analiza zakupu wiązanego: Wyświetlanie wyników            .
RMCWAPRI_START         Analiza zakupu wiązanego                       .
RMCWISSC            Wydarzenie: selektywne kopiowanie/usuwanie wersji w strukturach inf. .
RMCWMNMB            Nowe ustaw. dla struktur inform. z ruchów mater.           .
RMCWMNTA            Struktura statyst. dla controllingu magaz. ze zleceń przenies.    .
RMCWNEUA            Ponowne generowanie struktur inf. sprzedaży detalicznej        .
RMCWNEUU            Rekompilacja struktur inf. z dokumentów przeszacowania        .
RMCYA000            Wykonanie analizy wyjątków                      .
RMCYMUWA            Standardowa analiza dla struktury inform. &              .
RMC_TMC2_EXT_D_HELP      Program do oprac. tabeli TMC2_EXT_CHECK_D (Data aktualizacji)     .
RMC_TMC2_EXT_HELP       Program do opracowywania - Tabela TMC2_EXT_CHECK           .
RMDATGEN            Zapamiętanie materiału w pliku                    .
RMDATIND            Transfer podstawowych danych materiałowych przez Direct-Input     .
RMDATINF            Przen. dan. podst. mater. przez bezp. wprow.: Wyświetl. błędów logicz..
RMDATINF_3X          Dane podst. mat. bezp. wprow.: Wyświetl. komunikatów w formacie 3.x  .
RMDATING            Generator dla RMDATIND/RMDATINZ                    .
RMDATSHO            Transfer dan.podst.materiału: wyświetl./zmiana zawartości pliku sekw. .
RMDATTST            Przykład: UNIX -" R/3 przez Direct Input z opcją restartu       .
RMDBVM00            Kowersja wpisów do pliku planowania MDVM/MDVL na DBVM/DBVL      .
RMDBVM10            Ponowne ustawianie wpisu do pliku planowania DBVM/DBVL na MDVM/MDVL  .
RMDLDR00            Wydruk listy MRP                           .
RMDLDR01            Drukowanie listy MRP: planowanie długoterminowe            .
RMDMCHE0            MDM: Kontrola statusu aktywacji wej. warstwy konwertującej      .
RMDMIDCU            Zarz. danymi podst. - począt. zapis do pliku z R/3: Klient      .
RMDMIDVE            MDM Początkowy zapis do pliku z R/3: Dostawcy             .
RMDMRPLIST           Wyświetl. danych plan.                        .
RMDM_BUPA_SEGMENTS       Segmenty partnera biznesowego                     .
RMDM_SEND_FEEDBACK       Raport RMDM_SEND_FEEDBACK                       .
RMDPFE00            Wyświetlanie wpisów pliku planowania                 .
RMDPFE01            Planowanie długoterminowe: Wyświetlanie znaczników planowania     .
RMDPFK00            Wyświetlanie wpisów pliku planowania ind. klienta           .
RMDPFK01            Wyświetlanie wpisów pliku planowania ind. klienta           .
RMDRD001            Ustalanie relacji dostaw                       .
RMDRD002            Zmiana relacji dostawy                        .
RMDRD003            Wyświetlanie relacji dostaw                      .
RMDRD004            Usuwanie relacji dostaw                        .
RMDTCALV            Drukowanie listy - zmienne -                     .
RMEBEIK3            Nowa struktura indeksu dok. (dopasow. dok.) dla rozlicz. klienta   .
RMEBEIL3            Ponow. tworz. indeksu dok. (dostos. dokum.) dla faktur dostawcy    .
RMEBEIN1            Przystosowanie dokumentów zaopatrz. do zmian warunków         .
RMEBEIN2            Zbiorcze przystosowanie dokumentów do zmian wyboru          .
RMEBEIN3            Rekompilacja indeksu dok. (aut. przystosow. dok., dodatkowe rozlicz.) .
RMEBEIN4            Automatyczne przystosowanie dokumentu: tworzenie listy roboczej    .
RMEBEIN5            Automatyczne przystosowanie dokumentu: usuwanie listy roboczej    .
RMEBEIN6            Usuwanie indeksu dokum. (aut. przystos. dokumentu, dodat. rozliczenie).
RMEBEIN7            Przeprowadzanie zmiany cen sprzedaży w otwartych zamówieniach     .
RMEBEIZ3            Nowa struktura indeksu dokumentu (przystos. dokum.) dla dokum. płatn. .
RMEBEMIG            Rozszerzenie wpisów listy roboczej o dane nagłówka warunku      .
RMEEINJ1            Symulacja ceny zamów./informacja o cenie               .
RMEEINJ2            Informacja o cenie/arkusz negocjacji dostawcy             .
RMESSRA1            Narzędzie do analizy arkuszy wprowadzania               .
RMESSRK0            Ponowne obliczanie niepl. wart. (bez refer. do kontr.) w ark. wprow. .
RMESSRK2            Analiza i ponowne tworzenie arkuszy wprowadzania           .
RMESSRK3            Usuwanie dekretacji arkusza wprowadzania               .
RMESSRK4            Księgowanie korekcyjne w przypadku podwójnego przyjęcia arkuszy wpr. .
RMEWU001            Porównanie MM/FI: Historia zamówienia z kontem rozliczenia zakupu  .
RMEXST00            INTRASTAT: zwroty i fakt. kor. minus/ wysyłki z MM          .
RMFAS133            SFAS 133/138 w MM                           .
RMFASDEL            SFAS 133/138 w MM - Usuwanie klastra danych              .
RMFASDTA            SFAS 133/138 w MM - raport delta                   .
RMFIFO00            Wykonanie wyceny FIFO                         .
RMFIFO20            Wycena FIFO: Oznaczanie materiałów                  .
RMFIFO32            Wycena FIFO: Tworzenie wyciągu z dokumentu              .
RMFIFO39            Wyświetlanie dok. zmian                        .
RMFIFO50            Usuwanie danych wyceny FIFO                      .
RMFPLA01            Aktualizacja okresowych planów fakturowania              .
RMGEVECA            Program generowania dla pętli CASE 'planowane zmiany' dostawców    .
RMGNL022            Generowanie dostępu do podst. danych mater. dla specjalnych aplikacji .
RMIAPL20            Kalkulacja planów prac                        .
RMIAPL30            Lista wydruku planu prac                       .
RMIAPL40            Wyświetlanie dokumentów zmian planów prac               .
RMIAPL50            Wyświetlanie dokumentów zmian planów prac               .
RMIAPL60            Lista miejsc użycia mater. dla planów prac              .
RMIAPL70            Transakcja uruchamiająca dla usługi obiektu              .
RMIBKKA1            Konto BCA: Aktywacja/Dezaktywacja integracji OF            .
RMIFAZ             Limity ryzyka niedotrz. zobow.: Aktywacja/Dezaktywacja integracji OF .
RMIFGDT1            Trans.rodz.: Aktywacja/Dezaktywacja integracji OF           .
RMIJBVT1            Zmienne transakcje: Aktywacja/Dezaktywacja integracji OF       .
RMIMST00            INTRASTAT: Wybór danych - Przyjęcie: Kraje UE             .
RMIMWAKA            Katalog towarów dla Głównego Urzędu Statystycznego          .
RMINTRA0            INTRASTAT - raporty                          .
RMKKVZ00            Lista dostawców: Zaopatrzenie                     .
RMKORR101           Log. spr. fakt. - zapasy / błąd PrzM/PF                .
RMLEBI00            Preferencja: Żądanie deklaracji dostawcy               .
RMLEVE00            Kompresja deklaracji dostawcy w danych podstawowych mat.       .
RMLEVE00WG           Międzyzakładowa agregacja deklaracji dostawcy             .
RMLEVE01            Stan związany z deklaracją dostawcy                  .
RMLFMH00            Hierarchia dostawców                         .
RMLIFO00            Wycena LIFO dla pojedynczych materiałów                .
RMLIFO02            Wycena LIFO dla puli                         .
RMLIFO06            Wycena LIFO: Porównanie "najmniejsza wartość"             .
RMLIFO10            Wycena LIFO: Wyświetlanie pojedynczych materiałów           .
RMLIFO12            Wycena LIFO: Wyświetlanie puli                    .
RMLIFO20            Oznaczanie materiałów i przeprowadzanie tworzenia grup        .
RMLIFO20_M           Zaznaczanie materiałów istotnych dla LIFO               .
RMLIFO20_P           Przypisywanie numerów puli                      .
RMLIFO21            Kontrola pul                             .
RMLIFO22            Wycena LIFO: Wyświetlanie tworzenia grup               .
RMLIFO28            Wycena LIFO: Dopasowywanie jednostek miary/ceny            .
RMLIFO30            Wycena LIFO: Tworz. warstwy podst.                  .
RMLIFO32            Tworzenie danych przyj. LIFO z wyc. z dok.              .
RMLIFO33            Transfer danych dla wyceny LIFO                    .
RMLIFO34            Transfer danych zewnętrznych dla wyceny LIFO/FIFO           .
RMLIFO36            Przej. cen "Najniższe wart."                     .
RMLIFO38            Wycena LIFO: Tworz. wersji warstwy jako kopii             .
RMLIFO39            Wyświetlanie dok. zmian                        .
RMLIFO40            Wycena LIFO: Procedura podziału/łączenia dla puli ilości       .
RMLIFO41            Wycena LIFO: Przenoszenie warstwy z materiału do materiału      .
RMLIFO42            Wycena LIFO: Agregacja starych warstw                 .
RMLIFO44            Zmiana poziomu wyceny LIFO/FIFO                    .
RMLIFO50            Usuwanie danych wyceny LIFO                      .
RMM00C01            Wybór grupy ekranów                          .
RMMD07DB            MD07 / MS07 - przykład wpisu spec. dla użytkownika          .
RMMD07EX            MD07 / MS07 - przykład wpisu spec. dla użytkownika          .
RMMDABLP            Średnie zapasy dla planowania długoterminowego            .
RMMDAS10            Statystyka wyjątków MRP                        .
RMMDBOM1            Wyświet. / usuwanie selektywne SpM w buforze dzielonym        .
RMMDDIBE            Zbiorcze przetwarzanie obszarów MRP (Tworzenie/Zmiana/Usuwanie)    .
RMMDDIBE02           Zbiorcze przetwarzanie obszarów MRP (przetwarzanie w tle)       .
RMMDEKS1            Ustawianie danych informacji zaopatrz. dla planowania długoterminowego.
RMMDEKS2            Kopiowanie wersji struktury inform. dla scenariusza planowania    .
RMMDERRO            Wyśw. wszystkich komunikatów zakończ. z list MRP           .
RMMDFD00            Usuw. ręczn. danych ustal. w plan. długot.              .
RMMDKP01            Usuwanie list MRP                           .
RMMDKP02            Usuwanie list MRP (planowanie długoterminowe)             .
RMMDMDMA            Przegląd materiałów dla obszaru MRP                  .
RMMDMONI            Statystyka techniczna przebiegu planowania              .
RMMDPERF            Techniczna statystyka przebiegu planowania - lista rank. materiału  .
RMMDRW10            Materiały sortowane wg zakresu pokrycia zapasami - rosnąco      .
RMMDRW20            Materiały sortowane wg 1. zakresu pokrycia przyj. - rosnąco      .
RMMDRW30            Materiały sortowane wg 2. zakresu pokrycia przyj. - rosnąco      .
RMMDRW40            Materiały sortowane wg zakresu pokrycia zapasami - malejąco      .
RMMDRW50            Materiały sortowane wg 1. zakresu pokrycia przyj. - malejąco     .
RMMDRW60            Materiały sortowane wg 2. zakresu pokrycia przyj. - malejąco     .
RMMDSN01            Usuwanie nr rozwinięcia SpM (BEZ listy miejsc użycia)         .
RMMDVL00            Plan. długookres.: Ustawienie elementów zbioru planow. dla scenariusza.
RMMDVL10            Planow. długookres.: Usunięcie wpisów pliku planow. dla scenariusza  .
RMMDVL20            Planowanie dług.: Tworzenie wpisów pliku plan. dla scen.       .
RMMDVM00            MRP                                  .
RMMDVM01            Rozwinięcie rekordów MDVM dla fikcyjnych zespołów (rekordy 'D')    .
RMMDVM10            Kontrola spójności wpisów pliku planowania              .
RMMDVM20            Pierwsze tworzenie wpisów pliku planowania:              .
RMMILLOB001          Wyświetlanie partii dla partii pierwotnej               .
RMMKOP01            Program kopiowania danych podst. materiału (Color Patch)       .
RMMKOP02            Program naprawy dla MF MATNR_NUMBER_CREATE              .
RMMKOV01            Materiały nagłówka bez danych zakładu                 .
RMMLCLST            Wyświetlenie hierarchii klas z usługami                .
RMMM0001            Modyfikacja materiałów dla zmian profilu MRP/prognozy         .
RMMMATID            Uzupełn. pola MATNR_SEL w tabeli MATERIALID              .
RMMMBEST            Przegląd zapasów: Jednostka gospodarcza/Zakład/Magazyn/Partia     .
RMMMBESTN           Przegląd zapasów: Jednostka gospodarcza/Zakład/Magazyn/Partia     .
RMMMBIM0            Tworzenie sesji wprowadzania wsadowego: Tworzenie/zmiana materiału  .
RMMMBIME            Tworzenie pliku sekwencyjnego dla BTCI: Tworzenie/zmiana materiału  .
RMMMBIMG            Program generowania: Wprow. wsadowe dla "Tworzenie/zmiana materiału" .
RMMMBPBI            Tworzy plik sekwencyjny dla wprowadzania wsadowego zapotrz. niezależn..
RMMMCATF            Zmiana w procedurach CATT spowodowana zmianą w kodzie transakcji   .
RMMMCDOC            Dokumenty zmian dla materiału                     .
RMMMDD00            Usuwanie wszyst. profilów MRP w bież. mandancie (bez rek.pod.d.mat.) .
RMMMDE00            Usuwanie wszystkich materiałów w bieżącym mandancie          .
RMMMDP00            Usuwanie wszystkich profilów bieżącego mandanta (bez rek.d.podst.mat.).
RMMMDP01            Wyświetlanie wykorzystania profilu MRP                .
RMMMDW00            Usuwanie wszyst. danych prognozy dla bież. mandanta (bez rek.d.pod.m.).
RMMMEAN1            Prosty raport zamiany dla danych EAN (MARM --" MEAN)         .
RMMMIN00            Ponowne ustaw. danych ruchu dla danych podst. mat. dla bież. mandanta .
RMMMINIT            Inicjalizacja okresów danych podst. mat.               .
RMMMMPOI            Program generacji danych podst. mat. (Oprac. mat. - Detal)      .
RMMMMPOIA           Raport przypis. artykułu do asort. z segm. MARC            .
RMMMPERI            Otwarcie/ zamknięcie okresu: Rekordy danych podst. materiału     .
RMMMTREE            Wyśw. mat. jako str. drzewa                      .
RMMMVERW            Kolejne tworzenie danych administracyjnych dla danych podst. materiału.
RMMPS000            Program w tle dla przebiegu MPS                    .
RMMPURUI_RLINIT        Program RMMPURUI_RLINIT                        .
RMMR01RS            Automatyczne rozliczenie przyjęcia mat.(ERS)             .
RMMR0200            Zatwierdzenie faktur/rachunków dla płatności             .
RMMR1MCD            Wyświetlanie dok. zmian                        .
RMMR1MDC            Automatyczne rozliczenie planowanych kosztów dostawy (ERS)      .
RMMR1MDI            Wyświetlanie listy faktur                       .
RMMR1MIS            Rozliczanie planu fakturowania z logistycznym sprawdzaniem faktury  .
RMMR1MRB            Ponowna wycena z logistycznym sprawdzaniem faktury          .
RMMR1MRR            Automatyczne rozlicz. przyj. mater. (ERS) Przem. motoryz.       .
RMMR1MRS            Automatyczne rozliczanie przyj. mat. (ARPM) ze spr. faktury (logist.) .
RMMREKRS_FILL         Proszę uzupełnić w EKRO nr dokum. refer., rok, poz. i zakład     .
RMMRP000            BATCH-struktura dla przebiegu MRP                   .
RMMRP010            Program w tle dla przebiegu planowania: planowanie długoterminowe   .
RMMUSRMM            Konwersja USRMM -" USRM1, USRM2                    .
RMMVRZ00            Lista materiałów                           .
RMNIWE00            Określ. najniż. wart.: Ceny rynkowe                  .
RMNIWE00_03          Określenie najniższej wartości: Ceny rynkowe             .
RMNIWE10            Określ. najmn. wart.: Zakres pokr.                  .
RMNIWE10_01          Określ. najmn. wart.: Zakres pokr.                  .
RMNIWE10_TS          Określ. najmn. wartości: Zakres pokrycia - ekran rozp. z zakładką   .
RMNIWE20            Określ. najmn. wart.: Chodliwość                   .
RMNIWE20_01          Określ. najmn. wart.: Chodliwość                   .
RMNIWE30            Określ. naj